licitatie ds. nr. 1257/2014 BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 1257/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1257/2014/22.06.2015

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 22 iunie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de sentința civilă nr.16012, pronunțată în data de 24 iulie 2013, de Judecătoria Sectorului 1 București, în dosarul nr.55670/299/2012 și decizia civilă nr.785 R, pronunțată de Tribunalul București, în dosarul nr.55670/299/2012, creditoare fiind POPA VICTORIA, cu domiciliul în București, Calea 13 Septembrie 239, bloc V5, scara 1, etaj 8, apartament 33, sector 5, iar debitor fiind ROTARY MIKE, cu domiciliul în Bucureşti, strada Ion Brezoianu nr.47-49, bloc LIRIC, scara C, etaj 4, apartament 45, sector 1,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în București, strada Brezoianu nr.47-49, bloc LIRIC, scara C, etaj 4, apartament 45, sector 1, înscris în Cartea Funciară nr.256188-C1-U100 a Sectorului 1 București, având nr. cadastral 256188-C1-U100, reprezentat de apartament compus din 1 cameră, dependințe și balcon cu suprafată totală de 30,95 mp-teren în folosință (cotă indiviză), cotă teren 6,29 mp,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea pronunţată în data de 10 octombrie 2014, în cameră de consiliu, de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul nr.44726/299/2014,

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 04 mai 2015, sub nr.1257/2014/04.05.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, preț de vânzare pentru imobilul urmărit care, potrivit legii, a fost și prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 172.056,56 lei (echivalentul în lei al sumei de 38.687 euro, potrivit cursului de schimb valutar afișat de BNR în data de 19 mai 2015, 1 euro=4,4474 de lei),

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1257/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum total de 41.398,61 de lei ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.1257/2014/11.06.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 11 iunie 2015, nu s-a înscris niciun licitator,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 08 iulie 2015 la ora 10,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în București, strada Brezoianu nr.47-49, bloc LIRIC, scara C, etaj 4, apartament 45, sector 1, înscris în Cartea Funciară nr.256188-C1-U100 a Sectorului 1 București, având nr. cadastral 256188-C1-U100, reprezentat de apartament compus din 1 cameră, dependințe și balcon cu suprafată totală de 30,95 mp-teren în folosință (cotă indiviză), cotă teren 6,29 mp, proprietate a debitorului ROTARY MIKE.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este în cuantum de 130.115,98 de lei (echivalentul in lei al sumei de 29.015,25 euro potrivit cursului de schimb valutar afișat de BNR in data de 17 iunie 2015, 1 euro=4,4844 de lei). În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 130.115,98 de lei și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 08 iulie 2015 la ora 10,00 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 52.046,39 lei (echivalentul in lei al sumei de 11.606,10 euro potrivit cursului de schimb valutar afișat de BNR in data de 17 iunie 2015, 1 euro=4,4844 de lei). Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 130.115,98 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 08 iulie 2015 la ora 10,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucuresti-Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sector 1 sub nr.38672, din data de 21 mai 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 08 iulie 2015 la ora 10,00  inclusiv :    

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 08 iulie 2015 la ora 10,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 08 iulie 2015, în dosarul de executare nr.1257/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la acest al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 1, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 1. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 București, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţaţ despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

Prezenta publicaţie de vânzare înlocuieşte publicaţia de vânzare întocmită la data de 17 iunie 2015, sub nr.1257/2014/17.06.2015-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 22 iunie 2015.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 

licitatie bunuri mobile ds. nr. 1618/2014 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1618/2014-B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

 1. 1618/2014/23.06.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ A BUNURILOR MOBILE

întocmită azi, 23 iunie 2015

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de sentința civilă nr.14023 pronunțată în data de 12 octombrie 2012, de Judecătoria Sectorului 2 București, în dosarul nr.18292/300/2006 irevocabilă prin decizia civilă nr.2575R, pronunțată în data de 11 octombrie 2013, de Tribunalul București, în dosarul nr.18292/300/2006, creditoare fiind TONE ALEXANDRA, cu domiciliul ales în București, strada Nicolae Oncescu nr.2B, bloc 101, scara 1, etaj 3, apartament 22, sector 6, iar debitor PIRVU IOAN, cu domiciliul în București, strada Sachelarie Visarion nr.43, sector 2,

având în vedere că, în cadrul procedurii de urmărire silită mobiliară, s-a înfiinţat sechestrul mobiliar asupra bunurilor mobile aparținând debitorului PIRVU IOAN, reprezentate de :

 • bunul mobil reprezentat de un telefon mobil Huawei-tastatură qwerty;
 • bunul mobil reprezentat de o tabletă spartă;
 • bunul mobil reprezentat de un televizor-plasmă-LCD-marca Philips;
 • bunul mobil reprezentat de un frigider-combină Arctic;
 • bunul mobil reprezentat de o butelie de aragaz;
 • bunul mobil reprezentat de un recamier;
 • bunul mobil reprezentat de o canapea cu trei locuri;
 • bunul mobil reprezentat de o vitrină;
 • bunul mobil reprezentat de un șifonier;
 • bunul mobil reprezentat de o combina clatronic;
 • bunul mobil reprezentat de un televizor portabil Goldy,
 • bunul mobil reprezentat de o plită electrică Hauser,

având în vedere că, până la data prezentei publicaţii de vânzare, nu a fost achitată creanţa reprezentând cheltuieli de executare silită în cuantum total de 6.456 de lei,

se aduce la cunostinţă generală că în data de 02 iulie 2015, la ora 09,00, va avea loc la locul situării bunurilor mobile, și anume în București, strada Sachelarie Visarion nr.43, sector 2, reprezentând  adresa bunului imobil aflat in proprietatea creditoarei TONE ALEXANDRA:

-Vânzarea silită la licitaţie publică în bloc a bunurilor mobile aparținând debitorului PIRVU IOAN, reprezentate de :

 

 • bunul mobil reprezentat de un telefon mobil Huawei-tastatură qwerty;
 • bunul mobil reprezentat de o tabletă spartă;
 • bunul mobil reprezentat de un televizor-plasmă-LCD-marca Philips;
 • bunul mobil reprezentat de un frigider-combină Arctic;
 • bunul mobil reprezentat de o butelie de aragaz;
 • bunul mobil reprezentat de un recamier;
 • bunul mobil reprezentat de o canapea cu trei locuri;
 • bunul mobil reprezentat de o vitrină;
 • bunul mobil reprezentat de un șifonier;
 • bunul mobil reprezentat de o combina clatronic;
 • bunul mobil reprezentat de un televizor portabil Goldy,
 • bunul mobil reprezentat de o plită electrică Hauser,

Preţul de începere a licitaţiei, stabilit prin încheiere emisă de executorul judecătoresc sub nr. 1618/2014/18.06.2015-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, este de 3.173 de lei, pret ce nu include TVA.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 02 iulie 2015, la ora 09,00 inclusiv, să depună o cauţiune de 10% din preţul de începere a licitaţiei, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, precum şi să depună, cu respectarea aceluiaşi termen-limită 02 iulie 2015, la ora 09,00 inclusiv, la sediul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache (sediu indicat în antetul prezentei publicaţii), o ofertă de cumpărare in bloc pentru bunurile mobile, oferta la care se va anexa originalul dovezii de depunere a cauţiunii (cu precizarea, în afara datelor de identificare a licitatorului şi a scopului consemnării, a numărul dosarului de executare, respectiv 1618/2014– B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache).

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte o pagină fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.762 C.proc.civ.republicat, la locul licitației, la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorul 2, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 2. Debitorul va fi înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, un exemplar va fi comunicat creditoarei iar cel de-al şaptelea exemplar urmând a se depune la dosarul de executare.

De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei: 23 iunie 2015.

 

Executor judecătoresc,

Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 636/2012 BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 636/2012–B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 636/2012/18.06.2015

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 18 iunie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de Actul de imprumut autentificat sub nr.1991 la data de 17 decembrie 2007 de NP Florea Neculai si actele aditionale la actul de imprumut autentificate sub nr.335/15.02.2011 de NP Dan Mihai Teodorescu, nr. 1878/16.11.2010 de NP Dan Mihai Teodorescu si nr.1953/16.09.2009 de NP Dan Mihai Teodorescu, în favoarea creditorului MOCANU IONEL-ORLANDO, cu domiciliul în Bucuresti, Drumul Belsugului nr.53, sector 6 şi în sarcina debitorului DUNAREANU VICTOR, cu domiciliu în Bucuresti, strada Toporasi nr.59, sector 5,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra cotei de 3/8 din bunul imobil situat în Bucuresti, strada Oltenitei nr.8, bloc 2A, scara 1, etaj 4, apartament 26, sector 4, inscris in Cartea funciara nr. 216596-C1-U15, avand nr. cadastral 216596-C1-U15, compus din 3 camere și dependințe în suprafață utilă de 69,60 mp precum și teren aferent în cotă indiviză în folosință, aparținând debitorului DUNAREANU VICTOR, si pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.636/2012/07.06.2012 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin Raportul de evaluare întocmit de expert tehnic judiciar ing. Gheorghe Constantin, la prețul de 290.875 de lei, astfel că pentru cota de 3/8 preţul este de 109.078,12 de lei,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.636/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea sumei de 2.597.58 euro, reprezentând debit, a sumei de 30.000 USD reprezentând debit, precum și a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal de adjudecare încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.636/2012/27.01.2015-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 27 ianuarie 2015, a fost declarată adjudecatară a cotei de 3/8 din bunul imobil situat în Bucuresti, strada Oltenitei nr.8, bloc 2A, scara 1, etaj 4, apartament 26, sector 4, inscris in Cartea funciara nr. 216596-C1-U15, avand nr. cadastral 216596-C1-U15, compus din 3 camere și dependințe în suprafață utilă de 69,60 mp precum și teren aferent în cotă indiviză în folosință, dna. DUNĂREANU MARIA, cu domiciliul în București, Șoseaua Olteniței nr.8, scara 2A, scara 1, apartament 26, sector 4, CNP 2410511400053,

 

 

 

având în vedere faptul că adjudecatara DUNĂREANU MARIA nu a plătit preţul de adjudecare de 128.500 de lei, în cel mult 30 de zile de la data vânzării, potrivit art. 512, alin.1 C.proc. civ., cota de 3/8 din bunul imobil situat în Bucuresti, strada Oltenitei nr.8, bloc 2A, scara 1, etaj 4, apartament 26, sector 4, inscris in Cartea funciara nr. 216596-C1-U15, avand nr. cadastral 216596-C1-U15, compus din 3 camere și dependințe în suprafață utilă de 69,60 mp precum și teren aferent în cotă indiviză în folosință,  a fost scoasă la vânzare prin licitaţie publică în contul adjudecatarei DUNĂREANU MARIA, potrivit art. 513 alin.1 Cproc.civ.

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal de adjudecare încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.636/2012/11.05.2015-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la al doilea termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 11 mai 2015, a fost declarat adjudecatar al cotei de 3/8 din bunul imobil situat în Bucuresti, strada Oltenitei nr.8, bloc 2A, scara 1, etaj 4, apartament 26, sector 4, inscris in Cartea funciara nr. 216596-C1-U15, avand nr. cadastral 216596-C1-U15, compus din 3 camere și dependințe în suprafață utilă de 69,60 mp precum și teren aferent în cotă indiviză în folosință, dl. STANCIU NICOLAE, cu domiciliul în sat Gulia, comuna Tartasesti, strada Profesor Mirescu nr.89, județul Dâmbovița, identificat prin CI seria DD, nr.725856, eliberată la data de 07.08.2014, de S.P.C.L.E.P. Racari,  având CNP 1500929155221,

având în vedere faptul că adjudecatarul STANCIU NICOLAE nu a achitat diferenţa de preţ în cuantum de 73.381,50 de lei, în cel mult 30 de zile de la data vânzării, potrivit art. 512, alin.1 C.proc. civ., cota de 3/8 din bunul imobil situat în Bucuresti, strada Oltenitei nr.8, bloc 2A, scara 1, etaj 4, apartament 26, sector 4, inscris in Cartea funciara nr. 216596-C1-U15, avand nr. cadastral 216596-C1-U15, compus din 3 camere și dependințe în suprafață utilă de 69,60 mp precum și teren aferent în cotă indiviză în folosință, se scoate la vânzare prin licitaţie publică în contul adjudecatarului STANCIU NICOLAE, potrivit art. 513 alin.1 Cproc.civ.

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 27 iulie 2015, la ora 06,00 a.m., va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, email office@bej-bogdandumitrache.ro):

- Vânzarea silită la licitaţie publică a cotei de 3/8 din bunul imobil situat în Bucuresti, strada Oltenitei nr.8, bloc 2A, scara 1, etaj 4, apartament 26, sector 4, inscris in Cartea funciara nr. 216596-C1-U15, avand nr. cadastral 216596-C1-U15, compus din 3 camere și dependințe în suprafață utilă de 69,60 mp precum și teren aferent în cotă indiviză în folosință.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen este de 81.808,59 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 81.808,59 de lei, la acelaşi termen de licitaţie 27 iulie 2015, la ora 06,00 a.m.–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 81.808,59 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 27 iulie 2015, la ora 06,00 a.m. întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare de executorul judecătoresc.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 27 iulie 2015, la ora 06,00 a.m. inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a

 

 

depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 27 iulie 2015, la ora 06,00 a.m., se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din data de 27 iulie 2015, la ora 06,00 a.m., în dosarul de executare nr.636/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 4 sub nr.15497/09.04.2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 27 iulie 2015, la ora 06,00 a.m., la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

            Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (şase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 4, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 4. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţaţ despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar cel de-al şaselea exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 18 iunie 2015.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 203/2011 BEJ Bogdan Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 203/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache

(la care s-a conexat, la 09 aprilie 2015, dosarul de executare

nr.85/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache)

Nr. 203/2011/12.06.2015

 

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 12 iunie 2015

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de Contractul de împrumut autentificat sub nr.570 din 13 august 2009 de BNP Ene Diana-Cosmina şi modificat prin Actul adiţional autentificat sub nr.1024 din 27 noiembrie 2009 (în temeiul căruia a fost format dosarul de executare nr.203/2011-B.E.J. Bogdan Dumitrache) şi sentința civilă nr.1761 pronunțată în data de 03 decembrie 2012, de Judecătoria Urziceni, în dosarul nr.777/330/2011 (în temeiul căruia a fost format dosarul de executare nr.85/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache), în sarcina debitorului STOIAN OVIDIU, cu domiciliul în Bucureşti, strada Wolfgang Amadeus Mozart, nr.7, scara C, etaj 3, apartament 49, sector 2, având CNP 1490104400241 şi în favoarea creditorului APOSTOL ALEXANDRU, cu domiciliul ales la C.I. Magori Laura Valentina, în București, Calea Crângași nr.16, bloc 41, scara 2, apartament 73, sector 6,

            având în vedere că, prin cererile de executare silită formulate de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Sineşti, judeţul Ialomiţa, compus din teren şi construcţii, identificat prin numerele cadastrale 2577, 2577-C1 şi 2577-C2, înscris în Cartea funciară nr.21671 a localităţii Sineşti (proventă din conversia pe hârtie a CF nr.3200), aparținând debitorului STOIAN OVIDIU,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin Raportul de evaluare întocmit de expert tehnic judiciar ing. Ioniță Nicolae în aprilie 2015, la prețul de 383.427 lei,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.203/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache (la care s-a conexat, la 09 aprilie 2015, dosarul de executare nr.85/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache), aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum de 8.500 euro, a debitului de 2.756,70 lei, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 20 iulie 2015, la ora 11,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro) :

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Sineşti, judeţul Ialomiţa, compus din teren şi construcţii, identificat prin numerele cadastrale 2577, 2577-C1 şi 2577-C2, înscris în Cartea funciară nr.21671 a localităţii Sineşti (proventă din conversia pe hârtie a CF nr.3200), aparținând debitorului STOIAN OVIDIU.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 383.427 lei.

 

 

 

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 20 iulie 2015, la ora 11,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie, şi anume 383.427 lei.

În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 20 iulie 2015, la ora 11,00, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 20 iulie 2015, la ora 11,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 20 iulie 2015 în dosarul de executare nr.203/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomita-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Slobozia sub nr.36200 din data de 06 mai 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 20 iulie 2015, la ora 11,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (şase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Urziceni, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sinesti. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţaţ despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar cel de-al şaselea exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 12 iunie 2015.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 

licitatie ds. nr. 1025/2014 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

   Dosar de executare nr. 1025/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1025/2014/12.06.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 12 iunie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere dosarul de executare înregistrat pe rolul B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache sub nr.1025/2014, format pentru punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de Sentinţa Arbitrală nr.69 din data de 05 iunie 2014 pronunţată de Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în dosarul nr.248/2012, la cererea creditoarei S.C. MC DONALD’S ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Nicolae Titulescu, nr.4-8, America House, Aripa de Vest, etaj 5, sector 1, reprezentată de SCP Ţuca Zbârcea&Asociaţii, împotriva debitorilor POPA EUGEN TITEL, cu domiciliul în Bucureşti, strada Popa Nan, nr.66B, sector 2, POPA AMELIA NICOLETA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Popa Nan, nr.66B, sector 2, PANAIT ADRIAN, cu domiciliul în Bucureşti, strada Caşin, nr.21, sector 1 şi PANAIT DANA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Caşin, nr.21, sector 1,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de către creditoarea S.C. MC DONALD’S ROMÂNIA S.R.L., s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil reprezentat de teren intravilan în suprafață de 8.205 mp, situat în Bucureşti, Aleea Teișani, Tarla 22 P 315, nr.359, sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 237245, având nr. cadastral 237245, proprietate a debitorilor POPA EUGEN TITEL și POPA AMELIA NICOLETA,

având în vedere faptul că urmărirea silită imobiliară, în dosarul de executare nr.1025/2014-B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache, a fost încuviințată prin încheierea, pronunţată, în data de 02 septembrie 2014, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosar nr. 34673/299/2014,

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite a fost stabilit pentru primul termen al licitației publice, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 13 mai 2015, sub nr. 1025/2014/13.05.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 435.291 de lei,     

având în vedere că, până în prezent, debitorii, deși somați de executorul judecătoresc, nu au plătit suma datorată stabilită provizoriu, în raport cu data de 12 iunie 2015, în cuantum de 6.404.610,78 lei în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1025/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.1025/2014/14.05.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 10 iunie 2015, nu s-a înscris niciun licitator,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 29 iunie 2015 la ora 16,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil reprezentat de teren intravilan în suprafață de 8.205 mp, situat în Bucureşti, Aleea Teișani, Tarla 22 P 315, nr.359, sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 237245, având nr. cadastral 237245, proprietate a debitorilor POPA EUGEN TITEL și POPA AMELIA NICOLETA.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este în cuantum de 326.468 lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 326.468 și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 29 iunie 2015, la ora 16,00 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 130.587 lei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 326.468 lei.

 

 

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 29 iunie 2015 la ora 16,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară București Sector 1 sub nr.36384, din data de 15 mai 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 29 iunie 2015 la ora 16,00  inclusiv :    

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 29 iunie 2015, ora 16,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 29 iunie 2015, în dosarul de executare nr.1025/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la acest al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 10 (zece) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 36384, din data de 15 mai 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 1 București, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 1. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 1, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţați despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul acestora, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 12 iunie 2015.

 

 

                                                                                                                                         Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

BEJ MIHAI DIMA D.X. 171/2014 – LICITAȚIE PUBLICĂ

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE NR. 171/2014

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 171/2014, prin care se înatintează spre executare Contractul de Împrumut cu Ipotecă Imobiliară, autentificat sub nr. 2427 din data de 18.09.2013, de către notar public Iova Claudia Elena, învestit cu formulă executorie prin Încheierea din 27.11.2014 a Judecătoriei Sector 5-Secția a-II-a civilă, pronunțată în dosarul nr.32102/302/2014, prin care creditoarea DRĂGUȘIN IOANA, cu domiciliul în București, str. Drumul Găzarului, nr. 24-26, bl. 21, sc. 5, ap. 82, sector 4, a dat cu titlu de împrumut debitorilor OGRĂZEANU FLORIAN și OGRĂZEANU DANIELA, ambii cu domiciliul în București, Intrarea Recaș, nr. 7, bl. Z4, sc. 1, et. 1, ap. 14, sector 5, suma de 10.000 Euro, cu termenul scadent la data de 18.09.2014, împrumutul nefiind purtător de dobândă, garantîndu-se restituirea acestuia cu imobilul situat în București, Intrarea Recaș, nr. 7, bl. Z4, sc. 1, et. 1, ap. 14, sector 5, pentru care s-a înscris dreptul de ipotecă în C.F. nr.224932-C1-U36, cu Încheierea nr.24171 din 19.09.2013, emisă de B.C.P.I. Sector 5.

Creditoarea DRĂGUȘIN IOANA, prin av. Predonu Ion, având împuternicire avocațială nr. 1846898/2014,  a solicitat executarea silită împotriva debitorilor în vederea recuperării sumei de mai sus, precum și recuparea cheltuielilor de executare.

Urmarea cererii creditoarei, prin avocat, la data de 16.12.2014, s-a înregistrat dosarul de executare în Registrul General, sub nr. 171/2014. Prin Încheierea din 17.12.2014, pronunțată în dosarul nr.171/2014, s-a încuviințat executarea silită a creanței de 10.000 Euro și a cheltuielilor de executare, prin urmărirea bunului imobil ipotecat, proprietatea debitorilor.

Prin Încheierea din 15.01.2015 a BEJ Mihai Dima s-au stabilit în sarcina debitorilor suma de 11.157,30 lei, cheltuieli de executare, iar în aceeași dată s-a întocmit somație imobiliară ce s-a înscris la cartea funciară cu Încheierea nr.1686 din 19.01.2015, comunicată debitorilor la 10.02.2015 și 27.02.2015.

La data de 24.03.2015 s-a întocmit procesul-verbal de situație și s-au efectuat adrese către ENEL, DISRIGAZ, ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL.Z4 și DITL Sector 5, în vederea comunicării debitelor cu care debitorii figurează în evidențele acestora.

La data de 24.03.2015, av.Predonu Ion solicită numirea expertului evaluator în persoana domnului Aldea Robert, la data de 28.04.2015, creditoarea prin av.Predonu Ion solicită numirea unui alt expert în persoana doamnei ing.Austreanu Claudia, iar la data de 13.05.2015, creditoarea prin av.Predonu Ion solicită numirea unui alt expert în persoana domnului Turcu Miron, deoarece experții solicitați a fi numiți anterior nu au realizat procedura solicitată.

Prin Încheierea din 13.05.2015 s-a desemnat un expert tehnic imobiliar în vederea stabilirii valorii de circulație a imobilului debitorilor. La data de 02.06.2015 s-a depus la dosarul de executare raportul de expertiză tehnică, care a stabilit suma de 47.000 lei, valoarea de circulație a imobilului supus executării silite

Prin Încheierea din 04.06.2015, s-a stabilit termenul de vânzare a imobilului supus executării silite, la data de 14.07.2015, ora 10.00.

Prin prezenta aducem la cunostinta generala ca in ziua de 14.07.2015, ora 10.00, va avea loc in localitatea Bucuresti, str. Mircea Voda nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vanzarea imobilului aparținând debitorilor OGRĂZEANU FLORIAN și OGRĂZEANU DANIELA și anume:

                   –  imobilul situat în București, Intrarea Recaș, nr. 7, bl. Z4, sc. 1, et. 1, ap. 14, sector 5, ( confort III, neracordat la rețeaua de gaze), compus din una cameră și dependințe, (loc de gătit și baie), în suprafaț. utilă de 14,90 m.p.- conform actelor de proprietate( 14,96 m.p.-conform măsurătorilor cadastrale) și cota de 0,58% aferentă părților și dependințelor commune ale imobilului bloc, care prin natura și destinația lor sunt în folosință comună tuturor coproprietarilor și teren afferent în suprafață de 3,90 m.p., atribuit în folosință pe durata existenței construcției, care urmează regimul juridic prevăzut de dispozițiile art.36 din Legea nr.18/1991, înscris în CF nr. 224932-C1-U36.

                   Licitatia incepe de la suma de 47.000 lei, stabilită prin Raportul de expertiză întocmit de ing.Turcu Miron.

Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitatie  sunt obligate să depună la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101, la dispoziția BEJ Mihai Dima, o garanție reprezentînd 10% din prețul de începere a licitației pentru termenul respectiv. Dovada consemnării va fi atașată ofertei de cumpărare ce va cuprinde prețul oferit și condițiile de plată. Termenul limită pentru depunerea ofertei de cumpărare însoțite de dovada consemnării este ziua premergătoare licitației, cu excepția ofertelor de cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitației.

Prin prezenta se somează toți care pretind vreun drept asupra imobilului, de creanță, gaj, ipotecă sau altele, să le aducă la cunoștință organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu mențiunea ca după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicație de vânzare s-a afișat la locul unde are loc licitația la data de 04.06.2015.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicație de vânzare in 8 exemplare spre cele legale.

                                                                                    

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

 

licitatie ds. nr. 556/2014 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 556/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 556/2014/29.05.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 29 mai 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Sentinţa Civilă nr.218 pronunţată în data de 14 ianuarie 2014, de Judecătoria Sector 6 în dosaru nr.16216/303/2013, în favoarea creditoarei ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC M II B 8/4, cu sediul în Bucureşti, Aleea Dumbrăviţa, nr.1, sector 6, reprezentată prin Avocat Rodica Mihai, şi în sarcina debitoarei CORNEA VERONICA, cu domiciliul în Bucureşti, Aleea Dumbrăviţa, nr.1, bloc M4, scara B, etaj 10, apartament 88, sector 6

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Bucureşti, Aleea Dumbrăviţa, nr.1, bloc M4, scara B, etaj 10, apartament 88, sector 6 înscris în Cartea Funciară nr. 222005-C1-U40, având nr. cadastral 222005-C1-U40, proprietate a debitoarei CORNEA VERONICA,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea din data de 08 mai 2014 pronunţată în dosarul nr. 5186/303/2014 al Judecătoriei Sectorului 6 București, precum și prin Încheierea din data de 19 august 2014 pronunţată în dosarul nr. 10488/303/2014 al Judecătoriei Sectorului 6 București

având în vedere că preţul bunului imobil supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 26 mai 2015, sub nr.556/2014/26.05.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru bunurile imobile urmărite, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 193.566 lei determinat în raport cu data efectuării raportului (20 aprilie 2015),  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată stabilită provizoriu în raport cu data de 29 mai 2015, în cuantum total de 18.570,63 lei, compusă din suma de 15.255,96 lei cu titlu de debit restant, precum și suma de 3.314,67 lei cu titlu de cheltuieli de executare, în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.556/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere faptul că acest aspect impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 29 iunie 2015 la ora 13,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, Aleea Dumbrăviţa, nr.1, bloc M4, scara B, etaj 10, apartament 88, sector 6 înscris în Cartea Funciară nr. 222005-C1-U40, având nr. cadastral 222005-C1-U40, proprietate a debitoarei CORNEA VERONICA.

Preţul bunului imobil urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 193,566 lei.  

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 29 iunie 2015 la ora 13,00 întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 6 nr.23757, din data de 04 iunie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

 

 

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 29 iunie 2015 la ora 13,00 inclusiv :    

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 29 iunie 2015, ora 13,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 29 iunie 2015, în dosarul de executare nr.556/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (șapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 23757, din data de 04 iunie 2014, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 6, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 6. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 6, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul ei, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acesteia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 29 mai 2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 689/2014 BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

   Dosar de executare nr. 689/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 689/2014/28.05.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 28 mai 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602033, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602034, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0611811, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0611812, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602012, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602015, în favoarea creditoarei S.C. INTERCLINIC S.R.L., cu sediu în Bucureşti, strada Podul Giurgiului, nr.8, bloc 5, scara B, etaj 8, apartament 116, sector 5, şi în sarcina debitorului VIRGIL MOCANU, cu domiciliul în Roşiori de Vede, strada Graţiilor, bloc R4, scara A, apartament 5, judeţul Teleorman

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, reprezentat de locuință din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafață de 221 mp înscrisă în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535-C1, precum și asupra cotei de 23/45 din bunul imobil reprezentat de terenul intravilan situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, înscris în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535, proprietate a debitorului VIRGIL MOCANU,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea, pronunţată, în data de 04 septembrie 2014, pronunţată de Judecătoria Roşiori de Vede, în dosar nr. 2373/292/2014,

având în vedere cererea de intervenție formulată de creditoarea intervenientă Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman, cu sediul în Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr.22, județul Prahova, împotriva debitorului VIRGIL MOCANU, cu domiciliul în Roşiori de Vede, strada Graţiilor, bloc R4, scara A, apartament 5, judeţul Teleorman în temeiul titlului executoriu reprezentat de Contractul de Ipotecă Imobiliara autentificat sub nr.1472 din data de 10 august 2012, admisă prin încheierea emisă de către B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache sub nr.689/2014/21.01.2015,

având în vedere încheierea de încuviințare a cererii de intervenție formulată de Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti Administraţia Judeţeană a Finanaţelor, pronunțată de Judecătoria Roșiori de Vede în data de 12 februarie 2015,

având în vedere că preţul bunurilor imobile supuse urmăririi silite a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 08 ianuarie 2015, sub nr.689/2014/08.01.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 1.153.204 lei de lei, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 19 decembrie 2014,  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată stabilită provizoriu, în raport cu data de 28 mai 2015, în cuantum total de 67.240,25 lei (compusă din suma de 46.273,43 lei cu titlu de debit restant, precum și suma de 20.966,82 lei cu titlu de cheltuieli de executare) în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.689/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr. 689/2014/20.05.2015 - B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la al doilea termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 20 mai 2015, licitaţia publică a fost suspendată,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 22 iunie 2015 la ora 18,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

 

 

 

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, reprezentat de locuință din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafață de 221 mp înscrisă în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535-C1, precum și a cotei de 23/45 din bunul imobil reprezentat de terenul intravilan situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, înscris în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535, proprietate a debitorului VIRGIL MOCANU.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este în cuantum de 864.903 lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 864.903 lei și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 22 iunie 2015, la ora 18,00 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 345.962 lei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 864.903 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 22 iunie 2015 la ora 18,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman sub nr.11681, din data de 06 aprilie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 22 iunie 2015 la ora 18,00  inclusiv :    

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 22 iunie 2015, ora 18,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 22 iunie 2015, în dosarul de executare nr.689/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 9 (nouă) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 11681, din data de 06 aprilie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Roșiori de Vede, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Roșiori de Vede. Un exemplar va fi comunicat lui Mocanu Madalina Harita, un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Roșiori de Vede precum și un exemplar va fi comunicat DIRECȚIEI GENERALE A FINANȚELOR PUBLICE TELEORMAN-ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE ROȘIORI DE VEDE, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul lui, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 28 mai 2015.

 

                                                                                                                                         Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1891/2013 BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1891/2013 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1891/2013/28.05.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 28 mai 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Sentinţa Civilă nr.4608 pronunţată în data de 26 aprilie 2013 de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti în dosarul nr.24690/303/2012, în favoarea creditoarei CHEFERIUC RODICA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Crişul Repede, nr.3, sector 6, reprezentată prin Avocat Andreea Popescu, şi în sarcina debitorului UNGUREANU MIRCEA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Crişul Repede, nr.3, sector 6

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în București, strada Crișul Repede, nr.3, sector 6, compus din: teren intravilan în suprafață de 32 mp (din acte) și 108 mp (din măsurători), înscris în Cartea funciara nr.226552, având nr. cadastral 226552, construcția edificată pe acesta, reprezentată de locuință parter cu pereții din cărămidă, sarpantă din lemn, învelitoare din tiglă, extinsă în 1990-1992, înscrisă în Cartea funciara nr.226552, având nr. cadastral 226552-C1, precum și anexa reprezentată de garaj în suprafață de 12,47 mp înscris în Cartea funciara nr.226552, având nr. cadastral 226552-C2, proprietate a debitorului UNGUREANU MIRCEA,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată din data de 03 aprilie 2014 pronunţată în dosarul nr. 3584/303/2014 al Judecătoriei Sector 6 București,

având în vedere că preţul bunului imobil supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 26 mai 2015, sub nr.1891/2013/26.05.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru bunurile imobile urmărite, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 189.317 lei determinat în raport cu data efectuării raportului (14 mai 2015),  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cuantum total de 72.420,31 lei, compusă din suma de 63.663,78 lei cu titlu de debit restant, precum și suma de 8.756,53 lei cu titlu de cheltuieli de executare, în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.1891/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere faptul că acest aspect impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 29 iunie 2015 la ora 11.30 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în București, strada Crișul Repede, nr.3, sector 6, compus din: teren intravilan în suprafață de 32 mp (din acte) și 108 mp (din măsurători), înscris în Cartea funciara nr.226552, având nr. cadastral 226552, construcția edificată pe acesta, reprezentată de locuință parter cu pereții din cărămidă, sarpantă din lemn, învelitoare din tiglă, extinsă în 1990-1992, înscrisă în Cartea funciara nr.226552, având nr. cadastral 226552-C1, precum și anexa reprezentată de garaj în suprafață de 12,47 mp înscris în Cartea funciara nr.226552, având nr. cadastral 226552-C2, proprietate a debitorului UNGUREANU MIRCEA.

Preţul bunului imobil urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 189.317 lei.  

 

 

 

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 29 iunie 2015 la ora 11.30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 6 nr.2706, din data de 21 ianuarie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 29 iunie 2015 la ora 11.30 inclusiv :    

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 29 iunie 2015, ora 11.30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 29 iunie 2015, în dosarul de executare nr.1891/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (șapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 2706, din data de 21 ianuarie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 6, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 6. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 6, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul lui, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 28 mai 2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 1716/2014 BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1716/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1716/2014/26.05.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 26 mai 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de Ipotecă imobiliară autentificat sub nr.1696/23.10.2013 și Tranzacția autentificată sub nr.1690/23.10.2013 de către BNP Bodea Floare Elisabeta, în favoarea creditoarei S.C. SAPICO CHEMICAL INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Oradea, strada Calea Clujului, nr.199, județul Bihor, şi în sarcina debitoarei SANDOR ANA, cu domiciliul în Sibiu, strada Prejbei, nr.9, județul Sibiu

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Popești Leordeni, Splaiul Unirii, bloc 8, scara B, etaj 9, apartament 130, județul Ilfov înscris în Cartea Funciară nr. 14038, avand nr. cadastral 2615/1/8-C8-U130, proprietate a debitoarei SANDOR ANA,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea din data de 05 decembrie 2014, emisă de B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache, în dosar nr. 1716/2014,

având în vedere că preţul bunului imobil supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 22 mai 2015, sub nr.1716/2014/22.05.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru bunul imobil urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 200.124 lei de lei, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 18 martie 2015,  

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată (compusă din suma de 489.500 lei cu titlu de debit restant, la care se adaugă actualizarea debitului cu penalități până în momentul plății efective precum și suma de 13.440,86 lei cu titlu de cheltuielile de executare) în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.1716/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere faptul că acest aspect impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 18 iunie 2015 la ora 10,30 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Popești Leordeni, Splaiul Unirii, bloc 8, scara B, etaj 9, apartament 130, județul Ilfov înscris în Cartea Funciară nr. 14038, avand nr. cadastral 2615/1/8-C8-U130, proprietate a debitoarei SANDOR ANA.

Preţul bunului imobil urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 200.124 de lei.  

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 18 iunie 2015 la ora 10,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov nr.245601, din data de 17 decembrie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

 

 

 

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 18 iunie 2015 la ora 10,30 inclusiv :    

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 18 iunie 2015, ora 10,30 se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 18 iunie 2015, în dosarul de executare nr.1716/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 245601, din data de 17 decembrie 2014, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Cornetu, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Popești Leordeni. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Popești Leordeni în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul ei, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acesteia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 26 mai 2015.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache