licitatie ds. nr. 1050/2012 – BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1050/2012–B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 1050/2012/05.08.2014

 

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 05 august 2014

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătorescasociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlurile executorii reprezentate de de sentinta civila nr.8070, pronuntata la data de 26 septembrie 2008 de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, in dosarul nr.9679/300/2008, sentinta civilă nr. 5113/07.05.2010 pronuntată de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, in dosarul nr. 25516/300/2009 si decizia civila nr.310A, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, in data de 07 aprilie 2011, in dosarul nr.25516/300/2009, definitiva și irevocabilă prin decizia civilă nr. 1190/13.10.2011 pronuntată de Curtea de Apel București, in dosarul nr. 25516/300/2009, în favoarea creditoarei TURTULEA ALIS, cu domiciliul în București, bd. Basarabia nr.28, bloc 31, scara B, etaj 2, apartament 59, sector 2 şi în sarcina debitorului TURTULEA SANDU-ASINEL, cu domiciliul în Bucuresti, strada Ilarie Chendi nr.18, sector 2,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în comuna Dobroiesti, strada Trandafirilor nr.9, județul Ilfov, reprezentând teren intravilan în suprafață de 707 mp inscris in Cartea funciara nr. 54917, avand nr. cadastral 495/1, precum și construcție neterminată cu regim de înălțime P+E, fără utilități, având parter în suprafață de aproximativ 35 mp și etaj în suprafață de aproximativ 30 mp, constucție neînscrisă în cartea funciară,si pentru care a fost incheiatProcesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1050/2012/13.02.2013 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin Raportul de evaluare întocmit de expert tehnic judiciar ing. Turcu Miron, la preţul de 304.578 de lei,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1050/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 09 septembrie 2014, la ora 13,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro) :

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în comuna Dobroiesti, strada Trandafirilor nr.9, județul Ilfov, reprezentând teren intravilan în suprafață de 707 mp inscris in Cartea funciara nr. 54917, avand nr. cadastral 495/1, precum și construcție neterminată cu regim de înălțime P+E, fără utilități, având parter în suprafață de aproximativ 35 mp și etaj în suprafață de aproximativ 30 mp, constucție neînscrisă în cartea funciară.

 

 

 

 

 

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 304.578 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 09 septembrie 2014, la ora 13,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie, şi anume 304.578 de lei.

În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 09 09 septembrie 2014, la ora 13,00, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 09 septembrie 2014, la ora 13,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 09 septembrie 2014 în dosarul de executare nr.1050/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov-BCPI Buftea sub nr.135924 din 29 august 2013, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 09 septembrie 2014, la ora 13,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se vaţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (şase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Cornetu, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Dobroiesti. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţaţ despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar cel de-al şaselea exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 05 august 2014.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 263/2012 BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 263/2012–B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 263/2012/06.08.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 06 august 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de împrumut cu garanţie imobiliară autentificat sub nr.4441, la data de 20 noiembrie 2008, de BNP Danacica Mihaela Daniela, în favoarea creditorului MINCA CUPAR, cu domiciliul în Chitila, strada Banatului nr.83, județul Ilfov şi în sarcina debitorilor DARJAN ANDREI, cu domiciliul în Bucuresti, strada Prelungirea Ghencea nr.4, bloc R4, scara B, etaj 4, apartament 63, sector 6, și în București, strada Piculinei nr.10, sector 1,și DUMITRU (fostă DARJAN) ANA MARIAcu domiciliulîn București, strada Sfinții Constantin și Elena nr.13, sector 1,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Bucureşti, strada Navigaţiei, nr. 42, sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 213830 a municipiului Bucureşti, sector 1, cu nr. cadastral 213830-C1, reprezentat de construcţie locuinţă cu 3 (trei) camere, wc şi magazie,şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.263/2012/14.03.2013 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin Raportul de evaluare întocmit de expert tehnic judiciar Ionita Nicolae, la data de 26.06.2013, la preţul de 136.534 lei,

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 263/2012 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere suspendarea provizorie a executării silite conform încheierii pronunțate de Judecătoria Sectorului 1 București, în data de 24 octombrie 2013, în dosarul nr.41334/299/2013, suspendare dispusă până la soluționarea cererii de suspendare formulată în cadrul contestației la executare din dosarul nr.34858/299/2013,

având în vedere încheierea pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, în data de 26 februarie 2014, în dosarul nr.34858/299/2013, conform căreia a fost respinsă cererea de suspendare a executării silite, și, prin urmare, reluarea procedurii de urmărire silită imobiliară,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 09 septembrie 2014, la ora 16,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Dumitrache şi Dumitrache, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, strada Navigaţiei, nr. 42, sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 213830 a municipiului Bucureşti, sector 1, cu nr. cadastral 213830-C1, reprezentat de construcţie locuinţă cu 3 (trei) camere, wc şi magazie.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 136.534 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 09 septembrie 2014, la ora 16,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

 

 

 

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie, şi anume 136.534 lei. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 09 septembrie 2014, la ora 16,00, inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţului de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 09 septembrie 2014, la ora 16,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 09 septembrie 2014 în dosarul de executare nr.263/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti sub nr.63729 din data de 08 octombrie 2013, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 09 septembrie 2014, la ora 16,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se vaţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate, iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilului de către debitoare, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunului imobil, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sector 1, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 1. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţati despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul lor, iar un exemplar va fi depus la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 06 august 2014.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1539/2012 – BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 1539/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1539/2012/06.08.2014

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 06 august 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentului proces-verbal,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de:

–        Contract de credit din 04.10.1999 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de credit din 26.07.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 512/21.08.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 554/19.09.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 144/02.07.2008;

–        Contract de ipoteca nr. 142/02.07.2008;

–        Contract de ipoteca nr. 351/26.07.2004;

–        Contract de ipoteca nr. 527/28.08.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de fidejusiune din data de 26.07.2004;

–        Contract de Ipoteca nr. 584/06.10.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Ipoteca nr. 145/02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 82/18.02.2004si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 141/02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 590/21.12.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 601/22.12.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 141/02.07.2008;

–        Contract de Garantie reala mobiliara asupra partilor sociale din data de 12August 2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Garantie reala mobiliara din data de 22decembrie 2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Garantie imobiliara autentificat sub nr. 143/02.07.2008;

–        Contract de Fidejusiune data de 02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Fidejusiune data de 30 decembrie 2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Garantie asupra conturilor din data de 05.08.2005 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Ipoteca nr. 796/29.03.2007,

 

din care s-a născut obligaţia de plată a sumei de 30.714.739,18 Euro (actualizată până la 30 iunie 2014), din care: (i) 21.669.715 Euro debit principal aferent ambelor contracte de credit mai sus indicate, (ii) 489.291,37 Euro, dobânzi aferente ambelor contracte de credit şi (iii) 8.555.732,81 Euro penalităţi aferente ambelor contracte de credit precum şi suma de 1.494.292,09 de lei, cu titlu de cheltuieli de executare silită,

 

 

 

în sarcina debitorilor:

 1. S.C. AVRIG 35 S.R.L. (fost Rhombus Asset Management SRL.), cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 28,sector 1, Bucuresti;
 2. S.C. PREDEAL DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, mansarda, cam. 42,sector 1, Bucuresti;
 3. S.C. AVALON GRUP S.R.L., cu sediul în Str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 17,sector 1, Bucuresti;
 4. S.C. AVRIG FLOREASCA DEVELOPMENTS.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, parter,camera 18, sector 1, sector 1, Bucuresti;
 5. S.C. DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, camera 30, Etaj 1,sector 1, Bucuresti;
 6. S.C. AZIMUT GRUP S.R.L., cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 20,sector 1, Bucuresti;
 7. S.C. CdG INVESTMENT S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora 39, mansarda, camera 43, sector 1, Bucuresti;
 8. CENTRAL EASTERN EUROPEAN REAL ESTATE SHAREHOLDINGS BV, cu sediul înOlanda, 2624 ES Delft, Martinus Nijhofflaan 2;
 9. S.C. MASTER BUILDING INVESTMENT S.R.L., cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, cam. 40, Etaj 1, sector 1, Bucuresti.

 

iar din cuantumul total al sumelor de mai sus, obligaţia de plată prevăzută în sarcina debitorului fideiusor, HERGAN ALEXANDER ETIENNE, cu reşedinta în Bucureşti, sector 1, strada Paris, nr. 19, şi domiciliul în Statele Unite ale Americii, Westfork Drive Lake Forest, 1120, IL 60045 Illinois, fiind de 580.325,47 Euro (actualizată până la 30 iunie 2014), din care: (i) 455.262,02 Euro debit principal şi (ii) 125,063,45 Euro dobândă penalizatoare, precum şi suma de 38.389,01 lei, cu titlu de cheltuieli de executare

în favoarea creditoarei S.C. FRANKLIN MANAGEMENT S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Sector 1,Strada Buzeşti, Nr. 75, Birou B19, Etaj 4, calitate dobândită ca urmare a cesionării creanţei deţinute de UniCredit Tiriac Bank S.A., potrivit contractului de cesiune de creanţă autentificat sub nr.475/12.06.2013 de Biroul Individual Notarial Ioana Valmar, încheiat la data de 12 iunie 2013.

 

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, iar la data de 14 iulie 2014 a fost formulata cererea inregistrată sub nr. 605/14.07.2014, prin care se solicită vanzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 

1. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Ermil Pangratti, nr. 10, etaj 2, nr. apartament FN, sector 1, imobil în suprafaţă utilă de 135,85 mp., compus din vestibul – 4,24 mp., camera – 14,38 mp., hol – 28,89 mp., camera – 23,55 mp., camera – 21,05 mp., camera – 16,31 mp., bucătărie – 9,96 mp., camera – 16,31 mp., oficiu – 10,10 mp., wc – 1,06 mp., baie – 4,70, terasă – 9,06 mp., logie – 1,82 mp., logie – 1,82 mp., garaj – 18,80 mp., inscris in CF 253846-C1-U4 (nr. CF. vechi 18265), cu numar cadastral 253846-C1-U4 (nr. cadastral vechi 1324/2;3;) potrivit descrierii din Cartea Funciară,

2. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Ermil Pangratti, nr. 10, etaj 1, apartament 2, sector 1, descriere: 168,39 mp., constructie constituind apartament compus din 4 camere şi dependinţe, garaj – 12,90 mp., boxa parter – 2,86 mp., boxa mansardă – 3,97 mp., teren în proprietate – 52,89 mp., inscris in CF 253846-C1-U3 (nr. CF vechi 60640), cu numar cadastral 253846-C1-U3 (nr. cadastral vechi 1324/1;2;) potrivit descrierii din Cartea Funciară,

 1. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Ermil Pangratti, nr. 10, mansardă, sector 1, în suprafaţă de 22,13 mp., constituind apartament compus din 2 camere şi dependinţe la comun: culoar, spălătorie, WC; teren în folosinţă, inscris in CF 253846-C1-U2 (nr. CF. vechi 2358), cu numar cadastral 253846-C1-U2 (nr. cadastral vechi 1324/4), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

4. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Muzeul Zambaccian, nr. 8, colţ cu strada Ermil Pangratti, nr.10, parter, apartament nr.1, sector 1, în suprafaţă de 79,39 mp. construcţie constituind apartament compus din 2 camere şi dependinţe, camera de servici – 6,56 mp., cam serv.- 4,49 mp., teren în proprietate (cotă indiviză), inscris in CF 253846-C1-U1 (nr. CF. vechi 49516), cu numar cadastral 253846-C1-U1 (nr. cadastral vechi 1324/1), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

5. bunul imobil-teren situat în Bucureşti, strada Muzeul Zambaccian, nr. 8, sector 1, în suprafaţă de 215 mp., înscris in CF 211108 (nr. CF. vechi 49549), cu numar cadastral 211108 (nr. cadastral vechi 1324/5), potrivit descrierii din Cartea Funciară, descriere care, potrivit documentației de carte funciară, include și un drept de servitute, drept înscris, în favoarea celorlalţi proprietari ai imobilului, la punctul C1, de la litera B, în Partea a II-a din Foaia de sarcini,

şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1539/2012/02.08.2012 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilele supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt evaluate în bloc, potrivit cererii creditoarei, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ. prin raportul de evaluare întocmit de ing. Mihail Dunareanu la data de 01 august 2014 prin care a fost stabilit un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 3.859.400 de lei, preţul nu include TVA, în vederea vânzării în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 

1. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Ermil Pangratti, nr. 10, etaj 2, nr. apartament FN, sector 1, imobil în suprafaţă utilă de 135,85 mp., compus din vestibul – 4,24 mp., camera – 14,38 mp., hol – 28,89 mp., camera – 23,55 mp., camera – 21,05 mp., camera – 16,31 mp., bucătărie – 9,96 mp., camera – 16,31 mp., oficiu – 10,10 mp., wc – 1,06 mp., baie – 4,70, terasă – 9,06 mp., logie – 1,82 mp., logie – 1,82 mp., garaj – 18,80 mp., inscris in CF 253846-C1-U4 (nr. CF. vechi 18265), cu numar cadastral 253846-C1-U4 (nr. cadastral vechi 1324/2;3;) potrivit descrierii din Cartea Funciară,

2. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Ermil Pangratti, nr. 10, etaj 1, apartament 2, sector 1, descriere: 168,39 mp., constructie constituind apartament compus din 4 camere şi dependinţe, garaj – 12,90 mp., boxa parter – 2,86 mp., boxa mansardă – 3,97 mp., teren în proprietate – 52,89 mp., inscris in CF 253846-C1-U3 (nr. CF vechi 60640), cu numar cadastral 253846-C1-U3 (nr. cadastral vechi 1324/1;2;) potrivit descrierii din Cartea Funciară,

 1. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Ermil Pangratti, nr. 10, mansardă, sector 1, în suprafaţă de 22,13 mp., constituind apartament compus din 2 camere şi dependinţe la comun: culoar, spălătorie, WC; teren în folosinţă, inscris in CF 253846-C1-U2 (nr. CF. vechi 2358), cu numar cadastral 253846-C1-U2 (nr. cadastral vechi 1324/4), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

4. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Muzeul Zambaccian, nr. 8, colţ cu strada Ermil Pangratti, nr.10, parter, apartament nr.1, sector 1, în suprafaţă de 79,39 mp. construcţie constituind apartament compus din 2 camere şi dependinţe, camera de servici – 6,56 mp., cam serv.- 4,49 mp., teren în proprietate (cotă indiviză), inscris in CF 253846-C1-U1 (nr. CF. vechi 49516), cu numar cadastral 253846-C1-U1 (nr. cadastral vechi 1324/1), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

5. bunul imobil-teren situat în Bucureşti, strada Muzeul Zambaccian, nr. 8, sector 1, în suprafaţă de 215 mp., înscris in CF 211108 (nr. CF. vechi 49549), cu numar cadastral 211108 (nr. cadastral vechi 1324/5), potrivit descrierii din Cartea Funciară, descriere care, potrivit documentației de carte funciară, include și un drept de servitute, drept înscris, în favoarea celorlalţi proprietari ai imobilului, la punctul C1, de la litera B, în Partea a II-a din Foaia de sarcini,

 

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 1539/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

           

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 17 septembrie 2014, la ora 10,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

–        Vânzarea silită la licitaţie publică în bloc, a următoarelor bunuri imobile:

 

1. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Ermil Pangratti, nr. 10, etaj 2, nr. apartament FN, sector 1, imobil în suprafaţă utilă de 135,85 mp., compus din vestibul – 4,24 mp., camera – 14,38 mp., hol – 28,89 mp., camera – 23,55 mp., camera – 21,05 mp., camera – 16,31 mp., bucătărie – 9,96 mp., camera – 16,31 mp., oficiu – 10,10 mp., wc – 1,06 mp., baie – 4,70, terasă – 9,06 mp., logie – 1,82 mp., logie – 1,82 mp., garaj – 18,80 mp., inscris in CF 253846-C1-U4 (nr. CF. vechi 18265), cu numar cadastral 253846-C1-U4 (nr. cadastral vechi 1324/2;3;) potrivit descrierii din Cartea Funciară,

2. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Ermil Pangratti, nr. 10, etaj 1, apartament 2, sector 1, descriere: 168,39 mp., constructie constituind apartament compus din 4 camere şi dependinţe, garaj – 12,90 mp., boxa parter – 2,86 mp., boxa mansardă – 3,97 mp., teren în proprietate – 52,89 mp., inscris in CF 253846-C1-U3 (nr. CF vechi 60640), cu numar cadastral 253846-C1-U3 (nr. cadastral vechi 1324/1;2;) potrivit descrierii din Cartea Funciară,

 1. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Ermil Pangratti, nr. 10, mansardă, sector 1, în suprafaţă de 22,13 mp., constituind apartament compus din 2 camere şi dependinţe la comun: culoar, spălătorie, WC; teren în folosinţă, inscris in CF 253846-C1-U2 (nr. CF. vechi 2358), cu numar cadastral 253846-C1-U2 (nr. cadastral vechi 1324/4), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

4. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Muzeul Zambaccian, nr. 8, colţ cu strada Ermil Pangratti, nr.10, parter, apartament nr.1, sector 1, în suprafaţă de 79,39 mp. construcţie constituind apartament compus din 2 camere şi dependinţe, camera de servici – 6,56 mp., cam serv.- 4,49 mp., teren în proprietate (cotă indiviză), inscris in CF 253846-C1-U1 (nr. CF. vechi 49516), cu numar cadastral 253846-C1-U1 (nr. cadastral vechi 1324/1), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

5. bunul imobil-teren situat în Bucureşti, strada Muzeul Zambaccian, nr. 8, sector 1, în suprafaţă de 215 mp., înscris in CF 211108 (nr. CF. vechi 49549), cu numar cadastral 211108 (nr. cadastral vechi 1324/5), potrivit descrierii din Cartea Funciară, descriere care, potrivit documentației de carte funciară, include și un drept de servitute, drept înscris, în favoarea celorlalţi proprietari ai imobilului, la punctul C1, de la litera B, în Partea a II-a din Foaia de sarcini.

 

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite în bloc la licitaţie publică, este de 3.859.400 de lei, preţul nu include TVA.

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 17 septembrie 2014, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

 

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

 

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 17 septembrie 2014, ora 10,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei, echivalent determinat pe baza cursului de referinţă anunţat, la data depunerii cauţiunii, de Banca Naţională a României. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 17 septembrie 2014, ora 10,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 17 septembrie 2014, ora 10,00 în dosarul de executare nr. 1539/2012- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

 

Situaţia juridică a bunurilor imobile, de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti, şi anume:

–        extrasul de carte funciară nr. 49204 din data de 10.09.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 49222 din data de 10.09.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 49221 din data de 10.09.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 49220 din data de 10.09.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 42278 din data de 30.06.2014,

care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. 504 C.proc.civ.

 

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 17 septembrie 2014, la ora 10,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare în bloc a imobilelor, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

 

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se vaţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

 

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilelor, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilelor va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar intrarea în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilelor de către debitoare, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunurilor imobile, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

 

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 19 (nouasprezece) exemplare originale a câte 5 (cinci) pagini fiecare, conţinând şi extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1, mai sus mentionate, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 1, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Sector 1. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţati despre licitaţie, potrivit art. 504 alin. 5 C.proc.civ., câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la sediul lor. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 06 august 2014.

                                                                                              

Executor judecătoresc,

                                                                                   Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1539/2012 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 17 septembrie 2014, ora 15:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 1539/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1539/2012/29.07.2014

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 29 iulie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentului proces-verbal,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de:

–        Contract de credit din 04.10.1999 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de credit din 26.07.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 512/21.08.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 554/19.09.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 144/02.07.2008;

–        Contract de ipoteca nr. 142/02.07.2008;

–        Contract de ipoteca nr. 351/26.07.2004;

–        Contract de ipoteca nr. 527/28.08.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de fidejusiune din data de 26.07.2004;

–        Contract de Ipoteca nr. 584/06.10.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Ipoteca nr. 145/02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 82/18.02.2004si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 141/02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 590/21.12.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 601/22.12.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 141/02.07.2008;

–        Contract de Garantie reala mobiliara asupra partilor sociale din data de 12August 2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Garantie reala mobiliara din data de 22decembrie 2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Garantie imobiliara autentificat sub nr. 143/02.07.2008;

–        Contract de Fidejusiune data de 02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Fidejusiune data de 30 decembrie 2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Garantie asupra conturilor din data de 05.08.2005 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Ipoteca nr. 796/29.03.2007,

 

din care s-a născut obligaţia de plată a sumei de 30.714.739,18 Euro (actualizată până la 30 iunie 2014), din care: (i) 21.669.715 Euro debit principal aferent ambelor contracte de credit mai sus indicate, (ii) 489.291,37 Euro, dobânzi aferente ambelor contracte de credit şi (iii) 8.555.732,81 Euro penalităţi aferente ambelor contracte de credit precum şi suma de 1.494.292,09 de lei, cu titlu de cheltuieli de executare silită,

 

 

 

în sarcina debitorilor:

 1. S.C. AVRIG 35 S.R.L. (fost Rhombus Asset Management SRL.), cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 28,sector 1, Bucuresti;
 2. S.C. PREDEAL DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, mansarda, cam. 42,sector 1, Bucuresti;
 3. S.C. AVALON GRUP S.R.L., cu sediul în Str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 17,sector 1, Bucuresti;
 4. S.C. AVRIG FLOREASCA DEVELOPMENTS.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, parter,camera 18, sector 1, Bucuresti;
 5. S.C. DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, camera 30, Etaj 1,sector 1, Bucuresti;
 6. S.C. AZIMUT GRUP S.R.L., cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 20,sector 1, Bucuresti;
 7. S.C. CdG INVESTMENT S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora 39, mansarda, camera 43, sector 1, Bucuresti;
 8. CENTRAL EASTERN EUROPEAN REAL ESTATE SHAREHOLDINGS BV, cu sediul înOlanda, 2624 ES Delft, Martinus Nijhofflaan 2;
 9. S.C. MASTER BUILDING INVESTMENT S.R.L., cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, cam. 40, Etaj 1, sector 1, Bucuresti.

 

iar din cuantumul total al sumelor de mai sus, obligaţia de plată prevăzută în sarcina debitorului fideiusor, HERGAN ALEXANDER ETIENNE, cu reşedinta în Bucureşti, sector 1, strada Paris, nr. 19, şi domiciliul în Statele Unite ale Americii, Westfork Drive Lake Forest, 1120, IL 60045 Illinois, fiind de 580.325,47 Euro (actualizată până la 30 iunie 2014), din care: (i) 455.262,02 Euro debit principal şi (ii) 125,063,45 Euro dobândă penalizatoare, precum şi suma de 38.389,01 lei, cu titlu de cheltuieli de executare

în favoarea creditoarei S.C. FRANKLIN MANAGEMENT S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Sector 1,Strada Buzeşti, Nr. 75, Birou B19, Etaj 4, calitate dobândită ca urmare a cesionării creanţei deţinute de UniCredit Tiriac Bank S.A., potrivit contractului de cesiune de creanţă autentificat sub nr.475/12.06.2013 de Biroul Individual Notarial Ioana Valmar, încheiat la data de 12 iunie 2013.

 

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, iar la data de 14 iulie 2014 a fost formulata cererea inregistrată sub nr. 605/14.07.2014, prin care se solicită vanzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 

1. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Mircea Eliade nr. 16C, sector 1 (fostă strada Mircea Eliade nr. 16), compus din: teren în suprafaţă de 2895 mp. – din acte (din masurători în suprafaţă de 2880 mp.), având nr. cadastral 206275 şi construcţia C1 – Fabrica de Gheaţă = 1285 mp., având nr. cadastral 206275-C1 , înscris în C.F. 206275 (nr. CF vechi 9485 şi număr cadastral vechi 4778/1), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

2. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Mircea Eliade nr. 16, sector 1, compus din: teren în suprafaţă de 196 mp., având nr. cadastral 206277 şi construcţia în suprafaţă de 86 mp – Uzina de apa – staţie de ape reziduale, având număr cadastral 206277-C1, înscris în C.F. 206277 (nr. CF vechi 9486 şi număr cadastral vechi 4778/3), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

3. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Mircea Eliade nr. 16, sector 1, compus din: teren în suprafaţă de 82 mp şi construcţie în suprafaţă de 20 mp (Puţ mare adâncime), având număr cadastral 206276 (nr. cadastral vechi 4778/2), înscris în CF. 206276 (nr. CF. vechi 9487), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1539/2012/06.11.2012 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilele supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt evaluate în bloc, potrivit cererii creditoarei, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ. prin raportul de evaluare întocmit de ing. Mihail Dunareanu la data de 28 iulie 2014 prin care a fost stabilit un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 4.687.200 de lei, preţul nu include TVA, în vederea vânzării în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 

1. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Mircea Eliade nr. 16C, sector 1 (fostă strada Mircea Eliade nr. 16), compus din: teren în suprafaţă de 2895 mp. – din acte (din masurători în suprafaţă de 2880 mp.), având nr. cadastral 206275 şi construcţia C1 – Fabrica de Gheaţă = 1285 mp., având nr. cadastral 206275-C1 , înscris în C.F. 206275 (nr. CF vechi 9485 şi număr cadastral vechi 4778/1), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

2. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Mircea Eliade nr. 16, sector 1, compus din: teren în suprafaţă de 196 mp., având nr. cadastral 206277 şi construcţia în suprafaţă de 86 mp – Uzina de apa – staţie de ape reziduale, având număr cadastral 206277-C1, înscris în C.F. 206277 (nr. CF vechi 9486 şi număr cadastral vechi 4778/3), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

3. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Mircea Eliade nr. 16, sector 1, compus din: teren în suprafaţă de 82 mp şi construcţie în suprafaţă de 20 mp (Puţ mare adâncime), având număr cadastral 206276 (nr. cadastral vechi 4778/2), înscris în CF. 206276 (nr. CF. vechi 9487), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

 

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 1539/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

           

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 17 septembrie 2014, la ora 15,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

–        Vânzarea silită la licitaţie publică în bloc, a următoarelor bunuri imobile:

 

1. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Mircea Eliade nr. 16C, sector 1 (fostă strada Mircea Eliade nr. 16), compus din: teren în suprafaţă de 2895 mp. – din acte (din masurători în suprafaţă de 2880 mp.), având nr. cadastral 206275 şi construcţia C1 – Fabrica de Gheaţă = 1285 mp., având nr. cadastral 206275-C1 , înscris în C.F. 206275 (nr. CF vechi 9485 şi număr cadastral vechi 4778/1), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

2. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Mircea Eliade nr. 16, sector 1, compus din: teren în suprafaţă de 196 mp., având nr. cadastral 206277 şi construcţia în suprafaţă de 86 mp – Uzina de apa – staţie de ape reziduale, având număr cadastral 206277-C1, înscris în C.F. 206277 (nr. CF vechi 9486 şi număr cadastral vechi 4778/3), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

3. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Mircea Eliade nr. 16, sector 1, compus din: teren în suprafaţă de 82 mp şi construcţie în suprafaţă de 20 mp (Puţ mare adâncime), având număr cadastral 206276 (nr. cadastral vechi 4778/2), înscris în CF. 206276 (nr. CF. vechi 9487), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

 

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite în bloc la licitaţie publică, este de 4.687.200 de lei, preţul nu include TVA.

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 17 septembrie 2014, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

 

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

 

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 17 septembrie 2014, ora 15,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei, echivalent determinat pe baza cursului de referinţă anunţat, la data depunerii cauţiunii, de Banca Naţională a României. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 17 septembrie 2014, ora 15,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 17 septembrie 2014, ora 15,00 în dosarul de executare nr. 1539/2012- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

 

Situaţia juridică a bunurilor imobile, de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti, şi anume:

–        extrasul de carte funciară nr. 11786 din data de 25.02.2014,

–        extrasul de carte funciară nr. 11790 din data de 25.02.2014,

–        extrasul de carte funciară nr. 11789 din data de 25.02.2014,

care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. 504 C.proc.civ.

 

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 17 septembrie 2014, la ora 15,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare în bloc a imobilelor, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

 

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se vaţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

 

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilelor, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilelor va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar intrarea în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilelor de către debitoare, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunurilor imobile, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

 

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 17 (şaptesprezece) exemplare originale a câte 5 (cinci) pagini fiecare, conţinând şi extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1, mai sus mentionate, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 1, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Sector 1. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţati despre licitaţie, potrivit art. 504 alin. 5 C.proc.civ., câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la sediul lor. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 29 iulie 2014.

                                                                                              

Executor judecătoresc,

                                                                                    Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1539/2012 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 17 septembrie 2014, ora 12:30

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 1539/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1539/2012/29.07.2014

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 29 iulie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentului proces-verbal,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de:

–        Contract de credit din 04.10.1999 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de credit din 26.07.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 512/21.08.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 554/19.09.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 144/02.07.2008;

–        Contract de ipoteca nr. 142/02.07.2008;

–        Contract de ipoteca nr. 351/26.07.2004;

–        Contract de ipoteca nr. 527/28.08.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de fidejusiune din data de 26.07.2004;

–        Contract de Ipoteca nr. 584/06.10.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Ipoteca nr. 145/02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 82/18.02.2004si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 141/02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 590/21.12.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 601/22.12.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 141/02.07.2008;

–        Contract de Garantie reala mobiliara asupra partilor sociale din data de 12August 2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Garantie reala mobiliara din data de 22decembrie 2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Garantie imobiliara autentificat sub nr. 143/02.07.2008;

–        Contract de Fidejusiune data de 02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Fidejusiune data de 30 decembrie 2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Garantie asupra conturilor din data de 05.08.2005 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Ipoteca nr. 796/29.03.2007,

 

din care s-a născut obligaţia de plată a sumei de 30.714.739,18 Euro (actualizată până la 30 iunie 2014), din care: (i) 21.669.715 Euro debit principal aferent ambelor contracte de credit mai sus indicate, (ii) 489.291,37 Euro, dobânzi aferente ambelor contracte de credit şi (iii) 8.555.732,81 Euro penalităţi aferente ambelor contracte de credit precum şi suma de 1.494.292,09 de lei, cu titlu de cheltuieli de executare silită,

 

 

 

în sarcina debitorilor:

 1. S.C. AVRIG 35 S.R.L. (fost Rhombus Asset Management SRL.), cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 28,sector 1, Bucuresti;
 2. S.C. PREDEAL DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, mansarda, cam. 42,sector 1, Bucuresti;
 3. S.C. AVALON GRUP S.R.L., cu sediul în Str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 17,sector 1, Bucuresti;
 4. S.C. AVRIG FLOREASCA DEVELOPMENTS.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, parter,camera 18, sector 1, Bucuresti;
 5. S.C. DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, camera 30, Etaj 1,sector 1, Bucuresti;
 6. S.C. AZIMUT GRUP S.R.L., cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 20,sector 1, Bucuresti;
 7. S.C. CdG INVESTMENT S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora 39, mansarda, camera 43, sector 1, Bucuresti;
 8. CENTRAL EASTERN EUROPEAN REAL ESTATE SHAREHOLDINGS BV, cu sediul înOlanda, 2624 ES Delft, Martinus Nijhofflaan 2;
 9. S.C. MASTER BUILDING INVESTMENT S.R.L., cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, cam. 40, Etaj 1, sector 1, Bucuresti.

 

iar din cuantumul total al sumelor de mai sus, obligaţia de plată prevăzută în sarcina debitorului fideiusor, HERGAN ALEXANDER ETIENNE, cu reşedinta în Bucureşti, sector 1, strada Paris, nr. 19, şi domiciliul în Statele Unite ale Americii, Westfork Drive Lake Forest, 1120, IL 60045 Illinois, fiind de 580.325,47 Euro (actualizată până la 30 iunie 2014), din care: (i) 455.262,02 Euro debit principal şi (ii) 125,063,45 Euro dobândă penalizatoare, precum şi suma de 38.389,01 lei, cu titlu de cheltuieli de executare

în favoarea creditoarei S.C. FRANKLIN MANAGEMENT S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Sector 1,Strada Buzeşti, Nr. 75, Birou B19, Etaj 4, calitate dobândită ca urmare a cesionării creanţei deţinute de UniCredit Tiriac Bank S.A., potrivit contractului de cesiune de creanţă autentificat sub nr.475/12.06.2013 de Biroul Individual Notarial Ioana Valmar, încheiat la data de 12 iunie 2013.

 

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, iar la data de 14 iulie 2014 a fost formulata cererea inregistrată sub nr. 605/14.07.2014, prin care se solicită vanzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 

1. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Paris nr. 9, etaj 1, apartamentul nr. 2, sector 1, apartament compus din 6 camere, dependinţe, 2 balcoane şi garaj cu o suprafaţă utilă de 140,63 mp. şi o suprafaţă totală de 172,78 mp. şi terenul aferent, inscris in CF. 251529-C1-U5 (nr. CF. vechi 33289_1), având numar cadastral 251529-C1-U5 (nr. cadastral vechi 3486/1;2), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

2. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Paris nr. 9, etaj 3, apartamentul nr. 4, sector 1, apartament compus din 2 camere şi dependinţe cu o suprafaţă de 70,45 mp., împreună cu cota indiviză de 16% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului, precum şi teren în proprietate (cotă indiviză), inscris in CF. 251529-C1-U1 (nr. CF. vechi 9308), având numar cadastral 251529-C1-U1 (nr. cadastral vechi 3486/3;4), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

 1. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Paris nr. 9, etaj 3, apartamentul nr. 5, sector 1, apartament compus din 2 camere şi dependinţe cu o suprafaţă totală de 38,52 mp., împreună cu cota indiviză de 41,13% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului (cota de 41,13% este aferentă apartamentelor nr.2 şi 5), înscris în CF. 251529-C1-U6 (nr. CF. vechi 33289_2), având număr cadastral 251529-C1-U6 (nr. cadastral vechi 3486/3;5), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1539/2012/02.08.2012 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilele supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt evaluate în bloc, potrivit cererii creditoarei, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ. prin raportul de evaluare întocmit de ing. Mihail Dunareanu la data de 28 iulie 2014 prin care a fost stabilit un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 1.727.800 de lei, preţul nu include TVA, în vederea vânzării în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 

1. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Paris nr. 9, etaj 1, apartamentul nr. 2, sector 1, apartament compus din 6 camere, dependinţe, 2 balcoane şi garaj cu o suprafaţă utilă de 140,63 mp. şi o suprafaţă totală de 172,78 mp. şi terenul aferent, inscris in CF. 251529-C1-U5 (nr. CF. vechi 33289_1), având numar cadastral 251529-C1-U5 (nr. cadastral vechi 3486/1;2), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

2. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Paris nr. 9, etaj 3, apartamentul nr. 4, sector 1, apartament compus din 2 camere şi dependinţe cu o suprafaţă de 70,45 mp., împreună cu cota indiviză de 16% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului, precum şi teren în proprietate (cotă indiviză), inscris in CF. 251529-C1-U1 (nr. CF. vechi 9308), având numar cadastral 251529-C1-U1 (nr. cadastral vechi 3486/3;4), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

 1. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Paris nr. 9, etaj 3, apartamentul nr. 5, sector 1, apartament compus din 2 camere şi dependinţe cu o suprafaţă totală de 38,52 mp., împreună cu cota indiviză de 41,13% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului (cota de 41,13% este aferentă apartamentelor nr.2 şi 5), înscris în CF. 251529-C1-U6 (nr. CF. vechi 33289_2), având număr cadastral 251529-C1-U6 (nr. cadastral vechi 3486/3;5), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

 

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 1539/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

           

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 17 septembrie 2014, la ora 12,30 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

–        Vânzarea silită la licitaţie publică în bloc, a următoarelor bunuri imobile:

 

1. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Paris nr. 9, etaj 1, apartamentul nr. 2, sector 1, apartament compus din 6 camere, dependinţe, 2 balcoane şi garaj cu o suprafaţă utilă de 140,63 mp. şi o suprafaţă totală de 172,78 mp. şi terenul aferent, inscris in CF. 251529-C1-U5 (nr. CF. vechi 33289_1), având numar cadastral 251529-C1-U5 (nr. cadastral vechi 3486/1;2), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

2. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Paris nr. 9, etaj 3, apartamentul nr. 4, sector 1, apartament compus din 2 camere şi dependinţe cu o suprafaţă de 70,45 mp., împreună cu cota indiviză de 16% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului, precum şi teren în proprietate (cotă indiviză), inscris in CF. 251529-C1-U1 (nr. CF. vechi 9308), având numar cadastral 251529-C1-U1 (nr. cadastral vechi 3486/3;4), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

 1. bunul imobil situat în Bucureşti, strada Paris nr. 9, etaj 3, apartamentul nr. 5, sector 1, apartament compus din 2 camere şi dependinţe cu o suprafaţă totală de 38,52 mp., împreună cu cota indiviză de 41,13% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului (cota de 41,13% este aferentă apartamentelor nr.2 şi 5), înscris în CF. 251529-C1-U6 (nr. CF. vechi 33289_2), având număr cadastral 251529-C1-U6 (nr. cadastral vechi 3486/3;5), potrivit descrierii din Cartea Funciară,

 

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite în bloc la licitaţie publică, este de 1.727.800 de lei, preţul nu include TVA.

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 17 septembrie 2014, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

 

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

 

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 17 septembrie 2014, ora 12,30 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei, echivalent determinat pe baza cursului de referinţă anunţat, la data depunerii cauţiunii, de Banca Naţională a României. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 17 septembrie 2014, ora 12,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 17 septembrie 2014, ora 12,30 în dosarul de executare nr. 1539/2012- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

 

Situaţia juridică a bunurilor imobile, de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti, şi anume:

–        extrasul de carte funciară privind imobilul inscris în CF. nr. 251529-C1-U5,

–        extrasul de carte funciară privind imobilul inscris în CF. nr. 251529-C1-U1,

–        extrasul de carte funciară privind imobilul inscris în CF. nr. 251529-C1-U6,

care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. 504 C.proc.civ.

 

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 17 septembrie 2014, la ora 12,30, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare în bloc a imobilelor, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

 

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se vaţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

 

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilelor, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilelor va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar intrarea în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilelor de către debitoare, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunurilor imobile, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

 

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 17 (şaptesprezece) exemplare originale a câte 5 (cinci) pagini fiecare, conţinând şi extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1, mai sus mentionate, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 1, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Sector 1. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţati despre licitaţie, potrivit art. 504 alin. 5 C.proc.civ., câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la sediul lor. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 29 iulie 2014.

                                                                                              

Executor judecătoresc,

                                                                                    Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 310/2013 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 20 august 2014

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 310/2013 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 310/2013/24.07.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ – AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 24 iulie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătorescasociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 719 din 06 aprilie 2012, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr.9558/3/2011, din care s-a născut obligaţia de plată a sumei de 148.000 euro reprezentând debit, suma de 10.406 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, precum si suma de 15.346,67 lei, cu titlu de cheltuieli de executare silită,în sarcina debitorilor CHIRIŢĂ ION, cu domiciliul în Bucureşti, str. Povernei, nr.11-13, et. 1, ap. 3, sector 1, DIMCEVICI POESINA MIRCEA, cu domiciliul în Bucureşti, str. Jean Louis Calderon, nr.43, sector 2 şi DIMCEVICI POESINA NICOLETA ELENA EUGENIA, cu domiciliul în Bucureşti, str. Constantin Carcaş, nr.7, sector 1, în favoarea creditorului GAŞPAR ADRIAN VIOREL, cu domiciliul în Bucureşti, Aleea Teişani, nr.76, sector 1,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 08 aprilie 2013 în cameră de consiliu, de Judecătoria Sector 3 Bucureşti, în dosarul nr. 12085/301/2013,

având în vedere cererea de intervenție formulată de creditoarea intervenientă SILVIA SCAESTEANU, executor judecătoresc, reprezentanta a BEJ SILVIA SCAESTEANU, cu sediul în Bucureşti, Bd. Naţiunile Unite nr.1, bl.108A, et.7, corp A, sector 5, in dosarul de executare nr.310/2013, prin care creditoarea intervenientă arată că deţine un titlu executoriu, reprezentat de Încheierea nr.233/2013 din data de 15.01.2014 privind stabilirea cheltuielilor de excutare emisă de BEJ SILVIA SCAESTEANU, din care a rezultat creanta de 17.643,73 lei, reprezentand debit, în sarcina debitorilor CHIRIŢĂ ION, cu domiciliul în Bucureşti, str. Povernei, nr.11-13, et. 1, ap. 3, sector 1, DIMCEVICI POESINA MIRCEA, cu domiciliul în Bucureşti, str. Jean Louis Calderon, nr.43, sector 2 şi DIMCEVICI POESINA NICOLETA ELENA EUGENIA, cu domiciliul în Bucureşti, str. Constantin Carcaş, nr.7, sector 1,

având în vedere că cererea de interventie a fost încuviințată la data de 07.04.2014 în cameră de consiliu, de Judecătoria Sector 3 Bucureşti, în dosarul nr. 21539/301/2014,

având în vedere cererea de intervenție formulată de creditoarea intervenientă SILVIA SCAESTEANU, executor judecătoresc, reprezentanta a BEJ SILVIA SCAESTEANU, cu sediul în Bucureşti, Bd. Naţiunile Unite nr.1, bl.108A, et.7, corp A, sector 5, in dosarul de executare nr.310/2013, prin care creditoarea intervenientă arată că deţine un titlu executoriu, reprezentat de Încheierea nr.234/2013 din data de 19.02.2014 privind stabilirea cheltuielilor de excutare emisă de BEJ SILVIA SCAESTEANU, din care a rezultat creanta de 22.606,37 lei, reprezentand debit, în sarcina debitorilor CHIRIŢĂ ION, cu domiciliul în Bucureşti, str. Povernei, nr.11-13, et. 1, ap. 3, sector 1, DIMCEVICI POESINA MIRCEA, cu domiciliul în Bucureşti, str. Jean Louis Calderon, nr.43, sector 2 şi DIMCEVICI POESINA NICOLETA ELENA EUGENIA, cu domiciliul în Bucureşti, str. Constantin Carcaş, nr.7, sector 1,

având în vedere că cererea de interventie a fost încuviințată la data de 17.04.2014 în cameră de consiliu, de Judecătoria Sector 3 Bucureşti, în dosarul nr. 21558/301/2014,

având în vedere cererea de intervenție formulată de creditorul intervenient REDELEANU LIVIU, cu domiciliul în Bucureşti, sector 2, str.Soldat Ionita Zambila nr.2, bl.7C, sc.A, ap.2 şi cu domiciliul ales la SCA Aron, Dinu şi Asociaţii cu sediul ales în Bucureşti, Intrarea Costache Negri nr.4, sectorul 5, in dosarul de executare nr.310/2013, prin care creditorul intervenient arată că deţine un titlu executoriu, reprezentat de sentinţa civilă nr.5601/12.04.2012 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti, în dosarul nr.4241/300/2011, încheierea privind actualizarea şi stabilirea debitului emisă în data de 19.02.2014, Încheierea privind stabilirea cheltuielilor de excutare din data de 19.02.2014, din care a rezultat creanta de 91.200 euro, reprezentand debit şi suma de 8.046,34 de lei cu titlu de cheltuieli de excutare, precum si suma de 22.606,37 de lei cu titlu de cheltuieli de excutare, în sarcina debitorilor CHIRIŢĂ ION, cu domiciliul în Bucureşti, str. Povernei, nr.11-13, et. 1, ap. 3, sector 1, DIMCEVICI POESINA MIRCEA, cu domiciliul în Bucureşti, str. Jean Louis Calderon, nr.43, sector 2 şi DIMCEVICI POESINA NICOLETA ELENA EUGENIA, cu domiciliul în Bucureşti, str. Constantin Carcaş, nr.7, sector 1,

având în vedere că cererea de interventie a fost încuviințată la data de 28.05.2014 în cameră de consiliu, de Judecătoria Sector 3 Bucureşti, în dosarul nr. 32428/301/2014,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra următoarelor bunuri imobile:

1. bunul imobil situat în Bucureşti, Calea Dudeşti, nr.94, etaj 9, ap. 30, sector 3, înscris în Cartea funciară nr. 205802-C2-U41 (nr. CF vechi 106081) a municipiului Bucureşti-Sector 3 şi având nr. cadastral 205802-C2-U41 (nr. cadastral vechi 3511/2/31), apartament cu o suprafaţă totală de 133,94 mp. (suprafaţa construită de 154,03 mp.) + cota indiviză de 0,62 mp. din părţile şi dependinţele comune ale imobilului (holuri, accese, casa scării), teren în proprietate (cotă indiviză) CF. 97222 PI/1, dezmembrat din CFI nr.97222, potrivit descrierii din Cartea Funciară, proprietate a debitorilor DIMCEVICI POESINA MIRCEA şi DIMCEVICI POESINA NICOLETA ELENA EUGENIA,

 1. bunul imobil situat în Bucureşti, Calea Dudeşti, nr.94, etaj 9, nr. ap. 31, sector 3, înscris în Cartea funciară nr. 205802-C2-U42 (nr. CF vechi 106082) a municipiului Bucureşti-Sector 3 şi având nr. cadastral 205802-C2-U42 (nr. cadastral vechi 3511/2/32), apartament cu o suprafaţă totală de 190,45 mp. (suprafaţa construită de 219,02 mp.) + cota indiviză de 0,76 mp. din părţile şi dependinţele comune ale imobilului (holuri, accese, casa scării), teren în proprietate (cotă indiviză) CF. 97222 PI/1, dezmembrat din CFI nr.97222, potrivit descrierii din Cartea Funciară, proprietate a debitorilor DIMCEVICI POESINA MIRCEA şi DIMCEVICI POESINA NICOLETA ELENA EUGENIA,

având în vedere că preţul imobilelor supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, astfel:

1. Preţul pentru bunul situat în Bucureşti, Calea Dudeşti, nr.94, etaj 9, ap. 30, sector 3, înscris în Cartea funciară nr. 205802-C2-U41 (nr. CF vechi 106081) a municipiului Bucureşti-Sector 3 şi având nr. cadastral 205802-C2-U41 (nr. cadastral vechi 3511/2/31), apartament cu o suprafaţă totală de 133,94 mp. (suprafaţa construită de 154,03 mp.) + cota indiviză de 0,62 mp. din părţile şi dependinţele comune ale imobilului (holuri, accese, casa scării), teren în proprietate (cotă indiviză) CF. 97222 PI/1, dezmembrat din CFI nr.97222, potrivit descrierii din Cartea Funciară, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 16 iunie 2014, sub nr.310/2013/16.06.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 640.099 de lei, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 29 mai 2014,

2. Preţul pentru bunul imobil situat în Bucureşti, Calea Dudeşti, nr.94, etaj 9, nr. ap. 31, sector 3, înscris în Cartea funciară nr. 205802-C2-U42 (nr. CF vechi 106082) a municipiului Bucureşti-Sector 3 şi având nr. cadastral 205802-C2-U42 (nr. cadastral vechi 3511/2/32), apartament cu o suprafaţă totală de 190,45 mp. (suprafaţa construită de 219,02 mp.) + cota indiviză de 0,76 mp. din părţile şi dependinţele comune ale imobilului (holuri, accese, casa scării), teren în proprietate (cotă indiviză) CF. 97222 PI/1, dezmembrat din CFI nr.97222, potrivit descrierii din Cartea Funciară, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 16 iunie 2014, sub nr.310/2013/16.06.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 917.374 de lei, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 29 mai 2014,

având în vedere că, până în prezent, debitorii, deși somaţi de executorul judecătoresc, nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.310/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere faptul că acest aspect impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr. 310/2013/21.07.2014 - B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 20 august 2014, ora 14,30 (pentru imobilul de la punctul 1), nu s-a înscris niciun licitator, precum şi în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr. 310/2013/21.07.2014 - B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 20 august 2014, ora 15,45 (pentru imobilul de la punctul 2), însă, creditorul solicită continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilelor urmărite,

 

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 20 august 2014,va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

–        la ora 14,00 vânzarea silită la licitaţie publică a bunul imobil situat în Bucureşti, Calea Dudeşti, nr.94, etaj 9, ap. 30, sector 3, înscris în Cartea funciară nr. 205802-C2-U41 (nr. CF vechi 106081) a municipiului Bucureşti-Sector 3 şi având nr. cadastral 205802-C2-U41 (nr. cadastral vechi 3511/2/31), apartament cu o suprafaţă totală de 133,94 mp. (suprafaţa construită de 154,03 mp.) + cota indiviză de 0,62 mp. din părţile şi dependinţele comune ale imobilului (holuri, accese, casa scării), teren în proprietate (cotă indiviză) CF. 97222 PI/1, dezmembrat din CFI nr.97222, potrivit descrierii din Cartea Funciară, preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen,este de 480.074,25 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 480.074,25 de lei și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 20 august 2014, la ora 14,00–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire a primei licitații și anume 192.029,70 de lei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 480.074,25 de lei,

–        la ora 16,00 vânzarea silită la licitaţie publică a bunul imobil situat în Bucureşti, Calea Dudeşti, nr.94, etaj 9, nr. ap. 31, sector 3, înscris în Cartea funciară nr. 205802-C2-U42 (nr. CF vechi 106082) a municipiului Bucureşti-Sector 3 şi având nr. cadastral 205802-C2-U42 (nr. cadastral vechi 3511/2/32), apartament cu o suprafaţă totală de 190,45 mp. (suprafaţa construită de 219,02 mp.) + cota indiviză de 0,76 mp. din părţile şi dependinţele comune ale imobilului (holuri, accese, casa scării), teren în proprietate (cotă indiviză) CF. 97222 PI/1, dezmembrat din CFI nr.97222, potrivit descrierii din Cartea Funciară, preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen,este de 688.030,50 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 688.030,50de lei și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 20 august 2014, la ora 16,00–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire a primei licitații și anume 275.212,20 de lei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 688.030,50 de lei,

 

            Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 20 august 2014, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

 

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 3 emis sub nr.30374 din data de 26 iunie 2014 si extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 3 emis sub nr.30375 din data de 26 iunie 2014, care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 20 august 2014 inclusiv :

a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;

b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 20 august 2014, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 20 august 2014, în dosarul de executare nr.310/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la acest al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 15 (cincisprezece) exemplare originale a câte 4 (patru) pagini fiecare, conţinând şi extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 3, nr.30374 din data de 26 iunie 2014 şi nr.30375 din data de 26 iunie 2014, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sector 3, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Sector 3. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 3 Bucureşti, câte un exemplar va fi comunicat catre intervenienţii Bratu Iulian, Silvia Scaesteanu, executor judecătoresc, reprezentanta a B.E.J. Silvia Scaesteanu, Redeleanu Liviu şi Redeleanu Robert-Daniel în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţati despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul acestora, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 24.07.2014.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 2132/2012 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 09 septembrie 2014, ora 18:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 2132/2012 – B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 2132/2012/21.07.2014

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 21 iulie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de biletul la ordin seria RZBR3AE, nr.0193172, în favoarea creditoareiSC WIROM GAS SA, cu sediul în Bucureşti, strada Popa Savu nr.77, etaj 3, apartament 6, sector 1, şi în sarcina debitorului MUNICIPIUL TURNU MAGURELE PRIN PRIMAR,cu sediul în Turnu Magurele, strada Republicii nr.2, judetul Teleorman,

            având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare inclusiv asupra bunului imobil situat în Turnu Măgurele, strada General Praporgescu, judeţ Teleorman, reprezentat de teren intravilan în suprafaţă de 2170 mp (din acte) şi 1680 mp. (din măsurători), având nr. cadastral 21677 (nr. cadastral vechi 1139) şi construcţie C1 cămin nefamilişti nr. 1 cu regim de înălţime P+2, având nr. cadastral 21677-C1 şi nr. carte funciară 21677,si pentru care a fost incheiatProcesul-verbal de situaţie imobiliară nr.2132/2012/09.01.2014 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că, prin Procesul-verbal privind stabilirea preţului de vânzare silită a imobilului la licitaţie publică, încheiat la 03 iunie 2014, înregistrat sub nr.2132/2012/03.06.2014-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, s-a stabilit, în temeiul art.500 alin.(2) prima parte C.proc.civ., preţul de vânzare a imobilului situat în Turnu Măgurele, strada General Praporgescu, judeţ Teleorman, reprezentat de teren intravilan în suprafaţă de 2170 mp (din acte) şi 1680 mp. (din măsurători), având nr. cadastral 21677 (nr. cadastral vechi 1139) şi construcţie C1 cămin nefamilişti nr. 1 cu regim de înălţime P+2, având nr. cadastral 21677-C1 şi nr. carte funciară 21677, ca fiind de 305.130 de euro, preţ de începere a licitaţiei la primul termen,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.2132/2012-B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică, înregistrat sub nr.2132/2012/14.07.2014- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 14 iulie 2014, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditoarea, a solicitat continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 09 septembrie 2014, la ora 18,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

- Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Turnu Măgurele, strada General Praporgescu, judeţ Teleorman, reprezentat de teren intravilan în suprafaţă de 2170 mp (din acte) şi 1680 mp. (din măsurători), având nr. cadastral 21677 (nr. cadastral vechi 1139) şi construcţie C1 cămin nefamilişti nr. 1 cu regim de înălţime P+2, având nr. cadastral 21677-C1 şi nr. carte funciară 21677.

 

 

 

 

 

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen,este de 228.847,50 de euro. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 228.847,50 de euro, la acelaşi termen de licitaţie – 09 septembrie 2014, la ora 18,00–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 228.847,50 de euro.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 09 septembrie 2014, la ora 18,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 09 septembrie 2014, la ora 18,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 09 septembrie 2014, la ora 18,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 09 septembrie 2014, în dosarul de executare nr.2132/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil, de mai sus, rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alexandria sub nr.33325 din data de 12 iunie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 09 septembrie 2014, la ora 18,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare asupra bunului imobil, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se vaţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilului de către debitoare, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunului imobil, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (șase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Turnu Magurele, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Turnu Magurele. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul său, iar un exemplar original va fi depus la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 21 iulie 2014.

                                                                                               Executor judecătoresc,

                                                                                                Bogdan Dumitrache

BEJ Mihai Dima-D.X.11/2013-licitație publică

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE 11/2013

 

 

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 11/2013, prin care se înaintează spre executare Sentința Civilă nr. 7315/16.11.2006 a Judecătoriei Sectorului 5 București, definitivă, irevocabilă și învestită cu formulă executorie, prin care obligă debitorulBOGDAN VASILE, domiciliat în București, Aleea Lunca Florilor nr. 3, bl. 15, sc. 1, ap. 61, sector 2, să plătească creditoarei COSTEA MARIA, domiciliată în București, str. Bîrnova nr. 9, bl. M119, et. 8, ap. 47, sector 5, în calitate de reprezentant al minorului BOGDAN MIHAI ROBERT, suma de 3.060 lei, reprezentând pensie de întreținere lunară în favoarea minorului Mihai Robert, calculată din ianuarie 2009 și 289 lei cheltuieli de judecată.

Creditoarea COSTEA MARIA a solicitat executarea silită împotriva debitorului BOGDAN VASILE, prin urmărirea bunul imobil situat înBucurești, Aleea Lunca Florilor nr. 3, bl. 15, sc. 1, ap. 61, sector 2, proprietatea debitorului, în vederea recuperării sumei de 3.060 lei și 289 lei cheltuieli de judecată plus cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din data de 20.02.2013, a Judecătoriei Sector 2 București – Secția Civilă, pronunțată în dosarul nr. 5207/300/2012, s-a încuviințat executarea silită împotriva debitorului, în baza titlului executoriu mai sus menționat.

Precizăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesul verbal de situație imobiliară la data de 11.03.2013, iar la data de 12.03.2013, s-a întocmit somație ce a fost înscrisă în CF nr. 226207 – C1 – U88, cu Încheierea nr. 12291/14.03.2013, fiind comunicată debitorului la data de 29.03.2013.

La data de 28.05.2013, ora 10.00 s-a fixat termen pentru stabilirea prețului imobilului prin acordul părților, debitorul fiind citat în acest sens, iar creditoarea având termen în cunoștință; s-a întocmit Raportul de Expertiză Tehnică de către expert tehnic judiciar Turcu Miron, depus la dosarul de executare la data de 26.06.2013.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 23.09.2014, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitorului BOGDAN VASILE şi anume:

–       imobil situat în București, Aleea Lunca Florilor nr. 3, bl. 15, sc. 1, et. 3, ap. 61, sector 2,compus dintr-o cameră și dependințe cu o suprafață utilă de 16,11 m.p., precum și cota indiviză corespunzătoare acestui apartament din părțile și dependințele comune ale imobilului și teren aferent în suprafață de 3,41 m.p., atribuit în folosință, având CF nr. 226207 – C1 – U88.

Licitaţia începe de la suma de 44.736 lei, ca urmare a reducerii cu 25%, potrivit dispozițiilor art. 509 alin. 5, C.proc.civ.

                Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se aduce la cunoştiinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştiinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 22.07.2014.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 6 exemplare spre cele legale.

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

licitatie ds. nr. 1650/2012 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 26 august 2014, ora 13:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1650/2012–B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 1650/2012/16.07.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 16 iulie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de împrumut cu gaj general autentificat sub nr. 555 din 23 martie 2010 de BNP Becheru Răsvan Cezar, în favoarea creditorului SCATULA OVIDIU MIHAI, cu domiciliul în Bucureşti, strada Voroneţ, nr.12, bloc D7, scara 2, etaj 3, apartament 25, sector 3, şi în sarcina debitoarei BĂJAN MIRELA CRISTINA, cu domiciliul în Bucureşti, şos. Gheorghe Ionescu Siseşti, nr.240E, sector 1,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra cotei de ½ din bunul imobil-teren intravilan situat în Bucureşti, Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti, nr.240H, sector 1, inscris in Cartea funciara nr. 212504 (nr. CF. vechi 51926), având nr. cadastral 212504 (nr. cadastral vechi 14310/9) a Municipiului Bucureşti-Sector 1, imobil compus din teren intravilan în suprafaţă de 300 mp. şi constructia neterminată în faza de structură de rezistenţă, şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1650/2012/17.09.2012, intocmit de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că, cota de ½ din imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluată, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin procesul verbal privind stabilirea preţului de vânzare silită a imobilului la licitaţie publică, încheiat la 15 aprilie 2014, sub nr. 1650/2012/15.04.2014 de B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, la preţul de 60.565,62 lei.

având în vedere că, până în prezent, debitoarea nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1650/2012 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 26 august 2014, la ora 13,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Dumitrache şi Dumitrache, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro:

- Vânzarea silită la licitaţie publică a cotei de ½ din bunul imobil-teren intravilan situat în Bucureşti, Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti, nr.240H, sector 1, inscris in Cartea funciara nr. 212504 (nr. CF. vechi 51926), având nr. cadastral 212504 (nr. cadastral vechi 14310/9) a Municipiului Bucureşti-Sector 1, imobil compus din teren intravilan în suprafaţă de 300 mp. şi constructia neterminată în faza de structură de rezistenţă, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 60.565,62 lei,

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 26 august 2014, la ora 13,00 întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data

 

 

adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 26 august 2014, la ora 13,00, inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând echivalentul în lei al preţului de pornire a licitaţiei, echivalent determinat pe baza cursului de referinţă anunţat, la data depunerii cauţiunii, de Banca Naţională a României. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 26 august 2014, la ora 13,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 26 august 2014 în dosarul de executare nr.1650/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti sub nr. 25310 din data de 16 aprilie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 26 august 2014, la ora 13,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare asupra cotei de ½ din imobil, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se vaţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare.

Potenţialul adjudecatar al cotei de ½ din imobil va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate, iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a cotei de ½ din imobil de către debitoare, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a cotei de ½ din bunul imobil, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (sapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sector 1 Bucureşti, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 1. Debitoarea va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul său, un exemplar original se va comunica dl. Musca Stefan, iar un exemplar va fi depus la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 16 iullie 2014

 

Executor judecătoresc

   Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 265/2014 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 08 august 2014, ora 15:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 265/2014-B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 265/2014/16.07.2014

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 16 iulie 2014

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătorescasociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contract de împrumut autentificat la BN Popa Mariana-Tamara şi Asociaţii sub nr.86/07.05.2009, modificat şi completat prin Actele Adiţionale autentificate de acelaşi birou notarial sub nr.996/12.10.2009, nr.734/01.06.2010, nr.878/03.05.2011, nr.2663/04.11.2011, nr.1728/10.08.2012, nr.1406/17.07.2013 şi nr.1912/30.09.2013, din care s-a născut obligaţia de plată a sumei de 92.000 deEURO reprezentând debit, precum si suma de 11.978,17 lei, cu titlu de cheltuieli de executare silită,în sarcina debitorului ROŞU BOGDAN, cu domiciliul legal în Bucureşti, şos. Nordului nr.110-112, et.5, ap.B56, sector 1 şi cu domiciliul în fapt în Bucureşti, şos. Nordului nr.114-140, Cartierul Francez, casa nr.100B, sector 1, în favoarea creditorului O`LEARY MIHAI ROBERT, domiciliat în Bucureşti, str.Virgil Madgearu, nr.26B, ap.21, sector 1,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 17 aprilie 2014 în cameră de consiliu, de Judecătoria Buftea, în dosarul nr. 2766/94/2014,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Voluntari, şoseaua Pipera – Tunari, nr.1H, judeţ Ilfov, compus din teren în suprafaţă de 401,20 m.p. şi construcţia tip P+1E cu o suprafaţă construită la sol de 108,60 m.p., având număr cadastral 1028/6/7/14 şi intabulat în Cartea Funciară nr.8465, a localităţii Buftea, judeţ Ilfov. În Partea a II-a din Foaia de proprietate la punctul B2, este inscrisă servitutea de trecere în favoarea imobilului cu nc 1028/1/11/47/15/2/16/8 în Cf. 9833; nc 1028/22/15/5 în CF 9102; nc 1028/6/7/17 în CF 8944, potrivit descrierii din Cartea Funciară.

Mentionam că în favoarea imobilului este constituit dreptul de servitute perpetuu, pentru acces auto şi pietonal, pe următoarele terenuri: a) teren în suprafaţă de 5.839,20 mp. situat în Voluntari, satul Pipera, şos. Pipera-Tunari, judeţul Ilfov, cu număr cadastral 1028/1/11/47/15/2/16/8/, intabulat în Cartea Funciară nr.9833 a localitătii Voluntari; b) teren în suprafaţă de 155,30 mp. situat în Voluntari, satul Pipera, şos. Pipera-Tunari, judeţul Ilfov, cu număr cadastral 1028/22/15/5, intabulat în Cartea Funciară nr.9102 a localitătii Voluntari; c) teren în suprafaţă de 191,00 mp. situat în Voluntari, satul Pipera, şos. Pipera-Tunari, judeţul Ilfov, cu număr cadastral 1028/6/7/17, intabulat în Cartea Funciară nr.8944 a localitătii Voluntari.

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 16 iulie 2014, sub nr.265/2014/16.07.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 602.279 de lei, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 14 iulie 2014, precum si adresa nr.6996/16.07.2014 emisa de dl. Florea Gheorghe expert tehnic.

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.265/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere faptul că acest aspect impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 08 august 2014, ora 15,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro)

–        Vânzarea silită la licitaţie publică a bunul imobil situat în Voluntari, şoseaua Pipera – Tunari, nr.1H, judeţ Ilfov, compus din teren în suprafaţă de 401,20 m.p. şi construcţia tip P+1E cu o suprafaţă construită la sol de 108,60 m.p., având număr cadastral 1028/6/7/14 şi intabulat în Cartea Funciară nr.8465, a localităţii Buftea, judeţ Ilfov. În Partea a II-a din Foaia de proprietate la punctul B2, este inscrisă servitutea de trecere în favoarea imobilului cu nc 1028/1/11/47/15/2/16/8 în Cf. 9833; nc 1028/22/15/5 în CF 9102; nc 1028/6/7/17 în CF 8944, potrivit descrierii din Cartea Funciară.

 

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 602.279 de lei.

            Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 08 august 2014, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov emis sub nr.79169 din data de 12 mai 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 08 august 2014 inclusiv :

a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;

b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 08 august 2014, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 08 august 2014, în dosarul de executare nr.265/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Având în vedere adresa nr.6996/16.07.2014 emisa de dl. Florea Gheorghe expert tehnic, înregistrata în data de 16.07.2014 sub nr. 615/16.07.2014 – B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

            Prezenta publicaţie de vânzare înlocuieşte publicaţia de vânzare întocmită la data de 15.07.2014, sub nr. 265/2014/15.07.2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 9 (noua) exemplare originale a câte 2 (doua) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, nr.79169 din data de 12 mai 2014 fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Voluntari. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale, un exemplar va fi comunicat catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 16 iulie 2014.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache