licitatie ds. nr. 1539/2012 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache – 05 august 2014, ora 14:30

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 1539/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1539/2012/02.07.2014

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 02 iulie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentului proces-verbal,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de:

-        Contract de credit din 04.10.1999 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de credit din 26.07.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de ipoteca nr. 512/21.08.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de ipoteca nr. 554/19.09.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de ipoteca nr. 144/02.07.2008;

-        Contract de ipoteca nr. 142/02.07.2008;

-        Contract de ipoteca nr. 351/26.07.2004;

-        Contract de ipoteca nr. 527/28.08.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de fidejusiune din data de 26.07.2004;

-        Contract de Ipoteca nr. 584/06.10.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de Ipoteca nr. 145/02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de ipoteca nr. 82/18.02.2004si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de ipoteca nr. 141/02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 590/21.12.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 601/22.12.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 141/02.07.2008;

-        Contract de Garantie reala mobiliara asupra partilor sociale din data de 12August 2004 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de Garantie reala mobiliara din data de 22decembrie 2004 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de Garantie imobiliara autentificat sub nr. 143/02.07.2008;

-        Contract de Fidejusiune data de 02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de Fidejusiune data de 30 decembrie 2008 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de Garantie asupra conturilor din data de 05.08.2005 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de Ipoteca nr. 796/29.03.2007,

 

din care s-a născut obligaţia de plată a sumei de 30.714.739,18 Euro (actualizată până la 30 iunie 2014), din care: (i) 21.669.715 Euro debit principal aferent ambelor contracte de credit mai sus indicate, (ii) 489.291,37 Euro, dobânzi aferente ambelor contracte de credit şi (iii) 8.555.732,81 Euro penalităţi aferente ambelor contracte de credit precum şi suma de 1.494.292,09 de lei, cu titlu de cheltuieli de executare silită,

 

 

 

în sarcina debitorilor:

 1. S.C. AVRIG 35 S.R.L. (fost Rhombus Asset Management SRL.), cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 28,sector 1, Bucuresti;
 2. S.C. PREDEAL DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, mansarda, cam. 42,sector 1, Bucuresti;
 3. S.C. AVALON GRUP S.R.L., cu sediul în Str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 17,sector 1, Bucuresti;
 4. S.C. AVRIG FLOREASCA DEVELOPMENTS.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, parter,camera 18, sector 1, sector 1, Bucuresti;
 5. S.C. DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, camera 30, Etaj 1,sector 1, Bucuresti;
 6. S.C. AZIMUT GRUP S.R.L., cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 20,sector 1, Bucuresti;
 7. S.C. CdG INVESTMENT S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora 39, mansarda, camera 43, sector 1, Bucuresti;
 8. CENTRAL EASTERN EUROPEAN REAL ESTATE SHAREHOLDINGS BV, cu sediul înOlanda, 2624 ES Delft, Martinus Nijhofflaan 2;
 9. S.C. MASTER BUILDING INVESTMENT S.R.L., cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, cam. 40, Etaj 1, sector 1, Bucuresti.

 

iar din cuantumul total al sumelor de mai sus, obligaţia de plată prevăzută în sarcina debitorului fideiusor, HERGAN ALEXANDER ETIENNE, cu reşedinta în Bucureşti, sector 1, strada Paris, nr. 19, şi domiciliul în Statele Unite ale Americii, Westfork Drive Lake Forest, 1120, IL 60045 Illinois, fiind de 580.325,47 Euro (actualizată până la 30 iunie 2014), din care: (i) 455.262,02 Euro debit principal şi (ii) 125,063,45 Euro dobândă penalizatoare, precum şi suma de 38.389,01 lei, cu titlu de cheltuieli de executare

în favoarea creditoarei S.C. FRANKLIN MANAGEMENT S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Sector 1,Strada Buzeşti, Nr. 75, Birou B19, Etaj 4, calitate dobândită ca urmare a cesionării creanţei deţinute de UniCredit Tiriac Bank S.A., potrivit contractului de cesiune de creanţă autentificat sub nr.475/12.06.2013 de Biroul Individual Notarial Ioana Valmar, încheiat la data de 12 iunie 2013.

 

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, iar la data de 25 iunie 2014 a fost formulata cererea inregistrată sub nr. 561/25.06.2014, prin care se solicită vanzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 

 1. Bunul imobil situat în Bucuresti, Şoseaua Kiseleff Pavel Dimitrievici, G-ral, nr. 51, bloc 1, parter, apartamentul nr.2, Sector 1, in suprafata utilă de 68,94 mp, compus din 2 camere si dependinte, potrivit descrierii din Cartea Funciară, inscris in Cartea Funciară nr. 250836-C1-U8 (nr. CF. vechi 33984) având numar cadastral 250836-C1-U8 (nr. cadastral vechi 13633/0/2);
 2. Bunul imobil situat în Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr.51, sector 1, compus din teren în suprafaţă de 1227 mp. (din acte), având număr cadastral 201773 şi constructia, având număr cadastral 201773-C2 – suprafata utilă de 1044,64 mp., imobil compus din: subsol – 429,85 mp.; parter – 100,34 mp., etaj -144,77 mp., mansarda – 369,68 mp., precum şi terenul indiviz folosinţa din 1636,86 mp.; cu exceptia apartamentelor: 2,4,6,7,9, şi alte spaţii: parter – Gologan Camelia – cvc. 127/25209/1996; mansardă – cvc 5590/31538/98 – Tataru Maria; mansarda Baloi Mrin – cvc 5855/3153/99 înstrăinate în baza Legii 112/1995, potrivit descrierii din Cartea Funciară, intregul imobil fiind înscris în Cartea Funciara nr.201773 (nr. C.F. vechi 35716 iar numar cadastral vechi 13633/1)

şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1539/2012/02.08.2012 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilele supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt evaluate în bloc, potrivit cererii creditoarei, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ. prin raportul de evaluare întocmit de ing. Mihail Dunareanu la data de 30 iunie 2014 prin care a fost stabilit un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 2.422.600 de lei (echivalentul a 552.000 Euro, la un curs BNR de 1 Euro=4,3888 lei la data întocmirii raportului de evaluare, respectiv 30 iunie 2014; preţul nu include TVA), în vederea vânzării în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 

 1. Bunul imobil situat în Bucuresti, Şoseaua Kiseleff Pavel Dimitrievici, G-ral, nr. 51, bloc 1, parter, apartamentul nr.2, Sector 1, in suprafata utilă de 68,94 mp, compus din 2 camere si dependinte, potrivit descrierii din Cartea Funciară, inscris in Cartea Funciară nr. 250836-C1-U8 (nr. CF. vechi 33984) având numar cadastral 250836-C1-U8 (nr. cadastral vechi 13633/0/2);
 2. Bunul imobil situat în Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr.51, sector 1, compus din teren în suprafaţă de 1227 mp. (din acte), având număr cadastral 201773 şi constructia, având număr cadastral 201773-C2 – suprafata utilă de 1044,64 mp., imobil compus din: subsol – 429,85 mp.; parter – 100,34 mp., etaj -144,77 mp., mansarda – 369,68 mp., precum şi terenul indiviz folosinţa din 1636,86 mp.; cu exceptia apartamentelor: 2,4,6,7,9, şi alte spaţii: parter – Gologan Camelia – cvc. 127/25209/1996; mansardă – cvc 5590/31538/98 – Tataru Maria; mansarda Baloi Mrin – cvc 5855/3153/99 înstrăinate în baza Legii 112/1995, potrivit descrierii din Cartea Funciară, intregul imobil fiind înscris în Cartea Funciara nr.201773 (nr. C.F. vechi 35716 iar numar cadastral vechi 13633/1)

 

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 1539/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

           

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 05 august 2014, la ora 14:30 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

-        Vânzarea silită la licitaţie publică în bloc, a următoarelor bunuri imobile:

 

 1. Bunul imobil situat în Bucuresti, Şoseaua Kiseleff Pavel Dimitrievici, G-ral, nr. 51, bloc 1, parter, apartamentul nr.2, Sector 1, in suprafata utilă de 68,94 mp, compus din 2 camere si dependinte, potrivit descrierii din Cartea Funciară, inscris in Cartea Funciară nr. 250836-C1-U8 (nr. CF. vechi 33984) având numar cadastral 250836-C1-U8 (nr. cadastral vechi 13633/0/2);
 2. Bunul imobil situat în Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr.51, sector 1, compus din teren în suprafaţă de 1227 mp. (din acte), având număr cadastral 201773 şi constructia, având număr cadastral 201773-C2 – suprafata utilă de 1044,64 mp., imobil compus din: subsol – 429,85 mp.; parter – 100,34 mp., etaj – 144,77 mp., mansarda – 369,68 mp., precum şi terenul indiviz folosinţa din 1636,86 mp.; cu exceptia apartamentelor: 2,4,6,7,9, şi alte spaţii: parter – Gologan Camelia – cvc. 127/25209/1996; mansardă – cvc 5590/31538/98 – Tataru Maria; mansarda Baloi Mrin – cvc 5855/3153/99 înstrăinate în baza Legii 112/1995, potrivit descrierii din Cartea Funciară, intregul imobil fiind înscris în Cartea Funciara nr.201773 (nr. C.F. vechi 35716 iar numar cadastral vechi 13633/1)

 

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite în bloc la licitaţie publică, este de 2.422.600 de lei (echivalentul a 552.000 Euro, la un curs BNR de 1 Euro=4,3888 lei la data întocmirii raportului de evaluare, respectiv 30 iunie 2014; preţul nu include TVA).

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 05 august 2014, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

 

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

 

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 05 august 2014, ora 14:30 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei, echivalent determinat pe baza cursului de referinţă anunţat, la data depunerii cauţiunii, de Banca Naţională a României. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 05 august 2014, ora 14,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 05 august 2014, ora 14:30 în dosarul de executare nr. 1539/2012- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

 

Situaţia juridică a bunurilor imobile, de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti, şi anume:

-        extrasul de carte funciară nr. 49218 din data de 10.09.2012,

-        extrasul de carte funciară nr. 11781 din data de 25.02.2014,

care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. 504 C.proc.civ.

 

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 05 august 2014, la ora 14:30, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare în bloc a imobilelor, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

 

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se vaţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

 

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilelor, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilelor va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar intrarea în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilelor de către debitoare, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunurilor imobile, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

 

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 23 (douazecişitrei) exemplare originale a câte 5 (cinci) pagini fiecare, conţinând şi extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1, mai sus mentionate, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 1, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Sector 1. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţati despre licitaţie, potrivit art. 504 alin. 5 C.proc.civ., câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la sediul lor. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 02 iulie 2014.

                                                                                              

Executor judecătoresc,

                                                                                    Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1539/2012 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache – 05 august 2014, ora 17:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 1539/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1539/2012/02.07.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 02 iulie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentului proces-verbal,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de:

-        Contract de credit din 04.10.1999 si toate actele aditionale ulterioare (traducere legalizata);

-        Contract de credit din 26.07.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de ipoteca nr. 512/21.08.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de ipoteca nr. 554/19.09.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de ipoteca nr. 144/02.07.2008;

-        Contract de ipoteca nr. 142/02.07.2008;

-        Contract de ipoteca nr. 351/26.07.2004;

-        Contract de ipoteca nr. 527/28.08.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de fidejusiune din data de 26.07.2004;

-        Contract de Ipoteca nr. 584/06.10.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de Ipoteca nr. 145/02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de ipoteca nr. 82/18.02.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de ipoteca nr. 141/02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 590/21.12.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 601/22.12.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 141/02.07.2008;

-        Contract de Garantie reala mobiliara asupra partilor sociale din data de 12 August 2004 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de Garantie reala mobiliara din data de 22 decembrie 2004 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de Garantie imobiliara autentificat sub nr. 143/02.07.2008;

-        Contract de Fidejusiune data de 02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de Fidejusiune data de 30 decembrie 2008 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de Garantie asupra conturilor din data de 05.08.2005 si toate actele aditionale ulterioare;

-        Contract de Ipoteca nr. 796/29.03.2007,

 

din care s-a născut obligaţia de plată a sumei de 30.714.739,18 Euro (actualizată până la 30 iunie 2014), din care: (i) 21.669.715 Euro debit principal aferent ambelor contracte de credit mai sus indicate, (ii) 489.291,37 Euro, dobânzi aferente ambelor contracte de credit şi (iii) 8.555.732,81 Euro penalităţi aferente ambelor contracte de credit, precumşi suma de 1.494.292,09 de lei, cu titlu de cheltuieli de executare silită,

 

 

în sarcina debitorilor:

 1. S.C. AVRIG 35 S.R.L. (fosta Rhombus Asset Management SRL.), cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 28,sector 1, Bucuresti;
 2. S.C. PREDEAL DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, mansarda, cam. 42,sector 1, Bucuresti;
 3. S.C. AVALON GRUP S.R.L., cu sediul în Str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 17,sector 1, Bucuresti;
 4. S.C. AVRIG FLOREASCA DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, parter,camera 18, sector 1, sector 1, Bucuresti;
 5. S.C. DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, camera 30, Etaj 1,sector 1, Bucuresti;
 6. S.C. AZIMUT GRUP S.R.L., cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 20,sector 1, Bucuresti;
 7. S.C. CdG INVESTMENT S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, mansarda, camera 43, sector 1, Bucuresti;
 8. CENTRAL EASTERN EUROPEAN REAL ESTATE SHAREHOLDINGS BV, cu sediul în Olanda, 2624 ES Delft, Martinus Nijhofflaan 2;
 9. S.C. MASTER BUILDING INVESTMENT S.R.L., cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, cam. 40, Etaj 1, sector 1, Bucuresti;

 

iar din cuantumul total al sumelor de mai sus, obligaţia de plată prevăzută în sarcina debitorului fideiusor, HERGAN ALEXANDER ETIENNE, cu reşedinta în Bucureşti, strada Paris, nr. 19, sector 1 şi domiciliul în Statele Unite ale Americii, Westfork Drive Lake Forest, 1120, IL 60045 Illinois, fiind de 580.325,47 Euro (actualizată până la 30 iunie 2014), din care: (i) 455.262,02 Euro debit principal şi (ii) 125,063,45 Euro dobândă penalizatoare, precum şi suma de 38.389,01 lei, cu titlu de cheltuieli de executare,

în favoarea creditoarei S.C. FRANKLIN MANAGEMENT S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Sector 1,Strada Buzeşti, Nr. 75, Birou B19, Etaj 4, calitate dobândită ca urmare a cesionării creanţei deţinute de UniCredit Tiriac Bank S.A., potrivit contractului de cesiune de creanţă autentificat sub nr.475/12.06.2013 de Biroul Individual Notarial Ioana Valmar, încheiat la data de 12 iunie 2013,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite, inclusiv asupra bunului imobil situat in Bucuresti, strada Grigore Mora nr. 39, sector 1, înscris în Cartea Funciara nr. 202149 (nr. C.F. vechi 36822) şi având număr cadastral 202149 (nr. cadastral vechi 14184), constand în teren în suprafata de 526 mp (574,84 mp. conform măsurătorilor cadastrale) şi construcţiile: C1 – vila S+P+E+M în suprafată de 522,91 mp. şi C2 – magazie în suprafată de 6,80 mp.

şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1539/2012/02.08.2012 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ. prin raportul de evaluare întocmit de ing. Mihail Dunareanu la data de 30 iunie 2014, prin care a fost stabilit un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 5.525.900 de lei (echivalentul a 1.259.100 Euro, la un curs BNR de 1 Euro = 4.3888 lei, la data întocmirii raportului de evaluare, respectiv 30 iunie 2014; preţul nu include TVA), in vederea vanzarii bunului imobil situat in Bucuresti, strada Grigore Mora nr. 39, sector 1, înscris în Cartea Funciara nr. 202149 (nr. C.F. vechi 36822) şi având număr cadastral 202149 (nr. cadastral vechi 14184), constand în teren în suprafata de 526 mp (574,84 mp. conform măsurătorilor cadastrale) şi construcţiile: C1 – vila S+P+E+M în suprafată de 522,91 mp. şi C2 – magazie în suprafată de 6,80 mp.

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 1539/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 05 august 2014, la ora 17,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro) :

-                  Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat in Bucuresti, strada Grigore Mora nr. 39, sector 1, înscris în Cartea Funciara nr. 202149 (nr. C.F. vechi 36822) şi având număr cadastral 202149 (nr. cadastral vechi 14184), constand în teren în suprafata de 526 mp (574,84 mp. conform măsurătorilor cadastrale) şi construcţiile: C1 – vila S+P+E+M în suprafată de 522,91 mp. şi C2 – magazie în suprafată de 6,80 mp.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 5.525.900 de lei (echivalentul a 1.259.100 Euro, la un curs BNR de 1 Euro = 4.3888 lei, la data întocmirii raportului de evaluare, respectiv 30 iunie 2014; preţul nu include TVA).

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 05 august 2014, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 05 august 2014, ora 17,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei, echivalent determinat pe baza cursului de referinţă anunţat, la data depunerii cauţiunii, de Banca Naţională a României. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 005 august 2014, ora 17,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 05 august 2014, în dosarul de executare nr. 1539/2012- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil, de mai sus, rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti, sub nr. 11784 din data de 25.02.2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 05 august 2014, la ora 17,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se vaţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilelor, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilelor va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar intrarea în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilelor de către debitoare, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunurilor imobile, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 15 (cincisprezece) exemplare originale a câte 4 (patru) pagini fiecare, conţinând şi extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1, mai sus mentionate, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 1, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 1. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţaţi despre licitaţie, potrivit art. 504 alin. 5 C.proc.civ., câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la sediul lor. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 02 iulie 2014.

                                                                                               Executor judecătoresc,

                                                                                                Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 1896/2013 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 22 iulie 2014, ora 17:30

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1896/2013– B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 1896/2013/30.06.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 30 iunie 2014

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătorescasociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de Declarația autentificată sub nr. 909 din 25.11.2013 de către B.N.P.A. “Rodica Coliban și Bianca Hărănguș”,creditor fiind IACOV DUMITRU CONSTANTIN, cu domiciliul în Bucureşti, strada Parfumului, nr. 5, apartament 3, sector 3,iar debitor fiind IACOV NAPOLEON TUDOR SPARTACUS, cu domiciliul în București, strada Turturelelor nr. 18, sector 3,

având în vedere că, în vederea recuperării unei creanţe în cuantum de 400.000 de euro, la care de adaugă cheltuieli de executare în cuantum de 15.066,50 de lei, stabilite în sarcina debitorului prin încheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare emisă sub nr. 1896/2013/30.06.2014-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Bucureşti, Şoseaua Odăi nr.149A, sector 1, constând în teren în suprafaţă de 2457 mp,şi pentru care a fost incheiatProcesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1896/2013/27.06.2014-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 13 decembrie 2013, în cameră de consiliu, de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul nr.47742/299/2013,

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 30 iunie 2014, sub nr.1896/2013/30.06.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 1.021.300 de lei,echivalent a 232.300 de Euro, determinat în raport cu data de 22 iunie 2014, data efectuării raportului de evaluare ce a stat la baza întocmirii încheierii,

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1896/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 30 iunie 2014, sub nr.1896/2013/30.06.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunului imobil situat în Bucureşti, Şoseaua Odăi nr.149A, sector 1, constând în teren în suprafaţă de 2457 mp,, ca fiind în data de 22 iulie 2014, la ora 17,30,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 22 iulie 2014 la ora 17,30va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, Şoseaua Odăi nr.149A, sector 1, constând în teren în suprafaţă de 2457 mpproprietate a debitorului IACOV NAPOLEON TUDOR SPARTACUS.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 1.021.300 de lei.

 

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 22 iulie 2014, la ora 17,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1, nr.15117 (Carte Funciară nr.261421), din data de 10 martie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 22 iulie 2014 la ora 17,30 inclusiv :

a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;

b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 22 iulie 2014 la ora 17,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 22 iulie 2014, în dosarul de executare nr.1896/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1, nr.15117 (Carte Funciară nr.261421), din data de 10 martie 2014, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 1, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 1. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 1, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul său, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 30 iunie 2014.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 

BEJ Mihai Dima- licitație publică D.X. 68/2013

PUBLICATIE DE VANZARE 68/2013

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 68/2013, prin care se înaintează spre executare Sentința Civilă nr. 19383/12.12.2012, a Judecătoriei Sectorului 3 – Secția Civilă, prin care debitoarea CIUREA STELUȚA, domiciliată în București, B-dul Corneliu Coposu nr. 51, et. 4, ap. 47, sector 3, a fost obligată la plata către creditoarea AGAFIȚEI ECATERINA-MARIA, domiciliată în București, str. Caporal Ilina nr. 5, bl. 3B, sc. 1, et. 4, ap. 19, sector 5, a sumelor de 66.422,25 lei reprezentând sultă și 3.676,60 lei cheltuieli de judecată.  Creditoarea AGAFIȚEI ECATERINA-MARIA, prin avocat Popescu Ion, a solicitat executarea silită împotriva debitoarei CIUREA STELUȚA, în vederea recuperării sumelor mai sus menționate, plus cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din 18.06.2013 emisă de BEJ Mihai Dima, s-a dispus înregistrarea cererii formulată de creditoare și deschiderea dosarului de executare nr. 68/2013, din 18.06.2013.

S-a transmis Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti cererea de încuviințare a executării silite care, prin Încheierea din 22.07.2013, pronunțată în dosarul nr. 30042/301/2013, a încuviințat executarea silită a creanțelor de 66.422,25 lei reprezentând sultă, 3.676,60 lei cheltuieli de judecată și cheltuielile de executare, împotriva debitoarei CIUREA STELUȚA, în baza titlului executoriu – Sentința Civilă nr. 19383/12.12.2012, a Judecătoriei Sectorului 3 – Secția Civilă și a autorizat creditoarea să treacă la executarea silită a obligației cuprinsă în titlul executoriu, învestind cu formulă executorie Sentința Civilă nr. 19383/12.12.2012, a Judecătoriei Sectorului 3 – Secția Civilă.

La data de 18.09.2013, a fost emisă somație, ce a fost înscrisă în CF cu Încheierea nr. 43140/25.09.2013, înmânată debitoarei la data de 16.10.2013.

La data de 04.11.2013, executorul judecătoresc, împreună cu avocat Popescu Ion, s-a deplasat la imobilul supus executării silite din București, B-dul Corneliu Coposu nr. 51, et. 4, ap. 47, sector 3, unde nu a fost găsită nicio persoană, cu această ocazie întocmindu-se procesul verbal de situație, prevăzut de dispozițiile art. 828 alin. 1, C.proc.civ., proces verbal înmânat avocatului creditoarei și depus la cutia poștală a debitoarei.

La data de 04.11.2013, s-au emis adrese către Distrigaz Sud Rețele și Enel Energie Muntenia, în vederea comunicării debitelor cu care figurează imobilul supus executării silite în evidențele acestora și s-au primit răspunsurile din partea Distrigaz Sud Rețele că figurează înregistrat un sold în valoare de 38,40 lei și din partea Enel faptul că a fost emisă factura în valoare de 153,37 lei scadentă la 10.11.2013.

Prin Încheierea din 21.11.2013 a BEJ Mihai Dima s-a dispus numirea unui expert tehnic în persoana dlui ing. Miron Turcu, în vederea stabilirii valorii de circulație a imobilului supus executării silite, stabilindu-se onorariu provizoriu în cuantum de 1.000 lei și termen pentru depunerea raportului de expertiză în 20 de zile. Încheierea a fost comunicată avocatului creditoarei și expertului, iar debitoarei i s-a afișat pe usă înștiințarea, deoarece nu a fost găsită prezentă la domiciliu.

La data de 15.01.2014, se depune la dosarul de executare raportul de expertiză tehnică judiciară, care concluzionează o valoare de circulație a imobilului în sumă de 166.680 lei, echivalent a 37.431 Euro. Raportul de expertiză a fost înmânat avocatului creditoarei, iar pentru debitoare s-a afișat înștiințarea din 16.01.2014, deoarece nu a fost găsită la domiciliu. La termenul de vînzare din 27.06.2014, ora 10.00 s-a redus prețul de pornire cu 25%, stabilindu-se un nou termen.Prin prezenta aducem la cunostinta generala ca in ziua de 28.07.2014, ora 10.00, va avea loc in localitatea Bucuresti, str. Mircea Voda nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vanzarea imobilului proprietatea debitoarei CIUREA STELUȚA si anume:

             -imobil situat în București, Calea Călărași (fost Bulevard Corneliu Coposu) nr. 51, et. 4, ap. 47, sector 3, compus din două camere și dependințe cu o suprafață totală de 40,73 mp, intabulat în Cartea Funciară individuală nr. 22328 cu nr. Cadastral 2018/47.

            Licitatia incepe de la suma de 125.010 lei, ca urmare a reducerii cu 25%, conform dispozițiilor art.845 alin.8 C.proc.civ.

Persoanele care doresc sa participe la licitatie trebuie sa prezinte pana in ziua si ora aratate in publicatia de vanzare, oferta de cumparare si recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din pretul de începere al licitatiei, la dispozitia BEJ Mihai Dima, in contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se someaza toti care pretind vreun drept asupra imobilului, de creanta, gaj, ipoteca sau altele, sa le aduca la cunostinta organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu mentiunea ca dupa acea data nu vor mai fi luate in considerare.

Prezenta publicatie de vanzare s-a afisat la locul unde are loc licitatia la data de 27.06.2014.

Drept pentru care s-a intocmit prezenta publicatie de vanzare in 7 exemplare spre cele legale.

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

BEJ Mihai Dima- licitație D.X. 38/2013

 

PUBLICATIE DE VANZARE 38/2013

 

 

 

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 38/2013, prin care se înaintează spre executare Sentința Civilă nr.148/10.01.201 a Judecătoriei Sector 4 – Secția Civilă, definitivă și irevocabilă, prin care debitorii BALION FLORIAN și BALION ECATERINA, ambii domiciliați în București, B-dul Constantin Brâncoveanu nr. 122, bl. 9, sc. 1, et. 3, ap. 14, sector 4, au fost obligați să plătească creditorilor PANAIT MIHAI și PANAIT MARIA, ambii cu domiciliul ales la Cabinet Individual de Avocat ”Lungu Marian”, situat în oraș Popești Leordeni, str. Leordeni nr. 200, jud. Ilfov, sumele de 4.600 Euro echivalenți în lei la cursul BNR din ziua plății plus 900 lei cheltuieli de judecată.

Creditorii PANAIT MIHAI și PANAIT MARIA, prin avocat Lungu Marian, au solicitat executarea silită împotriva debitorilor BALION FLORIAN și BALION ECATERINA, în vederea recuperării sumelor de 4.600 Euro și 900 lei cheltuieli de judecată, plus actualizarea cu rata inflației, precum și recuperarea cheltuielilor de executare.

Prin Încheierea din 24.04.2013 emisă de BEJ Mihai Dima, s-a dispus înregistrarea cererii formulată de creditori prin avocat și deschiderea dosarului de executare nr. 38/2013, din 24.04.2013.

S-a transmis Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti cererea de încuviințare a executării silite care, prin Încheierea din 24.05.2013, pronunțată în dosarul nr. 20097/301/2013, a încuviințat executarea silită și a autorizat creditorii să treacă la executarea silită a obligației cuprinsă în tiltul executoriu, învestind cu formulă executorie Sentința Civilă nr. 148/10.01.201 a Judecătoriei Sector 4 – Secția Civilă, definitivă și irevocabilă.

La data de 30.07.2013, s-a întocmit somație ce s-a înscris în CF cu Încheierea nr. 22852/01.08.2013, somație ce s-a comunicat către debitori, la data de 11.09.2013.

La data de 12.09.2013, s-a prezentat la sediul BEJ Mihai Dima creditoarea Panait Maria, însoțită de debitorul Balion Florian, tatăl acesteia, care ne depune la dosar o cerere prin care ne precizează faptul că este divortață de creditorul Panait Mihai din luna aprilie 2013 și că nu a solicitat împotriva părinților ei ca aceștia să fie executați silit pentru recuperarea creanței aparținând acesteia și se va adresa Parchetului de lîngă Judecătoria Sector 4.

      La data de 20.11.2013, ora 11.30 s-a efectuat procesul-verbal de situație. În uma promovării cererii de contestație la executare și suspendarea executării, formulată de către debitori, ce face obiectul dosarului nr.46205/301/2013 aflat pe rolul Judecătoriei Sector 3, prin Încheierea din 13.03.2014 a fost suspendată executarea silită în dosarul de executare nr.38/2013, iar la data de 24.04.2014 a fost admisă în parte contestația, anulîndu-se în parte actele de executare în dosarul de executare 38/2013 al BEJ Mihai Dima și Încheierea Judecătoriei Sector 3, pronunțată în dosarul nr.20097/301/2013 în ceea ce privește pe creditorul Panait Maria, pentru suma de 2.300 Euro , 450 lei cheltuieli de judecată și cheltuielile de executare.

La data de 05.05.2014 s-a efectuat adresă către creditor prin avocat, pentru a ne comunic în scris dacă insistă în continuarea executării, urmînd să se procedeze la numirea unui expert tehnic care să stabilească valoarea de circulație a imobilului debitorilor.

La data de 12.05.2014 s-a prezentat la sediul BEJ Mihai Dima, avocat Lungu Marian, care solicită în scris continuarea executării pentru creanța ce aparține creditorului Panait Mihai și desemnarea unui expert în vederea evaluării imobilului debitorilor.

Urmarea solicitării creditorului prin avocat s-a luat legătura telefonic cu debitorul care a menționat că Panait Maria a formulat plîngere penală împotriva avocatului, executorului judecătoresc și creditorului la Parchetul de pe lîngă Curtea de Apel București, precum și plîngere la Camera Executorilor Judecătorești de pe lăngă Curtea de Apel București împotriva executorului judecătoresc, iar în ceea ce privește creanța creditorului așteaptă comunicarea hotărârii de la instanță pentru a formula apel.

Prin Încheierea din 12.05.2014 a BEJ Mihai Dima s-a dispus, potrivit solicitării creditorului prin avocat, numirea unui expert tehnic imobiliar în vederea stabilirii valorii de circulație a imobilului proprietatea debitorilor, în persoana expert tehnic Turcu Miron, stabilindu-se un onorariu provizoriu de 1.000 lei și termen pentru depunerea raportului de 20 zile, încheiere comunicată atît expertului cît și creditorului prin avocat și debitorilor.La data de 22.05.2014 s-a primit la dosarul de executare, din partea debitorului Balion Florian, în fotocopii, un număr de 10 file și originalul a 2 plicuri, prin care acesta a formulat contestație la executare, împotriva Încheierii BEJ Mihai Dima, din 12.05.2014.La data de 27.05.2014 s-a primit din partea  debitorului o fotocopie de pe Certificatul din 22.05.2014, emis de Judecătoria Sector 3, prin care se certifica faptul că acesta a formulat cerere de apel împotriva sentinței civile nr.5689/2014 a Judecătoriei Sector 3.

La data de 20.06.2014 s-a depus la dosarul de executare raportul de expertiză în trei exemplare ce s-a comunict creditorului prin avocat precum și debitorilor.

Prin Încheierea din 25.06.2014 a BEJ Mihai Dima s-a dispus fixarea prețului și termenului de vînzare a imobilului supus executării silite.

                  Prin prezenta aducem la cunostinta generala ca in ziua de 04.08.2014, ora 10.00, va avea loc in localitatea Bucuresti, str. Mircea Voda nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vanzarea imobilului proprietatea debitorilor BALION FLORIAN șI BALION ECATERINA și anume:

             -imobil situat în București, Bd. Constantin Brâncoveanu nr.122, Bl.9, Sc.1, et.3, ap.14, sector 4, compus din trei camere de locuit și dependințe( bucătărie, baie,vestibule, sas, logie=1,22 m.p.), în suprafață utilă de 44,36 m.p. împreună cu o cotă indiviză, aferentă apartamentului de 2,96%, din părțile și dependințele commune ale imobilului, cu teren indiviz în folosință de 10,95 m.p., confort II, construit înainte de anul 1977, intabulat în Cartea Funciară individuală nr. 218398-C1-U3.

                 Licitatia începe de la suma de 167.352 lei, potrivit Raportului de Expertiza intocmit de expert tehnic Turcu Miron.

Persoanele care doresc sa participe la licitatie trebuie sa prezinte pana in ziua si ora aratate in publicatia de vanzare, oferta de cumparare si recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din pretul de incepere al licitatiei, la dispozitia BEJ Mihai Dima, in contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se someaza toti care pretind vreun drept asupra imobilului, de creanta, gaj, ipoteca sau altele, sa le aduca la cunostinta organului de executare mai inainte de adjudecarea bunului imobil, cu mentiunea ca dupa acea data nu vor mai fi luate in considerare.

Prezenta publicatie de vanzare s-a afisat la locul unde are loc licitatia la data de 25.06 .2014.

Drept pentru care s-a intocmit prezenta publicatie de vanzare in 7 exemplare spre cele legale.

 

                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                            EXECUTOR JUDECĂTORESC

licitatie ds. nr. 310/2013 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 21 iulie 2014, orele 14:00 si 15:30

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 310/2013 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 310/2013/24.06.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 24 iunie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătorescasociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 719 din 06 aprilie 2012, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr.9558/3/2011, din care s-a născut obligaţia de plată a sumei de 148.000 euro reprezentând debit, suma de 10.406 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, precum si suma de 15.346,67 lei, cu titlu de cheltuieli de executare silită,în sarcina debitorilor CHIRIŢĂ ION, cu domiciliul în Bucureşti, str. Povernei, nr.11-13, et. 1, ap. 3, sector 1, DIMCEVICI POESINA MIRCEA, cu domiciliul în Bucureşti, str. Jean Louis Calderon, nr.43, sector 2 şi DIMCEVICI POESINA NICOLETA ELENA EUGENIA, cu domiciliul în Bucureşti, str. Constantin Carcaş, nr.7, sector 1, în favoarea creditorului GAŞPAR ADRIAN VIOREL, cu domiciliul în Bucureşti, Aleea Teişani, nr.76, sector 1,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 08 aprilie 2013 în cameră de consiliu, de Judecătoria Sector 3 Bucureşti, în dosarul nr. 12085/301/2013,

având în vedere cererea de intervenție formulată de creditoarea intervenientă SILVIA SCAESTEANU, executor judecătoresc, reprezentanta a BEJ SILVIA SCAESTEANU, cu sediul în Bucureşti, Bd. Naţiunile Unite nr.1, bl.108A, et.7, corp A, sector 5, in dosarul de executare nr.310/2013, prin care creditoarea intervenientă arată că deţine un titlu executoriu, reprezentat de Încheierea nr.233/2013 din data de 15.01.2014 privind stabilirea cheltuielilor de excutare emisă de BEJ SILVIA SCAESTEANU, din care a rezultat creanta de 17.643,73 lei, reprezentand debit, în sarcina debitorilor CHIRIŢĂ ION, cu domiciliul în Bucureşti, str. Povernei, nr.11-13, et. 1, ap. 3, sector 1, DIMCEVICI POESINA MIRCEA, cu domiciliul în Bucureşti, str. Jean Louis Calderon, nr.43, sector 2 şi DIMCEVICI POESINA NICOLETA ELENA EUGENIA, cu domiciliul în Bucureşti, str. Constantin Carcaş, nr.7, sector 1,

având în vedere că cererea de interventie a fost încuviințată la data de 07.04.2014 în cameră de consiliu, de Judecătoria Sector 3 Bucureşti, în dosarul nr. 21539/301/2013,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra următoarelor bunuri imobile:

1. bunul imobil situat în Bucureşti, Calea Dudeşti, nr.94, etaj 9, ap. 30, sector 3, înscris în Cartea funciară nr. 205802-C2-U41 (nr. CF vechi 106081) a municipiului Bucureşti-Sector 3 şi având nr. cadastral 205802-C2-U41 (nr. cadastral vechi 3511/2/31), apartament cu o suprafaţă totală de 133,94 mp. (suprafaţa construită de 154,03 mp.) + cota indiviză de 0,62 mp. din părţile şi dependinţele comune ale imobilului (holuri, accese, casa scării), teren în proprietate (cotă indiviză) CF. 97222 PI/1, dezmembrat din CFI nr.97222, potrivit descrierii din Cartea Funciară, proprietate a debitorilor DIMCEVICI POESINA MIRCEA şi DIMCEVICI POESINA NICOLETA ELENA EUGENIA,

 1. bunul imobil situat în Bucureşti, Calea Dudeşti, nr.94, etaj 9, nr. ap. 31, sector 3, înscris în Cartea funciară nr. 205802-C2-U42 (nr. CF vechi 106082) a municipiului Bucureşti-Sector 3 şi având nr. cadastral 205802-C2-U42 (nr. cadastral vechi 3511/2/32), apartament cu o suprafaţă totală de 190,45 mp. (suprafaţa construită de 219,02 mp.) + cota indiviză de 0,76 mp. din părţile şi dependinţele comune ale imobilului (holuri, accese, casa scării), teren în proprietate (cotă indiviză) CF. 97222 PI/1, dezmembrat din CFI nr.97222, potrivit descrierii din Cartea Funciară, proprietate a debitorilor DIMCEVICI POESINA MIRCEA şi DIMCEVICI POESINA NICOLETA ELENA EUGENIA,

având în vedere că preţul imobilelor supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, astfel:

1. Preţul pentru bunul situat în Bucureşti, Calea Dudeşti, nr.94, etaj 9, ap. 30, sector 3, înscris în Cartea funciară nr. 205802-C2-U41 (nr. CF vechi 106081) a municipiului Bucureşti-Sector 3 şi având nr. cadastral 205802-C2-U41 (nr. cadastral vechi 3511/2/31), apartament cu o suprafaţă totală de 133,94 mp. (suprafaţa construită de 154,03 mp.) + cota indiviză de 0,62 mp. din părţile şi dependinţele comune ale imobilului (holuri, accese, casa scării), teren în proprietate (cotă indiviză) CF. 97222 PI/1, dezmembrat din CFI nr.97222, potrivit descrierii din Cartea Funciară, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 16 iunie 2014, sub nr.310/2013/16.06.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 640.099 de lei, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 29 mai 2014,

2. Preţul pentru bunul imobil situat în Bucureşti, Calea Dudeşti, nr.94, etaj 9, nr. ap. 31, sector 3, înscris în Cartea funciară nr. 205802-C2-U42 (nr. CF vechi 106082) a municipiului Bucureşti-Sector 3 şi având nr. cadastral 205802-C2-U42 (nr. cadastral vechi 3511/2/32), apartament cu o suprafaţă totală de 190,45 mp. (suprafaţa construită de 219,02 mp.) + cota indiviză de 0,76 mp. din părţile şi dependinţele comune ale imobilului (holuri, accese, casa scării), teren în proprietate (cotă indiviză) CF. 97222 PI/1, dezmembrat din CFI nr.97222, potrivit descrierii din Cartea Funciară, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 16 iunie 2014, sub nr.310/2013/16.06.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 917.374 de lei, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 29 mai 2014,

având în vedere că, până în prezent, debitorii, deși somaţi de executorul judecătoresc, nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.310/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere faptul că acest aspect impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 21 iulie 2014,va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

-        la ora 14,00 vânzarea silită la licitaţie publică a bunul imobil situat în Bucureşti, Calea Dudeşti, nr.94, etaj 9, ap. 30, sector 3, înscris în Cartea funciară nr. 205802-C2-U41 (nr. CF vechi 106081) a municipiului Bucureşti-Sector 3 şi având nr. cadastral 205802-C2-U41 (nr. cadastral vechi 3511/2/31), apartament cu o suprafaţă totală de 133,94 mp. (suprafaţa construită de 154,03 mp.) + cota indiviză de 0,62 mp. din părţile şi dependinţele comune ale imobilului (holuri, accese, casa scării), teren în proprietate (cotă indiviză) CF. 97222 PI/1, dezmembrat din CFI nr.97222, potrivit descrierii din Cartea Funciară, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 640.099 de lei, potrivit încheierii emisă la data de 16 iunie 2014, sub nr.310/2013/16.06.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache;

-        la ora 15,30 vânzarea silită la licitaţie publică a bunul imobil situat în Bucureşti, Calea Dudeşti, nr.94, etaj 9, nr. ap. 31, sector 3, înscris în Cartea funciară nr. 205802-C2-U42 (nr. CF vechi 106082) a municipiului Bucureşti-Sector 3 şi având nr. cadastral 205802-C2-U42 (nr. cadastral vechi 3511/2/32), apartament cu o suprafaţă totală de 190,45 mp. (suprafaţa construită de 219,02 mp.) + cota indiviză de 0,76 mp. din părţile şi dependinţele comune ale imobilului (holuri, accese, casa scării), teren în proprietate (cotă indiviză) CF. 97222 PI/1, dezmembrat din CFI nr.97222, potrivit descrierii din Cartea Funciară, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 917.374 de lei, potrivit încheierii emisă la data de 16 iunie 2014, sub nr.310/2013/16.06.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache;

 

            Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 21 iulie 2014, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

 

 

 

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 3 emis sub nr.54947 din data de 02 decembrie 2013 si extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 3 emis sub nr.54948 din data de 02 decembrie 2013, care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 21 iulie 2014 inclusiv :

a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;

b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 21 iulie 2014, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 21 iulie 2014, în dosarul de executare nr.310/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 15 (cincisprezece) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare, conţinând şi extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 3, nr.54947 din data de 02 decembrie 2013 şi nr.54948 din data de 02 decembrie 2013, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sector 3, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Sector 3. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 3 Bucureşti, câte un exemplar va fi comunicat catre intervenienţii Bratu Iulian, Silvia Scaesteanu, executor judecătoresc, reprezentanta a B.E.J. Silvia Scaesteanu, Redeleanu Liviu şi Redeleanu Robert-Daniel în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţati despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul acestora, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 24 iunie 2014.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 656/2010 B.E.J. Bogdan Dumitrache, 22 iulie 2014, ora 15:30

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 656/2010–B.E.J. Bogdan Dumitrache

Nr. 656/2010/18.06.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 18 iunie2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătorescasociat în cadrul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

               având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de ipotecă autentificat sub nr. 1883 din 18 septembrie 2008 de BNP Daniela Gorcia, în favoarea creditoarei SC PLANOIL SRL, cu sediul în București, Calea Victoriei nr.155, bloc D1, etaj 5, camera 18, sector 1, CUI 13780455, (creditoare în urma cesionării de către S.C. FERNIX INVEST S.R.L., CUI 16158369, cu sediul în Ploieşti, strada Cameliei, nr. 9 A, bloc 58, etaj 1, apartament 9, judeţul Prahova, a creanței recunoscute prin titlul executoriu), şi în sarcina debitorilor FOEA NICULAE şi FOEA ELENA, ambii cu domiciliul în Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr. 53 A, bloc 18 P, scara 1, etaj 2, apartament 11, sector 6,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr. 53 A, bloc 18 P, scara 1, etaj 2, apartament 11, sector 6, imobil înscris în Cartea funciară nr. 76397 a sectorului 6 Bucureşti, număr cadastral 211/11şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară din data de 12 octombrie 2010 de către executor judecătoresc Bogdan Dumitrache,

având în vedere că, imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin raportul de evaluare întocmit de expert evaluator DRULA DORIN CORNEL în februarie 2014, la preţul de 36.000 euro (ca echivalent a sumei de 161.658 de lei, la cursul de referinţă afişat de BNR la data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 18 februarie 2014, 1 Euro=4,4905 lei -această valoare nu conţine TVA-.

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cuantum de 300.000 lei, cu titlu de debit principal, la care se adaugă cheltuieli de executare, în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 656/2010 – B.E.J. Bogdan Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere procesul verbal de adjudecare a bunului imobil vândut silit la licitaţie publică emis de B.E.J. Bogdan Dumitrache sub nr.656/2010/16.04.2014, prin care executorul judecătoresc o declară pe dna Magdici Cătălina, drept adjudecatară, pentru un preţ de 161.590,82 de lei (preţ ce corespunde, potrivit cursului BNR stabilit pentru data de 16 aprilie 2014, 1 Euro = 4,4762 lei),

având în vedere faptul că adjudecatara Magdici Cătălina nu a depus diferenţa preţului de adjudecare în cuantum de 161.590,82 lei,

               prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 22 iulie 2014, la ora 15,30 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Dumitrache şi Dumitrache, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro:

- Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr. 53 A, bloc 18 P, scara 1, etaj 2, apartament 11, sector 6, imobil înscris în Cartea funciară nr. 76397 a sectorului 6 Bucureşti, număr cadastral 211/11, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de36.000 euro (ca echivalent a sumei de 161.658 de lei, la cursul de referinţă afişat de BNR la data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 18 februarie 2014, 1 Euro=4,4905 lei -această valoare nu conţine TVA-,

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie, şi anume 36.000 de Euro. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 22 iulie 2014, la ora 15,30,întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 22 iulie 2014, la ora 15,30, inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând echivalentul în lei a preţului de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 22 iulie 2014, la ora 15,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 22 iulie 2014 în dosarul de executare nr. 656/2010-B.E.J.Bogdan Dumitrache.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti-Sector 6 sub nr. 9089 din data de 14 martie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 22 iulie 2014, la ora 15,30, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a bunului imobil, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se vaţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilelor, licitatorii pot consulta rapoartele de expertiză imobiliară evaluatoare, depuse la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al bunului imobil va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate, iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilului de către debitori, fie, în caz de împotrivire din partea acestora din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a imobilului, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 6. Un exemplar va fi comunicat lui Magdici Cătălina. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţaţi despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li i se comunica la domiciliul acestora. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

La prezenta publicaţie de vânzare se anexează extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti-Sector 6 sub nr. 9089 din data de 14 martie 2014, conţinând 2(două) pagini, fiind parte integrantă din prezenta publicaţie.

            

             Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 18 iunie 2014

          

           În urma asocierii Biroului Executorului Judecătoresc Bogdan Dumitrache cu Biroul Executorului Judecătoresc Cornelia Gabriela  Dumitrache, dosarele inregistrate pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc Bogdan Dumitrache, au fost preluate de Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache” (executor judecătoresc asociat Bogdan Dumitrache şi executor judecătoresc asociat Cornelia Gabriela Dumitrache) – Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1954/C/03.10.2011.

                                                                                                                                       Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1426/2013 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 21 iulie 2014, ora 12:30

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1426/2013 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1426/2013/18.06.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 18 iunie 2014

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătorescasociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Sentinţa Civilă nr.8377 pronunţată în data de 12 aprilie 2013, de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul nr. 53079/299/2012, în favoarea creditoarei S.C. PHOENIX PARK S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada General Berthelot, nr.43-45, sector 1,şi în sarcina debitorului MANEA CĂTĂLIN ANTONIU, cu domiciliul în Bucureşti, strada Cpt. Nicolae Licăreţ, nr.6, bloc PM43, scara B, apartament 66, sector 3,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Bucureşti, strada Eufrosina Popescu, nr.54, bloc 37 A+B, scara F, etaj 5, apartament 241, sector 3, înscris în Cartea funciara nr.219167-C1-U72, având nr. cadastral 219167-C1-U72, compus din 3 camere şi dependinţe cu cota indiviză de 2,49% din părţile şi dependinţele comune blocului şi 9,65 mp teren şi folosinţă, având o suprafaţă utilă de 62,81 mp, suprafaţă locuibilă 41,63 mp, potrivit descrierii din Cartea Funciară, proprietate a debitorului MANEA CĂTĂLIN ANTONIU,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 08 noiembrie 2013 în cameră de consiliu, de Judecătoria Sector 3 Bucureşti, în dosarul nr. 49018/301/2013,

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 13 iunie 2014, sub nr.1426/2013/13.06.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 333.810 de lei, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 02 iunie 2014,  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată (compusă din suma de 545.157,70 lei cu titlu de debit principal, precum şi suma de 8.204,31 lei cu titlu de cheltuieli de judecată restante, la care se adaugă cheluielile de executare silită) în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.1426/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere faptul că acest aspect impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 21 iulie 2014 la ora 12,30va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, strada Eufrosina Popescu, nr.54, bloc 37 A+B, scara F, etaj 5, apartament 241, sector 3, înscris în Cartea funciara nr.219167-C1-U72, având nr. cadastral 219167-C1-U72, compus din 3 camere şi dependinţe cu cota indiviză de 2,49% din părţile şi dependinţele comune blocului şi 9,65 mp teren şi folosinţă, având o suprafaţă utilă de 62,81 mp, suprafaţă locuibilă 41,63 mp, potrivit descrierii din Cartea Funciară, proprietate a debitorului MANEA CĂTĂLIN ANTONIU.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 333.810 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 21 iulie 2014 la ora 12,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 3, nr.11280, din data de 13 martie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 21 iulie 2014 la ora 12,30 inclusiv :

a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;

b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 21 iulie 2014, ora 12,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 21 iulie 2014, în dosarul de executare nr.1426/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 11280, din data de 13 martie 2014, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sector 3, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 3. Un exemplar va fi comunicat Băncii Comerciale Române S.A., în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul lui, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 18 iunie 2014.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 62/2011 BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 62/2011-B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 62/2011/06.06.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 06 iunie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentului proces-verbal,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de contract de împrumut cu gaj general autentificat sub nr. 830 din 04 mai 2011, în favoarea creditoruluiRUSU DANIEL BOGDAN, cu domiciliul în Bucureşti, strada Aleea Botorani, nr. 17, bloc V 50, scara 2, etaj 8, apartament 69, sector 5, CNP 1690827463019 şi în sarcina debitorilor CERNĂUŢANU FLORIN – MARIANşi CERNĂUŢANU FLORINA, ambii cu domiciliul în Bucureşti, strada Ştefan cel Mare, nr. 24, bloc 24B, scara A, etaj 5 apartament 26, sector 2,,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra cotei de 33,4% din imobilul situat în Bucureşti, şoseaua Colentina, nr. 40, bloc 71, scara 2, etaj 1, apartament 41, sector 2, inscris in Cartea funciara nr. 6596, avand nr. cadastral 112/41, imobil compus din 3 camere de locuit în bloc cu P+10 etaje, confort 1 semidecomandat, si pentru care a fost incheiatProcesul-verbal de situaţie imobiliară nr.62/2011/19.12.2011 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite (reprezentat de cota de 33,4% din imobilul situat în Bucureşti, şoseaua Colentina, nr. 40, bloc 71, scara 2, etaj 1, apartament 41, sector 2), şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin procesul verbal privind stabilirea preţului de vânzare silită a imobilului la licitaţie publică, întocmit sub nr. 62/2011/31.03.2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la preţul de 72.700 de lei, preţ de începere a licitaţiei pentru primul termen,

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.62/2011-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.62/2011/20.05.2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 20 mai 2014, nu s-a înscris niciun licitator, însă s-a dispus continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 16 iulie 2014 la ora 14,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a cotei de 33,4% din imobilul situat în Bucureşti, şoseaua Colentina, nr. 40, bloc 71, scara 2, etaj 1, apartament 41, sector 2, inscris in Cartea funciara nr. 6596, avand nr. cadastral 112/41, imobil compus din 3 camere de locuit în bloc cu P+10 etaje, confort 1 semidecomandat.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen (acest din urmă preţ a fost egal cu valoarea stabilită – 72.700 lei – prin procesul verbal privind stabilirea preţului de vânzare silită a imobilului la licitaţie publică, întocmit sub nr. 62/2011/31.03.2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”), este de 54.525 lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 54.525 lei, la acelaşi termen de licitaţie –  16 iulie 2014 la ora 14,00–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 54.525 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 16 iulie 2014 la ora 14,00 întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare de executorul judecătoresc.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 16 iulie 2014 la ora 14,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 16 iulie 2014 la ora 14,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 16 iulie 2014 la ora 14,00, în dosarul de executare nr. 62/2011-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară-Sector 2, nr. 14717, din data de 01 aprilie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 16 iulie 2014 la ora 14,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se vaţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

            Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 2 Bucureşti. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţaţi despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul acestora, iar cel de-al şaptelea exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://cejbuc.ro/category/licitatii/. O copie certificată a prezentei va fi comunicată şi către Banca Transilvania – Sucursala Militari Bucureşti.  

            Prezentei publicaţii se anexeazăextrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară-Sector 2, nr. 14717, din data de 01 aprilie 2014, ce face parte integrantă din aceasta.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 06 iunie 2014.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 2132/2012 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 14 iulie 2014, ora 13:30

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 2132/2012 – B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 2132/2012/04.06.2014

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 04 iunie 2014

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătorescasociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de biletul la ordin seria RZBR3AE, nr.0193172, în favoarea creditoareiSC WIROM GAS SA, cu sediul în Bucureşti, strada Popa Savu nr.77, etaj 3, apartament 6, sector 1, şi în sarcina debitorului MUNICIPIUL TURNU MAGURELE PRIN PRIMAR,cu sediul în Turnu Magurele, strada Republicii nr.2, judetul Teleorman,

            având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare inclusiv asupra bunului imobil situat în Turnu Măgurele, strada General Praporgescu, judeţ Teleorman, reprezentat de teren intravilan în suprafaţă de 2170 mp (din acte) şi 1680 mp. (din măsurători), având nr. cadastral 21677 (nr. cadastral vechi 1139) şi construcţie C1 cămin nefamilişti nr. 1 cu regim de înălţime P+2, având nr. cadastral 21677-C1 şi nr. carte funciară 21677,si pentru care a fost incheiatProcesul-verbal de situaţie imobiliară nr.2132/2012/09.01.2014 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că, prin Procesul-verbal privind stabilirea preţului de vânzare silită a imobilului la licitaţie publică, încheiat la 03 iunie 2014, înregistrat sub nr.2132/2012/03.06.2014-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, s-a stabilit, în temeiul art.500 alin.(2) prima parte C.proc.civ., preţul de vânzare a imobilului situat în Turnu Măgurele, strada General Praporgescu, judeţ Teleorman, reprezentat de teren intravilan în suprafaţă de 2170 mp (din acte) şi 1680 mp. (din măsurători), având nr. cadastral 21677 (nr. cadastral vechi 1139) şi construcţie C1 cămin nefamilişti nr. 1 cu regim de înălţime P+2, având nr. cadastral 21677-C1 şi nr. carte funciară 21677, ca fiind de 305.130 de euro, preţ de începere a licitaţiei la primul termen,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.2132/2012-B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 14 iulie 2014, la ora 13,30, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Turnu Măgurele, strada General Praporgescu, judeţ Teleorman, reprezentat de teren intravilan în suprafaţă de 2170 mp (din acte) şi 1680 mp. (din măsurători), având nr. cadastral 21677 (nr. cadastral vechi 1139) şi construcţie C1 cămin nefamilişti nr. 1 cu regim de înălţime P+2, având nr. cadastral 21677-C1 şi nr. carte funciară 21677.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 305.130 de euro.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 14 iulie 2014, la ora 13,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

 

 

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 14 iulie 2014, la ora 13,30, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 14 iulie 2014, la ora 13,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 14 iulie 2014 în dosarul de executare nr.2132/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil, de mai sus, rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alexandria sub nr.29686 din data de 12 mai 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 14 iulie 2014, la ora 13,30, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se vaţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei, precum și cele trei fotografii ale imobilului atașate la prezenta.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate, iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilului de către debitor, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunului imobil, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare..

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (șase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Turnu Magurele, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Turnu Magurele. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul său, iar un exemplar original va fi depus la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 04 iunie 2014.

 

                                                                                               Executor judecătoresc,

                                                                                                Bogdan Dumitrache