licitatie ds. nr. 1891/2013 BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1891/2013 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1891/2013/28.05.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 28 mai 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Sentinţa Civilă nr.4608 pronunţată în data de 26 aprilie 2013 de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti în dosarul nr.24690/303/2012, în favoarea creditoarei CHEFERIUC RODICA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Crişul Repede, nr.3, sector 6, reprezentată prin Avocat Andreea Popescu, şi în sarcina debitorului UNGUREANU MIRCEA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Crişul Repede, nr.3, sector 6

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în București, strada Crișul Repede, nr.3, sector 6, compus din: teren intravilan în suprafață de 32 mp (din acte) și 108 mp (din măsurători), înscris în Cartea funciara nr.226552, având nr. cadastral 226552, construcția edificată pe acesta, reprezentată de locuință parter cu pereții din cărămidă, sarpantă din lemn, învelitoare din tiglă, extinsă în 1990-1992, înscrisă în Cartea funciara nr.226552, având nr. cadastral 226552-C1, precum și anexa reprezentată de garaj în suprafață de 12,47 mp înscris în Cartea funciara nr.226552, având nr. cadastral 226552-C2, proprietate a debitorului UNGUREANU MIRCEA,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată din data de 03 aprilie 2014 pronunţată în dosarul nr. 3584/303/2014 al Judecătoriei Sector 6 București,

având în vedere că preţul bunului imobil supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 26 mai 2015, sub nr.1891/2013/26.05.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru bunurile imobile urmărite, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 189.317 lei determinat în raport cu data efectuării raportului (14 mai 2015),  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cuantum total de 72.420,31 lei, compusă din suma de 63.663,78 lei cu titlu de debit restant, precum și suma de 8.756,53 lei cu titlu de cheltuieli de executare, în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.1891/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere faptul că acest aspect impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 29 iunie 2015 la ora 11.30 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în București, strada Crișul Repede, nr.3, sector 6, compus din: teren intravilan în suprafață de 32 mp (din acte) și 108 mp (din măsurători), înscris în Cartea funciara nr.226552, având nr. cadastral 226552, construcția edificată pe acesta, reprezentată de locuință parter cu pereții din cărămidă, sarpantă din lemn, învelitoare din tiglă, extinsă în 1990-1992, înscrisă în Cartea funciara nr.226552, având nr. cadastral 226552-C1, precum și anexa reprezentată de garaj în suprafață de 12,47 mp înscris în Cartea funciara nr.226552, având nr. cadastral 226552-C2, proprietate a debitorului UNGUREANU MIRCEA.

Preţul bunului imobil urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 189.317 lei.  

 

 

 

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 29 iunie 2015 la ora 11.30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 6 nr.2706, din data de 21 ianuarie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 29 iunie 2015 la ora 11.30 inclusiv :    

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 29 iunie 2015, ora 11.30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 29 iunie 2015, în dosarul de executare nr.1891/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (șapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 2706, din data de 21 ianuarie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 6, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 6. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 6, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul lui, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 28 mai 2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 1716/2014 BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1716/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1716/2014/26.05.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 26 mai 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de Ipotecă imobiliară autentificat sub nr.1696/23.10.2013 și Tranzacția autentificată sub nr.1690/23.10.2013 de către BNP Bodea Floare Elisabeta, în favoarea creditoarei S.C. SAPICO CHEMICAL INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Oradea, strada Calea Clujului, nr.199, județul Bihor, şi în sarcina debitoarei SANDOR ANA, cu domiciliul în Sibiu, strada Prejbei, nr.9, județul Sibiu

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Popești Leordeni, Splaiul Unirii, bloc 8, scara B, etaj 9, apartament 130, județul Ilfov înscris în Cartea Funciară nr. 14038, avand nr. cadastral 2615/1/8-C8-U130, proprietate a debitoarei SANDOR ANA,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea din data de 05 decembrie 2014, emisă de B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache, în dosar nr. 1716/2014,

având în vedere că preţul bunului imobil supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 22 mai 2015, sub nr.1716/2014/22.05.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru bunul imobil urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 200.124 lei de lei, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 18 martie 2015,  

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată (compusă din suma de 489.500 lei cu titlu de debit restant, la care se adaugă actualizarea debitului cu penalități până în momentul plății efective precum și suma de 13.440,86 lei cu titlu de cheltuielile de executare) în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.1716/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere faptul că acest aspect impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 18 iunie 2015 la ora 10,30 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Popești Leordeni, Splaiul Unirii, bloc 8, scara B, etaj 9, apartament 130, județul Ilfov înscris în Cartea Funciară nr. 14038, avand nr. cadastral 2615/1/8-C8-U130, proprietate a debitoarei SANDOR ANA.

Preţul bunului imobil urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 200.124 de lei.  

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 18 iunie 2015 la ora 10,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov nr.245601, din data de 17 decembrie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

 

 

 

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 18 iunie 2015 la ora 10,30 inclusiv :    

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 18 iunie 2015, ora 10,30 se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 18 iunie 2015, în dosarul de executare nr.1716/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 245601, din data de 17 decembrie 2014, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Cornetu, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Popești Leordeni. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Popești Leordeni în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul ei, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acesteia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 26 mai 2015.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 437/2014 BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 437/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 437/2014/25.05.2015

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 25 mai 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de decizia civilă nr. 1285, pronunţată în data de 16 decembrie 2013, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr. 47/300/2009, în favoarea creditoarei MATACHE NATALIA, cu domiciliul în Breaza, strada Libertăţii, nr. 82, judeţul Prahova şi în sarcina debitorului ALEXANDRESCU HORIA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Vasile Lascăr, nr. 152, sector 2, și domiciliul ales la Cab. de Av. Nicolae Ivan, în București, bd. Burebista nr.3, bloc D16, scara 3, parter, apartament 70, sector 3,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Bucureşti, strada Vasile Lascăr, nr. 152, sector 2, înscris în Cartea Funciară nr.232249-C1-U1, a municipiului Bucureşti, sector 2, având nr. cadastral 232249-C1-U1, compus din subsol-3 pivnite, casa scării cu suprafață de 38,97 mp-parter-4 camere, hol, baie, vestibul, culoar, debara, 3 bucătării, 2 WC, cămară, oficiu, casa scării, cu S.U. 208,01 mp și garaj cu supr. de 18,15 mp-mansardă -3 camere, oficiu, wc, casa scării, cu supr. de 122,50 mp, teren aferent în supr. de 165,47 mp situat sub construcție și teren în suprafață de 95 mp-curte dobândite în proprietate,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 07 mai 2014, în cameră de consiliu, de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în dosar nr.9078/300/2014,  

având în vedere că preţul bunului imobil supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 22 aprilie 2015, sub nr.437/2014/22.04.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru bunurile imobile urmărite, preț care, potrivit legii, a fost și prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 1.743.990 de lei,  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.437/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum total de 284.561,50 de lei, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.437/2014/21.05.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 21 mai 2015, nu s-a înscris niciun licitator,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 17 iunie 2015 la ora 11,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, strada Vasile Lascăr, nr. 152, sector 2, înscris în Cartea Funciară nr.232249-C1-U1, a municipiului Bucureşti, sector 2, având nr. cadastral 232249-C1-U1, compus din subsol-3 pivnite, casa scării cu suprafață de 38,97 mp-parter-4 camere, hol, baie, vestibul, culoar, debara, 3 bucătării, 2 WC, cămară, oficiu, casa scării, cu S.U. 208,01 mp și garaj cu supr. de 18,15 mp-mansardă -3 camere, oficiu, wc, casa scării, cu supr. de 122,50 mp, teren aferent în supr. de 165,47 mp situat sub construcție și teren în suprafață de 95 mp-curte dobândite în proprietate, proprietate a debitorului ALEXANDRESCU HORIA.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este în cuantum de 1.307.992,50 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 1.307.992,50 de lei și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 17 iunie 2015 la ora 11,00–, imobilul va fi

 

 

vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 523.197 de lei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 1.307.992,50 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 17 iunie 2015 la ora 11,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară București-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 2 sub nr.21979, din data de 30 aprilie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 17 iunie 2015 la ora 11,00 inclusiv :    

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 17 iunie 2015 la ora 11,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 17 iunie 2015, în dosarul de executare nr.437/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la acest al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 2, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 2. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 2, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul ales, un exemplar original va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 25 mai 2015.

 

                                                                                                                                             Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 952/2013 BEJA Dumitrache si Dumitrache

 

 

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 952/2013– B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 952/2013/22.05.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

 întocmită la data de 22 mai 2015

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de Sentinţa Civilă nr.313 pronunţată la data de 08 februarie 2013 de Tribunalul Ilfov, în dosarul nr.1322/93/2012, creditor fiind SÂNGIORZAN ANTON, cu domiciliul în Bucureşti, strada Mihăilă Radu, nr.19, sector 2, iar debitori ANTON MARIUS şi ANTON CARMEN ELENA, ambii cu domiciliul în Otopeni, strada I.C.Brătianu, nr.11A, judeţ Ilfov,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Otopeni, strada Mărgăritarului, nr.14, bloc P53, scara 1, apartament 1, judeţul Ilfov, înscris în Cartea Funciară nr.3225, având nr. cadastral 859/1,0,1, reprezentat de apartament compus din 4 camere și dependințe cu suprafată totală de 102 mp,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea pronunţată în data de 26 septembrie 2013, în cameră de consiliu, de Judecătoria Buftea, în dosarul nr.11748/94/2013,

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 22 aprilie 2015, sub nr.952/2013/22.04.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, preț de vânzare pentru imobilul urmărit care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 391.064 de lei.

având în vedere că, până în prezent, debitorii, deși somați de executorul judecătoresc, nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.952/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum total de 900.000 de euro, a cheltuielilor de judecată în cuantum de 43.716 de lei, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 27 aprilie 2015, sub nr.952/2013/27.04.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunului imobil situat în Otopeni, strada Mărgăritarului, nr.14, bloc P53, scara 1, apartament 1, judeţul Ilfov, înscris în Cartea Funciară nr.3225, având nr. cadastral 859/1,0,1, reprezentat de apartament compus din 4 camere și dependințe cu suprafată totală de 102 mp, ca fiind în data de 17 iunie 2015, la ora 09,00,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 17 iunie 2015, la ora 09,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Otopeni, strada Mărgăritarului, nr.14, bloc P53, scara 1, apartament 1, judeţul Ilfov, înscris în Cartea Funciară nr.3225, având nr. cadastral 859/1,0,1, reprezentat de apartament compus din 4 camere și dependințe cu suprafată totală de 102 mp, proprietate a debitorilor ANTON MARIUS şi ANTON CARMEN ELENA.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 391.064 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 17 iunie 2015, la ora 09,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

 

 

 

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov sub nr.182392, din data de 13 noiembrie 2013, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 17 iunie 2015, la ora 09,00  inclusiv : 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 17 iunie 2015, la ora 09,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 17 iunie 2015, în dosarul de executare nr.952/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 9 (nouă) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Otopeni. Un exemplar va fi comunicat Primăriei Otopeni, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţaţi despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul acestora, un exemplar va fi comunicat creditorului, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 22 mai 2015.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 

licitatie ds. nr. 1257/2014 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

 

 

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1257/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1257/2014/19.05.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

 întocmită la data de 19 mai 2015

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de sentința civilă nr.16012, pronunțată în data de 24 iulie 2013, de Judecătoria Sectorului 1 București, în dosarul nr.55670/299/2012 și decizia civilă nr.785 R, pronunțată de Tribunalul București, în dosarul nr.55670/299/2012, creditoare fiind POPA VICTORIA, cu domiciliul în București, Calea 13 Septembrie 239, bloc V5, scara 1, etaj 8, apartament 33, sector 5, iar debitor fiind ROTARY MIKE, cu domiciliul în Bucureşti, strada Ion Brezoianu nr.47-49, bloc LIRIC, scara C, etaj 4, apartament 45, sector 1,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în București, strada Brezoianu nr.47-49, bloc LIRIC, scara C, etaj 4, apartament 45, sector 1, înscris în Cartea Funciară nr.256188-C1-U100 a Sectorului 1 București, având nr. cadastral 256188-C1-U100, reprezentat de apartament compus din 1 cameră, dependințe și balcon cu suprafată totală de 30,95 mp-teren în folosință (cotă indiviză), cotă teren 6,29 mp,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea pronunţată în data de 10 octombrie 2014, în cameră de consiliu, de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul nr.44726/299/2014,

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 04 mai 2015, sub nr.1257/2014/04.05.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, preț de vânzare pentru imobilul urmărit care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 172.056,56 lei (echivalentul în lei al sumei de 38.687 euro, potrivit cursului de schimb valutar afișat de BNR în data de 19 mai 2015, 1 euro=4,4474 de lei).

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1257/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum total de 66.398,61 de lei, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 11 mai 2015, sub nr.1257/2014/11.05.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunului imobil situat în București, strada Brezoianu nr.47-49, bloc LIRIC, scara C, etaj 4, apartament 45, sector 1, înscris în Cartea Funciară nr.256188-C1-U100 a Sectorului 1 București, având nr. cadastral 256188-C1-U100, reprezentat de apartament compus din 1 cameră, dependințe și balcon cu suprafată totală de 30,95 mp-teren în folosință (cotă indiviză), cotă teren 6,29 mp, ca fiind în data de 11 iunie 2015, la ora 13,00,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 11 iunie 2015, la ora 13,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în București, strada Brezoianu nr.47-49, bloc LIRIC, scara C, etaj 4, apartament 45, sector 1, înscris în Cartea Funciară nr.256188-C1-U100 a Sectorului 1 București, având nr. cadastral 256188-C1-U100, reprezentat de apartament compus din 1 cameră, dependințe și balcon cu suprafată totală de 30,95 mp-teren în folosință (cotă indiviză), cotă teren 6,29 mp, proprietate a debitorului ROTARY MIKE.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 172.056,56 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 11 iunie 2015, la ora 13,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucuresti-Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sector 1 sub nr.81481, din data de 26 noiembrie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 11 iunie 2015, la ora 13,00  inclusiv : 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 11 iunie 2015, la ora 13,00 , se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 11 iunie 2015, în dosarul de executare nr.1257/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 1, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 1. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 București, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţaţ despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 19 mai 2015.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 926-927/2013 BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosare de executare: – nr. 926/2013-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

- nr. 927/2013-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 926/2013,927/2013/15.05.2015

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ A BUNURILOR MOBILE-AL DOILEA TERMEN

întocmită azi, 15 mai 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere dosarul de executare nr.926/2013 precum și dosarul de executare nr.927/2013 înregistrate pe rolul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, pentru punerea în executare a titlurilor executorii reprezentate de fila cec seria RNCB1BA nr.0460904 (dosar de executare nr.926/2013-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache) precum și de biletul la ordin seria RNCB3AB, nr.0401466 (dosar de executare nr.927/2013-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache), la cererea creditorului MOCANU IONEL ORLANDO, cu domiciliul în Bucureşti, Drumul Belşugului, nr.53, sector 6, împotriva debitoarei S.C. OXIGEN AUTO S.R.L. (fostă S.C. Forte Consulting S.R.L.), cu sediul în București, strada Ghirlandei, nr.1, bloc 64, scara 1, apartament 4, sector 6, CUI 12257874,

având în vedere că, în cadrul procedurii de urmărire silită mobiliară, s-a înfiinţat sechestrul mobiliar asupra bunurilor mobile proprietatea debitoarei S.C. OXIGEN AUTO S.R.L. (fostă S.C. Forte Consulting S.R.L.) reprezentate de:

 • autoturism marca SKODA, B26VVI, serie sasiu 315189, serie motor 2394149 și cap. cilindrică 1.289 cmc;
 • autoturism marca MATIZ, B41AWG, serie sasiu 15D070457, serie motor 271199KA1 și cap. cilindrică 796 cmc;
 • autoturism marca CIELO, B48LGJ, serie sasiu D071921, serie motor 136108R și cap. cilindrică 1.498 cmc;
 • autoturism marca CIELO, B36ZAA, serie sasiu 14D065869, serie motor 105554R și cap. cilindrică 1.498 cmc,

având în vedere că, până la data prezentei publicaţii de vânzare, nu a fost achitată creanţa cuprinsă în titlurile executorii în cuantum total de 233.708,71 lei şi nici cheltuielile de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în procesul verbal încheiat la data de 12 mai 2015, ora 10,20 sub nr.926/2013,927/2013/12.05.2015 B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, în procesul verbal încheiat la data de 12 mai 2015, ora 10,50 sub nr.926/2013,927/2013/12.05.2015 B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, în procesul verbal încheiat la data de 12 mai 2015, ora 11,20 sub nr.926/2013,927/2013/12.05.2015 B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, precum și în procesul verbal încheiat la data de 12 mai 2015, ora 11,50, sub nr.926/2013,927/2013/12.05.2015 B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, la primul termen al licitaţiilor publice, desfăşurat în data de 12 mai 2014, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditorul a solicitat continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a bunurilor mobile urmărite,

 

 

 

se aduce la cunostinţă generală că în data de 26 mai 2015, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38, fax 021.323.61.36/0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

 • la ora 10,00, vânzarea silită la licitaţie publică a bunului mobil reprezentat de autoturismul marca SKODA, B26VVI, serie sasiu 315189, serie motor 2394149 și cap. cilindrică 1.289 cmc;
 • la ora 10,30, vânzarea silită la licitaţie publică a bunului mobil reprezentat de autoturismul marca MATIZ, B41AWG, serie sasiu 15D070457, serie motor 271199KA1 și cap. cilindrică 796 cmc;
 • la ora 11,00, vânzarea silită la licitaţie publică a bunului mobil reprezentat de autoturismul marca CIELO, B48LGJ, serie sasiu D071921, serie motor 136108R și cap. cilindrică 1.498 cmc;
 • la ora 11,30, vânzarea silită la licitaţie publică a bunului mobil reprezentat de autoturismul marca CIELO, B36ZAA, serie sasiu 14D065869, serie motor 105554R și cap. cilindrică 1.498 cmc.

 

Preţul de începere a licitaţiilor, la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.768 alin.9 C.proc.civ., ca fiind 50% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este de:

 • 223 lei la care se adaugă TVA pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca SKODA, B26VVI, serie sasiu 315189, serie motor 2394149 și cap. cilindrică 1.289 cmc;
 • 516,50 lei la care se adaugă TVA pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca MATIZ, serie sasiu 15D070457, serie motor 271199KA1 și cap. cilindrică 796 cmc;
 • 839 lei la care se adaugă TVA pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca CIELO, B48LGJ, serie sasiu D071921, serie motor 136108R și cap. cilindrică 1.498 cmc;
 • 239 lei la care se adaugă TVA pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca CIELO, B36ZAA, serie sasiu 14D065869, serie motor 105554R și cap. cilindrică 1.498 cmc.

 

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 26 mai 2015, ora 10,00 inclusiv pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca SKODA, B26VVI, serie sasiu 315189, serie motor 2394149 și cap. cilindrică 1.289 cmc, ora 10,30 inclusiv pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca MATIZ, B41AWG, serie sasiu 15D070457, serie motor 271199KA1 și cap. cilindrică 796 cmc, ora 11,00 inclusiv pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca CIELO, B48LGJ, serie sasiu D071921, serie motor 136108R și cap. cilindrică 1.498 cmc, respectiv ora 11,30 inclusiv pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca CIELO, B36ZAA, serie sasiu 14D065869, serie motor 105554R și cap. cilindrică 1.498 cmc, să depună o cauţiune de 10% din preţul de începere a licitaţiei, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, precum şi să depună, cu respectarea aceluiaşi termen-limită – 26 mai 2015, ora 10,00 inclusiv pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca SKODA, B26VVI, serie sasiu 315189, serie motor 2394149 și cap. cilindrică 1.289 cmc, ora 10,30 inclusiv pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca MATIZ, B41AWG, serie sasiu 15D070457, serie motor 271199KA1 și cap. cilindrică 796 cmc, ora 11,00 inclusiv pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca CIELO, B48LGJ, serie sasiu D071921, serie motor 136108R și cap. cilindrică 1.498 cmc, respectiv ora 11,30 inclusiv pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca CIELO, B36ZAA, serie

 

 

 

sasiu 14D065869, serie motor 105554R și cap. cilindrică 1.498 cmc, la sediul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache (sediu indicat în antetul prezentei publicaţii), o ofertă de cumpărare pentru bunul mobil, oferta la care se va anexa originalul dovezii de depunere a cauţiunii (cu precizarea, în afara datelor de identificare a licitatorului şi a scopului consemnării, a numerelor dosarelor de executare, respectiv 926/2013,927/2013– B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache precum și a bunului mobil pentru care este făcută oferta de cumpărare).

Menționăm că, deoarece la data emiterii prezentei nu se cunoaște locul situării bunurilor mobile ce formează obiectul vânzării silite, licitația va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3, iar eventualul adjudecatar va putea intra în posesia bunurilor mobile adjudecate doar pe baza unei proceduri ulterioare de intrare în posesie.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 9 (nouă) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.761 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorul 6, la sediul Primăriei Sectorului 3 precum şi la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 6. Debitoarea va fi înştiinţată despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia precum și la sediul ales, un exemplar va fi comunicat creditorului iar câte un exemplar original se va depune la fiecare dintre cele două dosare de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei: 15 mai 2015.

 

Executor judecătoresc,

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1025/2014 – BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr.1025/2014– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr.1025/2014/14.05.2015

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 14 mai 2105

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere dosarul de executare înregistrat pe rolul B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache sub nr.1025/2014, format pentru punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de Sentinţa Arbitrală nr.69 din data de 05 iunie 2014 pronunţată de Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în dosarul nr.248/2012, la cererea creditoarei S.C. MC DONALD’S ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Nicolae Titulescu, nr.4-8, America House, Aripa de Vest, etaj 5, sector 1, reprezentată de SCP Ţuca Zbârcea&Asociaţii, împotriva debitorilor POPA EUGEN TITEL, cu domiciliul în Bucureşti, strada Popa Nan, nr.66B, sector 2, POPA AMELIA NICOLETA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Popa Nan, nr.66B, sector 2, PANAIT ADRIAN, cu domiciliul în Bucureşti, strada Caşin, nr.21, sector 1 şi PANAIT DANA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Caşin, nr.21, sector 1,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de către creditoarea S.C. MC DONALD’S ROMÂNIA S.R.L., s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil reprezentat de teren intravilan în suprafață de 8.205 mp, situat în Bucureşti, Aleea Teișani, Tarla 22 P 315, nr.359, sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 237245, având nr. cadastral 237245, proprietate a debitorilor POPA EUGEN TITEL și POPA AMELIA NICOLETA,

având în vedere faptul că urmărirea silită imobiliară, în dosarul de executare nr.1025/2014-B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache, a fost încuviințată prin încheierea, pronunţată, în data de 02 septembrie 2014, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosar nr. 34673/299/2014,

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 13 mai 2015, sub nr. 1025/2014/13.05.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 435.291 de lei,      

având în vedere că, până în prezent, debitorii, deși somați de executorul judecătoresc, nu au plătit suma datorată stabilită provizoriu, în raport cu data de 14 mai 2015, în cuantum de 6.404.610,78 lei în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1025/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 14 mai 2015, sub nr. 1025/2014/14.05.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunului imobil reprezentat de teren intravilan în suprafață de 8.205 mp, situat în Bucureşti, Aleea Teișani, Tarla 22 P 315, nr.359, sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 237245, având nr. cadastral 237245, ca fiind în data de 10 iunie 2015, la ora 11,00,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 10 iunie 2015 la ora 11,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil reprezentat de teren intravilan în suprafață de 8.205 mp, situat în Bucureşti, Aleea Teișani, Tarla 22 P 315, nr.359, sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 237245, având nr. cadastral 237245, proprietate a debitorilor POPA EUGEN TITEL și POPA AMELIA NICOLETA.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 435.291 de lei.   

 

 

 

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 10 iunie 2015 la ora 11,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară București, nr.21207 din data de 24 martie 2015, care este parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 10 iunie 2015 la ora 11,00 inclusiv :    

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 10 iunie 2015 la ora 11,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 10 iunie 2015, în dosarul de executare nr.1025/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară București, nr. 21207 din data de 24 martie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 1 București, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 1. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 1, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţați despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul acestora, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 14 mai 2015.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 

licitatie ds. nr. 1398/2013 BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr.1398/2013– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

       (la care s-a conexat, în data de 13 martie 2015, dosarul de executare 198/2014 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache)

Nr.1398/2013/14.05.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 14 mai 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere dosarul de executare înregistrat pe rolul B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache sub nr.1398/2013, format pentru punerea în executare a titlurilor executorii reprezentate de Biletul la ordin seria BTRL3BT nr. 2410208, Biletul la ordin seria BTRL3BT nr. 2410200, Biletul la ordin seria BTRL3BT nr. 2410207, la cererea creditoarei S.C. LEYKOM IMPORT-EXPORT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, B-dul Basarabia, nr.256, sector 3, reprezentată prin Avocat Istrăţescu Elia, împotriva debitorului FLORIN HOGEA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Thomas Masaryk, nr.6, apartament 1, sector 2,

având în vedere dosarul de executare înregistrat pe rolul B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache sub nr.198/2014, format pentru punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de Biletul la ordin seria BTRL3BT nr.3194311, la cererea creditoarei S.C. SPIROPLASTIC S.R.L., cu sediul în Constanţa, Bd. I.C.Brătianu, nr.28, lotul 4, judeţ Constanţa, împotriva debitorului FLORIN HOGEA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Thomas Masaryk, nr.6, apartament 1, sector 2,

având în vedere că, prin cererile de executare silite formulate de către creditoarele S.C. SPIROPLASTIC S.R.L și S.C. LEYKOM IMPORT-EXPORT S.R.L., s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunul imobil situat în Voluntari, strada Iancu de Hunedoara, nr.30, judeţ Ilfov, compus din teren intravilan în suprafață de 1.015 mp, înscris în Cartea funciară nr. 116136, având nr. cadastral 116136, precum și construcția edificată pe acesta, ce se compune din locuință S+P+E, din anul 1997, înscrisă în Cartea Funciară nr.116136, având nr. cadastral 116136-C1, proprietate a debitorului FLORIN HOGEA,

având în vedere faptul că urmărirea silită imobiliară, în dosarul de executare nr.1398/2013-B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache, a fost încuviințată prin încheierea pronunțată în data de 03 iulie 2014, în cameră de consiliu, de Judecătoria Buftea, în dosarul nr.3248/94/2014,

având în vedere faptul că urmărirea silită imobiliară, în dosarul de executare nr.198/2014-B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache, a fost încuviințată prin încheierea, pronunţată, în data de 26 iunie 2014, în cameră de consiliu, de Judecătoria Buftea, în dosarul nr.5183/94/2014

având în vedere procesul vebal de conexare emis de B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache sub nr.1398/2013/13.03.2015, prin care toate lucrările şi actele de executare privitoare la formele de urmărire silită din dosarul de executare 198/2014 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, vor fi efectuate în cadrul dosarului de executare nr. 1398/2013 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache,

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 06 aprilie 2015, sub nr. 1398/2013/06.04.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 1.614.897 lei,     

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată stabilită provizoriu, în raport cu data de 06 aprilie 2015, în cuantum de 272.102,43 lei în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1398/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, precum nici suma datorată în cuantum de 76.733,17 lei, în dosarul de executare nr.198/2014-B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.1398/2013/11.05.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 11 mai 2015, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditoarele solicită continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 26 mai 2015 la ora 14,30 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil bunul imobil situat în Voluntari, strada Iancu de Hunedoara, nr.30, judeţ Ilfov, compus din teren intravilan în suprafață de 1.015 mp, înscris în Cartea funciară nr. 116136, având nr. cadastral 116136, precum și construcția edificată pe acesta, ce se compune din locuință S+P+E, din anul 1997, înscrisă în Cartea Funciară nr.116136, având nr. cadastral 116136-C1, proprietate a debitorului FLORIN HOGEA.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este în cuantum de 1.211.173 lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 1.211.173 lei și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 26 mai 2015, la ora 14,30 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 484.469 lei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 1.211.173 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 26 mai 2015 la ora 14,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov sub nr.81256, din data de 15 aprilie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 26 mai 2015 la ora 14,30  inclusiv :    

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 26 mai 2015, ora 14,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 26 mai 2015, în dosarul de executare nr.1398/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la acest al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 10 (zece) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, nr.81256 din data de 15 aprilie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Voluntari. Un exemplar va fi comunicat lui B.E.J. Dorina Gonț, un exemplar va fi comunicat lui B.E.J. Ioachim Flavius Lucian, iar un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 14 mai 2015.

                                                                                                                                         Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 689/2014 BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

   Dosar de executare nr. 689/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 689/2014/14.05.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 14 mai 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602033, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602034, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0611811, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0611812, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602012, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602015, în favoarea creditoarei S.C. INTERCLINIC S.R.L., cu sediu în Bucureşti, strada Podul Giurgiului, nr.8, bloc 5, scara B, etaj 8, apartament 116, sector 5, şi în sarcina debitorului VIRGIL MOCANU, cu domiciliul în Roşiori de Vede, strada Graţiilor, bloc R4, scara A, apartament 5, judeţul Teleorman

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, reprezentat de locuință din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafață de 221 mp înscrisă în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535-C1, precum și asupra cotei de 23/45 din bunul imobil reprezentat de terenul intravilan situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, înscris în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535, proprietate a debitorului VIRGIL MOCANU,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea, pronunţată, în data de 04 septembrie 2014, pronunţată de Judecătoria Roşiori de Vede, în dosar nr. 2373/292/2014,

având în vedere cererea de intervenție formulată de creditoarea intervenientă Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman, cu sediul în Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr.22, județul Prahova, împotriva debitorului VIRGIL MOCANU, cu domiciliul în Roşiori de Vede, strada Graţiilor, bloc R4, scara A, apartament 5, judeţul Teleorman în temeiul titlului executoriu reprezentat de Contractul de Ipotecă Imobiliara autentificat sub nr.1472 din data de 10 august 2012, admisă prin încheierea emisă de către B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache sub nr.689/2014/21.01.2015,

având în vedere încheierea de încuviințare a cererii de intervenție formulată de Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti Administraţia Judeţeană a Finanaţelor, pronunțată de Judecătoria Roșiori de Vede în data de 12 februarie 2015,

având în vedere că preţul bunurilor imobile supuse urmăririi silite a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 08 ianuarie 2015, sub nr.689/2014/08.01.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 1.153.204 lei de lei, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 19 decembrie 2014,  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată stabilită provizoriu, în raport cu data de 14 mai 2015, în cuantum total de 87.240 lei (compusă din suma de 66.273,43 lei cu titlu de debit restant, precum și suma de 20.966,82 lei cu titlu de cheltuieli de executare) în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.689/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr. 689/2014/21.04.2015 - B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la al doilea termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 21 aprilie 2015, ora 18,45, licitaţia publică nu a mai avut loc,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 21 mai 2015 la ora 12,30 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, reprezentat de locuință din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafață de 221 mp înscrisă în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535-C1, precum și a cotei de 23/45 din bunul imobil reprezentat de terenul intravilan situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, înscris în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535, proprietate a debitorului VIRGIL MOCANU.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este în cuantum de 864.903 lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 864.903 lei și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 21 mai 2015, la ora 12,30 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 345.962 lei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 864.903 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 21 mai 2015 la ora 12,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman sub nr.11681, din data de 06 aprilie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 21 mai 2015 la ora 12,30  inclusiv :    

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 21 mai 2015, ora 12,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 21 mai 2015, în dosarul de executare nr.689/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 9 (nouă) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 11681, din data de 06 aprilie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Roșiori de Vede, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Roșiori de Vede. Un exemplar va fi comunicat lui Mocanu Madalina Harita, un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Roșiori de Vede precum și un exemplar va fi comunicat DIRECȚIEI GENERALE A FINANȚELOR PUBLICE TELEORMAN-ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE ROȘIORI DE VEDE, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul lui, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 14 mai 2015.

 

                                                                                                                                         Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1457/2014 BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

   Dosar de executare nr. 1457/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr.1457/2014/27.04.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 27 aprilie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Sentința Civilă nr.1231 din data de 06 septembrie 2006, pronunțată de Judecătoria Oltenița, în dosarul nr.2254/269/2006, în favoarea creditorului Florea Daniel Constantin, cu domiciliul în București, strada Decebal, nr.11, bloc S14, apartament 14, sector 3 şi în sarcina debitorilor Zanfir Cristian, cu domiciliul în Comuna Frumușani, Sat Frumușani, județul Călărași și Zanfir Virgil Dinu, cu domiciliul în Comuna Frumușani, Sat Pasărea, județul Călărași, cu reședința în București, strada Voila, nr.6, bloc 19, scara 1, etaj 2, apartament 8, sector 4,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil reprezentat de teren intravilan în suprafață de 1.579,50 mp situat în Sat Pasărea, Comuna Frumușani, cv 23, parcelele 499-500, lot 2, judeţul Călărași, având nr. cadastral 29154, intabulat în Cartea Funciară nr. 29154 a comunei Frumușani, judeţul Călărași, si pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.239/2010/08.11.2010 de către executor judecătoresc Ene Alexandru,

având în vedere că, până în prezent, debitorul, nu a plătit sumele datorate stabilite provizoriu, în cuantum de 29.054 Euro cu titlu de debit actualizat, suma de 4.547,87 lei cu titlu de cheltuieli de execuare actualizate în baza Raportului de expertiză contabilă întocmit de Expert Contabil Anghel Ion, precum și suma de 11.145,53 lei cu titlu de cheltuieli de executare, în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.1457/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.1457/2014/20.04.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 20 aprilie 2015, nu s-a înscris niciun licitator,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 28 mai 2015 la ora 17,30 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil reprezentat de teren intravilan în suprafață de 1.579,50 mp situat în Sat Pasărea, Comuna Frumușani, cv 23, parcelele 499-500, lot 2, judeţul Călărași, având nr. cadastral 29154, intabulat în Cartea Funciară nr. 29154 a comunei Frumușani, judeţul Călărași, proprietate a debitorului ZANFIR VIRGIL DINU.

Preţul de începere al licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este de 81.561 lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 81.561 lei, la acelaşi termen de licitaţie – 28 mai 2015, la ora 17,30 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 81.561 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 28 mai 2015, la ora 17,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare de executorul judecătoresc.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 28 mai 2015, la ora 17,30 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 28 mai 2015, la ora 17,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 28 mai 2015, în dosarul de executare nr. 1457/2014-B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus descris rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov sub nr. 8109 din data de 16 martie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 28 mai 2015, la ora 17,30, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Oltenița, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Frumușani. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţati despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul acestora precum și la adresa de reședință a debitorului Zanfir Virgil Dinu, iar cel de-al şaptelea exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

            Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 27 aprilie 2015.

 

                                                                                                                                         Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache