LICITAŢIE PUBLICĂ -D.X.538/2002

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 538 / 2002

 

 

 

Văzând dispoziţiile art. 504 C.proc.civ.

Noi, Mihai Dima, în calitate de executor judecătoresc, având în vedere titlul executoriu – Sentinţa Civilă nr. 736/28.06.2001 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, definitivă, irevocabilă şi învestită cu formulă executorie, prin care obligă debitoarea TUDOR ŞTEFANIA, domiciliată în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, să plătească creditorilor CÂRSTOIU ION şi CÎRSTOIU IOAN EMANUEL, domiciliaţi în Bucureşti, str. Sf. Elefterie nr. 11, et. 3, ap. 8, sector 5, suma de 90.000 dolari SUA în echivalent în lei la data achitării integrale a împrumutului şi suma de 76.400.000 lei cheltuieli de judecată.

Creditorii CÂRSTOIU ION şi CÎRSTOIU IOAN EMANUEL au solicitat executarea silită împotriva debitoarei TUDOR ŞTEFANIA, prin urmărirea bunului imobil situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, compus din teren în suprafaţă de 570 m.p. şi construcţiile edificate pe acesta, în vederea recuperării sumelor mai sus menţionate, executarea silită fiind încuviinţată prin Încheierea din 04.10.2002 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. După încuviinţarea executării silite s-au efectuat formalităţile premergătoare vânzării şi s-au fixat termene de vânzare a imobilului compus din teren în suprafaţă de 570 m.p. şi construcţie formată din subsol, parter, cu etaj şi mansardă, cu o suprafaţă totală construită la sol, inclusiv saună de 211,30 m.p. şi o suprafaţă desfăşurată de 806,80 m.p., imobil situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, proprietatea debitoarei şi a soţului acesteia, Tudor Mihai, licitaţiile fiind amânate până la soluţionarea litigiului dintre părţi privind partajarea imobilului supus executării silite, la solicitarea creditorului Cârstoiu Ion.

Prin Decizia Civilă nr. 1565R/13.08.2009 a Tribunalului Bucureşti Secţia a IV-a Civilă s-a dispus îndreptarea actelor de executare efectuate în dosarul nr. 538/2002 al BEJ Mihai Dima, în sensul că executarea silită urmează să se realizeze până la concurenţa sumei de 85.494,78 dolari SUA, în echivalent la data plăţii reprezentând împrumut, plus 7.640 lei cheltuieli de judecată.

La data de 15.07.2011, creditorii au depus la dosar Sentinţa Civilă nr. 12267/09.10.2008 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, definitivă, irevocabilă şi învestită cu formulă executorie, prin care s-a dispus „ieşirea din indiviziune a pârâţilor cu privire la imobilul situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, compus din construcţie formată din demisol, parter, etaj 1, mansardă şi anexă şi teren în suprafaţă de 570 m.p. Atribuie pârâtei Tudor Ştefania lotul I format din parter, demisol, anexă şi ½ teren în valoare 1.819.340 lei. Obligă pârâţii la plata către reclamanţi a sumei de 6.240,60 lei cheltuieli de judecată”. Creditorii au solicitat continuarea executării silite împotriva debitoarei TUDOR ŞTEFANIA, prin urmărirea lotului nr. 1, în vederea recuperării creanţei, cheltuielilor de judecată actualizate, plus cheltuielile de executare. La data de 30.09.2011 s-a efectuată adresă către expertul tehnic Visarion Mihail Valeriu, în vederea stabilirii valorii de piaţă a imobilului situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, format din lotul 1.

Precizăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesului– verbal de situaţie la data de 22.10.2002, ora 13.20; s-a întocmit şi s-a înscris somaţia în Cartea Funciară a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti nr. 3950, cu Încheierea nr. 232 din 25.10.2002, comunicată debitoarei la data de 06.11.2002; s-a întocmit Raportul de Expertiză Tehnică de către expert tehnic judiciar Visarion Mihail Valeriu.

Prin procesul-verbal din 22.11.2013, ora 11.30 s-a dispus la solicitarea creditorilor efectuarea unui supliment la raportul de expertiză. La data de 02.12.2013 s-a depus la dosar raportul de expertiză,ce a fost comunicat părților.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 17.06.2016, ora 11.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitoarei TUDOR ŞTEFANIA şi anume:

– imobilul situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, format din lotul 1, respectiv parter, demisol şi anexă + ½ din terenul în suprafaţă de 570 m.p.

Licitaţia începe de la suma de 691.687,50 lei, ca urmare a reducerii cu 25%, conform dispozițiilor art.509 alin.5 C.proc. civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10 % din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 22.04.2016.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 8 exemplare spre cele legale.

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

 

Licitatie ds. nr. 203/2011 B.E.J Bogdan Dumitrache

Dosar de executare nr. 203/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache

(la care s-a conexat dosarul de executare

nr.85/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache)

Nr. 203/2011/20.04.2016

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 20 aprilie 2016

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de Contractul de împrumut autentificat sub nr.570 din 13 august 2009 de BNP Ene Diana-Cosmina şi modificat prin Actul adiţional autentificat sub nr.1024 din 27 noiembrie 2009 (în temeiul căruia a fost format dosarul de executare nr.203/2011-B.E.J. Bogdan Dumitrache) şi sentința civilă nr.1761 pronunțată în data de 03 decembrie 2012, de Judecătoria Urziceni, în dosarul nr.777/330/2011 (în temeiul căruia a fost format dosarul de executare nr.85/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache), în sarcina debitorului STOIAN OVIDIU, cu domiciliul în Bucureşti, strada Wolfgang Amadeus Mozart, nr.7, scara C, etaj 3, apartament 49, sector 2, având CNP 1490104400241 şi în favoarea creditorului APOSTOL ALEXANDRU, cu domiciliul ales la C.I. Magori Laura Valentina, în București, Calea Crângași nr.16, bloc 41, scara 2, apartament 73, sector 6,

            având în vedere că, prin cererile de executare silită formulate de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Sineşti, judeţul Ialomiţa, compus din teren intravilan in suprafata de 2012 mp, tarlaua 20, parcela 694, 695, şi construcţie de locuit-C1, P+E, cu suprafata construita de 129 mp și suprafata desfasurata de 258 mp, an de constructie 1992, realizata din zidarie de caramida, plansee si scari din beton armat si sarpanta de lemn, invelitoare din tabla, constructia fiind finisata la exterior și avand drum de acces  betonat,  și C2-constructii anexe cu suprafata de 50 mp, identificat prin numerele cadastrale 2577, 2577-C1 şi 2577-C2, înscris în Cartea funciară nr.21671 a localităţii Sineşti (proventă din conversia pe hârtie a CF nr.3200), aparținând debitorului STOIAN OVIDIU,

având în vedere că, prin Procesul-verbal privind stabilirea preţului de vânzare silită a imobilului la licitaţie publică, încheiat la 29 februarie 2016, înregistrat sub nr.203/2011/29.02.2016B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, s-a stabilit, în temeiul art.500 alin.(2) prima parte C.proc.civ., preţul de vânzare al bunului imobil situat în Sineşti, judeţul Ialomiţa, compus din teren intravilan in suprafata de 2012 mp, tarlaua 20, parcela 694, 695, şi construcţie de locuit-C1, P+E, cu suprafata construita de 129 mp și suprafata desfasurata de 258 mp, an de constructie 1992, realizata din zidarie de caramida, plansee si scari din beton armat si sarpanta de lemn, invelitoare din tabla, constructia fiind finisata la exterior și avand drum de acces  betonat,  și C2-constructii anexe cu suprafata de 50 mp, identificat prin numerele cadastrale 2577, 2577-C1 şi 2577-C2, înscris în Cartea funciară nr.21671 a localităţii Sineşti (proventă din conversia pe hârtie a CF nr.3200), ca fiind 161.758,26 de lei, preţ de începere a licitaţiei la primul termen,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.203/2011/19.04.2016– B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 19 aprilie 2016, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditorul a solicitat continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.203/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache (la care s-a conexat dosarul de executare nr.85/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache), aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum de 8.500 euro, a debitului în cuantum de 2.756,70 lei, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 07 iunie 2016, ora 17,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

– Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Sineşti, judeţul Ialomiţa, compus din teren intravilan in suprafata de 2012 mp, tarlaua 20, parcela 694, 695, şi construcţie de locuit-C1, P+E, cu suprafata construita de 129 mp și suprafata desfasurata de 258 mp, an de constructie 1992, realizata din zidarie de caramida, plansee si scari din beton armat si sarpanta de lemn, invelitoare din tabla, constructia fiind finisata la exterior și avand drum de acces  betonat,  și C2-constructii anexe cu suprafata de 50 mp, identificat prin numerele cadastrale 2577, 2577-C1 şi 2577-C2, înscris în Cartea funciară nr.21671 a localităţii Sineşti (proventă din conversia pe hârtie a CF nr.3200), aparținând debitorului STOIAN OVIDIU.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen este de 121.318,69 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 121.318,69 de lei, la acelaşi termen de licitaţie – 07 iunie 2016–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 121.318,69 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 07 iunie 2016, ora 17,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 07 iunie 2016, ora 17,00, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 07 iunie 2016, ora 17,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 07 iunie 2016, în dosarul de executare nr.203/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomita-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Slobozia sub nr.15867 din data de 09 martie 2016, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 07 iunie 2016, ora 17,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (şase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Urziceni, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sinesti. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţaţ despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar cel de-al şaselea exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 20 aprilie 2016.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 160421194035_0001

Licitatie ds. nr. 1457/2014 B.E.J.A Dumitrache si Dumitrache

Dosar de executare nr. 1457/2014-B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache

Nr. 1457/2014/19.04.2016

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 19 aprilie 2016

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

                având în vedere titlul executoriu reprezentat de Sentința Civilă nr.1231 din data de 06 septembrie 2006, pronunțată de Judecătoria Oltenița, în dosarul nr.2254/269/2006, în favoarea creditorului Florea Daniel Constantin, cu domiciliul în București, strada Decebal, nr.11, bloc S14, apartament 14, sector 3 şi în sarcina debitorilor Zanfir Cristian, cu domiciliul în Comuna Frumușani, Sat Frumușani, județul Călărași și Zanfir Virgil Dinu, cu domiciliul în Comuna Frumușani, Sat Pasărea, județul Călărași, cu reședința în București, strada Voila, nr.6, bloc 19, scara 1, etaj 2, apartament 8, sector 4,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil reprezentat de teren intravilan în suprafață de 1.579,50 mp situat în Sat Pasărea, Comuna Frumușani, cv 23, parcelele 499-500, lot 2, judeţul Călărași, având nr. cadastral 29154, intabulat în Cartea Funciară nr. 29154 a comunei Frumușani, judeţul Călărași, si pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.239/2010/08.11.2010 de către executor judecătoresc Ene Alexandru,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., la preţul de 84.664 lei, conform  Raportului de evaluare întocmit la data de 11 aprilie 2016 de către Expert Tehnic Judiciar Gheorghe Constantin,

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1457/2014-B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

                prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 31 mai 2016, la ora 16,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro) :

                – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil reprezentat de teren intravilan în suprafață de 1.579,50 mp situat în Sat Pasărea, Comuna Frumușani, cv 23, parcelele 499-500, lot 2, judeţul Călărași, având nr. cadastral 29154, intabulat în Cartea Funciară nr. 29154 a comunei Frumușani, judeţul Călărași.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 84.664 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 31 mai 2016, ora 16,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie, şi anume 84.664 lei.

În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 31 mai 2016, ora 16,00, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 31 mai 2016, ora 16,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 31 mai 2016 în dosarul de executare nr.1457/2014-B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călărași – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Oltenița sub nr. 8109/16.03.2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 31 mai 2016, ora 16,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de evaluare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Oltenița, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Frumușani. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţati despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul acestora precum și la adresa de reședință a debitorului Zanfir Virgil Dinu, iar cel de-al şaptelea exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 19 aprilie 2016.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 160420193547_0001

Licitatie ds. nr. 210/2014 B.E.J.A Dumitrache si Dumitrache

 

Dosar de executare nr. 210/2014– B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache

(Dosarul de executare nr.166/2014– B.E.J. Păun Cătălin Ştefan fiind conexat  la dosarul de executare 210/2014 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache)

Nr. 210/2014/13.04.2016

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 13 aprilie 2016

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de împrumut atestat de avocat Nicoleta Moroşanu sub nr.209/17.10.2013, în favoarea creditorilor MĂTĂŞEL RĂZVAN, domiciliat în Bucureşti, str. Constantin Rădulescu-Motru, nr.29, bl.33, sc.3, et.4, ap. 89, sector 4 şi BUDUI MARIUS-FRANCISC, domiciliat in Bucuresti, str. Virgil Madgearu, nr.22, et.4, ap.4-2, sector 1, şi în sarcina debitorului STUPARU DĂNUŢ, domiciliat în Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla, şos. Bucureşti, nr.481, judeţ Ilfov,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Comuna Ciorogârla, judeţ Ilfov, compus din teren în suprafaţă de 3.500 mp. (provine din CF. nr.145; suprafaţa din masurătorile cadastrale este de 3499,71 mp. Din care 121,91 mp. construiţi) înscris în Cartea Funciară nr.51927 (nr C.F. vechi 1493) a localităţii Ciorogârla, cu nr. cadastral 240/2, respectiv anexe gospodăreşti –  suprafaţa din masurătorile cadastrale de 121,91 mp., având număr cadastral 240/2-C3, potrivit descrierii din Cartea Funciară, proprietate a debitorului STUPARU DĂNUŢ,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin decizia civilă nr.1805 A, pronunţată, în data de 21 noiembrie 2014, de Tribunalul Bucureşti, în dosar nr. 9441/302/2014,

având în vedere că preţul bunului imobil supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 11 aprilie 2016, sub nr.210/2014/11.04.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru bunurile imobile urmărite, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 251.648 lei, determinat în raport cu data efectuării raportului întocmit de dl.  GHEORGHE T. CONSTANTIN, expert tehnic judiciar specialitatea Constructii si evaluarea proprietii imobiliare, nr.legitimație 5504- 4600 / 2005 eliberată de Ministerul Justiției,  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cuantum de 39.500 euro precum şi cheltuielile de executare silită, în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr. 210/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache (dosar la care a fost conexat dosarul de executare nr.166/2014– B.E.J. Păun Cătălin Ştefan),

având în vedere faptul că acest aspect impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 10 mai 2016 la ora 15,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.3

23.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Comuna Ciorogârla, judeţ Ilfov, compus din teren în suprafaţă de 3.500 mp. (provine din CF. nr.145; suprafaţa din masurătorile cadastrale este de 3499,71 mp. Din care 121,91 mp. construiţi) înscris în Cartea Funciară nr.51927 (nr C.F. vechi 1493) a localităţii Ciorogârla, cu nr. cadastral 240/2, respectiv anexe gospodăreşti –  suprafaţa din masurătorile cadastrale de 121,91 mp., având număr cadastral 240/2-C3, potrivit descrierii din Cartea Funciară, proprietate a debitorului STUPARU DĂNUŢ.

Preţul bunului imobil urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 251.648 lei, determinat în raport cu data efectuării raportului de evaluare.  

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 10 mai 2016 la ora 15,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea nr.23563, din data de 03 februarie 2016, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 10 mai 2016 la ora 15,00 inclusiv :    

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 10 mai 2016, ora 15,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 10 mai 2016, în dosarul de executare nr. 210/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache (dosar la care a fost conexat dosarul de executare nr.166/2014– B.E.J. Păun Cătălin Ştefan).

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 10 (zece) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea nr. 23563, din data de 03 februarie 2016, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Cornetu, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Ciorogarla. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul sau, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 13 aprilie 2016.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

160414123121_0001

Licitatie ds. nr. 1518/2014 B.E.J.A Dumitrache si Dumitrache

Dosar de executare nr. 1518/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 1518/2014/13.04.2016

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNURILOR IMOBILE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 13 aprilie 2016

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Convenție autentificată sub nr.1432 din data de 15 iulie 2011, creditor fiind SOTIRIOS GIOULEKAS, cu domiciliul în București, strada General Berthelot, nr.55, parter, apartament 1, sector 1, reprezentat prin Avocat Balint Florina, iar debitor fiind ANDREW CLIVE STEAR cu domiciliul în București, strada Bruxelles, nr.19, sector 1,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, asupra bunului imobil situat în București, strada Bruxelles, nr.19, sector 1, compus din teren în suprafaţă de 508,25 mp înscris în Cartea Funciară nr.223709 (nr C.F. vechi 16990_1), având nr. cadastral 223709, precum și din apartamentul nr.2, etaj 1, înscris în Cartea Funciară nr. 223709-C1-U3 având număr cadastral 223709-C1-U3,

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1518/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum de 150.000 euro, cât şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că la dosarul de executare nr.1518/2014– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” a fost depus Raportul de expertiză întocmit de dna. Barbu Ana Maria Daniela, expert tehnic judiciar specializarea evaluarea proprietii imobiliare, conform autorizației nr.14307 seria 5174, având legitimație nr. 5174/14307 eliberată de Ministerul Justiției, pe baza cărora a fost stabilit preţul imobilelor supuse urmăririi silite prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă în forma anterioară modificării aduse prin Legea nr.138/2014 (denumită în continuare C.proc.civ.), la data de 07 aprilie 2016, sub nr.1518/2014/07.04.2016-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, și anume prețul de 283.370 Euro (echivalentul a 1.264.057 lei, la data întocmirii raportului de expertiza, respectiv 09 martie 2016),

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 11 aprilie 2016 sub nr.1518/2014/11.04.2016-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunurilor imobile anterior menționate, ca fiind în data de 23 mai 2016, ora 11,00.

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 23 mai 2016, ora 11,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

   Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în București, strada Bruxelles, nr.19, sector 1, compus din teren în suprafaţă de 508,25 mp înscris în Cartea Funciară nr.223709 (nr C.F. vechi 16990_1), având nr. cadastral 223709, precum și a apartamentului nr.2, etaj 1, înscris în Cartea Funciară nr. 223709-C1-U3 având număr cadastral 223709-C1-U3.

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 283.370 Euro (echivalentul a 1.264.057 lei, la data întocmirii raportului de expertiza, respectiv 09 martie 2016).

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 23 mai 2016, ora 11,00,  întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucuresti-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 1, şi anume, extrasul de carte funciară nr. 5248 din data de 27.01.2015 precum și extrasul de carte funciară nr. 5247 din data de 27.01.2015, care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 23 mai 2016, ora 11,00, inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare a bunurilor imobile cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 23 mai 2016, ora 11,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 23 mai 2016, ora 11,00, în dosarul de executare nr.1518/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie pentru primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunurilor imobile.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sector 1, la locul imobilului urmărit, la sediul Primăriei Sector 1. Câte un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 1 în temeiul art.839 alin.1 lit.c) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul lui, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la adresa de resedinta a acestuia, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 13 aprilie 2016.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache160414112555_0001

BEJ MIHAI DIMA D.X.136/2012-LICITAȚIE PUBLICĂ

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE NR.136/2012

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 136/2012, prin care se înaintează spre executare Sentința Penală nr. 698/11.10.2011 a Judecătoriei Sector 2 București – Secția Penală, definitivă și învestită cu formulă executorie, prin care obligă debitoarea URZICĂ ECATERINA, cu domiciliul în București, Calea Rahovei nr. 322, bl. 67, sc. 4, ap. 128, sector 5, să plătească creditoarei ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOCUL P 10, cu sediul în București, str. Oborul Nou nr. 13, sector 2, sumele de: 74.920,78 lei reprezentând despăgubiri civile și 2.500 lei cheltuieli de judecată.

Creditoarea ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOCUL P 10, prin avocat Predonu Ion, a solicitat executarea silită împotriva debitoarei URZICĂ ECATERINA, prin urmărirea bunului imobil situat în București, Calea Rahovei nr. 322, bl. 67, sc. 4, ap. 128, sector 5 și în vederea recuperării sumelor mai sus menționate, plus actualizarea cu rata inflatiei și cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din 12.06.2012 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti – Secția a II-a Civilă, pronunţată în dosarul nr. 11839/302/2012, a fost încuviinţată executarea silită împotriva debitoarei pe raza sectorului 5 Bucureşti.

Prin procesul-verbal din 01.02.2013,ora 10.00 s-a refuzat continuarea executării silite imobiliare fiind incidente în cauză dispozițiile art.439 alin.1 C.proc.civ.

La data de 14.01.2016 creditoarea prin av. Predonu Ion solicită continuarea executării silite imobiliare, depunînd alăturat Sentința Civilă nr.7242/12.10.2015 a Judecătoriei Sector 5-Secția a-II-a Civilă, definitivă și irevocabilă, prin care atribuie debitoarei dreptul de proprietate asupra apartamentului situat în București, Calea Rahovei nr. 322, bl. 67, sc. 4, et. 7, ap. 128, sector 5, cota indiviză de 1,38% din dreptul de propeietate asupra suprafeței de folosință comună a imobilului și cota indiviză de 1,38% din dreptul de folosință a terenului aferent locuinței.

S-a solicitat încuviințarea executării silite la data de 18.01.2016, iar la 21.01.2016 Judecătoria Sector 5-Secția a-II-a Civilă, prin Încheierea pronunțată în dosarul nr.777/302/2016 a încuviințat executarea silită imobiliara privind imobilul situat în București, Calea Rahovei nr. 322, bl. 67, sc. 4, et. 7, ap. 128, sector 5, cota indiviză de 1,38% din dreptul de propeietate asupra suprafeței de folosință comună a imobilului și cota indiviză de 1,38% din dreptul de folosință a terenului aferent locuinței. La data de 18.02.2016 s-a întocmit procesul-verbal de situație, comunicat debitoarei prin poștă, iar creditoarei prin avocat. La data de 19.02.2016 s-a întocmit somația nr.136/2012, pentru suma totală de 101.535,30 lei, somație ce s-a înscris la cartea funciară cu încheierea nr.6280 din 22.02.2016 și s-a comunicat debitoarei la data de 08.03.2016, procedura îndeplinindu-se prin înmânare. La data de 24.03.2016 s-au efectuat citații către părți pentru termenul din 30.03.2016, ora 10.00, în vederea stabilirii prețului imobilului prin acord. Avînd în vedere lipsa debitoarei s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice în vederea stabilirii valorii de circulatie a imobilului acesteia, fiind numit expert în cauză ing.Turcu Miron. La data de 07.04.2016 s-a depus la dosarul de executare raportul de exepertiză întocmit în cauză. La data de 07.04.2016 crditoarea prin avocat solictă fixarea termenului de vînzare la licitație publică a imobilului debitoarei.

         Prin prezenta aducem la cunoştiinţă generală că în ziua de 13.05.2016, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitoarei URZICĂ ECATERINA şi anume:

         -imobilul situat în București, Calea Rahovei nr. 322, bl. 67, sc. 4, et.7, ap. 128, sector 5, compus din patru camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 79,95 m.p., precum și cota indiviză de 1,38% din suprafața de folosință comună a imobilului și teren aferent construcției în folosință pe durata exeistenței acesteia în suprafață de 7,89 m.p., respectiv cota indiviză de 1,38% din teren.              

         Licitaţia începe de la suma de 246.198 lei, stabilită prin raportul de expertiză întocmit în cauză de ing.Turcu Miron.

         Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se aduce la cunoştiinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştiinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 07.04.2016.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 6 exemplare spre cele legale.

Licitatie ds. nr. 1527/2012 B.E.J.A Dumitrache si Dumitrache

Dosar de executare nr. 1527/2012–B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 1527/2012/05.04.2016

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 05 aprilie 2016

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contract de Asistenta Juridica nr. 41074 din data de 26.09.2007, în favoarea creditorului CABINET INDIVIDUAL AVOCAT DOBROGEANU PAUN IOAN, cu sediul în Bucureşti, strada Crinul de Pădure, nr. 5, sector 6 şi în sarcina debitoarei TOMA PAULINA, cu domiciliul în Popești Leordeni, str. Dr. Muller Gustav, nr. 3, județ Ilfov,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra următoarelor bunuri imobile:

1). Bunul imobil situat în Popești Leordeni, str. Gustav Muller, nr. 3, județ Ilfov, compus din teren intravilan în suprafaţă de 441 mp. şi constructia edificata pe acesta, situat în tarlaua 62, parcela 1849, înscris în Registrul de Transcripțiuni-Inscripțiuni Ilfov;

            2). Bunul imobil situat în Popești Leordeni, județ Ilfov, compus din teren extravilan în suprafaţă de 500 mp., situat în tarlaua 19/6, parcela 39, înscris în Registrul de Transcripțiuni-Inscripțiuni Ilfov;

3).Bunul imobil situat în Popești Leordeni, județ Ilfov, compus din teren extravilan în suprafaţă de 1838,60 mp. situat în tarlaua 52/8, parcela 73, înscris în Registrul de Transcripțiuni-Inscripțiuni Ilfov, imobile aflate în proprietatea debitoarei TOMA PAULINA;

şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1527/2012/24.05.2013 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache

având în vedere că imobilele supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt evaluate în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ. prin rapoartele de evaluare întocmite de ing. Ionita Nicolae la data de 28 octombrie 2015 şi 12 decembrie 2015, astfel:

1). Bunul imobil situat în Popești Leordeni, str. Gustav Muller, nr. 3, județ Ilfov, compus din teren intravilan în suprafaţă de 441 mp. şi constructia edificata pe acesta, situat în tarlaua 62, parcela 1849, înscris în Registrul de Transcripțiuni-Inscripțiuni Ilfov, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 169.693 lei,  potrivit raportului de evaluare întocmit de ing. Ionita Nicolae la data de 12 decembrie 2015;

2). Bunul imobil situat în Popești Leordeni, județ Ilfov, compus din teren extravilan în suprafaţă de 500 mp., situat în tarlaua 19/6, parcela 39, înscris în Registrul de Transcripțiuni-Inscripțiuni Ilfov, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 78.500 RON,  potrivit raportului de evaluare întocmit de ing. Ionita Nicolae la data de 28 octombrie 2015;

3). Bunul imobil situat în Popești Leordeni, județ Ilfov, compus din teren extravilan în suprafaţă de 1838,60 mp. situat în tarlaua 52/8, parcela 73, înscris în Registrul de Transcripțiuni-Inscripțiuni Ilfov, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 288.660 lei, potrivit raportului de evaluare întocmit de ing. Ionita Nicolae la data de 28 octombrie 2015;,

având în vedere că, până în prezent, debitoare nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1527/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea sumei de 20.000 euro cu titlu de debit, precum şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 10 mai 2016, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

 

 • la ora 10,00 vânzarea silită la licitaţie publică a imobilului situat în Popești Leordeni, str. Gustav Muller, nr. 3, județ Ilfov, compus din teren intravilan în suprafaţă de 441 mp. şi constructia edificata pe acesta, situat în tarlaua 62, parcela 1849, înscris în Registrul de Transcripțiuni-Inscripțiuni Ilfov, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 169.693 lei, potrivit raportului de evaluare întocmit de ing. Ionita Nicolae la data de 12 decembrie 2015;
 • la ora 11,00 vânzarea silită la licitaţie publică a imobilului situat în Popești Leordeni, județ Ilfov, compus din teren extravilan în suprafaţă de 500 mp., situat în tarlaua 19/6, parcela 39, înscris în Registrul de Transcripțiuni-Inscripțiuni Ilfov, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 78.500 RON, potrivit raportului de evaluare întocmit de ing. Ionita Nicolae la data de 28 octombrie 2015;
 • la ora 12,00 vânzarea silită la licitaţie publică a imobilului situat în Popești Leordeni, județ Ilfov, compus din teren extravilan în suprafaţă de 1838,60 mp. situat în tarlaua 52/8, parcela 73, înscris în Registrul de Transcripțiuni-Inscripțiuni Ilfov, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 288.660 lei, potrivit raportului de evaluare întocmit de ing. Ionita Nicolae la data de 28 octombrie 2015.

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 10 mai 2016, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 10 mai 2016, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 10 mai 2016, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 10 mai 2016 în dosarul de executare nr. 1527/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din incheierile emise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, sub nr.79994/28.05.2013; nr.80061/28.05.2013; 80019/28.05.2013, ce fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 10 mai 2016, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 9 (noua) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Cornetu, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Popesti Leordeni. Debitoarea va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, iar cel de-al noualea exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

 Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 05 aprilie 2016.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

                                    160406115828_0001

Licitatie ds. nr. 284/2015 B.E.J.A Dumitrache si Dumitrache

 

 

Dosar de executare nr.284/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 284/2015/31.03.2016

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică, întocmită la data de 31 martie 2016

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de Sentința Civilă nr.7100 din data de 26 august 2014 pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 București în dosarul nr.13120/4/2013, creditoare fiind PLEVOIU MARIANA, cu domiciliul in Bucuresti, Aleea Dolina nr.6, bloc 70, scara 2, etaj 3, apartament 26, sector 4, identificata cu CI seria RR, nr.572080, eliberata de SPCEP S4, biroul nr.3, la data de 18 martie 2009, CNP 2680512411530 (creditoare actuala ce a preluat creanta de la creditoarea initiala ASOCIAȚIA DE LOCATARI BLOC M8, cu sediul in Bucuresti, Bd. Alexandru Obregia nr.23, sector 4, prin efectul Contractului de cesiune de creanţă autentificat sub nr.91 din data de 02 februarie 2016, de BIN Dobre Magdalena) iar debitoare GRIGORE DIANA, cu domiciliul în București, B-dul Alexandru Obregia, nr.23, bloc M8, scara 1, etaj 3, apartament 23, sector 4,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat in București, B-dul Alexandru Obregia, nr.23, bloc M8, scara 1, etaj 3, apartament 23, sector 4, inscris in cartea funciara nr.217579-C1-U57, având nr. cadastral 217579-C1-U57, compus din 2 camere si dependinte in suprafata utila de 34,69 mp din masuratori si 36,43 mp din acte, teren aferent in suprafata de 6,17 mp precum și dreptul de coproprietate asupra partilor si dependintelor comune, aflat în proprietatea debitoarei GRIGORE DIANA,

având în vedere că procedura de executare silită a fost încuviintaţă prin încheierea emisa de B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” în data de 17 aprilie 2015, în dosarul de executare nr.284/2015,

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1 C.proc.civ. la data de 28 martie 2016, sub nr.284/2015/28.03.2016-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, preț de vânzare pentru imobilul urmărit care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 101.008 lei,

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somață de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 284/2015-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum de 3.954,90 lei ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.838 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 29 martie 2016, sub nr.284/2015/29.03.2016-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunului imobil situat in București, B-dul Alexandru Obregia, nr.23, bloc M8, scara 1, etaj 3, apartament 23, sector 4, inscris in cartea funciara nr.217579-C1-U57, având nr. cadastral 217579-C1-U57, compus din 2 camere si dependinte in suprafata utila de 34,69 mp din masuratori si 36,43 mp din acte, teren aferent in suprafata de 6,17 mp precum și dreptul de coproprietate asupra partilor si dependintelor comune, ca fiind în data de 25 aprilie 2016, la ora 17,00,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 25 aprilie 2016, la ora 17,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat in București, B-dul Alexandru Obregia, nr.23, bloc M8, scara 1, etaj 3, apartament 23, sector 4, inscris in cartea funciara nr.217579-C1-U57, având nr. cadastral 217579-C1-U57, compus din 2 camere si dependinte in suprafata utila de 34,69 mp din masuratori si 36,43 mp din acte, teren aferent in suprafata de 6,17 mp precum și dreptul de coproprietate asupra partilor si dependintelor comune, aflat în proprietatea debitoarei GRIGORE DIANA.

 

 

 

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 101.008 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 25 aprilie 2016, la ora 17,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus mentionat rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucuresti-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Sector 4 sub nr.7332/18.02.2016, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.839 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până în ziua premergatoare licitatiei, și anume 22 aprilie 2016 inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.846 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiasi date limită, adică 22 aprilie 2016, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 25 aprilie 2016, în dosarul de executare nr.284/2015-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

In cazul ofertelor de cumparare cel putin egale cu prețul de începere a licitației termenul limită de depunere a acestora însoțite de dovada consemnării este inainte de  25 aprilie 2016, la ora 17,00.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.846 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.839 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 4, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 4. Un exemplar va fi comunicat Primăriei Sectorului 4, în temeiul art.840 alin.1 lit.c) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul ei, înştiinţaţă despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acesteia, un exemplar va fi comunicat creditoarei iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 31 martie 2016.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 160404115703_0001

Licitatie ds. nr. 30/2015 B.E.J.A Dumitrache si Dumitrache

                                                     Dosar de executare nr. 30/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 30/2015/25.03.2016

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNURILOR IMOBILE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU AL TREILEA TERMEN

întocmită la data de 25 martie 2016

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de contractul de împrumut nr.177.15.000459 din data de 17.09.2010 precum și contractul de ipotecă autentificat sub nr.1377/21.09.2010 de B.N.P.A. L. Lese R.I. Cocea, învestite cu formulă executorie prin încheierea pronunțată în data de 18 decembrie 2014, de Judecătoria Sectorului 1 București, în dosarul nr.63930/299/2014, creditoare fiind BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD, persoană juridică cipriotă, cu sediul în strada Stassionou, nr.51, 2002 Strovolos, Nicosia, Cipru şi cu sediul ales la S.C.P. Reff & Asociaţii, în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea „America House”, etajele 2-3, cam. 301, sector 1, iar debitoare fiind SOFIA GRUP INVEST S.R.L., cu sediul în București, strada Calusarilor nr.4, bloc 43A, scara 2, etaj 4, apartament 63, sector 3, CUI 18447860,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, iar la data de 10 decembrie 2015 a fost formulata cererea inregistrată sub nr.1776/10.12.2015, prin care s-a solicitat vanzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 521 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106628 (fosta 6237) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 106628 (fost 3818/1);
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106629 (fosta 6238) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/2;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106630 (fosta 6239) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/3;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106631 (fosta 6240) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/4;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106632 (fosta 6241) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/5;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106633 (fosta 6242) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/6;

 

 

 

 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106634 (fosta 6243) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/7;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 545 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106635 (fosta 6244) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/8;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 534 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106636 (fosta 6245) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/9;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106637 (fosta 6246) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/10;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106638 (fosta 6247) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/11;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106639 (fosta 6248) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/12;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106640 (fosta 6249) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/13;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106641 (fosta 6250) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/14;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106642 (fosta 6251) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/15;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 505 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106643 (fosta 6252) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/16;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 513 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106644 (fosta 6253) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/17;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106645 (fosta 6254) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/18;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106646 (fosta 6255) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/19;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106647 (fosta 6256) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/20;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106648 (fosta 6257) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/21;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106649 (fosta 6258) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/22;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106650 (fosta 6259) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/23;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 474 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106651 (fosta 6260) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/24;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106652 (fosta 6261) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/25;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106653 (fosta 6262) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/26;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106654 (fosta 6263) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/27;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106655 (fosta 6264) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/28;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106656 (fosta 6265) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/29;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106657 (fosta 6266) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/30;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 520 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106658 (fosta 6267) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/31;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 387 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106659 (fosta 6268) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/32;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 3713 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106688 (fosta 6269) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/33,

având în vedere că procedura de executare silită a fost încuviintaţă prin încheierea pronunţată în data de 27 ianuarie 2015 de B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache în dosarul de executare nr.30/2015,

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 30/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum total de 356.034,03 de euro, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că la dosarul de executare nr.30/2015– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” a fost depus Raportul de expertiză întocmit la data de 18 august 2015 de expert tehnic judiciar Stan Florentina, având legitimație ANEVAR nr.16228 și autorizatie emisă de Ministerul Justiției sub nr.11776 seria 4431, pe baza căruia a fost stabilit prin încheiere definitivă, emisă în baza art.837 alin.1 C.proc.civ. republicat coroborat cu art.836 alin.3-8 C.proc.civ. republicat, la data de 15 ianuarie 2016, sub nr.30/2015/15.01.2016-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, preţul imobilelor supuse urmăririi silite pentru primul termen și anume prețul de 1.062.454 lei,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.30/2015/15.03.2016– B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la al doilea termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 15 martie 2016, nu s-a înscris niciun licitator, însă, prin cererea inregistrată la B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache sub nr.445/22.03.2016, creditoarea a solicitat  continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilelor urmărite, în temeiul art. 846 alin. 9, C.proc.civ, prin organizarea celui de-al treilea termen al procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 28 aprilie 2016 la ora 11,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro) vânzarea silită la licitaţie publică în bloc, a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 521 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106628 (fosta 6237) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 106628 (fost 3818/1);
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106629 (fosta 6238) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/2;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106630 (fosta 6239) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/3;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106631 (fosta 6240) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/4;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106632 (fosta 6241) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/5;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106633 (fosta 6242) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/6;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 518 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106634 (fosta 6243) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/7;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 545 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106635 (fosta 6244) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/8;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 534 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106636 (fosta 6245) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/9;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106637 (fosta 6246) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/10;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106638 (fosta 6247) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/11;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106639 (fosta 6248) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/12;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106640 (fosta 6249) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/13;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106641 (fosta 6250) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/14;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106642 (fosta 6251) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/15;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 505 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106643 (fosta 6252) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/16;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 513 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106644 (fosta 6253) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/17;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106645 (fosta 6254) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/18;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106646 (fosta 6255) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/19;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106647 (fosta 6256) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/20;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106648 (fosta 6257) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/21;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106649 (fosta 6258) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/22;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106650 (fosta 6259) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/23;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 474 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106651 (fosta 6260) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/24;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106652 (fosta 6261) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/25;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106653 (fosta 6262) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/26;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106654 (fosta 6263) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/27;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106655 (fosta 6264) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/28;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106656 (fosta 6265) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/29;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 510 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106657 (fosta 6266) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/30;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 520 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106658 (fosta 6267) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/31;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 387 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106659 (fosta 6268) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/32;
 • bunul imobil – teren arabil în suprafata de 3713 mp., situat în Popești Leordeni, judeţul Ilfov, inscris in cartea funciară nr.106688 (fosta 6269) a localității Popești Leordeni, avand nr. cadastral 3818/33,

Preţul de începere a licitaţiei la al treilea termen, calculat, în temeiul art. art.846 alin.9 C.proc.civ., ca fiind 50% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este de 531.227 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (846 alin.9 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 531.227 de lei și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 28 aprilie 2016 la ora 11,00–, imobilele vor fi vândute la cel mai mare preţ oferit, chiar dacă acesta din urmă este mai mic decât valoarea creanţei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 531.227 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 28 aprilie 2016 la ora 11,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Ilfov -Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea, şi anume:

 • extrasul de carte funciară nr. 55720 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55642 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55562 din data de 07.03.2016,,
 • extrasul de carte funciară nr. 55556 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55543 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55522 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55707 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55643 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55563 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55538 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55530 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55487 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55709 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55658 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55652 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55549 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55540 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55508 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55481 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55495 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55503 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55519 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55511 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55559 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55484 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55496 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55649 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55551 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55533 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55527 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55505 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55700 din data de 07.03.2016,
 • extrasul de carte funciară nr. 55705 din data de 07.03.2016,

 

care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.839 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până în ziua premergatoare licitatiei, și anume 27 aprilie 2016 inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare în bloc a imobilelor cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.846 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiasi date limită, adică 27 aprilie 2016, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 28 aprilie 2016, în dosarul de executare 30/2015-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

In cazul ofertelor de cumparare cel putin egale cu prețul de începere a licitației termenul limită de depunere a acestora însoțite de dovada consemnării este inainte de  28 aprilie 2016 la ora 11,00.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunurilor imobile.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 40 (patruzeci) exemplare originale a câte 8 (opt) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.839 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Cornetu, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Popești-Leordeni. Un exemplar va fi comunicat Primăriei Popești-Leordeni, în temeiul art.840 alin.1 lit.b) C.proc.civ.republicat. Debitoarea va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 25 martie 2016.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

160328165908_0001

Licitatie ds. nr. 573/2010 B.E.J Bogdan Dumitrache

Dosar de executare nr. 573/2010-B.E.J. Bogdan Dumitrache

Nr. 573/2010/28.03.2016

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ – AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 28 martie 2016

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Convenţia de credit imobiliar nr. BU2 CC094 din 30 septembrie 2008, încheiată între creditoarea BANCA ITALO ROMENA SpA ITALIA – Sucursala Bucureşti şi debitorul garant Burcică Dan, garantată prin Contractul de garanţie imobiliară – Rang I – autentificat sub nr. 1333/02.10.2008 la B.N.P.A. “Ius” (notar public Simona Aurora Ionescu), încheiat între creditoarea BANCA ITALO ROMENA SpA ITALIA- Sucursala Bucureşti, pe de o parte, Burcică Dan şi Burcică Aura şi Rupiţă Petre, pe de altă parte, privind garantarea obligaţiei de plată a sumelor de 500.000 de Euro, reprezentând, potrivit titlului executoriu menţionat, debit, la care se adaugă suma de 30.453,54 Euro cu titlu de dobânzi calculate, conform art.4.1. din Convenţia de credit, până la data de 25 februarie 2010, precum şi suma cu titlu de dobânzi care curg în continuare, conform aceloraşi prevederi contractuale, şi anume de la data de 25 februarie 2010 până la data plăţii efective, precum şi suma de 250.000 de Euro, reprezentând, potrivit titlului executoriu menţionat, debit, la care se adaugă suma de 16.760,63 de Euro cu titlu de dobânzi calculate, conform art.4.1. din Convenţia de credit, până la data de 25 februarie 2010, precum şi suma cu titlu de dobânzi care curg în continuare, conform aceloraşi prevederi contractuale, şi anume de la data de 25 februarie 2010 până la data plăţii efective, obligaţie născută în favoarea creditoarei VENETO BANCA S.C.P.A ITALIA MONTEBELLUNA, SUCURSALA BUCUREŞTI (fosta BANCA ITALO ROMENA SpA ITALIA- Sucursala Bucureşti), cu sediul în Bucureşti, strada Gara Herăstrău, nr.2-4, parter, etajele 1, 2 şi 3, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J40/4373/1996, CUI 8479295, şi în sarcina debitorului garant ipotecar  BURCICĂ DAN, CNP 1671205344261, domiciliat în Bucureşti, Aleea Niculiţel, nr. 6, bloc E6, scara 3, apartament 44, sector 4, în prezent deținut în cadrul Penitenciarului Gaesti, cu sediul in Gaesti, strada Dumbravei nr.2, judetul Dambovita, precum și în sarcina garanților ipotecari BURCICĂ AURA, CNP 2721012441516, domiciliată în Bucureşti, Aleea Niculiţel, nr. 8, bloc 2, scara B, etaj 1, apartament 20, sector 4, şi RUPIŢĂ PETRE, CNP 1560125344255, domiciliat în Bucureşti, Aleea Mirea Mioara Luiza, nr. 5, bloc 6, scara 1, etaj 4, apartament 38, sector 4,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra imobilului situat în Bucureşti, Calea Văcăreşti nr.348, sector 4, reprezentat de teren intravilan în suprafață de 1.190 mp din acte și 1.138 mp din măsurători cadastrale, având nr. cadastral 9552 şi înscris în Cartea funciară nr.59789 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – Sector 4, imobil aflat în coproprietatea lui Rupită Petre, care deţine singur o cotă indiviză de ½, şi a lui Burcică Dan şi Burcică Aura, care deţin, împreună, o cotă indiviză de ½ şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară din data de 27 august 2010 de către executor judecătoresc Bogdan Dumitrache,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin Raportul de evaluare întocmit de evaluator Poenaru Vlad Marian in octombrie 2013  astfel cum a fost completat prin raportul de evaluare intocmit la data de 21 octombrie 2015 de Fortis Global Management, la preţul de 395.600 de euro, preț care, potrivit legii, a fost și prețul de pornire la primul termen de licitație,

având în vedere că, până în prezent, nici debitorul garant ipotecar Burcică Dan și nici garanții ipotecari Burcică Aura şi Rupiţă Petre, nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.573/2010- B.E.J. Bogdan Dumitrache, aspect ceea ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită stabilite de executorul judecătoresc în sarcina debitorilor proprietari ai imobilului urmărit,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică, înregistrat sub nr.573/2010/22.03.2016- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 22 martie 2016, nu s-a înscris niciun licitator,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 10 mai 2016, la ora 16,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

– Vânzarea silită la licitaţie publică a imobilului situat în situat în Bucureşti, Calea Văcăreşti nr.348, sector 4, reprezentat de teren intravilan în suprafață de 1.190 mp din acte și 1.138 mp din măsurători cadastrale, având nr. cadastral 9552 şi înscris în Cartea funciară nr.59789 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – Sector 4, imobil aflat în coproprietatea lui Rupită Petre, care deţine singur o cotă indiviză de ½, şi a lui Burcică Dan şi Burcică Aura, care deţin, împreună, o cotă indiviză de ½.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este de 296.700 de euro. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 296.700 de euro, la acelaşi termen de licitaţie – 10 mai 2016, la ora 16,00–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 296.700 de euro.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 10 mai 2016, la ora 16,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 10 mai 2016, la ora 16,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 10 mai 2016, la ora 16,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 10 mai 2016, în dosarul de executare nr. 573/2010-B.E.J. Bogdan Dumitrache.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus descris rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară București-BCPI Sector 4 sub nr. 7330, din data de 18 februarie 2016, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 10 mai 2016, la ora 16,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate, iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilului de către debitor, fie, în caz de împotrivire din partea acestuia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunului imobil, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 4 Bucuresti, câte un exemplar se va comunica debitorului garant ipotecar Burcică Dan precum şi garanților ipotecari Burcică Aura şi Rupiţă Petre, iar al optulea exemplar original se va depune la dosarul de executare nr. 573/2010-B.E.J. Bogdan Dumitrache.  De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare poate fi vizualizată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 28 martie 2016.

 

                                                                                               Executor judecătoresc,

                                                                                                Bogdan Dumitrache

 160328164643_0001