Se incarcaPolitica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (GDPR)

- nota de informare -

 

Aceasta Nota de informare asupra Politicii noastre de confidentialitate si de prelucrare a datelor de caracter personal contine informatii importante („Nota”). Asadar va rugam sa acordati timpul necesar pentru a o citi in intregime si cu atentie, asigurandu-va ca o intelegeti pe deplin. Nu ezitati sa ne contactati pentru orice nelamurire ati avea in aceasta privinta.

CEJ CAB respecta dreptul la viata privata al persoanelor care viziteaza Site-ul si care ne contacteaza pe cale electronica. Atunci cand interactionati cu noi, exista posibilitatea sa ne furnizati informatii care sa ne ajute sa va identificam (spre exemplu, nume, e-mail, numar de telefon, sau orice data despre o persoana fizica, care poate duce, direct sau indirect, la identificarea persoanei respective), cunoscute sub denumirea de „date cu caracter personal”.

Prezenta Politica de Confidentialitate si de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, intocmita si respectand dispozitiile GDPR, descrie modalitatile, scopurile si temeiurile juridice, in care colectam, prelucram, stocam si arhivam datele cu caracter personal, categoriile datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram, in ce situatii transferam date cu caracter personal, precum si drepturile si optiunile de care dispuneti in acest sens.

In acelasi timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (denumite in cele ce urmeaza „Datele”) detaliaza modul in care prelucram datele in gestionarea relatiei cu vizitatorii site-ului, cel mai adesea pentru a va tine la curent cu cele mai recente evolutii sau evenimente din domeniul dumneavoastra de interes.

Pentru a respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si a intelege drepturile si obligatiile noastre dar si ale dvs in aceasta privinta, va rugam sa acordati cateva momente examinarii aspectelor esentiale ale politicii BEJ Cojocaru privind protectia datelor.

 

OPERATORUL datelor dumneavoastra cu caracter  personal este Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti (denumit in cele ce urmeaza „CEJ CAB), ce prelucrează si stocheaza date ale dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu o cerere formulata catre CEJ CAB sau in contradictoriu cu un executor judecatoresc.

Datele noastre de contact sunt:

            Sediu:                                    Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr. 50-54, et. 4, ap. 10, sect. 1

CUI:                                      RO 13954926

Tel:                                        021/3121559

Fax:                                       021/3121560

E-mail:                                  cejcab@gmail.com

E-mail special pentri sesizari referitoare la protectia datelor cu caracter personal: privacy@cejbuc.ro

Website:                                               www.cejbuc.ro

Reprezentant legal si Responsabilul de date cu caracter personal al Operatorului CEJ CAB este dl. BRAN CRISTIAN, executor judecatoresc care poate fi contactat la urmatoarele coordonate:

E-mail:                                 presedinte@cejbuc.ro

Tel:                                        021/3121559

În cazul în care datele de contact sus menționate se vor modifica, vă vom notifica în mod corespunzător.

Prezenta Informare privind prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal descrie modalitățile, scopurile și temeiurile juridice, în care colectăm, prelucram, stocam si arhivam datele cu caracter personal, categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens

Mai jos găsiți informații privind modul în care prelucrăm datele dumneavoastră:

Prelucrăm aceste date în principal pentru realizarea urmatoarelor SCOPURI:

 1. înregistrarea petitiei dumneavoastra;
 2. analiza  petitiei dumneavoastra si a actelor anexate, a dosarului de executare pus la dispozitie de executorul judecatoresc, adoptarea și comunicarea unui raspuns;
 3. efectuarea tuturor procedurilor și formalităților cerute sau permise de lege aferente solutionarii petitiei;
 4. efectuarea sau respectarea oricăror alte proceduri sau obligații cerute sau permise de lege, inclusiv după închiderea petitiei (cum ar fi obligația de arhivare);
 5. respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații în materia combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, obligații de raportare către autoritățile fiscale); 
 6. prevenirea, identificarea și raportarea fraudelor și limitarea efectelor acestora;
 7. gestionarea și administrarea relației cu dumneavoastra;
 8. gestionarea securității și accesului în sediul nostru, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de CEJ CAB (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicații utilizate, etc.), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau a altor activități neautorizate sau malițioase;
 9. in scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre;
 10. pentru a ne exercita, apăra sau conserva drepturile noastre, inclusiv pentru adoptarea de măsuri de siguranță;
 11. pentru orice alte scopuri compatibile cu cele de mai sus, astfel cum este permis de lege.

   Toate aceste scopuri sunt aferente petitiei formulate de dumneavoastra.

Ne întemeiem prelucrarea pe unul din următoarele TEMEIURI JURIDICE:

 1. în principal pe faptul că prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care rezultă din exercitarea autorității publice cu care suntem investiți în calitate de organizatie profesionala regionala, respectiv în tot ceea ce ține de prelucrarea datelor aferentă solutionarii plangerilor partilor impotriva executorilor judecatoresti;
 2. în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi obligație de raportare, de a răspunde autorităților, obligație de arhivare, etc.;
 3. în scopul interesului nostru legitim, respectiv pentru prevenirea, identificarea și raportarea fraudelor și limitarea efectelor acestora; pentru exercitarea, conservarea și apărarea drepturilor în instanță;
 4. prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 5. in situatii extrem de limitate, in temeiul consimtamantului dumneavoastra, de exemplu - atunci cand prelucram datele personale transmise voluntar de dumneavoastra, pe parcursul procedurii de executare.

Conform celor de mai sus, prelucrăm următoarele CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL ce vă privesc:

 1. informatii de contact, nume, prenume, nume anterior, inițiala numelui tatălui;
 2. serie și număr act de identitate/ pasaport daca este cazul;
 3. cod numeric personal;
 4. adresa de domiciliu/rezidență, numar de telefon, adresa de e-mail;
 5. situație familială, nume sot/sotie, număr si nume copii (numai daca este cazul);
 6. conturi bancare, IBAN, soldul conturilor, banca la care este deschis fiecare cont, inclusiv date similare referitoare la sot/sotie (numai daca este cazul);
 7. casute de valori si depozite bancare;
 8. dacă sunteți angajat, șomer sau pensionar, asociat, actionar, membru in asociatii, fundatii, organizatii, sindicate (daca este cazul);
 9. denumirea angajatorului/foștilor angajatori, funcția ocupată, vechimea in munca la angajator;
 10. veniturile salariale sau de natură salarială, venituri din pensii, alte categorii de venituri (chirii, dividende), sursa acestora și temeiul contractual ;
 11. bunurile mobile și imobile pe care le dețineți, forma de proprietate (comună, devălmășie etc), orice dezmembrăminte asupra acestora sau alte sarcini ce grevează asupra acestora ;
 12. pentru fiecare bun imobil: număr carte funciară, adresa, număr cadastral, copii acte de proprietate, extras Carte Funciară, forma de proprietate (comună, devălmășie etc), orice dezmembrăminte asupra acestora, orice sarcini ce grevează asupra acestora și în favoarea cui, alte restricții;
 13. pentru fiecare bun mobil: descrierea, locația în care se află, înregistrările cu privire la acesta din Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare, documente de proprietate, date de identificare ale bunului (e.g. numar înmatriculare, număr sașiu), forma de proprietate (comună, devălmășie etc), orice dezmembrăminte asupra acestora, orice sarcini ce grevează asupra acestora și în favoarea cui, alte restricții;
 14. părți sociale / acțiuni deținute la alte societăți, denumirea entităților respective;
 15. datorii către alte persoane, temeiul acestora;
 16. date privind condamnări penale și infracțiuni, cazier judiciar (numai daca este cazul), locatia de incarcerare;
 17. informatii suplimentare prelucrate in contextul realizarii scopurilor cum ar fi: plăți efectuate, informații privind orice chestiuni juridice, dispute, litigii sau alte acțiuni în instanță în care sunteți implicat în orice calitate,
 18. detalii ale vizitelor dumneavoastră la biroul nostru sau orice alte detalii cu privire la modul în care interacționați cu noi precum si datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookies

Colectăm datele dumneavoastră din diverse SURSE, cum ar fi: de la executor, din dosarul de executare silita formulat la cererea creditorului, de la autorități și instituții publice (incluzand dar nelimitandu-se la Directii impozite si taxe locale, primarii, cartea funciară, arhiva electronică de garanții mobiliare, evidența populației, direcții de asistență socială, autoritati fiscale contrale si locale: Ministerul Finantelor Publice, ANAF, Administratii financiare, Ministerul Justitiei si auxiliari ai justitiei: portalul instantelor de judecata, notari, camere notari, experti evaluatori, avocati, executori judecatoresti, Ministerul de Interne, etc), de la terți popriți (banci, societati comerciale private si de stat case de pensii, asociatii, fundatii), orice alte informatii publice utile scopurilor prezentei.

TRANSMITEM datele dumneavoastră, in calitate de petent, în măsura necesară scopului respectiv, către: instanțele de judecată, executor judecatoresc, prin afișare (la sediul nostru, la sediul/ domiciliul dvs, la instantele judecatoresti, la primarii, etc), autorităților / institutiilor publice unde ati depus petitia. Totodată putem transmite datele dumneavoastră persoane împuternicite (cum ar fi furnizori de servicii IT, curieri, cloud, arhivare, telefonie, e-mail, etc), pe bază de contract, dar și către alți executori în caz de transfer de dosar sau de substituire, etc.

Nu transferăm aceste date către o țară terță sau organizație internațională.

PĂSTRĂM, STOCAM SI ARHIVAM in conditiile legislatiei speciale datele dumneavoastra pe întreg parcursul procedurii până la emiterea raspunsului la plangerea formulata, precum și ulterior, pe perioada necesară îndeplinirii obligațiilor noastre legale aferente (de exemplu arhivare) precum și cea necesară exercitării, apărării și conservării drepturilor noastre în instanță. 

Precizam ca CEJ CAB a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre dar si legale de arhivare) astfel incat sa incetam prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile permise .

Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, intrat in vigoare incepand cu 25 MAI 2018, sub rezerva anumitor condiții legale, persoanele vizate beneficiază de următoarele DREPTURI, în ceea ce privește datele cu caracter personal: dreptul de acces la date si dreptul de a solicita o copie, de rectificare sau de ștergere a acestora, de restricționare a prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (www.dataprotection.ro), drepturi ce pot fi exercitate conform legii. În cazurile excepționale, când prelucrăm date pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Facem precizarea că nu creăm profiluri și nu efectuăm alte prelucrări automate a datelor dumneavoastră.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: privacy@cejbuc.ro.

Mentionam ca pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Ne așteptăm că nu veți exercita aceste drepturi în mod abuziv sau nerezonabil, ci conform legii.  Vă rugăm de aceea să aveți în vedere preverile art. 15 – 22 din Regulamentul UE nr. 679/2016. 

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România. 

Cea mai recentă actualizare a acestei Informari cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal a fost realizată în luna Mai 2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.

IMPORTANT:

*Informarea de mai sus este aplicabilă și cu privire la orice alte date suplimentare ce vor fi colectate de la dumneavoastră sau despre dumneavoastră pe parcursul executării silite,  fără a fi necesar să vă trimitem o informare suplimentară.

** Termenii folosiți în prezentul document au înțelesul stabilit în Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679)

***Totodata pentru informatii suplimentare in acest sens va rugăm să consultați și Politica de Confidentialitate, Termenii și Condițiile disponibile la adresa www.cejbuc.ro precum și Politica privind Cookies unde este detaliat modul în care utilizăm cookie-urile și alte tehnologii similare prin intermediul paginii noastre de internet.   

Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, te rugăm să accesezi următorul link: https://cejbuc.ro/sys/gdpr/agreement/v/5c50574aa3559955b9801246/

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii aici De acord