Licitatie ds. nr. 1381/2014 B.E.J.A Dumitrache si Dumitrache

   Dosar de executare nr. 1381/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1381/2014/04.02.2016

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 04 februarie 2016

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Sentinta civilă nr.529/22.01.2013, pronunţată de Judecatoria sectorului 5 Bucuresti, in dosarul nr.17316/302/2012 definitiva prin decizia civila nr.196A/18.02.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, in dosarul nr.17316/302/2012, creditoare fiind ONOFREI RUXANDRA-SILVIA, cu domiciliul în Bucuresti, str. Cpt.Av. Alexandru Serbanescu, nr.39, bl.201, sc.2, ap.21, sector 1, cu domiciliul procesual ales la SCA „Cunescu, Balaciu & Asociaţii”, având birourile de lucru în Bucureşti, Calea Serban Voda nr.133, Central Business Park, Corp B etaj 1, sector 4, iar debitor fiind STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, cu sediul în Bucureşti, str.Apolodor nr.17, sector 5,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, asupra bunului imobil situat în București, strada Mihai Ciuca, nr.1, etaj Ds+P, apartament nr.1, sector 5, înscris în Cartea Funciară nr.228108-C1-U1 având număr cadastral 228108-C1-U1 precum și al cotei indiviză de ½ din bunul imobil reprezentat de teren intravilan, situat în București, strada Mihai Ciuca, nr.1, sector 5, colț cu strada Alexandru Vitzu, nr.35, înscris în Cartea Funciara nr.228108 avand numar cadastral 228108

având în vedere că la dosarul de executare nr.1381/2014– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” a fost depus Raportul de expertiză întocmit de dl. Ioniță Nicolae, expert tehnic judiciar, specializare evaluare proprietăți imobiliare, nr.legitimație 4401-11399 eliberată de Ministerul Justiției, pe baza cărora a fost stabilit preţul imobilelor supuse urmăririi silite prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă în forma anterioară modificării aduse prin Legea nr.138/2014 (denumită în continuare C.proc.civ.), la data de 22 decembrie 2015, sub nr.1381/2014/22.12.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, și anume prețul de 524.952 lei,

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1381/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum de 70.000 euro, a creanței în cuantum de 3.030,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, cât şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.1381/2014/02.02.2016– B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 02 februarie 2016, nu s-a înscris niciun licitator,

                prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 10 februarie 2016 la ora 13,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

                – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în București, strada Mihai Ciuca, nr.1, etaj Ds+P, apartament nr.1, sector 5, înscris în Cartea Funciară nr.228108-C1-U1 având număr cadastral 228108-C1-U1 precum și al cotei indiviză de ½ din bunul imobil reprezentat de teren intravilan, situat în București, strada Mihai Ciuca, nr.1, sector 5, colț cu strada Alexandru Vitzu, nr.35, înscris în Cartea Funciara nr.228108 avand numar cadastral 228108, proprietate a debitorului STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este în cuantum de 393.714 lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 393.714 lei și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 10 februarie 2016, la ora 13,00 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 157.485 lei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 393.714 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 10 februarie 2016 la ora 13,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus menționat rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară București Sector 5 sub nr.481, din data de 08 ianuarie 2016, precum și din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară București Sector 5 sub nr.482, din data de 08 ianuarie 2016, care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 10 februarie 2016 la ora 13,00 inclusiv :    

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 10 februarie 2016, ora 13,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 10 februarie 2016, în dosarul de executare nr.1381/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la acest al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sector 5, la locul imobilului urmărit, la sediul Primăriei Sector 5. Câte un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5 în temeiul art.839 alin.1 lit.c) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul lui, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acestuia, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

 

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 04 februarie 2016.

 

 

                                                                                                                                                             Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache160204192633_0001

BEJ MIHAI DIMA-Publicație de Vânzare în D.X. 46/2009

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE 46/2009

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 46/2009, prin care se înaintează spre executare Sentinţa Penală nr. 1643/F/03.12.2007 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, definitivă şi învestită cu formulă executorie şi Decizia Penală nr. 45/A/21.02.2008 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, învestită cu formulă executorie, prin care obligă debitorul ANASTASE MARIAN, domiciliat în Bucureşti, str. Zarzărilor nr. 1, sector 3, să plătească creditoarei S.C. GISA COM S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Brânduşelor nr. 8, bl. V77, sc. 2, ap. 15, sector 3 şi cu sediul procesual ales la SCA „Enescu, Ene şi Asociaţii”, din Bucureşti, str. Prof. Dr. Mihail Georgescu nr. 19, parter, ap. 1, sector 2, suma de 115.094,23 lei, sumă ce va fi actualizată în raport de indicele de inflaţie de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective, precum şi sumele de 4.034,10 lei şi 4.329 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

La data de 13.03.2009, creditoarea S.C. GISA COM S.R.L., prin avocat Enescu Victor, a solicitat executarea silită împotriva debitorului ANASTASE MARIAN, prin urmărirea bunului imobil situat în Bucureşti, str. Zarzărilor nr. 1, sector 3, în vederea recuperării sumelor de: 115.094,23 lei, actualizată de la data producerii prejudiciului (05.04.2005) şi până la data plăţii efective, 4.034,10 lei şi 4.329 lei, plus cheltuielile de executare.

La data de 13.03.2009 s-a întocmit procesul verbal de situație, iar la data de 17.03.2009 s-a întocmit somație ce a fost înscrisă în cartea funciară nr.6024 de către O.C.P.I. SECTOR 3 cu încheierea nr.159822 din 19.03.2009 și s-a comunicat debitorului la data de 27.03.2009.

La data de 07.07.2009 creditoarea prin avocat depune o cerere prin care precizează faptul că imobilul supus executării silite fiind bun comun al debitorului și soției acestuia Anastase Irina- Otilia, s-a depus pe rolul Jud. Sector 3 acțiune de partaj ce face obiectul dosarului nr.11238/301/2009, depunând alăturat certificatul din 23.06.2009 emis de Judecătoria Sector 3.

La data de 10.03.2010 creditoarea prin avocat solicită eliberarea unei fotocopii certificate de pe dosarul de executare nr.46/2009, ce au fost eliberat la data de 16.03.2010.

La data de 06.11.2014 creditorul cesionar Munteanu Ion cu domiciliul procesual ales la S.C.P.A. MITUCĂ ȘI ASOCIAȚII din Bucureşti, str. Prof. Dr. Mihail Georgescu nr. 19, parter, ap. 1, sector 2, în calitate de cesionar al creanței deținute de S.C. GISA COM S.R.L. conform contractului de cesiune atestat sub nr.02/24.01.2014 de S.C.P.A. MITUCĂ ȘI ASOCIAȚII solicită să luăm act de schimbarea creditorului ca urmare a cesiunii de creanță ce face obiectul dosarului nr.46/2009 și reluarea executării silite prin valorificarea imobilului teren și construcție situat în București str. Zarzărilor nr.1, sector 3, în vederea recuperării creanței de 123.457,33 lei.

Urmarea cererii formulată de creditorul cesionar Munteanu Ion s-a solicitat încuviințarea executării silite de către Judecătoria Sectorului 3 asupra imobilului situat în București str. Zarzărilor nr.1, sector 3, compus din teren în suprafață de 300 m.p. și construcție existentă pe acesta, iar prin încheierea din 12.12.2014 pronunțată în dosarul nr.76341/301/2014 s-a încuviințat executarea silită asupra imobilului proprietatea debitorului.

La data de 21.01.2015, ora 16.00, s-a întocmit Procesul-verbal de situație. La data de 04.03.2015, s-a întocmit somație imobiliară, pentru suma de 210.279,68 lei, ce a fost înscrisă la Cartea Funciară cu Încheierea nr. 5159 din 30.01.2015. Prin Procesul-verbal din data de 22.01.2015, ora 11.00, s-a actualizat creanța și cheltuielile de judecată, calculându-se și cheltuieli de executare, rezultând o creanță actualizată și cheltuieli de executare în sumă de 210.279,68 lei, din care: 115.094,23 lei reprezentând prejudiciu şi 4.034,10 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, în baza Sentinţei Penale nr. 1643/F/03.12.2007 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, definitivă şi învestită cu formulă executorie, 4.329 lei cheltuieli de judecată, în baza Deciziei Penale nr. 45/A/21.02.2008 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, învestită cu formulă executorie, 67.395,84 lei reprezentând actualizarea cu indicele prețurilor de consum a creanței și cheltuielilor de judecată şi 19.426,51 lei reprezentând cheltuieli de executare, conform procesului – verbal din 22.01.2015. Somația a fost comunicată debitorului la data de 17.03.2015, ora 12.00, procedura îndeplinidu-se prin depunerea actelor la cutia poștală. La data de 03.06.2015, debitorul a fost citat pentru termenul din 12.06.2015, ora 10.00, creditorul-cesionar având termen în cunoștință prin avocat.

Prin procesul-verbal din 12.06.2015, ora 10.00 s-a dispus efectuarea unei experize tehnice care să stabilească valoarea de circulație a imobilului supus executării silite. La data de 06.07.2015 s-a depus la dosarul de executare raportul de exepertiză efectuat în cauză, comunicat debitorului la 13.07.2015 și creditorului, prin avocat la 14.07.2015. La data de 24.07.2015, creditorul prin avocat solicită fixarea termenului de vânzare la licitație publică a imobilului , proprietatea debitorului, termen fixat prin rezoluție la data de 11.09.2015, ora 10.00, pentru care s-au emis publicații de vînzare la prețul de 657.150 lei, stabilit prin raporul de expertiză, citații și adrese. La termenul de vînzare din 11.09.2015, ora 10.00, licitația s-a amînat pentru lipsa extrasului informativ de carte funciară, la data de 15.10.2015, ora 10.00.

La termenul de vânzare din 15.10.2015, ora 10.00, după parcurgerea procedurii de vânzare, din lipsa licitatorilor, vânzarea s-a amânat la data de 20.11.2015, ora 10.00, prețul reducându-se cu 25%.

La termenul din 20.11.2015, ora 10.00, din cauza lipsei licitatorilor vânzarea s-a amânat la 08.01.2016, ora 10.00.

Potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, asupra imobilului sunt înscrise Somație nr. 274/2003 din 19.01.2007, emisă de BEJ RĂILEANU IONUȚ CĂTĂLIN în favoarea S.C. VOLMER TRADING LTD, Somație nr. 46 din 17.03.2009 emisă de BEJ MIHAI DIMA în favoarea S.C. GISA COM S.R.L., Ipotecă transcrisă sub nr. 342 din 18.03.1999 în favoarea Cooperativei de Credit Banca Populară Română, Comandament emis în dosarul nr. 496/2000 de Judecătoria Sectorului 3 București în favoarea Băncii Populare Române Cooperativa de Credit, transcris sub nr. 334 din 15.12.2000, Sechestru judiciar emis de Judecătoria Sectorului 3, pein Încheierea din 18.08.2009, în dosarul nr. 14940/301/2009 în favoarea S.C. GISA COM S.R.L., Certificat de grefă emis de Judecătoria Sectorului 3 în dosarul nr. 36989/301/2010-înscriere sechestru judiciar în favoarea S.C. GISA COM S.R.L., notare existență litigiu având ca obiect partaj bunuri comune și ca părți pe GISA COM S.R.L. și ANASTASE MARIAN și ANASTASE IRINA OTILIA în favoarea S.C. GISA COM S.R.L., conform Certificat grefă din 11.06.2012 emis de Judecătoria Sector 3 în dosarul nr. 11238/301/2009, Somație din 22.01.2015 emisă de BEJ MIHAI DIMA în dosar executare nr. 46/2009 în favoarea GISA COM S.R.L. și notare existență litigiu în dosarul nr.5346/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului București-Secția a III-a Civilă, avînd ca obiect ”pretenții la plata sumei de 641.236 lei, reprezentând c/v imobilului construcție”, iar ca părți reclamantele Moldovanu Silvia Corina și Moldovanu Carmen Marilena în contradictoriu cu pârâții Anastase Marian și Anastase Irina Otilia.

Prin prezenta aducem la cunoştiinţă generală că în ziua de 04.03.2016, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitorului ANASTASE MARIAN şi anume:

 • imobilul situat în București, str.Zarzărilor nr.1, sector 3, casă la curte, construcția fiind compusă din parter: format din hol, baie, 3 dormitoare, bucătărie, 2 cămări, etaj: format din living, hol, 4 dormitoare, 2 băi și pod cu teren în suprafață totală de 300 m.p., 284 m.p. suprafață măsurată, înscris în Cartea Funciară nr.207839(n.vechi 60244), cu număr cadastral 207839-C1 și 207839.

                   Licitaţia începe de la suma de 492.862,50 lei, ca urmare a reducerii cu 25%, conform disp. Art. 509 alin. (5) C.proc.civ..

      Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se aduce la cunoştiinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştiinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 19.01.2016.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 6 exemplare spre cele legale.

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

Licitatie ds. nr. 30/2015 B.E.J.A Dumitrache si Dumitrache

Dosar de executare nr. 30/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 30/2015/19.01.2016

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNURILOR IMOBILE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 19 ianuarie 2016

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de contractul de împrumut nr.177.15.000459 din data de 17.09.2010 precum și contractul de ipotecă autentificat sub nr.1377/21.09.2010 de B.N.P.A. L. Lese R.I. Cocea, învestite cu formulă executorie prin încheierea pronunțată în data de 18 decembrie 2014, de Judecătoria Sectorului 1 București, în dosarul nr.63930/299/2014, creditoare fiind BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD, persoană juridică cipriotă, cu sediul în strada Stassionou, nr.51, 2002 Strovolos, Nicosia, Cipru şi cu sediul ales la S.C.P. Reff & Asociaţii, în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea „America House”, etajele 2-3, cam. 301, sector 1, iar debitoare fiind SOFIA GRUP INVEST S.R.L., cu sediul în București, strada Calusarilor nr.4, bloc 43A, scara 2, etaj 4, apartament 63, sector 3, CUI 18447860,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, iar la data de 10 decembrie 2015 a fost formulata cererea inregistrată sub nr.1776/10.12.2015, prin care se solicită vanzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 521 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6237 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/1;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6238 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/2;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6239 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/3;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6240 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/4;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6241 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/5;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6242 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/6;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6243 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/7;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 545 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6244 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/8;

 

 

 

 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 534 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6245 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/9;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6246 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/10;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6247 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/11;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6248 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/12;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6249 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/13;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6250 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/14;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6251 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/15;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 505 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6252 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/16;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 513 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6253 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/17;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6254 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/18;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6255 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/19;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6256 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/20;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6257 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/21;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6258 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/22;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6259 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/23;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 474 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6260 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/24;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6261 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/25;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6262 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/26;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6263 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/27;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6264 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/28;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6265 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/29;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6266 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/30;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 520 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6267 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/31;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 387 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6268 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/32;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 3713 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6269 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/33,

având în vedere că procedura de executare silită a fost încuviintaţă prin încheierea pronunţată în data de 27 ianuarie 2015 de B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache în dosarul de executare nr.30/2015,

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 30/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum total de 356.034,03 de euro, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că la dosarul de executare nr.30/2015– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” a fost depus Raportul de expertiză întocmit la data de 18 august 2015 de expert tehnic judiciar Stan Florentina, având legitimație ANEVAR nr.16228 și autorizatie emisă de Ministerul Justiției sub nr.11776 seria 4431, pe baza căruia a fost stabilit preţul imobilelor supuse urmăririi silite prin încheiere definitivă, emisă în baza art.837 alin.1 C.proc.civ. republicat coroborat cu art.836 alin.3-8 C.proc.civ. republicat, la data de 15 ianuarie 2016, sub nr.30/2015/15.01.2016-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, și anume prețul de 1.062.454 lei,

având în vedere că imobilele supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt scoase la licitație publică în bloc, potrivit cererii creditoarei, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 1.062.454 lei,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.838 alin.1-2 C.proc.civ. republicat, la data de 18 ianuarie 2016 sub nr.30/2015/18.01.2016-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunurilor imobile anterior menționate, ca fiind în data de 23 februarie 2016, la ora 16,00,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 23 februarie 2016, la ora 16,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro) vânzarea silită la licitaţie publică în bloc, a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 521 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6237 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/1;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6238 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/2;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6239 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/3;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6240 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/4;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6241 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/5;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6242 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/6;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6243 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/7;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 545 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6244 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/8;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 534 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6245 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/9;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6246 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/10;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6247 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/11;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6248 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/12;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6249 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/13;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6250 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/14;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6251 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/15;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 505 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6252 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/16;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 513 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6253 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/17;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6254 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/18;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6255 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/19;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6256 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/20;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6257 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/21;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6258 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/22;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6259 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/23;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 474 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6260 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/24;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6261 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/25;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6262 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/26;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6263 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/27;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6264 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/28;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6265 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/29;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6266 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/30;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 520 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6267 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/31;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 387 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6268 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/32;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 3713 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.6269 a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/33.

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite în bloc la licitaţie publică, este de 1.062.454 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 23 februarie 2016, la ora 16,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Ilfov -Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea, şi anume:

 • extrasul de carte funciară nr. 55778 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55761 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55693 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55548 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55770 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55703 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55754 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55663 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55659 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55641 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55563 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55588 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55733 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55584 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55685 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55636 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55553 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55749 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55678 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55582 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55558 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55713 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55593 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55617 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55721 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55562 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55533 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55674 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55625 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55605 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55517 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55571 din data de 13.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 55575 din data de 13.03.2015,

 

care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.839 alin.3-4 C.proc.civ republicat.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până în ziua premergatoare licitatiei, și anume 22 februarie 2016 inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare în bloc a imobilelor cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.846 alin.5 C.proc.civ. republicat. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiasi date limită, adică 22 februarie 2016, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 23 februarie 2016, în dosarul de executare 30/2015-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

In cazul ofertelor de cumparare cel putin egale cu prețul de începere a licitației termenul limită de depunere a acestora însoțite de dovada consemnării este inainte de  23 februarie 2016, la ora 16,00.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.846 alin.8 C.proc.civ. republicat, preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie pentru primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunurilor imobile.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 40 (patruzeci) exemplare originale a câte 6 (șase) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.839 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Cornetu, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Popești-Leordeni. Un exemplar va fi comunicat Primăriei Popești-Leordeni, în temeiul art.840 alin.1 lit.b) C.proc.civ.republicat. Debitoarea va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 19 ianuarie 2016.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache160119142027_0001

Licitatie ds. nr. 1293/2014 B.E.J.A Dumitrache si Dumitrache

Dosar de executare nr.1293/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 1293/2014/15.01.2016

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNURILOR IMOBILE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 15 ianuarie 2016

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de contractul de împrumut nr. 177.15.000408 din data de 02 septembrie 2008 și contractul de vânzare – cumpărare cu garanție imobiliară autentificat în data de 03 septembrie 2008, de Biroul Notarilor Publici Asociați L. Lese RI Cocea, prin încheierea de autentificare nr. 2484, creditoare fiind BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD, persoană juridică cipriotă, cu sediul în strada Stassionou, nr.51, 2002 Strovolos, Nicosia, Cipru şi cu sediul ales la S.C.P. Reff & Asociaţii, în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea „America House”, etajele 2-3, cam. 301, sector 1, iar debitoare fiind S.C. ROLAND REVERS INVESTMENTS S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Calea Griviţei, nr.238, camera nr.1, bloc C, scara C, etaj 5, ap.18, sector 1, CUI 23478862,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, iar la data de 28 mai 2015 a fost formulata cererea inregistrată sub nr.668/28.05.2015, prin care se solicită vanzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.135, înscris în cartea funciară nr.4174 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5504, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.136, înscris în cartea funciară nr.4175 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5505, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.137, înscris în cartea funciară nr.4176 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5506, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.138, înscris în cartea funciară nr.4177 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5507, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.139, înscris în cartea funciară nr.4178 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5508, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.140, înscris în cartea funciară nr.4179 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5509, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.141, înscris în cartea funciară nr.4180 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5434, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.142, înscris în cartea funciară nr.4181 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5433, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.143, înscris în cartea funciară nr.4182 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5432, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.144, înscris în cartea funciară nr.4183 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5431, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.145, înscris în cartea funciară nr.4184 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5430, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.146, înscris în cartea funciară nr.4185 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5429, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.147, înscris în cartea funciară nr.4187 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5428, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.148, înscris în cartea funciară nr.4186 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5427, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.149, înscris în cartea funciară nr.4188 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5518, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.150, înscris în cartea funciară nr.4189 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5519, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.151, înscris în cartea funciară nr.4190 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5520, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.152, înscris în cartea funciară nr.4191 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5525, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.153, înscris în cartea funciară nr.4192 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5521, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.154, înscris în cartea funciară nr.4193 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5522, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.155, înscris în cartea funciară nr.4194 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5523, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.156, înscris în cartea funciară nr.4195 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5524, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.157, înscris în cartea funciară nr.4196 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5510, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.158, înscris în cartea funciară nr.4197 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5511, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.159, înscris în cartea funciară nr.4198 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5512, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.160, înscris în cartea funciară nr.4199 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5513, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.161, înscris în cartea funciară nr.4200 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5514, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.162, înscris în cartea funciară nr.4201 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5515, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.163, înscris în cartea funciară nr.4202 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5516, în suprafaţă totală de 753 m.p.

 

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 1293/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum total de 642.906,34 de euro, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că la dosarul de executare nr.1293/2014– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” au fost depuse Rapoartele de expertiză întocmite la data de 01 mai 2015 de expert tehnic judiciar Stan Florentina, având legitimație ANEVAR nr.16228 și autorizatie emisă de Ministerul Justiției sub nr.11776 seria 4431, pe baza cărora a fost stabilit preţul imobilelor supuse urmăririi silite prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 29 septembrie 2015, sub nr.1293/2014/29.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, și anume prețul de 402.369,69 lei la care se adaugă TVA,

având în vedere că imobilele supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt scoase la licitație publică în bloc, potrivit cererii creditoarei, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 402.369,69 lei la care se adaugă TVA,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 14 ianuarie 2016 sub nr.1293/2014/14.01.2016-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunurilor imobile anterior menționate, ca fiind în data de 26 februarie 2016, la ora 13,30,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 26 februarie 2016, la ora 13,30 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

Vânzarea silită la licitaţie publică în bloc, a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.135, înscris în cartea funciară nr.4174 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5504, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.136, înscris în cartea funciară nr.4175 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5505, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.137, înscris în cartea funciară nr.4176 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5506, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.138, înscris în cartea funciară nr.4177 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5507, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.139, înscris în cartea funciară nr.4178 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5508, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.140, înscris în cartea funciară nr.4179 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5509, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.141, înscris în cartea funciară nr.4180 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5434, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.142, înscris în cartea funciară nr.4181 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5433, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.143, înscris în cartea funciară nr.4182 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5432, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.144, înscris în cartea funciară nr.4183 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5431, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.145, înscris în cartea funciară nr.4184 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5430, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.146, înscris în cartea funciară nr.4185 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5429, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.147, înscris în cartea funciară nr.4187 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5428, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.148, înscris în cartea funciară nr.4186 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5427, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.149, înscris în cartea funciară nr.4188 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5518, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.150, înscris în cartea funciară nr.4189 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5519, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.151, înscris în cartea funciară nr.4190 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5520, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.152, înscris în cartea funciară nr.4191 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5525, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.153, înscris în cartea funciară nr.4192 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5521, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.154, înscris în cartea funciară nr.4193 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5522, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.155, înscris în cartea funciară nr.4194 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5523, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.156, înscris în cartea funciară nr.4195 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5524, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.157, înscris în cartea funciară nr.4196 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5510, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.158, înscris în cartea funciară nr.4197 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5511, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.159, înscris în cartea funciară nr.4198 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5512, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.160, înscris în cartea funciară nr.4199 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5513, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.161, înscris în cartea funciară nr.4200 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5514, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.162, înscris în cartea funciară nr.4201 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5515, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.163, înscris în cartea funciară nr.4202 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5516, în suprafaţă totală de 753 m.p.

 

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite în bloc la licitaţie publică, este de 402.369,69 lei la care se adaugă TVA.

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 26 februarie 2016, la ora 13,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dambovita-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Targoviste, şi anume:

 • extrasul de carte funciară nr. 98288 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98287 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98289 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98227 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98228 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98279 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98196 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98270 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98271 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98272 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98258 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98257 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98218 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98219 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98280 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98281 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98253 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98254 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98213 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98212 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98197 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98326 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98327 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98328 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98297 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98298 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98299 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98242 din data de 26.11.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 98243 din data de 26.11.2015,

 

care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 26 februarie 2016, la ora 13,30  inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare în bloc a imobilelor cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 26 februarie 2016, la ora 13,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 26 februarie 2016, în dosarul de executare nr.1293/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie pentru primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunurilor imobile.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 36 (treizeci și șase) exemplare originale a câte 7 (șapte) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Răcari, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Crevedia. Un exemplar va fi comunicat Primăriei Crevedia, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 15 ianuarie 2016.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache160119140123_0001

Licitatie ds. nr. 1749/2014 BEJA Dumitrache si Dumitrache

   Dosar de executare nr. 1749/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1749/2014/15.01.2016

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 15 ianuarie 2016

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Hotărârea Civilă nr.145/2013 din data 10 octombrie 2013 pronunțată de Tribunalul Brașov, creditori fiind PITICU FLORIN MIHAI și PITICU RODICA, ambii cu domiciliul în Brașov, strada Eftimie Murgu, nr.6, bloc D2, scara B, etaj 1, apartament 1, județul Brașov iar debitor BUDIȘTEANU MIRCEA cu domiciliul în București, strada Pictor Ion Andreescu, nr.31, etaj 5, apartament 14, sector 2,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în București, strada Pictor Ion Andreescu, nr.31, etaj 5, apartament 14, sector 2 intabulat în Cartea Funciară nr. 225339-C1-U9, având nr. cadastral 225339-C1-U9,

având în vedere că procedura de executare silită a fost încuviintaţă prin încheierea pronunţată în data de 19 decembrie 2014 de B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache în dosarul de executare nr.1749/2014,

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1 C.proc.civ. republicat, la data de 02 decembrie 2015, sub nr.1749/2014/02.12.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, preț de vânzare pentru imobilul urmărit care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 321.996 lei,

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1749/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum de 225.000 euro, a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1.200 lei, cât şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.1749/2014/14.01.2016– B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 14 ianuarie 2016, nu s-a înscris niciun licitator,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 02 februarie 2016 la ora 14,30 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în București, strada Pictor Ion Andreescu, nr.31, etaj 5, apartament 14, sector 2 intabulat în Cartea Funciară nr. 225339-C1-U9, având nr. cadastral 225339-C1-U9, proprietate a debitorului BUDIȘTEANU MIRCEA.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.846 alin.8 C.proc.civ.republicat, ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este în cuantum de 241.497 lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (846 alin.8 C.proc.civ.republicat), dacă nu se va obţine preţul de 241.497 lei și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 02 februarie 2016, la ora 14,30 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 96.598,80 lei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 241.497 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 02 februarie 2016 la ora 14,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

 

 

 

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 2 sub nr.225339-C1-U9, din data de 10 decembrie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. 839 alin.3-4 C.proc.civ republicat

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până în ziua premergatoare licitatiei, și anume 01 februarie 2016 inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.846 alin.5 C.proc.civ. republicat. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiasi date limită, adică 01 februarie 2016, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 02 februarie 2016, în dosarul de executare nr.1749/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.846 alin.9 C.proc.civ.republicat, preţul de începere la acest al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 10 (zece) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.839 alin.3-4 C.proc.civ.republicat, la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 2. Un exemplar va fi comunicat lui ING BANK N.V. AMSTERDAM-SUCURSALA BUCUREŞTI, precum și Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 2 București, în temeiul art.840 alin.1 lit.b)-c) C.proc.civ.republicat. Debitorul va fi, la rândul lui, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând să i se comunice la domiciliul acestuia, câte un exemplar va fi comunicat creditorilor, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 15 ianuarie 2016.

 

                                                                                                                                         Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache160118182932_0001

Licitatie ds. nr. 31/2015 BEJA Dumitrache si Dumitrache

                                                               Dosar de executare nr. 31/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 31/2015/11.01.2016

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNURILOR IMOBILE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 11 ianuarie 2016

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de contractul de împrumut nr.177.15.000165 din data de 07.11.2007, contractul de vânzare-cumpărare cu garanție imobiliară autentificat sub nr.2197/25.07.2008 de Notar Public Ruxandra Ioana Cocea precum și contractul de garanție reală pe fondul de comerț al debitorului nr.PC 2212/19.05.2008, învestite cu formulă executorie prin încheierea pronunțată în data de 19 decembrie 2014, de Judecătoria Sectorului 1 București, în dosarul nr.63931/299/2014, creditoare fiind BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD, persoană juridică cipriotă, cu sediul în strada Stassionou, nr.51, 2002 Strovolos, Nicosia, Cipru şi cu sediul ales la S.C.P. Reff & Asociaţii, în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea „America House”, etajele 2-3, cam. 301, sector 1, iar debitoare fiind THREE NINE INVESTMENTS S.R.L., cu sediul în Voluntari, strada Vasile Vasilache nr.15A, județul Ilfov, CUI 21541068,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, iar la data de 10 decembrie 2015 a fost formulata cererea inregistrată sub nr.1776/10.12.2015, prin care se solicită vanzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil – teren extravilan arabil, în suprafata de 12.387 mp. situat pe raza comunei Sineşti, judeţ Ialomiţa, tarla 343/1, parcela 2 partial, avand nr. cadastral 2345 şi inscris in cartea funciară nr.2620 a localității Sinesti;
 • bunul imobil – teren extravilan arabil, în suprafata de 9.778 mp. (12.388 mp din acte) situat pe raza comunei Sineşti, judeţ Ialomiţa, tarla 343/1, parcela 2 partial, avand nr. cadastral 2346 şi inscris in cartea funciară nr.2621 a localității Sinesti;
 • bunul imobil – teren extravilan arabil, în suprafata de 12.338 mp. (12.387 mp din acte) situat pe raza comunei Sineşti, judeţ Ialomiţa, tarla 343/1, parcela 2 partial, avand nr. cadastral 2114 şi inscris in cartea funciară nr.2273 a localității Sinesti;
 • bunul imobil – teren extravilan arabil, în suprafata de 6.169 mp. (6.194 mp din acte) situat pe raza comunei Sineşti, judeţ Ialomiţa, tarla 343/1, parcela 2 partial, avand nr. cadastral 2118 şi inscris in cartea funciară nr.2281 a localității Sinesti;
 • bunul imobil – teren extravilan arabil, în suprafata de 6.169 mp. (6.194 mp din acte) situat pe raza comunei Sineşti, judeţ Ialomiţa, tarla 343/1, parcela 2 partial, avand nr. cadastral 2116 şi inscris in cartea funciară nr.2275 a localității Sinesti,

 

 

 

având în vedere că procedura de executare silită a fost încuviintaţă prin încheierea pronunţată în data de 27 ianuarie 2015 de B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache în dosarul de executare nr.31/2015,

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 31/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imo160111144656_0001biliare pentru recuperarea debitului în cuantum total de 375.441,98 de euro, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că la dosarul de executare nr.31/2015– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” au fost depuse Rapoartele de expertiză întocmite la data de 18 august 2015 de expert tehnic judiciar Stan Florentina, având legitimație ANEVAR nr.16228 și autorizatie emisă de Ministerul Justiției sub nr.11776 seria 4431, pe baza cărora a fost stabilit preţul imobilelor supuse urmăririi silite prin încheiere definitivă, emisă în baza art.837 alin.1 C.proc.civ. republicat coroborat cu art.836 alin.3-8 C.proc.civ. republicat, la data de 07 ianuarie 2016, sub nr.31/2015/07.01.2016-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, și anume prețul de 82.948 lei,

având în vedere că imobilele supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt scoase la licitație publică în bloc, potrivit cererii creditoarei, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 82.948 lei,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.838 alin.1-2 C.proc.civ. republicat, la data de 08 ianuarie 2016 sub nr.31/2015/08.01.2016-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunurilor imobile anterior menționate, ca fiind în data de 02 februarie 2016, la ora 16,00,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 02 februarie 2016, la ora 16,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro) vânzarea silită la licitaţie publică în bloc, a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil – teren extravilan arabil, în suprafata de 12.387 mp. situat pe raza comunei Sineşti, judeţ Ialomiţa, tarla 343/1, parcela 2 partial, avand nr. cadastral 2345 şi inscris in cartea funciară nr.2620 a localității Sinesti;
 • bunul imobil – teren extravilan arabil, în suprafata de 9.778 mp. (12.388 mp din acte) situat pe raza comunei Sineşti, judeţ Ialomiţa, tarla 343/1, parcela 2 partial, avand nr. cadastral 2346 şi inscris in cartea funciară nr.2621 a localității Sinesti;
 • bunul imobil – teren extravilan arabil, în suprafata de 12.338 mp. (12.387 mp din acte) situat pe raza comunei Sineşti, judeţ Ialomiţa, tarla 343/1, parcela 2 partial, avand nr. cadastral 2114 şi inscris in cartea funciară nr.2273 a localității Sinesti;
 • bunul imobil – teren extravilan arabil, în suprafata de 6.169 mp. (6.194 mp din acte) situat pe raza comunei Sineşti, judeţ Ialomiţa, tarla 343/1, parcela 2 partial, avand nr. cadastral 2118 şi inscris in cartea funciară nr.2281 a localității Sinesti;
 • bunul imobil – teren extravilan arabil, în suprafata de 6.169 mp. (6.194 mp din acte) situat pe raza comunei Sineşti, judeţ Ialomiţa, tarla 343/1, parcela 2 partial, avand nr. cadastral 2116 şi inscris in cartea funciară nr.2275 a localității Sinesti.

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite în bloc la licitaţie publică, este de 82.948 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 02 februarie 2016, la ora 16,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomita-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Slobozia, şi anume:

 • extrasul de carte funciară nr. 20851 din data de 19.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 20820 din data de 19.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 20831 din data de 19.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 20808 din data de 19.03.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 20812 din data de 19.03.2015,

care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.839 alin.3-4 C.proc.civ republicat.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până în ziua premergatoare licitatiei, și anume 01 februarie 2016 inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare în bloc a imobilelor cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.846 alin.5 C.proc.civ. republicat. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiasi date limită, adică 01 februarie 2016, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 02 februarie 2016, în dosarul de executare 31/2015-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

In cazul ofertelor de cumparare cel putin egale cu prețul de începere a licitației termenul limită de depunere a acestora însoțite de dovada consemnării este inainte de  02 februarie 2016, la ora 16,00.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.846 alin.8 C.proc.civ. republicat, preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie pentru primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunurilor imobile.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 12 (douăsprezece) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.839 alin.3-4 C.proc.civ. republicat, la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Urziceni, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Sinești. Un exemplar va fi comunicat Primăriei Sinești, în temeiul art.840 alin.1 lit.b) C.proc.civ.republicat. Debitoarea va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 11 ianuarie 2016.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

Licitatie ds. nr. 1381/2014 B.EJ.A Dumitrache si Dumitrache

Dosar de executare nr. 1381/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 1381/2014/23.12.2015

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNURILOR IMOBILE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 23 decembrie 2015

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Sentinta civilă nr.529/22.01.2013, pronunţată de Judecatoria sectorului 5 Bucuresti, in dosarul nr.17316/302/2012 definitiva prin decizia civila nr.196A/18.02.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, in dosarul nr.17316/302/2012, creditoare fiind ONOFREI RUXANDRA-SILVIA, cu domiciliul în Bucuresti, str. Cpt.Av. Alexandru Serbanescu, nr.39, bl.201, sc.2, ap.21, sector 1, cu domiciliul procesual ales la SCA „Cunescu, Balaciu & Asociaţii”, având birourile de lucru în Bucureşti, Calea Serban Voda nr.133, Central Business Park, Corp B etaj 1, sector 4, iar debitor fiind STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, cu sediul în Bucureşti, str.Apolodor nr.17, sector 5,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, asupra bunului imobil situat în București, strada Mihai Ciuca, nr.1, etaj Ds+P, apartament nr.1, sector 5, înscris în Cartea Funciară nr.228108-C1-U1 având număr cadastral 228108-C1-U1 precum și al cotei indiviză de ½ din bunul imobil reprezentat de teren intravilan, situat în București, strada Mihai Ciuca, nr.1, sector 5, colț cu strada Alexandru Vitzu, nr.35, înscris în Cartea Funciara nr.228108 avand numar cadastral 228108

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1381/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum de 70.000 euro, a creanței în cuantum de 3.030,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, cât şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că la dosarul de executare nr.1381/2014– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” a fost depus Raportul de expertiză întocmit de dl. Ioniță Nicolae, expert tehnic judiciar, specializare evaluare proprietăți imobiliare, nr.legitimație 4401-11399 eliberată de Ministerul Justiției, pe baza cărora a fost stabilit preţul imobilelor supuse urmăririi silite prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă în forma anterioară modificării aduse prin Legea nr.138/2014 (denumită în continuare C.proc.civ.), la data de 22 decembrie 2015, sub nr.1381/2014/22.12.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, și anume prețul de 524.952 lei,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 23 decembrie 2015 sub nr.1381/2014/30.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunurilor imobile anterior menționate, ca fiind în data de 2 februarie 2016, ora 18,00.

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 2 februarie 2016, ora 18,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

 

 

Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în București, strada Mihai Ciuca, nr.1, etaj Ds+P, apartament nr.1, sector 5, înscris în Cartea Funciară nr.228108-C1-U1 având număr cadastral 228108-C1-U1 precum și al cotei indiviză de ½ din bunul imobil reprezentat de teren intravilan, situat în București, strada Mihai Ciuca, nr.1, sector 5, colț cu strada Alexandru Vitzu, nr.35, înscris în Cartea Funciara nr.228108 avand numar cadastral 228108.

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 524.952 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 2 februarie 2016, ora 18,00,  întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucuresti-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 5, şi anume, extrasul de carte funciară nr. 33677 din data de 14.09.2015 precum și extrasul de carte funciară nr. 33679 din data de 14.09.2015, care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 2 februarie 2016, ora 18,00, inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare a bunurilor imobile cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 2 februarie 2016, ora 18,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 2 februarie 2016, ora 18,00, în dosarul de executare nr.1381/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie pentru primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunurilor imobile.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sector 5, la locul imobilului urmărit, la sediul Primăriei Sector 5. Câte un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5 în temeiul art.839 alin.1 lit.c) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul ei, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 23 decembrie 2015.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache160107175201_0001

BEJ MIHAI DIMA-licitație publică D.X.538/2002

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 538 / 2002

 

 

 

Văzând dispoziţiile art. 504 C.proc.civ.

Noi, Mihai Dima, în calitate de executor judecătoresc, având în vedere titlul executoriu – Sentinţa Civilă nr. 736/28.06.2001 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, definitivă, irevocabilă şi învestită cu formulă executorie, prin care obligă debitoarea TUDOR ŞTEFANIA, domiciliată în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, să plătească creditorilor CÂRSTOIU ION şi CÎRSTOIU IOAN EMANUEL, domiciliaţi în Bucureşti, str. Sf. Elefterie nr. 11, et. 3, ap. 8, sector 5, suma de 90.000 dolari SUA în echivalent în lei la data achitării integrale a împrumutului şi suma de 76.400.000 lei cheltuieli de judecată.

Creditorii CÂRSTOIU ION şi CÎRSTOIU IOAN EMANUEL au solicitat executarea silită împotriva debitoarei TUDOR ŞTEFANIA, prin urmărirea bunului imobil situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, compus din teren în suprafaţă de 570 m.p. şi construcţiile edificate pe acesta, în vederea recuperării sumelor mai sus menţionate, executarea silită fiind încuviinţată prin Încheierea din 04.10.2002 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. După încuviinţarea executării silite s-au efectuat formalităţile premergătoare vânzării şi s-au fixat termene de vânzare a imobilului compus din teren în suprafaţă de 570 m.p. şi construcţie formată din subsol, parter, cu etaj şi mansardă, cu o suprafaţă totală construită la sol, inclusiv saună de 211,30 m.p. şi o suprafaţă desfăşurată de 806,80 m.p., imobil situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, proprietatea debitoarei şi a soţului acesteia, Tudor Mihai, licitaţiile fiind amânate până la soluţionarea litigiului dintre părţi privind partajarea imobilului supus executării silite, la solicitarea creditorului Cârstoiu Ion.

Prin Decizia Civilă nr. 1565R/13.08.2009 a Tribunalului Bucureşti Secţia a IV-a Civilă s-a dispus îndreptarea actelor de executare efectuate în dosarul nr. 538/2002 al BEJ Mihai Dima, în sensul că executarea silită urmează să se realizeze până la concurenţa sumei de 85.494,78 dolari SUA, în echivalent la data plăţii reprezentând împrumut, plus 7.640 lei cheltuieli de judecată.

La data de 15.07.2011, creditorii au depus la dosar Sentinţa Civilă nr. 12267/09.10.2008 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, definitivă, irevocabilă şi învestită cu formulă executorie, prin care s-a dispus „ieşirea din indiviziune a pârâţilor cu privire la imobilul situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, compus din construcţie formată din demisol, parter, etaj 1, mansardă şi anexă şi teren în suprafaţă de 570 m.p. Atribuie pârâtei Tudor Ştefania lotul I format din parter, demisol, anexă şi ½ teren în valoare 1.819.340 lei. Obligă pârâţii la plata către reclamanţi a sumei de 6.240,60 lei cheltuieli de judecată”. Creditorii au solicitat continuarea executării silite împotriva debitoarei TUDOR ŞTEFANIA, prin urmărirea lotului nr. 1, în vederea recuperării creanţei, cheltuielilor de judecată actualizate, plus cheltuielile de executare. La data de 30.09.2011 s-a efectuată adresă către expertul tehnic Visarion Mihail Valeriu, în vederea stabilirii valorii de piaţă a imobilului situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, format din lotul 1.

Precizăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesului– verbal de situaţie la data de 22.10.2002, ora 13.20; s-a întocmit şi s-a înscris somaţia în Cartea Funciară a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti nr. 3950, cu Încheierea nr. 232 din 25.10.2002, comunicată debitoarei la data de 06.11.2002; s-a întocmit Raportul de Expertiză Tehnică de către expert tehnic judiciar Visarion Mihail Valeriu.

Prin procesul-verbal din 22.11.2013, ora 11.30 s-a dispus la solicitarea creditorilor efectuarea unui supliment la raportul de expertiză. La data de 02.12.2013 s-a depus la dosar raportul de expertiză,ce a fost comunicat părților.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 04.03.2016, ora 11.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitoarei TUDOR ŞTEFANIA şi anume:

– imobilul situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, format din lotul 1, respectiv parter, demisol şi anexă + ½ din terenul în suprafaţă de 570 m.p.

Licitaţia începe de la suma de 691.687,50 lei, ca urmare a reducerii cu 25%, conform dispozițiilor art.509 alin.5 C.proc. civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10 % din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 04.01.2016.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 8 exemplare spre cele legale.

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

 

Dosar de executare nr. 79/2014-B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 79/2014/22.12.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ LA LICITAŢIE PUBLICĂ

a unui număr de 10 părţi sociale din cadrul S.C. SDI SMART DENTAL IMPLANT S.R.L.,

întocmită azi, 22 decembrie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Bilet la ordin seria RNCB3AN nr. 0419999, creditor fiind BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, iar debitoare fiind CRISTINA ANTOANETA FISCHER, cu reședința în București, strada Maria Cunțan, nr. 1, bloc S40, scara 1, apartament 2, sector 5,

având în vedere că, în cadrul procedurii de urmărire silită mobiliară, s-a înfiinţat sechestrul mobiliar asupra părţilor sociale deţinute de debitoarea CRISTINA ANTOANETA FISCHER, în cadrul S.C. SDI SMART DENTAL IMPLANT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Serg. Nuțu Ion, nr.44, etaj 2, biroul nr.2, sector 5, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/9276/2009 şi cod unic de înregistrare 25947469,

având în vedere că, până la data prezentei publicaţii de vânzare, nu a fost achitat debitul în cuantum de 17.132.498,06 lei cuprins în titlul executoriu şi nici cheltuielile de executare silită,

având în vedere că preţul bunurilor mobile supuse urmăririi silite a fost stabilit prin încheiere definitivă emisă, în baza art. 757 C.proc.civ., la data de 08 decembrie 2015, sub nr.79/2014/08.12.2015-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, ca fiind de 39.662 de lei, stabilit conform raportului de expertiză contabilă extrajudiciară întocmit de expertul Alexe Ionelia, depus în cadrul dosarului de executare la data de 08.12.2015,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.79/2014/21.12.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la niciuna din cele două ședințe desfășurate în cadrul primului termen de licitaţie din data de 21 decembrie 2015, nu s-a înscris niciun licitator, executorul judecătoresc dispunând continuarea procedurii în modalitatea urmăririi silite mobiliare, fixând, în acest scop un al doilea termen de licitaţie pentru vânzarea pachetului de 10 părţi sociale deţinute de debitoarea CRISTINA ANTOANETA FISCHER, în cadrul S.C. SDI SMART DENTAL IMPLANT S.R.L.,

se aduce la cunostinţă generală că în data de 11 ianuarie 2016, la ora 17,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38, fax 021.323.61.36/0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

– Vânzarea silită la licitaţie publică a unui pachet de 10 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, cota de participare la beneficii şi pierderi 50% / 50%, deţinute de debitoarea CRISTINA ANTOANETA FISCHER, în cadrul S.C. SDI SMART DENTAL IMPLANT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Serg. Nuțu Ion, nr.44, etaj 2, biroul nr.2, sector 5, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/9276/2009 şi cod unic de înregistrare 25947469.

Preţul de începere a licitaţiei la acest termen, calculat, în temeiul art.768 alin.9 C.proc.civ., ca fiind 50% din preţul de începere stabilit pentru prima licitatie, este în cuantum de 19.831 lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.768 alin.9 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 19.831 lei, la acelaşi termen de licitaţie – 11 ianuarie 2016, la ora 17,00–, bunurile mobile vor fi vândute la cel mai mare preţ oferit, chiar și atunci când la licitatie s-a prezentat un singur ofertant.

Persoanele care doresc să cumpere pachetul de 10 părți sociale la licitație publică sunt invitate să se prezinte la data de 11 ianuarie 2016, la ora 17,00, la sediul sediul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache din București, Bld. Decebal, nr.14, bl.S 6, sc. B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 11 ianuarie 2016, la ora 17,00 inclusiv, să depună o cauţiune de 10% din preţul de începere a licitaţiei, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, precum şi să depună, cu respectarea aceluiaşi termen-limită – 11 ianuarie 2016, la ora 17,00 inclusiv, la sediul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, din Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3, o ofertă de cumpărare pentru pachetul de părţi sociale, oferta la care se va anexa originalul dovezii de depunere a cauţiunii (cu precizarea că, în afara datelor de identificare a licitatorului şi a scopului consemnării, este necesară indicarea și a numărului dosarului de executare în care se consemnează cauțiunea, respectiv 79/2014 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache).

Persoanele care pretind vreun drept asupra pachetului de 10 părți sociale deţinute de debitoarea CRISTINA ANTOANETA FISCHER, în cadrul S.C. SDI SMART DENTAL IMPLANT S.R.L. sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), conform art.761 alin.(2) lit.h), pe executorul judecătoresc înainte de data de 11 ianuarie 2016 la ora 17,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.761 alin.1 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorul 3, la sediul S.C. SDI SMART DENTAL IMPLANT S.R.L., precum şi la sediul Primăriei Sectorului 3.

Potrivit dispozițiilor art.761 alin.(7) C.pr.civ., prezenta publicație de vânzare se va comunica persoanelor prevăzute la art.760 alin. (1) C.pr.civ., respectiv debitoarei CRISTINA ANTOANETA FISCHER, la reședința din București, strada Maria Cunțan, nr. 1, bloc S40, scara 1, apartament 2, sector 5, creditoarei BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., la sediul din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, precum și S.C. SDI SMART DENTAL IMPLANT S.R.L., la sediul din Bucureşti, strada Serg. Nuțu Ion, nr.44, etaj 2, biroul nr.2, sector 5, la care debitoarea urmărită deține părțile sociale. Cel de-al optulea exemplar al publicației de vânzarea se va depune la dosarul de executare.

De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar un extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei: 22 decembrie 2015

Executor judecătoresc,

Bogdan Dumitrache151223201347_0001

Licitatie ds. nr. 1179/2012 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

Dosar de executare nr. 1179/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1179/2012/22.12.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 22 decembrie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de Declaraţie-Angajament autentificată prin încheierea nr. 2953 la data de 18 iulie 2008 de BEJ Totis Andreia Mura, coroborat cu Actul de adjudecare din data de 16 iulie 2009 întocmit în cadrul dosarului de executare nr. 388/2008, în favoarea creditoarei S.C LUKOIL ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Nordului, nr.28-36, sector 1 şi în sarcina debitoarei debitorului POPA IONEL VIRGIL, cu domiciliul în Bucuresti, strada Cornului, nr.60/A, sector 6.

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Bucureşti, strada Cornului, nr.60/A, sector 6, înscris în Cartea funciară nr. 204050, format din construcţie S+P+1E+M, având numar cadastral 204050-C1 şi teren în suprafaţă de 487 m.p. (din masurători 485,78 m.p.), avand nr. cadastral 204050, potrivit descrierii din Cartea Funciara, aparținând debitorului POPA IONEL VIRGIL,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin Raportul de evaluare întocmit de expert tehnic judiciar Gheorghe Constantin, la prețul de 1.218.000 de lei,   

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1179/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea sumei de 2.475.422 de lei cu titlu de debit, a sumelor cu titlu de actualizare a debitului cu dobanda legala, precum şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită in cuantum de 37.479,03 de lei, potrivit procesului verbal privind stabilirea cheltuielilor de executare emis sub nr. 1179/2012/22.12.2015 – B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, anexat prezentei în copie certificată,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.1179/2012/08.09.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 08 septembrie 2015, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditoarea solicită continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

având în vedere procesele verbale încheiate în data de 13 octombrie 2015, sub nr. 1179/2012/13.10.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” şi în data de 19 noiembrie 2015, sub nr. 1179/2012/19.11.2015 – B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 14 ianuarie 2016, la ora 16,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, strada Cornului, nr.60/A, sector 6, înscris în Cartea funciară nr. 204050, format din construcţie S+P+1E+M, având numar cadastral 204050-C1 şi teren în suprafaţă de 487 m.p. (din masurători 485,78 m.p.), avand nr. cadastral 204050, potrivit descrierii din Cartea Funciara.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen (acest din urmă preţ a fost egal cu valoarea stabilită – 1.218.000 de lei – prin Raportul de evaluare întocmit de expert tehnic judiciar Gheorghe Constantin), este de 913.500 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 913.500 de lei, la acelaşi termen de licitaţie – 14 ianuarie 2016, ora 16,00 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 913.500 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 14 ianuarie 2016, ora 16,00 întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare de executorul judecătoresc.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 14 ianuarie 2016, ora 16,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 14 ianuarie 2016, ora 16,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 14 ianuarie 2016, în dosarul de executare nr. 1179/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sector 6 sub nr. 55319 din data de 16 octombrie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 14 ianuarie 2016, ora 16,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

            Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 2 (doua) file fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 55319 din data de 16 octombrie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 6, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 6. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul său. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul  http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

. Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 22 decembrie 2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache151223194804_0001