licitatie ds. nr. 1457/2014 BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

   Dosar de executare nr. 1457/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr.1457/2014/27.04.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 27 aprilie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Sentința Civilă nr.1231 din data de 06 septembrie 2006, pronunțată de Judecătoria Oltenița, în dosarul nr.2254/269/2006, în favoarea creditorului Florea Daniel Constantin, cu domiciliul în București, strada Decebal, nr.11, bloc S14, apartament 14, sector 3 şi în sarcina debitorilor Zanfir Cristian, cu domiciliul în Comuna Frumușani, Sat Frumușani, județul Călărași și Zanfir Virgil Dinu, cu domiciliul în Comuna Frumușani, Sat Pasărea, județul Călărași, cu reședința în București, strada Voila, nr.6, bloc 19, scara 1, etaj 2, apartament 8, sector 4,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil reprezentat de teren intravilan în suprafață de 1.579,50 mp situat în Sat Pasărea, Comuna Frumușani, cv 23, parcelele 499-500, lot 2, judeţul Călărași, având nr. cadastral 29154, intabulat în Cartea Funciară nr. 29154 a comunei Frumușani, judeţul Călărași, si pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.239/2010/08.11.2010 de către executor judecătoresc Ene Alexandru,

având în vedere că, până în prezent, debitorul, nu a plătit sumele datorate stabilite provizoriu, în cuantum de 29.054 Euro cu titlu de debit actualizat, suma de 4.547,87 lei cu titlu de cheltuieli de execuare actualizate în baza Raportului de expertiză contabilă întocmit de Expert Contabil Anghel Ion, precum și suma de 11.145,53 lei cu titlu de cheltuieli de executare, în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.1457/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.1457/2014/20.04.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 20 aprilie 2015, nu s-a înscris niciun licitator,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 28 mai 2015 la ora 17,30 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil reprezentat de teren intravilan în suprafață de 1.579,50 mp situat în Sat Pasărea, Comuna Frumușani, cv 23, parcelele 499-500, lot 2, judeţul Călărași, având nr. cadastral 29154, intabulat în Cartea Funciară nr. 29154 a comunei Frumușani, judeţul Călărași, proprietate a debitorului ZANFIR VIRGIL DINU.

Preţul de începere al licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este de 81.561 lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 81.561 lei, la acelaşi termen de licitaţie – 28 mai 2015, la ora 17,30 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 81.561 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 28 mai 2015, la ora 17,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare de executorul judecătoresc.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 28 mai 2015, la ora 17,30 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 28 mai 2015, la ora 17,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 28 mai 2015, în dosarul de executare nr. 1457/2014-B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus descris rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov sub nr. 8109 din data de 16 martie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 28 mai 2015, la ora 17,30, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Oltenița, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Frumușani. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţati despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul acestora precum și la adresa de reședință a debitorului Zanfir Virgil Dinu, iar cel de-al şaptelea exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

            Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 27 aprilie 2015.

 

                                                                                                                                         Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 926-927/2013 BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosare de executare: – nr. 926/2013-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

- nr. 927/2013-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 926/2013,927/2013/05.05.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ A BUNURILOR MOBILE

întocmită azi, 05 mai 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere dosarul de executare nr.926/2013 precum și dosarul de executare nr.927/2013 înregistrate pe rolul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, pentru punerea în executare a titlurilor executorii reprezentate de fila cec seria RNCB1BA nr.0460904 (dosar de executare nr.926/2013-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache) precum și de biletul la ordin seria RNCB3AB, nr.0401466 (dosar de executare nr.927/2013-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache), la cererea creditorului MOCANU IONEL ORLANDO, cu domiciliul în Bucureşti, Drumul Belşugului, nr.53, sector 6, împotriva debitoarei S.C. OXIGEN AUTO S.R.L. (fostă S.C. Forte Consulting S.R.L.), cu sediul în București, strada Ghirlandei, nr.1, bloc 64, scara 1, apartament 4, sector 6, CUI 12257874,

având în vedere că, în cadrul procedurii de urmărire silită mobiliară, s-a înfiinţat sechestrul mobiliar asupra bunurilor mobile proprietatea debitoarei S.C. OXIGEN AUTO S.R.L. (fostă S.C. Forte Consulting S.R.L.) reprezentate de:

 • autoturism marca SKODA, B26VVI, serie sasiu 315189, serie motor 2394149 și cap. cilindrică 1.289 cmc;
 • autoturism marca MATIZ, B41AWG, serie sasiu 15D070457, serie motor 271199KA1 și cap. cilindrică 796 cmc;
 • autoturism marca CIELO, B48LGJ, serie sasiu D071921, serie motor 136108R și cap. cilindrică 1.498 cmc;
 • autoturism marca CIELO, B36ZAA, serie sasiu 14D065869, serie motor 105554R și cap. cilindrică 1.498 cmc,

având în vedere că, până la data prezentei publicaţii de vânzare, nu a fost achitată creanţa cuprinsă în titlurile executorii în cuantum total de 233.708,71 lei şi nici cheltuielile de executare silită,

se aduce la cunostinţă generală că în data de 12 mai 2015, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38, fax 021.323.61.36/0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

 

 • la ora 10,00, vânzarea silită la licitaţie publică a bunului mobil reprezentat de autoturismul marca SKODA, B26VVI, serie sasiu 315189, serie motor 2394149 și cap. cilindrică 1.289 cmc;

 

 

 • la ora 10,30, vânzarea silită la licitaţie publică a bunului mobil reprezentat de autoturismul marca MATIZ, B41AWG, serie sasiu 15D070457, serie motor 271199KA1 și cap. cilindrică 796 cmc;
 • la ora 11,00, vânzarea silită la licitaţie publică a bunului mobil reprezentat de autoturismul marca CIELO, B48LGJ, serie sasiu D071921, serie motor 136108R și cap. cilindrică 1.498 cmc;
 • la ora 11,30, vânzarea silită la licitaţie publică a bunului mobil reprezentat de autoturismul marca CIELO, B36ZAA, serie sasiu 14D065869, serie motor 105554R și cap. cilindrică 1.498 cmc.

 

Preţul de începere a licitaţiilor, stabilit prin Raportul de evaluare întocmit la data de 19 martie 2015 de expert evaluator Buse Mihai,  este de:

 • 446 lei pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca SKODA, B26VVI, serie sasiu 315189, serie motor 2394149 și cap. cilindrică 1.289 cmc;
 • 033 lei pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca MATIZ, serie sasiu 15D070457, serie motor 271199KA1 și cap. cilindrică 796 cmc;
 • 678 lei pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca CIELO, B48LGJ, serie sasiu D071921, serie motor 136108R și cap. cilindrică 1.498 cmc;
 • 478 lei pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca CIELO, B36ZAA, serie sasiu 14D065869, serie motor 105554R și cap. cilindrică 1.498 cmc.

 

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 12 mai 2015, ora 10,00 inclusiv pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca SKODA, B26VVI, serie sasiu 315189, serie motor 2394149 și cap. cilindrică 1.289 cmc, ora 10,30 inclusiv pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca MATIZ, B41AWG, serie sasiu 15D070457, serie motor 271199KA1 și cap. cilindrică 796 cmc, ora 11,00 inclusiv pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca CIELO, B48LGJ, serie sasiu D071921, serie motor 136108R și cap. cilindrică 1.498 cmc, respectiv ora 11,30 inclusiv pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca CIELO, B36ZAA, serie sasiu 14D065869, serie motor 105554R și cap. cilindrică 1.498 cmc, să depună o cauţiune de 10% din preţul de începere a licitaţiei, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, precum şi să depună, cu respectarea aceluiaşi termen-limită – 12 mai 2015, ora 10,00 inclusiv pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca SKODA, B26VVI, serie sasiu 315189, serie motor 2394149 și cap. cilindrică 1.289 cmc, ora 10,30 inclusiv pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca MATIZ, B41AWG, serie sasiu 15D070457, serie motor 271199KA1 și cap. cilindrică 796 cmc, ora 11,00 inclusiv pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca CIELO, B48LGJ, serie sasiu D071921, serie motor 136108R și cap. cilindrică 1.498 cmc, respectiv ora 11,30 inclusiv pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca CIELO, B36ZAA, serie sasiu 14D065869, serie motor 105554R și cap. cilindrică 1.498 cmc, la sediul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache (sediu indicat în antetul prezentei publicaţii), o ofertă de cumpărare pentru bunul mobil, oferta la care se va anexa originalul dovezii de depunere a cauţiunii (cu precizarea, în afara datelor de identificare a licitatorului şi a scopului consemnării, a numerelor dosarelor de executare, respectiv 926/2013,927/2013– B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache precum și a bunului mobil pentru care este făcută oferta de cumpărare).

 

 

 

 

Menționăm că, deoarece la data emiterii prezentei nu se cunoaște locul situării bunurilor mobile ce formează obiectul vânzării silite, licitația va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3, iar eventualul adjudecatar va putea intra în posesia bunurilor mobile adjudecate doar pe baza unei proceduri ulterioare de intrare în posesie.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 9 (nouă) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.761 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorul 6, la sediul Primăriei Sectorului 3 precum şi la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 6. Debitoarea va fi înştiinţată despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia precum și la sediul ales, un exemplar va fi comunicat creditorului iar câte un exemplar original se va depune la fiecare dintre cele două dosare de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei: 05 mai 2015.

 

Executor judecătoresc,

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 437/2014 BEJA Dumitrache si Dumitrache

 

 

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 437/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 437/2014/28.04.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

 întocmită la data de 28 aprilie 2015

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de decizia civilă nr. 1285, pronunţată în data de 16 decembrie 2013, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr. 47/300/2009, în favoarea creditoarei MATACHE NATALIA, cu domiciliul în Breaza, strada Libertăţii, nr. 82, judeţul Prahova şi în sarcina debitorului ALEXANDRESCU HORIA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Vasile Lascăr, nr. 152, sector 2, și domiciliul ales la Cab. de Av. Nicolae Ivan, în București, bd. Burebista nr.3, bloc D16, scara 3, parter, apartament 70, sector 3,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Bucureşti, strada Vasile Lascăr, nr. 152, sector 2, înscris în Cartea Funciară nr.232249-C1-U1, a municipiului Bucureşti, sector 2, având nr. cadastral 232249-C1-U1, compus din subsol-3 pivnite, casa scării cu suprafață de 38,97 mp-parter-4 camere, hol, baie, vestibul, culoar, debara, 3 bucătării, 2 WC, cămară, oficiu, casa scării, cu S.U. 208,01 mp și garaj cu supr. de 18,15 mp-mansardă -3 camere, oficiu, wc, casa scării, cu supr. de 122,50 mp, teren aferent în supr. de 165,47 mp situat sub construcție și teren în suprafață de 95 mp-curte dobândite în proprietate,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 07 mai 2014, în cameră de consiliu, de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în dosar nr.9078/300/2014,

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 22 aprilie 2015, sub nr.437/2014/22.04.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, preț de vânzare pentru imobilul urmărit care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 1.743.990 lei.  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 437/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum total de 284.561,50 lei, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 24 aprilie 2015, sub nr.437/2014/24.04.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunului imobil situat în Bucureşti, strada Vasile Lascăr, nr. 152, sector 2, înscris în Cartea Funciară nr.232249-C1-U1, a municipiului Bucureşti, sector 2, având nr. cadastral 232249-C1-U1, compus din subsol-3 pivnite, casa scării cu suprafață de 38,97 mp-parter-4 camere, hol, baie, vestibul, culoar, debara, 3 bucătării, 2 WC, cămară, oficiu, casa scării, cu S.U. 208,01 mp și garaj cu supr. de 18,15 mp-mansardă -3 camere, oficiu, wc, casa scării, cu supr. de 122,50 mp, teren aferent în supr. de 165,47 mp situat sub construcție și teren în suprafață de 95 mp-curte dobândite în proprietate, ca fiind în data de 21 mai 2015, la ora 11,00,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 21 mai 2015, la ora 11,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, strada Vasile Lascăr, nr. 152, sector 2, înscris în Cartea Funciară nr.232249-C1-U1, a municipiului Bucureşti, sector 2, având nr. cadastral 232249-C1-U1, compus din subsol-3 pivnite, casa scării cu suprafață de 38,97 mp-parter-4 camere, hol, baie, vestibul, culoar, debara, 3 bucătării, 2 WC, cămară, oficiu, casa scării, cu S.U. 208,01 mp și garaj cu supr. de 18,15 mp-mansardă -3 camere, oficiu, wc, casa scării, cu supr. de 122,50 mp, teren aferent în supr. de 165,47 mp situat sub construcție și teren în suprafață de 95 mp-curte dobândite în proprietate, proprietate a debitorului ALEXANDRESCU HORIA.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 1.743.990 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 21 mai 2015, la ora 11,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucuresti-Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sector 2 sub nr.61778, din data de 23 decembrie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 21 mai 2015, la ora 11,00 inclusiv : 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 21 mai 2015, la ora 11,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 21 mai 2015, în dosarul de executare nr.437/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 9 (nouă) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 2, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 2. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 2 București, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţaţ despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia precum și la domiciliul ales, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 28 aprilie 2015.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 577/2014 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

   Dosar de executare nr. 577/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 577/2014/24.04.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 24 aprilie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contract de Ipotecă imobiliară nr.1022 din 18 iunie 2013 rectificat prin Încheierea nr.10 din 19 iunie 2013, în favoarea creditorului LUNGU RADU, cu domiciliul în Bucureşti, Calea Vitan, nr.221, bloc 9, scara 2, etaj 2, apartament 74, sector 3, şi în sarcina debitoarei STĂNICĂ MARILENA, cu domiciliul în Bucureşti, Aleea Stogu, nr.7, bloc 8, scara 2, etaj 2, apartament 29, sector 5

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în București, strada Imașului, nr.40A, sector 5, compus din teren în suprafață de 175 mp, înscris în Cartea funciara nr.206531, având nr. cadastral 206531 potrivit descrierii din Cartea Funciară precum și construcția edificată pe acesta, fiind neintabulată, ce se compune din locuință P+2, suprafață construită de 72,90 mp, potrivit descrierii din Raportul de expertiză întocmit de dna. Andritoiu Gabriela, proprietate a debitoarei STĂNICĂ MARILENA,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea, pronunţată, în data de 20 mai 2014, pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 București, în dosar nr. 12143/302/2014,

având în vedere că preţul bunului imobil supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 27 ianuarie 2015, sub nr.577/2014/27.01.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru bunurile imobile urmărite, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 91.300 Euro (echivalentul în euro al sumei de 405.435 lei, la cursul de referinţă afişat de BNR la data de 20.11.2014, 1 Euro=4,4407 lei), determinat în raport cu data efectuării raportului (20 noiembrie 2014),  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma restantă în cuantum de 41.000 Euro, în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.577/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.577/2014/21.04.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 21 aprilie 2015, nu s-a înscris niciun licitator,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 21 mai 2015 la ora 17,30 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în București, strada Imașului, nr.40A, sector 5, compus din teren în suprafață de 175 mp, înscris în Cartea funciara nr.206531, având nr. cadastral 206531 potrivit descrierii din Cartea Funciară precum și construcția edificată pe acesta, fiind neintabulată, ce se compune din locuință P+2, suprafață construită de 72,90 mp, potrivit descrierii din Raportul de expertiză întocmit de dna. Andritoiu Gabriela, proprietate a debitoarei STĂNICĂ MARILENA.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este în cuantum de 68.475 Euro. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 68.475 Euro și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 21 mai 2015, la ora 17,30 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 27.390 Euro. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 68.475 Euro.

 

 

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 21 mai 2015 la ora 17,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman sub nr.9163, din data de 13 martie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 21 mai 2015 la ora 17,30  inclusiv :    

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 21 mai 2015, ora 17,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 21 mai 2015, în dosarul de executare nr.577/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la acest al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 3341, din data de 29 ianuarie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 5, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 5. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul ei, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acesteia, precum și la adresa din București, strada Imașului, nr.40A, sector 5, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 24 aprilie 2015.

 

                                                                                                                                         Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie parti sociale ds. nr. 636/2012 – BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

 

Dosar de executare nr. 636/2012–B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 636/2012/22.04.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNURILOR MOBILE LA LICITAŢIE PUBLICĂ

întocmită la data de 22 aprilie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Actul de imprumut autentificat sub nr.1991 la data de 17 decembrie 2007 de NP Florea Neculai si actele aditionale la actul de imprumut autentificate sub nr.335/15.02.2011 de NP Dan Mihai Teodorescu, nr. 1878/16.11.2010 de NP Dan Mihai Teodorescu si nr.1953/16.09.2009 de NP Dan Mihai Teodorescu, în favoarea creditorului MOCANU IONEL-ORLANDO, cu domiciliul în Bucuresti, Drumul Belsugului nr.53, sector 6 şi în sarcina debitorului DUNAREANU VICTOR, cu domiciliul în Bucuresti, strada Toporasi nr.59, sector 5,

având în vedere că, în cadrul procedurii de urmărire silită mobiliară, s-a înfiinţat sechestrul mobiliar asupra următoarelor bunuri mobile:

bunurile mobile reprezentate de 10 părţi sociale, procent beneficii şi pierderi 10%/10%, deținute de debitorul DUNAREANU VICTOR la S.C. AUDITEX INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Vicina nr.3, bloc 33, scara 3, etaj 3, apartament 131, sector 5, CUI 30056887, numar de ordine in Registrul Comertului J40/4158/2012;

– bunurile mobile reprezentate de 380 părţi sociale, procent beneficii şi pierderi 25%/25%, deținute de debitorul DUNAREANU VICTOR la S.C. FORTE CONSULTING PROTECT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Ion Neculce nr.46, bloc corp B, sector 1, CUI 15442710, numar de ordine in Registrul Comertului J40/6598/2003;

– bunurile mobile reprezentate de 20 părţi sociale, procent beneficii şi pierderi 100%/100%, deținute de debitorul DUNAREANU VICTOR la S.C. IROM SERV CONSULT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Petricani nr.34, camera 1, etaj 2, sector 2, CUI 16183893, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3045/2004,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.636/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea sumei de 2.597.58 euro, reprezentând debit, a sumei de 30.000 USD reprezentând debit, precum și a cheltuielilor de executare silită,

se aduce la cunostinţă generală că în data de 05 mai 2015, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38, fax 021.323.61.36/0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

 

 • la ora 10,00, vânzarea silită la licitaţie publică a pachetului de 10 părţi sociale, procent beneficii şi pierderi 10%/10%, deținute de debitorul DUNAREANU VICTOR la C. AUDITEX INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Vicina nr.3, bloc 33, scara 3, etaj 3, apartament 131, sector 5, CUI 30056887, numar de ordine in Registrul Comertului J40/4158/2012;
 • la ora 11,00, vânzarea silită la licitaţie publică a pachetului de 380 părţi sociale, procent beneficii şi pierderi 25%/25%, deținute de debitorul DUNAREANU VICTOR, cu domiciliu în Bucuresti, strada Toporasi nr.59, sector 5, la C. FORTE CONSULTING PROTECT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Ion Neculce nr.46, bloc corp B, sector 1, CUI 15442710, numar de ordine in Registrul Comertului J40/6598/2003;
 • la ora 12,00, vânzarea silită la licitaţie publică a pachetului de 20 părţi sociale, procent beneficii şi pierderi 100%/100%, deținute de debitorul DUNAREANU VICTOR, cu domiciliu în Bucuresti, strada Toporasi nr.59, sector 5, la C. IROM SERV CONSULT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Petricani nr.34, camera 1, etaj 2, sector 2, CUI 16183893, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3045/2004,

 

Preţurile de începere a licitaţiilor, stabilite prin Raportul de evaluare întocmit la data de 20 aprilie 2015 de expert evaluator Buse Mihail,  este de:

 

 • 300 lei pentru pachetul de 10 părţi sociale, procent beneficii şi pierderi 10%/10%, deținute de debitorul DUNAREANU VICTOR, cu domiciliu în Bucuresti, strada Toporasi nr.59, sector 5, la S.C. AUDITEX INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Vicina nr.3, bloc 33, scara 3, etaj 3, apartament 131, sector 5, CUI 30056887, numar de ordine in Registrul Comertului J40/4158/2012;
 • 862,50 lei pentru pachetul de 380 părţi sociale, procent beneficii şi pierderi 25%/25%, deținute de debitorul DUNAREANU VICTOR, cu domiciliu în Bucuresti, strada Toporasi nr.59, sector 5, la S.C. FORTE CONSULTING PROTECT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Ion Neculce nr.46, bloc corp B, sector 1, CUI 15442710, numar de ordine in Registrul Comertului J40/6598/2003;
 • 000 lei pentru pachetul de 20 părţi sociale, procent beneficii şi pierderi 100%/100%, deținute de debitorul DUNAREANU VICTOR, cu domiciliu în Bucuresti, strada Toporasi nr.59, sector 5, la S.C. IROM SERV CONSULT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Petricani nr.34, camera 1, etaj 2, sector 2, CUI 16183893, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3045/2004,

 

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 05 mai 2015, ora 10,00 inclusiv, ora 11,00 inclusiv, respectiv ora 12,00 inclusiv, să depună o cauţiune de 10% din preţul de începere a licitaţiei, preţ stabilit prin raportul de evaluare, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, precum şi să depună, cu respectarea aceluiaşi termen-limită – 05 mai 2015, ora 10,00 inclusiv, ora 11,00 inclusiv, respectiv ora 12,00 inclusiv, la sediul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache (sediu indicat în antetul prezentei publicaţii), o ofertă de cumpărare pentru pachetul de părţi sociale, oferta la care se va anexa originalul dovezii de depunere a cauţiunii (cu precizarea, în afara datelor de identificare a licitatorului şi a scopului consemnării, a numărul dosarului de executare, respectiv 636/2012 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache).

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.437 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti, la sediul Primăriei Sectorului 3 Bucuresti, la sediul S.C. AUDITEX INTERNATIONAL S.R.L., la sediul S.C. FORTE CONSULTING PROTECT S.R.L. precum și la sediul S.C. IROM SERV CONSULT S.R.L. Debitorul va fi înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original va fi depus la dosarul de executare nr.636/2012–B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

Prezentei publicaţii de vânzare i se anexează raportul de evaluare conţinând 7 (șapte) pagini întocmit de expert evaluator Buse Mihai în data de 20 aprilie 2015, care face parte intergrantă din prezenta.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei: 22 aprilie 2015.

 

 

Executor judecătoresc,

Bogdan Dumitrache

 

 

 

 

licitatie ds. nr. 263/2012 BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 263/2012–B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 263/2012/23.04.2015

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 23 aprilie 2015

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de împrumut cu garanţie imobiliară autentificat sub nr.4441, la data de 20 noiembrie 2008, de BNP Danacica Mihaela Daniela, în favoarea creditorului MINCA CUPAR, cu domiciliul în în Chitila, strada Păcii nr.5, județul Ilfov şi în sarcina debitorilor DARJAN ANDREI, cu domiciliul în Bucuresti, strada Prelungirea Ghencea nr.4, bloc R4, scara B, etaj 4, apartament 63, sector 6, și în București, strada Piculinei nr.10, sector 1, și DUMITRU (fostă DARJAN) ANA MARIA cu domiciliul în București, strada Sfinții Constantin și Elena nr.13, sector 1,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Bucureşti, strada Navigaţiei, nr. 42, sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 213830 (nr. CF vechi 53224) a municipiului Bucureşti, sector 1, ce se compune din teren intravilan în suprafaţă de 299 mp. – din acte (277,07 mp. din măsurători) având nr. cadastral 213830 (nr. cadastral vechi 19599), şi construcţia-locuinţă cu 3 (trei) camere, wc şi magazie având nr. cadastral 213830-C1 (nr. cadastral vechi 19599) şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.263/2012/14.03.2013 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin Raportul de evaluare întocmit de expert tehnic judiciar Ionita Nicolae, la data de 16.04.2015, la preţul de 265.272 lei,

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 263/2012 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum de 71.000 euro, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită în cuantum total de 13.291,57 lei,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 28 mai 2015, la ora 08,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Dumitrache şi Dumitrache, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, strada Navigaţiei, nr. 42, sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 213830 (nr. CF vechi 53224) a municipiului Bucureşti, sector 1, ce se compune din teren intravilan în suprafaţă de 299 mp. – din acte (277,07 mp. din măsurători) având nr. cadastral 213830 (nr. cadastral vechi 19599), şi construcţia-locuinţă cu 3 (trei) camere, wc şi magazie având nr. cadastral 213830-C1 (nr. cadastral vechi 19599).

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 265.272 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 28 mai 2015, la ora 08,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

 

 

 

 

 

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie, şi anume 265.272 lei. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 28 mai 2015, la ora 08,00, inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţului de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 28 mai 2015, la ora 08,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 28 mai 2015 în dosarul de executare nr.263/2012- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti-Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sector 1 sub nr.55020 din data de 22 august 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 28 mai 2015, la ora 08,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate, iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilului de către debitoare, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunului imobil, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare,  spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sector 1, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 1. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţati despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul lor, iar un exemplar va fi depus la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 23 aprilie 2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

BEJ MIHAI DIMA-D.X. 81/2014

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE NR. 81/2014

 

 

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 81/2014,  prin care se înaintează spre executare Contractul de Împrumut autentificat sub nr.710 din 17.05.2012 de către notarul public Vlădica Gheorghe, prin care creditoarea ABAGIU GEORGETA-VIORICA cu domiciliul în București, str.Făurei nr.3, Bl.E3, Sc.C, et.4, ap.59, sector 1 a dat cu titlu de împrumut debitoarei MARICA MIOZOTIS, cu domiciliul în București, str. Presei nr.3, Bl. 20, Sc.B, parter, ap.19, sector 1, suma de 20.000 Euro, cu termen de restituire la 31.12.2012, în aceeași monedă.

Creditoarea, ABAGIU GEORGETA-VIORICA a solicitat executarea silită împotriva debitoarei MARICA MIOZOTIS, în vederea recuperării sumei de 20.000 Euro, dobânda legală calculată din 31.12.2012, plus cheltuielile de executare, asupra bunurilor mobile și imobile identificate în patrimoniul debitoarei.

Prin Încheierea din 02.06.2014 emisă de BEJ Mihai Dima, s-a dispus înregistrarea cererii formulată de creditoare și deschiderea dosarului de executare nr. 81/2014, din 02.06.2014.

S-a transmis Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti cererea de încuviințare a executării silite care, prin Încheierea din 12.06.2014, pronunțată în dosarul nr. 39162/301/2014, a încuviințat executarea silită a creanței de 20.000 Euro, plus cheltuielile de executare.

Creditoarea, a solicitat, la data de 23.06.2014,în vederea recuperării creanței acesteia, ca executarea să se efectueze asupra imobilului situat în București, str.Băiculești nr.5, Bl.A3, Sc.A, et.9, ap.39, sector 1 și asupra cotei ce aparține acesteia din imobilul situat în București, str.Presei nr.3, Bl.20, Sc.B, ap.19, secor 1.

S-a efectuat adresă către O.C.P.I. Sector 1, privind imobilul situat în București, str.Băiculești nr.5, Bl.A3, Sc.A, et.9, ap.39, sector 1 și s-a constatat că acesta are deschisă carte funciară nr.252831-C1-U3, dar are înscris un drept de usufruct viager în favoarea numitei Stuparu Elena. În ceea ce privește imobilul situat în București, str.Presei nr.3, Bl.20, Sc.B, ap.19, secor 1, nu are deschisă carte funciară. S-au efectuat adrese în vederea obținerii actelor de proprietate ale imobilului care nu are deschisă carte funciară, în vederea întocmirii documentației cadastrale.

La data de 11.07.2014, Camera Notarilor Publici Craiova ne comunică prin adresa nr. 2413/09.07.2014 să ne adresăm Biroului Individual Notarial Ciobanu Cezarina Valerica, care în urma adresi noastre a transmis prin fax Certificatul de Moștenitor nr.574/1998 din 14.12.1998, iar D.G.I.T.L. Sector 1 a comunicat la data de 15.09.2014, Contractul de Vânzare Cumpărare 965/1993, apoi cerificatul de atestare fiscală din 19.09.2014 și procesul verbal de predare – primire al locuinței, la 19.11.2014.

La data de 19.11.2014, creditoarea, solicită desemnarea P.F.A. IONESCU TOMA, în calitate de expert, în persoana doamnului Ionescu Toma , în vederea întocmirii documentației cadastrale a imobilului coproprietatea debitoarei.

Prin   Încheierea din 19.11.2014 a BEJ MIHAI DIMA, a fost numit PFA IONESCU TOMA, în calitate de expert, în vederea întocmirii documentației cadastrale și înscrierii în Cartea Funciară a cotei ce aparține debitoarei MARICA MIOZOTIS. Prin Încheierea nr. 86409 din 12.12.2014, emisă de BCPI Sector 1, s-a deschis Carte Funciară imobilului coprorietatea debitoarei nr. 254659-C1-U20 UAT București, sector 1. La data de 19.02.2015, s-a solicitat Judecătoriei Sectorului 1 încuviințarea executării silite asupra cotei de 16/24, ce aparține debitoarei MARICA MIOZOTIS, din imobilul situat în București, str. Presei, nr. 3, bl. 20, sc. B, parter, ap. 19, sector 1. Prin Încheierea din 26.01.2015, pronunțată în dosarul nr. 3370/299/2015, a fost încuviințată executarea silită asupra cotei de 16/24 împotriva debitoarei.

               Prin Încheierea din 16.02.2015 a BEJ MIHAI DIMA, conform dispoziţiilor art. 669 alin. 3, C.proc.civ., s-a procedat la calculul cheltuielilor de executare, în sumă de 9.878,99  lei.

La data de 16.02.2015, s-a întocmit somație imobiliară, ce s-a înscris în Cartea Funciară cu Încheierea nr. 10643 din 17.02.2015, și s-a comunicat debitoarei prin depunerea la cutia poștală la 03.03.2015 și prin afișarea înștiințării pe ușa imobilului debitoarei la data de 20.02.2015. Odată cu comnicarea somației către debitoare, s-au transmis și celorlați coproprietari adrese în conformitate cu disp. art. 822 C.proc.civ. La data de 06.03.2015, creditoarea solicită numirea unui expert-tehnic imobiliar în vederea stabilirii valorii de circulație a imobilului. La data de 18.03.2015 s-a întocmit procesul-verbal de situație.

Prin Încheierea din 23.03.2015, s-a desemnat efectuarea unei expertize tehnice privind valoarea de circulație a cotei de 16/24 din imobilul supus executării silite, fiind desemnat în cauză expert ing. Turcu Miron. La data de 16.04.2015, s-a depus la dosarul de executare Raportul de expertiză tehnică întocmit în cauză, în care s-a stabilit o valoarea de circulație a cotei de 16/25 din imobilul supus executării silite de 109.767 lei. Câte un exemplar al Raportului de expertiză s-a comunicat și părților.

Prin Încheierea din 21.04.2015, s-a stabilit termenul de vânzare a cotei de 16/24 din imobilul supus executării silite, la data de 29.05.2015, ora 10.00.

Prin prezenta aducem la cunostinta generala ca in ziua de 29.05.2015, ora 10.00, va avea loc in localitatea Bucuresti, str. Mircea Voda nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vanzarea cotei aparținând debitoarei Marica Miozotis, și anume:

                   – cota de 16/24 din imobilul situat în București, str. Presei nr. 3, bl. 20, sc B, parter, ap. 19, sector 1, compus din două camere și dependințe, în suprafaț. utilă de 43,37 m.p. și logie în suprafaț. de 8,57 m.p., înscris în CF nr. 254659-C1-U20.

                   Licitatia incepe de la suma de 109.767 lei, stabilită prin Raportul de expertiză întocmit de ing.Turcu Miron.

Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitatie  sunt obligate să depună la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101, la dispoziția BEJ Mihai Dima, o garanție reprezentînd 10% din prețul de începere a licitației pentru termenul respectiv. Dovada consemnării va fi atașată ofertei de cumpărare ce va cuprinde prețul oferit și condițiile de plată. Termenul limită pentru depunerea ofertei de cumpărare însoțite de dovada consemnării este ziua premergătoare licitației, cu excepția ofertelor de cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitației.

Prin prezenta se somează toți care pretind vreun drept asupra imobilului, de creanță, gaj, ipotecă sau altele, să le aducă la cunoștință organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu mențiunea ca după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicație de vânzare s-a afișat la locul unde are loc licitația la data de 21.04.2015.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicație de vânzare in 10 exemplare spre cele legale.

                                                                                    

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

licitatie ds. nr. 704/2011/15.04.2015 – BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 704/2011- B.E.J. Bogdan Dumitrache

Nr. 704/2011/15.04.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 15 aprilie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 8758 pronuntata la data de 14 decembrie 2010, de Judecatoria Sectorului 4, in dosarul nr.1340/4/2009, în favoarea creditorilor MOCIORNIŢĂ MARIE ROSE şi MOCIORNIŢĂ MARIA ROSETTE EMILIA, ambele cu domiciliul în Bucureşti, strada Aurel Vlaicu, nr. 83, etaj 2, apartament 5, sector 2, cu domiciulul ales în Bucureşti, str. Iuliu Teodori, nr.1, et.2, sector 5, la Cabinet de Avocat “Laura Vrabie” – persoana insarcinata cu primirea actelor de procedura Avocat Laura-Elena Vrabie, şi în sarcina debitorului AKILI OMAR, cu domiciliul în Bucuresti, strada Haga nr.9, sector 1,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditori, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil-Lotul nr. 2 situat în Bucuresti, Calea Şerban Vodă, nr.210-218, sector 4, compus din teren în suprafaţă de 7538 mp. şi construcţiile C1 şi C2 edificate pe acesta, lotul nr.2, atribuit debitorului AKILI OMAR, acesta făcând parte din intregul imobil situat în Bucuresti, Calea Şerban Vodă, nr.210-218, sector 4, inscris in Cartea funciara nr. 208521 (nr. CF. vechi 57569), municipiului Bucureşti, sector 4, având nr. cadastral 208521 (nr. cadastral vechi 9422), intregul imobil fiind compus din teren în suprafaţă de 10.488 mp. şi construcţiile C1 şi C2 edificate pe acesta, potrivit descrierii din Cartea Funciară, şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară în data de 25 august 2011 de către executor judecătoresc Bogdan Dumitrache,

având în vedere că, prin sentinţa civilă nr. 8758 pronunţată la data de 14 decembrie 2010, de Judecătoria Sectorului 4, în dosarul nr.1340/4/2009, s-a dispus ieşirea din indiviziune a părţilor, atribuindu-se debitorului AKILI OMAR, în deplină proprietate şi liniştită posesie lotul nr. 2 din teren, în suprafaţă de 7538 mp şi construcţiile C1 şi C2, situate în Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr.210-218, sector 4,

având în vedere că imobilul – lotul nr.2 supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin Raportul de evaluare construcţii întocmit de expert ing.ec. Nicolae Ioniţă la data de 25 martie 2015, prin care a fost stabilit un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, preţul de 20.910.412 lei,  

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 704/2011- B.E.J. Bogdan Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 21 mai 2015, la ora 14,30, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Dumitrache şi Dumitrache, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro) :

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil-Lotul nr. 2 situat în Bucuresti, Calea Şerban Vodă, nr.210-218, sector 4, compus din teren în suprafaţă de 7538 mp. şi construcţiile C1 şi C2 edificate pe acesta, lotul nr.2, atribuit debitorului AKILI OMAR, acesta făcând parte din intregul imobil situat în Bucuresti, Calea Şerban Vodă, nr.210-218, sector 4, inscris in Cartea funciara nr. 208521 (nr. CF. vechi 57569), municipiului Bucureşti, sector 4, având nr. cadastral 208521 (nr. cadastral vechi 9422), intregul imobil fiind compus din teren în suprafaţă de 10.488 mp. şi construcţiile C1 şi C2 edificate pe acesta, potrivit descrierii din Cartea Funciară.

Preţul bunului imobil-Lotul nr.2 urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 20.910.412 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra cotei urmărite sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 21 mai 2015, la ora 14,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie, şi anume 20.910.412 lei. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul – lotul nr.2 nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 21 mai 2015, la ora 14,30, inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei,. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 21 mai 2015, la ora 14,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 21 mai 2015 în dosarul de executare nr. 704/2011- B.E.J. Bogdan Dumitrache.

Situaţia juridică a bunului imobil care include lotul nr.2, lot scos la licitaţie publică prin prezenta publicatie de vânzare, rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sectorul 4 nr. cerere 2447 din data de 23 ianuarie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 21 mai 2015, la ora 14,30, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului – Lotul nr.2, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului – lotul nr.2 va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate, iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară imobilului – lot nr.2 de către debitor, fie, în caz de împotrivire din partea acestuia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunului imobil, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

De asemenea, adjudecatarului îi revine sarcina de a efectua toate formalităţile necesare în vederea deschiderii unei Cărti Funciare distincte pentru imobilul – Lotul nr.2, la care se referă prezenta publicatie de vânzare silită.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (şase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare,  conţinând şi extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 4, mai sus mentionat, fiind parte integrantă din aceasta spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 4 Bucuresti. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul său. Câte o copie certificată pentru conformitate cu originalul se va comunica către Constantinescu Nicolae Grigore, Mociorniţă Dumitru Matei Şerban, Mociorniţă Alina Alexandra, Mounir Moussa Lameh, SC European Development&Construction Company SRL, Konig Michael Nikolaus, Mociorniţă Marie Rose, Mociorniţă Maria Rosette Emilia, Virban Dorinel Florinel, Virban Mariana Delia, Varban Marian, Cabinet de Avocat “Valentina Topor” şi Mounir Moussa Lameh. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 15 aprilie 2015

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1398/2013 BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr.1398/2013– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

       (la care s-a conexat, în data de 13 martie 2015, dosarul de executare 198/2014 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache)

Nr.1398/2013/08.04.2015

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 08 aprilie 2105

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

                având în vedere dosarul de executare înregistrat pe rolul B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache sub nr.1398/2013, format pentru punerea în executare a titlurilor executorii reprezentate de Biletul la ordin seria BTRL3BT nr. 2410208, Biletul la ordin seria BTRL3BT nr. 2410200, Biletul la ordin seria BTRL3BT nr. 2410207, la cererea creditoarei S.C. LEYKOM IMPORT-EXPORT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, B-dul Basarabia, nr.256, sector 3, reprezentată prin Avocat Istrăţescu Elia, împotriva debitorului FLORIN HOGEA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Thomas Masaryk, nr.6, apartament 1, sector 2,

având în vedere dosarul de executare înregistrat pe rolul B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache sub nr.198/2014, format pentru punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de Biletul la ordin seria BTRL3BT nr.3194311, la cererea creditoarei S.C. SPIROPLASTIC S.R.L., cu sediul în Constanţa, Bd. I.C.Brătianu, nr.28, lotul 4, judeţ Constanţa, împotriva debitorului FLORIN HOGEA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Thomas Masaryk, nr.6, apartament 1, sector 2,

având în vedere că, prin cererile de executare silite formulate de către creditoarele S.C. SPIROPLASTIC S.R.L și S.C. LEYKOM IMPORT-EXPORT S.R.L., s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunul imobil situat în Voluntari, strada Iancu de Hunedoara, nr.30, judeţ Ilfov, compus din teren intravilan în suprafață de 1.015 mp, înscris în Cartea funciară nr. 116136, având nr. cadastral 116136, precum și construcția edificată pe acesta, ce se compune din locuință S+P+E, din anul 1997, înscrisă în Cartea Funciară nr.116136, având nr. cadastral 116136-C1, proprietate a debitorului FLORIN HOGEA,

având în vedere faptul că urmărirea silită imobiliară, în dosarul de executare nr.1398/2013-B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache, a fost încuviințată prin încheierea pronunțată în data de 03 iulie 2014, în cameră de consiliu, de Judecătoria Buftea, în dosarul nr.3248/94/2014,

având în vedere faptul că urmărirea silită imobiliară, în dosarul de executare nr.198/2014-B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache, a fost încuviințată prin încheierea, pronunţată, în data de 26 iunie 2014, în cameră de consiliu, de Judecătoria Buftea, în dosarul nr.5183/94/2014

având în vedere procesul vebal de conexare emis de B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache sub nr.1398/2013/13.03.2015, prin care toate lucrările şi actele de executare privitoare la formele de urmărire silită din dosarul de executare 198/2014 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, vor fi efectuate în cadrul dosarului de executare nr. 1398/2013 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache,

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 06 aprilie 2015, sub nr. 1398/2013/06.04.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 1.614.897 lei,      

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată stabilită provizoriu, în raport cu data de 06 aprilie 2015, în cuantum de 272.102,43 lei în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1398/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, precum nici suma datorată în cuantum de 76.733,17 lei, în dosarul de executare nr.198/2014-B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 07 aprilie 2015, sub nr. 1398/2013/07.04.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunului imobil situat în Voluntari, strada Iancu de Hunedoara, nr.30, judeţ Ilfov, compus din teren intravilan în suprafață de 1.015 mp, înscris în Cartea funciară nr. 116136, având nr. cadastral 116136, precum și construcția edificată pe acesta, ce se compune din locuință S+P+E, din anul 1997, înscrisă în Cartea Funciară nr.116136, având nr. cadastral 116136-C1, ca fiind în data de 11 mai 2015, la ora 17,00,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 11 mai 2015 la ora 17,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

                – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Voluntari, strada Iancu de Hunedoara, nr.30, judeţ Ilfov, compus din teren intravilan în suprafață de 1.015 mp, înscris în Cartea funciară nr. 116136, având nr. cadastral 116136, precum și construcția edificată pe acesta, ce se compune din locuință S+P+E, din anul 1997, înscrisă în Cartea Funciară nr.116136, având nr. cadastral 116136-C1, proprietate a debitorului FLORIN HOGEA

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 1.614.897 lei.   

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 11 mai 2015 la ora 17,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, nr.42621 din data de 26 februarie 2015, care este parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 11 mai 2015 la ora 17,00 inclusiv :    

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 11 mai 2015 la ora 17,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 11 mai 2015, în dosarul de executare nr.1398/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 10 (zece) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, nr.42621 din data de 26 februarie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Voluntari. Un exemplar va fi comunicat lui B.E.J. Dorina Gonț, un exemplar va fi comunicat lui B.E.J. Ioachim Flavius Lucian, iar un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 08 aprilie 2015.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 

licitatie ds. nr. 636/2012 – BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 636/2012–B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 636/2012/08.04.2015

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 08 aprilie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de Actul de imprumut autentificat sub nr.1991 la data de 17 decembrie 2007 de NP Florea Neculai si actele aditionale la actul de imprumut autentificate sub nr.335/15.02.2011 de NP Dan Mihai Teodorescu, nr. 1878/16.11.2010 de NP Dan Mihai Teodorescu si nr.1953/16.09.2009 de NP Dan Mihai Teodorescu, în favoarea creditorului MOCANU IONEL-ORLANDO, cu domiciliul în Bucuresti, Drumul Belsugului nr.53, sector 6 şi în sarcina debitorului DUNAREANU VICTOR, cu domiciliu în Bucuresti, strada Toporasi nr.59, sector 5,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra cotei de 3/8 din bunul imobil situat în Bucuresti, strada Oltenitei nr.8, bloc 2A, scara 1, etaj 4, apartament 26, sector 4, inscris in Cartea funciara nr. 216596-C1-U15, avand nr. cadastral 216596-C1-U15, compus din 3 camere și dependințe în suprafață utilă de 69,60 mp precum și teren aferent în cotă indiviză în folosință, aparținând debitorului DUNAREANU VICTOR, si pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.636/2012/07.06.2012 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin Raportul de evaluare întocmit de expert tehnic judiciar ing. Gheorghe Constantin, la prețul de 290.875 de lei, astfel că pentru cota de 3/8 preţul este de 109.078,12 de lei,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.636/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea sumei de 2.597.58 euro, reprezentând debit, a sumei de 30.000 USD reprezentând debit, precum și a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal de adjudecare încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.636/2012/27.01.2015-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 27 ianuarie 2015, a fost declarată adjudecatară a cotei de 3/8 din bunul imobil situat în Bucuresti, strada Oltenitei nr.8, bloc 2A, scara 1, etaj 4, apartament 26, sector 4, inscris in Cartea funciara nr. 216596-C1-U15, avand nr. cadastral 216596-C1-U15, compus din 3 camere și dependințe în suprafață utilă de 69,60 mp precum și teren aferent în cotă indiviză în folosință, dna. DUNĂREANU MARIA, cu domiciliul în București, Șoseaua Olteniței nr.8, scara 2A, scara 1, apartament 26, sector 4, CNP 2410511400053,

având în vedere faptul că adjudecatara DUNĂREANU MARIA nu a plătit preţul de adjudecare de 128.500 de lei, în cel mult 30 de zile de la data vânzării, potrivit art. 512, alin.1 C.proc. civ., cota de 3/8 din bunul imobil situat în Bucuresti, strada Oltenitei nr.8, bloc 2A, scara 1, etaj 4, apartament 26, sector 4, inscris in Cartea funciara nr. 216596-C1-U15, avand nr. cadastral 216596-C1-U15, compus din 3 camere și dependințe în suprafață utilă de 69,60 mp precum și teren aferent în cotă indiviză în folosință, se scoate la vânzare prin licitaţie publică în contul adjudecatarei DUNĂREANU MARIA, potrivit art. 513 alin.1 Cproc.civ.

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.636/2012/07.04.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 07 aprilie 2015, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditorul a solicitat continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

 

 

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 11 mai 2015, la ora 14,30, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, email office@bej-bogdandumitrache.ro):

- Vânzarea silită la licitaţie publică a cotei de 3/8 din bunul imobil situat în Bucuresti, strada Oltenitei nr.8, bloc 2A, scara 1, etaj 4, apartament 26, sector 4, inscris in Cartea funciara nr. 216596-C1-U15, avand nr. cadastral 216596-C1-U15, compus din 3 camere și dependințe în suprafață utilă de 69,60 mp precum și teren aferent în cotă indiviză în folosință.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen este de 81.808,59 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 81.808,59 de lei, la acelaşi termen de licitaţie – 11 mai 2015, la ora 14,30–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 81.808,59 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 11 mai 2015, la ora 14,30 întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare de executorul judecătoresc.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 11 mai 2015, la ora 14,30 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 11 mai 2015, la ora 14,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din data de 11 mai 2015, la ora 14,30, în dosarul de executare nr.636/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 4 sub nr.9329/05/03/2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 11 mai 2015, la ora 14,30, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

            Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (şase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 4, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 4. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţaţ despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar cel de-al şaselea exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 08 aprilie 2015.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache