licitatie ds. nr. 689/2014 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

   Dosar de executare nr. 689/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 689/2014/27.10.2015

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 27 octombrie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602033, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602034, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0611811, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0611812, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602012, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602015, în favoarea creditoarei S.C. INTERCLINIC S.R.L., cu sediu în Bucureşti, strada Podul Giurgiului, nr.8, bloc 5, scara B, etaj 8, apartament 116, sector 5, şi în sarcina debitorului VIRGIL MOCANU, cu domiciliul în Roşiori de Vede, strada Graţiilor, bloc R4, scara A, apartament 5, judeţul Teleorman

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, reprezentat de locuință din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafață de 221 mp înscrisă în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535-C1, precum și asupra cotei de 23/45 din bunul imobil reprezentat de terenul intravilan situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, înscris în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535, proprietate a debitorului VIRGIL MOCANU,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea, pronunţată, în data de 04 septembrie 2014, pronunţată de Judecătoria Roşiori de Vede, în dosar nr. 2373/292/2014,

având în vedere cererea de intervenție formulată de creditoarea intervenientă Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman, cu sediul în Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr.22, județul Prahova, împotriva debitorului VIRGIL MOCANU, cu domiciliul în Roşiori de Vede, strada Graţiilor, bloc R4, scara A, apartament 5, judeţul Teleorman în temeiul titlului executoriu reprezentat de Contractul de Ipotecă Imobiliara autentificat sub nr.1472 din data de 10 august 2012, admisă prin încheierea emisă de către B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache sub nr.689/2014/21.01.2015,

având în vedere încheierea de încuviințare a cererii de intervenție formulată de Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti Administraţia Judeţeană a Finanaţelor, pronunțată de Judecătoria Roșiori de Vede în data de 12 februarie 2015,

având în vedere că preţul bunurilor imobile supuse urmăririi silite a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 08 ianuarie 2015, sub nr.689/2014/08.01.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 1.153.204 lei de lei, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 19 decembrie 2014,  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată stabilită provizoriu, în raport cu data de 27 octombrie 2015, în cuantum total de 18.858,61 lei (compusă din suma de 1.273,43 lei cu titlu de debit restant, precum și suma de 17.585,18 lei cu titlu de cheltuieli de executare) în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.689/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr. 689/2014/12.10.2015 – B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, licitația publică din data de 12 octombrie 2015, nu a mai avut loc, fiind depusă la dosarul de executare, cererea formulată de către creditoarea S.C. INTERCLINIC S.R.L înregistrată la B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache sub nr. 1343/09.10.2015, prin care solicită stabilirea unui nou termen de licitație în dosarul de executare nr.689/2014-B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 09 noiembrie 2015 la ora 12.00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, reprezentat de locuință din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafață de 221 mp înscrisă în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535-C1, precum și a cotei de 23/45 din bunul imobil reprezentat de terenul intravilan situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, înscris în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535, proprietate a debitorului VIRGIL MOCANU.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este în cuantum de 864.903 lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 864.903 lei și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 09 noiembrie 2015, la ora 12.00 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 345.962 lei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 864.903 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 09 noiembrie 2015 la ora 12.00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman sub nr.34690, din data de 07 octombrie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 09 noiembrie 2015 la ora 12.00 inclusiv :    

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 09 noiembrie 2015, ora 12.00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 09 noiembrie 2015, în dosarul de executare nr.689/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 10 (zece) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 34690, din data de 07 octombrie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Roșiori de Vede, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Roșiori de Vede. Un exemplar va fi comunicat lui Mocanu Madalina Harita, un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Roșiori de Vede, un exemplar va fi comunicat către S.C BANCPOST S.A., precum și un exemplar va fi comunicat DIRECȚIEI GENERALE A FINANȚELOR PUBLICE TELEORMAN-ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE ROȘIORI DE VEDE, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul lui, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 27 octombrie 2015.

                                                                                                                                         Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

PUBLICATIE DE VANZARE IN D.X. 196/2011 BEJ MIHAI DIMA

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE  NR.  196/ 2011

 

Văzând dispoziţiile art. 504 C.proc.civ.,

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 196/2011, prin care se înaintează spre executare Sentinţa Civilă nr. 9984/20.11.2007 a Judecătoriei Sector 3 Bucureşti şi Decizia Civilă nr. 681 A/19.05.2008 a Tribunalului Bucureşti Secţia a III-a Civilă, definitive, irevocabile şi învestite cu formulă executorie, precum şi Sentinţa Civilă nr.8681 din 28.11.2011 a Judecătoriei Sector 4 – Secţia Civilă, îndreptată prin Încheierea din 12.06.2012, pronunţată de Judecătoria Sector 4, în dosarul nr.18279/4/2009 şi Decizia Civilă nr.592A din 06.06.2013 a Tribunalului Bucureşti-Secţia a-IV-a civilă, îndreptată prin Încheierea din 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti-Secţia a-IV-a civilă, pronunţată în dosarul nr.18279/4/2009, definitive, prin care obligă pe debitoarea defunctă TRIBOI NATALIA, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Lăstarului nr. 26, sector 4,  la plata sumei de 14.135 lei cu titlu de sultă şi 2.233 lei cheltuieli de judecată ai cărei moştenitori sunt TRIBOI CORNELIU, domiciliat în Bucureşti, str.Lăstarului nr.26, sector 4 şi GIGHIDIS DELIA, cu domiciliu în Grecia, Alexandropolis 68.100, Makri T.O. 1220 şi domiciliul ales în Bucureşti, str.Zece Mese nr.6A, sector 2, către creditorii HONTARU MARIA, domiciliată în Bucureşti, str. Baba Novac nr. 16, bl. 23, sc. 3, et. 3, ap. 101, sector 3 şi intervenientul forţat GEORGESCU DAN, domiciliat în Bucureşti, str. Almaş nr. 18 A sector 1, lotul nr. 1, sumă constatată şi prin decizia civilă nr. 592A din 06.06.2013 a Tribunalului Bucureşti-Secţia a-IV-a civilă, în cuantum total de 16.360 lei, cîte 8.184 lei pentru fiecare creditor, plus 3.890 lei cheltuieli de judecată, cîte 1.945 lei de fiecare moştenitor.

Creditorii HONTARU MARIA şi GEORGESCU DAN, prin avocat Tăcăluţă Iulian Dragoş au solicitat executarea silită împotriva moştenitorilor defunctei debitoare  TRIBOI NATALIA, respectiv TRIBOI CORNELIU şi GIGHIDIS DELIA, pentru recuperarea sumei de mai sus actualizată, plus cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din 17.04.2014, pronunţată în dosarul nr. 19968/301/2014 a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, a fost încuviinţată executarea silită împotriva moştenitorilor debitoarei defuncte, în baza titlurilor executorii mai sus menţionate.

Prin procesul – verbal din data de 23.06.2014, ora 10.00, a fost actualizată creanţa creditorilor şi cheltuielile de judecată, rezultînd suma totală de 25.158,17 lei şi prin acelaşi proces-verbal s-au stabilit cheltuieli de executare în cuantum de 3.894 lei.

Prin procesul-verbal din 02.09.2014, ora 11.00 s-a îndreptat procesul-verbal din 23.06.2014, ora 10.00, potrivit deciziei C.A.B. şi s-au stabilit cheltuieli de executare în cuantum de 2.500 lei onorariu avocat.

La data de 02.09.2014 s-a întocmit somaţie imobiliară, pentru suma totală de 29.589,08 lei, ce s-a comunicat debitorilor  la 02.09.2014, iar debitoarei s-a transmis şi prin poştă la domiciliul acestei în Grecia.

La data de 08.05.2015 debitorii au fost citaţi pentru termenul din 26.06.2015, ora 10.00, în vederea stabilirii preţului imobilului suspus executării silie, prin acordul acestora.

Prin procesul-verbal din 26.06.2015, ora 10.00 s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice, în vederea stabilirii valorii de circulaţie a imobilului debitorilor, numindu-se în cauză expertul tehnic Turcu Miron.

La data de 10.08.2015 s-a depus la dosarul de executare raportul de expertiză tehnică, iar la data de 20.10.2015 s-a solicitat fixarea termenului de vânzare la licitaţie publică a imobilului debitorilor.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 18.12.2015, orele 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitorilor TRIBOI CORNELIU şi GIGHIDIS DELIA  şi anume:

imobilul situat în Bucureşti, str.Eufrosina Popescu nr.69, sector 3, compus din construcţie alcătuită din parter în suprafaţă construită de 75,73 m.p. şi suprafaţă utilă de 58,72 m.p. şi teren în suprafaţă de 166,04 m.p.

Licitaţia începe de la preţul de 255.254 lei, stabilit prin raportul de expertiză întocmit de ing.Turcu Miron.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN, în contul nr.RO60 BREL 0002 0005 4084 0101, 10% din preţul de începere al licitaţiei.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 28.10.2015.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 7 exemplare spre cele legale.

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

Publicatie de vanzare D.X. 2/2010 BEJ MIHAI DIMA

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE NR. 2/2010

 

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 2/2010, prin care se înaintează spre executare Contractul de Împrumut cu Garanție Imobiliară și Contract de Novație Obiectivă, autentificat cu Încheierea nr. 856/26.08.2009, către notar public Coliban Rodica, prin care creditorul FILIP DANIEL ALEXANDRU, domiciliat în București, B-dul Mircea Vodă nr. 37, bl. M29, sc. B, ap. 54, sector 3, a dat cu titlu de împrumut fără dobândă debitoarei GRUMĂZESCU VIORICA, domiciliată în București, str. Lotrioara nr. 7, bl. V32, sc. C, et. 9, ap. 126, sector 3, suma de 32.750 Euro, urmând a fi restituită integral și obligatoriu în Euro, la data de 25.11.2009. În situația în care suma nu se restituie la termenul din 25.11.2009, creditorul acordă un termen până la 05.01.2010, pentru restituirea sumei, în condițiile în care debitoarea pe lângă suma împrumutată va achita daune interese de 1% din suma împrumutată pe zi de întârziere.

Creditorul FILIP DANIEL ALEXANDRU a solicitat executarea silită împotriva debitoarei GRUMĂZESCU VIORICA, prin urmărirea bunului imobil situat în București, str. Lotrioara nr. 7, bl. V32, sc. C, et. 9, ap. 126, sector 3, în vederea recuperării sumei de 32.750 Euro, plus daunele – interese de 1% din suma împrumutată pe zi de întârziere și cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din 11.03.2010 a Judecătoriei Sectorului 3 a fost încuviințată executarea silită prin urmărirea bunului imobil proprietatea debitoarei, în vederea realizării creanței de 32.750 EUR, plus cheltuielile de executare.

Prin Procesul-verbal din 19.04.2010, ora 14.00, al BEJ MIHAI DIMA, s-a procedat la calculul cheltuielilor de executare, acestea fiind în sumă de 18.478,43 lei.

Precizăm că s-au îndeplinit formalitățile premergătoare vânzării, prin: întocmirea procesului-verbal de situație la data de 16.04.2010, ora 11.00, comunicat debitoarei la 27.04.2010; s-a întocmit și s-a înscris somație la OCPI București-BCPI Sector 3, cu Încheierea nr. 209406 din 23.04.2010, comunicată debitoarei la 27.04.2010; s-a întocmit Raport de expertiză tehnică de către expert-judicar Turcu Miron, comunicat debitoarei la data de 20.12.2010.

La data de 15.12.2010, creditorul FILIP DANIEL ALEXANDRU, a solicitat fixarea termenului de vânzare la licitație publică a imobilului proprietatea debitoarei, termen fixat prin rezoluție la 28.01.2011, ora 10.00, pentru care s-au emis publicații de vânzare începând cu prețul de 228.123 lei, stabilit prin Raportul de expertiză, citații și adrese în vederea comunicării sarcinilor și debitelor imobilului supus executării silite.

La termenul de licitație din 28.01.2011, ora 10.00, la solicitarea părților, executarea s-a suspendat.

Prin Procesul-verbal din data de 04.03.2013, ora 13.20, al BEJ MIHA DIMA, s-a constatat perimată executarea silită.

 

La data de 24.02.2015, debitoarea ne depune la dosarul de executare o cerere, alăturat cu 13 fotocopii, precizând faptul că, împotriva creditorului FILIP DANIEL ALEXANDRU, ANAF, prin AJFPI-Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice, a dispus înființarea popririi asupra sumei de 32.750 EUR, datorată de către aceasta creditorului, iar față de această situație,  suma pe care debitoarea o datorează creditorului va fi plătită către AFP Ilfov.

La data de 17.03.2015, creditorul solicită fotocopierea dosarului de executare, iar la 19.03.2015, solicită continuarea executării silite în cadrul dosarului nr. 2/2010. Urmare a cererii creditorului, s-a efectuat adresă către Judecătoria Sectorului 3 în vederea încuviințării executării silite, fiind respinsă de către instanța de executare.

Prin Sentința Civilă nr. 8362 din 11.06.2015 a Judecătoriei Sector 3, definitivă, a fost anulat procesul-verbal din 04.03.2013, prin care s-a constatat perimarea executării silite.

La data de 10.08.2015, creditorul-cesionar ȘTEFAN ILIE, domiciliat în București, Șos. Olteniței, nr. 140, bl. 5, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 4, a solicitat continuarea executării silite în dosarul nr. 2/2010, în vederea realizării creanței cesionate în cuantum de 32.750 EUR, plus cheltuielile de executare, prin efectuarea unei noi expertize tehnice asupra imobilului proprietatea debitoarei, depunând alăturat Contractul de cesiune creanță, încheiat la 14.02.2014, conform cu originalul, precum și notificarea N233 din 29.05.2015, efectuată prin intermediul BEJ MIHAI DIMA, către debitoare, în fotocopie conform cu originalul.

La data de 11.08.2015, s-a efectuat o nouă adresă către expert-tehnic Turcu Miron, în vederea stabilirii valorii de circulație a imobilului.

La data de 23.10.2015, s-a depus la dosarul de executare Raportul de exepertiză tehnică, comunicat debitoarei la 26.10.2015, iar creditorului-cesionar, la 28.10.2015.

La data de 28.10.2015, creditorul-cesionar solicită fixarea termenului de vânzare la licitație publică a imobilului proprietatea debitoarei, termen fixat prin rezoluție la 11.12.2015, ora 10.00.

Prin prezenta aducem la cunoştiinţă generală că în ziua de 11.12.2015, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitoarei GURMĂZESCU VIORICA şi anume:

 • imobilul situat în București, str. Lotrioara, nr. 7, bl. V32, sc. C, et. 9, ap. 126, sector 3, apartament compus din 2 camere și dependințe, decomandat, în suprafaț. utilă de 48,50 m.p., împreună cu cota indiviză de 0.75% din părțile și dependințele comune ale blocului, cu teren în folosință în cotă indiviză în suprafaț. de 7,63 m.p., având Carte Funciară nr. 38784 nedefinitivă și nr. cadastral 1166/126, și Carte Funciară Colectivă nr. 2910.
 • Licitaţia începe de la suma de 154 lei, conform raportului de expertiză întocmit în cauză de expert Turcu Miron.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se aduce la cunoştiinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştiinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 28.10.2015.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 6 exemplare spre cele legale.

 

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

203/2011 B.E.J. Bogdan Dumitrache

151016132508_0001Dosar de executare nr. 203/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache

(la care s-a conexat dosarul de executare

nr.85/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache)

Nr. 203/2011/15.10.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 15 octombrie 2015

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de Contractul de împrumut autentificat sub nr.570 din 13 august 2009 de BNP Ene Diana-Cosmina şi modificat prin Actul adiţional autentificat sub nr.1024 din 27 noiembrie 2009 (în temeiul căruia a fost format dosarul de executare nr.203/2011-B.E.J. Bogdan Dumitrache) şi sentința civilă nr.1761 pronunțată în data de 03 decembrie 2012, de Judecătoria Urziceni, în dosarul nr.777/330/2011 (în temeiul căruia a fost format dosarul de executare nr.85/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache), în sarcina debitorului STOIAN OVIDIU, cu domiciliul în Bucureşti, strada Wolfgang Amadeus Mozart, nr.7, scara C, etaj 3, apartament 49, sector 2, având CNP 1490104400241 şi în favoarea creditorului APOSTOL ALEXANDRU, cu domiciliul ales la C.I. Magori Laura Valentina, în București, Calea Crângași nr.16, bloc 41, scara 2, apartament 73, sector 6,

            având în vedere că, prin cererile de executare silită formulate de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Sineşti, judeţul Ialomiţa, compus din teren intravilan in suprafata de 2012 mp, tarlaua 20, parcela 694, 695, şi construcţie de locuit-C1, P+E, cu suprafata construita de 129 mp și suprafata desfasurata de 258 mp, an de constructie 1992, realizata din zidarie de caramida, plansee si scari din beton armat si sarpanta de lemn, invelitoare din tabla, constructia fiind finisata la exterior și avand drum de acces  betonat,  și C2-constructii anexe cu suprafata de 50 mp, identificat prin numerele cadastrale 2577, 2577-C1 şi 2577-C2, înscris în Cartea funciară nr.21671 a localităţii Sineşti (proventă din conversia pe hârtie a CF nr.3200), aparținând debitorului STOIAN OVIDIU,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.203/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache (la care s-a conexat dosarul de executare nr.85/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache), aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum de 8.500 euro, a debitului în cuantum de 2.756,70 lei, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.203/2011/13.10.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 13 octombrie 2015, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditoarea a solicitat continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 09 decembrie 2015, la ora 16,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Sineşti, judeţul Ialomiţa, compus din teren intravilan in suprafata de 2012 mp, tarlaua 20, parcela 694, 695, şi construcţie de locuit-C1, P+E, cu suprafata construita de 129 mp și suprafata desfasurata de 258 mp, an de constructie 1992, realizata din zidarie de caramida, plansee si scari din beton armat si sarpanta de lemn, invelitoare din tabla, constructia fiind finisata la exterior și avand drum de acces  betonat,  și C2-constructii anexe cu suprafata de 50 mp,

 

 

identificat prin numerele cadastrale 2577, 2577-C1 şi 2577-C2, înscris în Cartea funciară nr.21671 a localităţii Sineşti (proventă din conversia pe hârtie a CF nr.3200), aparținând debitorului STOIAN OVIDIU.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen este de 215.677,68 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 215.677,68 de lei, la acelaşi termen de licitaţie – 09 decembrie 2015–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 215.677,68 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 09 decembrie 2015, la ora 16,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 09 decembrie 2015, la ora 16,00, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 09 decembrie 2015, la ora 16,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 09 decembrie 2015 în dosarul de executare nr.203/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomita-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Slobozia sub nr.75851 din data de 16 septembrie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 09 decembrie 2015, la ora 16,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (şase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Urziceni, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sinesti. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţaţ despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar cel de-al şaselea exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 15 octombrie 2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1179/2012 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 19 noiembrie 2015, ora 10:00

Dosar de executare nr. 1179/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1179/2012/14.10.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 14 octombrie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de Declaraţie-Angajament autentificată prin încheierea nr. 2953 la data de 18 iulie 2008 de BEJ Totis Andreia Mura, coroborat cu Actul de adjudecare din data de 16 iulie 2009 întocmit în cadrul dosarului de executare nr. 388/2008, în favoarea creditoarei S.C LUKOIL ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Nordului, nr.28-36, sector 1 şi în sarcina debitoarei debitorului POPA IONEL VIRGIL, cu domiciliul în Bucuresti, strada Cornului, nr.60/A, sector 6.

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Bucureşti, strada Cornului, nr.60/A, sector 6, înscris în Cartea funciară nr. 204050, format din construcţie S+P+1E+M, având numar cadastral 204050-C1 şi teren în suprafaţă de 487 m.p. (din masurători 485,78 m.p.), avand nr. cadastral 204050, potrivit descrierii din Cartea Funciara, aparținând debitorului POPA IONEL VIRGIL,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin Raportul de evaluare întocmit de expert tehnic judiciar Gheorghe Constantin, la prețul de 1.218.000 de lei,   

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1179/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea sumei de 2.475.422 de lei cu titlu de debit, a sumelor cu titlu de actualizare a debitului cu dobanda legala, precum şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.1179/2012/08.09.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 08 septembrie 2015, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditoarea solicită continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

având în vedere procesul verbal încheiat în data de 13 octombrie 2015 sub nr. 1179/2012/ 13.10.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 19 noiembrie 2015, la ora 10,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, strada Cornului, nr.60/A, sector 6, înscris în Cartea funciară nr. 204050, format din construcţie S+P+1E+M, având numar cadastral 204050-C1 şi teren în suprafaţă de 487 m.p. (din masurători 485,78 m.p.), avand nr. cadastral 204050, potrivit descrierii din Cartea Funciara.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen (acest din urmă preţ a fost egal cu valoarea stabilită – 1.218.000 de lei – prin Raportul de evaluare întocmit de expert tehnic judiciar Gheorghe Constantin), este de 913.500 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 913.500 de lei, la acelaşi termen de licitaţie – 19 noiembrie 2015, ora 10,00 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 913.500 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 19 noiembrie 2015, ora 10,00 întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare de executorul judecătoresc.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 19 noiembrie 2015, ora 10,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 19 noiembrie 2015, ora 10,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 19 noiembrie 2015, în dosarul de executare nr. 1179/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sector 6 sub nr. 47984 din data de 14 septembrie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 19 noiembrie 2015, ora 10,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

            Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 2 (doua) file fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 47984 din data de 14 septembrie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 6, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 6. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul său. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul  http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

. Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 14 octombrie 2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache0299_0001

Publicatie de vanzare in D.X. 46/2009 BEJ MIHAI DIMA

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE 46/2009

 

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 46/2009, prin care se înaintează spre executare Sentinţa Penală nr. 1643/F/03.12.2007 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, definitivă şi învestită cu formulă executorie şi Decizia Penală nr. 45/A/21.02.2008 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, învestită cu formulă executorie, prin care obligă debitorul ANASTASE MARIAN, domiciliat în Bucureşti, str. Zarzărilor nr. 1, sector 3, să plătească creditoarei S.C. GISA COM S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Brânduşelor nr. 8, bl. V77, sc. 2, ap. 15, sector 3 şi cu sediul procesual ales la SCA „Enescu, Ene şi Asociaţii”, din Bucureşti, str. Prof. Dr. Mihail Georgescu nr. 19, parter, ap. 1, sector 2, suma de 115.094,23 lei, sumă ce va fi actualizată în raport de indicele de inflaţie de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective, precum şi sumele de 4.034,10 lei şi 4.329 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

La data de 13.03.2009, creditoarea S.C. GISA COM S.R.L., prin avocat Enescu Victor, a solicitat executarea silită împotriva debitorului ANASTASE MARIAN, prin urmărirea bunului imobil situat în Bucureşti, str. Zarzărilor nr. 1, sector 3, în vederea recuperării sumelor de: 115.094,23 lei, actualizată de la data producerii prejudiciului (05.04.2005) şi până la data plăţii efective, 4.034,10 lei şi 4.329 lei, plus cheltuielile de executare.

La data de 13.03.2009 s-a întocmit procesul verbal de situație, iar la data de 17.03.2009 s-a întocmit somație ce a fost înscrisă în cartea funciară nr.6024 de către O.C.P.I. SECTOR 3 cu încheierea nr.159822 din 19.03.2009 și s-a comunicat debitorului la data de 27.03.2009.

La data de 07.07.2009 creditoarea prin avocat depune o cerere prin care precizează faptul că imobilul supus executării silite fiind bun comun al debitorului și soției acestuia Anastase Irina- Otilia, s-a depus pe rolul Jud. Sector 3 acțiune de partaj ce face obiectul dosarului nr.11238/301/2009, depunând alăturat certificatul din 23.06.2009 emis de Judecătoria Sector 3.

La data de 10.03.2010 creditoarea prin avocat solicită eliberarea unei fotocopii certificate de pe dosarul de executare nr.46/2009, ce au fost eliberat la data de 16.03.2010.

La data de 06.11.2014 creditorul cesionar Munteanu Ion cu domiciliul procesual ales la S.C.P.A. MITUCĂ ȘI ASOCIAȚII din Bucureşti, str. Prof. Dr. Mihail Georgescu nr. 19, parter, ap. 1, sector 2, în calitate de cesionar al creanței deținute de S.C. GISA COM S.R.L. conform contractului de cesiune atestat sub nr.02/24.01.2014 de S.C.P.A. MITUCĂ ȘI ASOCIAȚII solicită să luăm act de schimbarea creditorului ca urmare a cesiunii de creanță ce face obiectul dosarului nr.46/2009 și reluarea executării silite prin valorificarea imobilului teren și construcție situat în București str. Zarzărilor nr.1, sector 3, în vederea recuperării creanței de 123.457,33 lei.

Urmarea cererii formulată de creditorul cesionar Munteanu Ion s-a solicitat încuviințarea executării silite de către Judecătoria Sectorului 3 asupra imobilului situat în București str. Zarzărilor nr.1, sector 3, compus din teren în suprafață de 300 m.p. și construcție existentă pe acesta, iar prin încheierea din 12.12.2014 pronunțată în dosarul nr.76341/301/2014 s-a încuviințat executarea silită asupra imobilului proprietatea debitorului.

La data de 21.01.2015, ora 16.00, s-a întocmit Procesul-verbal de situație. La data de 04.03.2015, s-a întocmit somație imobiliară, ce a fost înscrisă la Cartea Funciară cu Încheierea nr. 5159 din 30.01.2015. Prin Procesul-verbal din data de 22.01.2015, ora 11.00, s-a actualizat creanța, calculându-se și cheltuieli de executare. Somația a fost comunicată debitorului la data de 17.03.2015, ora 12.00, procedura îndeplinidu-se

 

 

prin depunerea actelor la cutia poștală. La data de 03.06.2015, debitorul a fost citat pentru termenul din 12.06.2015, ora 10.00, creditorul-cesionar având termen în cunoștință prin avocat.

Prin procesul-verbal din 12.06.2015, ora 10.00 s-a dispus efectuarea unei experize tehnice care să stabilească valoarea de circulație a imobilului supus executării silite. La data de 06.07.2015 s-a depus la dosarul de executare raportul de exepertiză efectuat în cauză, comunicat debitorului la 13.07.2015 și creditorului, prin avocat la 14.07.2015. La data de 24.07.2015, creditorul prin avocat solicită fixarea termenului de vânzare la licitație publică a imobilului , proprietatea debitorului, termen fixat prin rezoluție la data de 11.09.2015, ora 10.00, pentru care s-au emis publicații de vînzare la prețul de 657.150 lei, stabilit prin raporul de expertiză, citații și adrese. La termenul de vînzare din 11.09.2015, ora 10.00, licitația s-a amînat pentru lipsa extrasului informativ de carte funciară, la data de 15.10.2015, ora 10.00.

La termenul de vânzare din 15.10.2015, ora 10.00, după parcurgerea procedurii de vânzare, din lipsa licitatorilor, vânzarea s-a amânat la data de 20.11.2015, ora 10.00, prețul reducându-se cu 25%.

Prin prezenta aducem la cunoştiinţă generală că în ziua de 20.11.2015, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitorului ANASTASE MARIAN şi anume:

 • imobilul situat în București, str.Zarzărilor nr.1, sector 3, casă la curte, construcția fiind compusă din parter și etaj cu scară interioară, 5 camere, bucătărie și magazine, cu teren în suprafață totală de 300 m.p., 284 m.p. suprafață măsurată, înscris în Cartea Funciară nr.207839(n.vechi 60244), cu număr cadastral 207839-C1 și 207839.

                   Licitaţia începe de la suma de 492.862,50 lei, ca urmare a reducerii cu 25%, conform disp. Art. 509 alin. (5) C.proc.civ..

    Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se aduce la cunoştiinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştiinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 15.10.2015.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 6 exemplare spre cele legale.

 

 

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

licitatie ds. nr. 661/2014 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

Dosar de executare nr. 661/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 661/2014/05.10.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNURILOR IMOBILE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 05 octombrie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de contractul de împrumut nr. 178-15-001287 din data de 12.08.2008, contractul de ipotecă autentificat la data de 23 octombrie 2008, prin încheierea de autentificare nr. 3020 şi contractul de garanţie reală pe fondul de comerţ al debitorului  identificat prin nr. PC 2246/13.08.2008, creditoare fiind BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD, persoană juridică cipriotă, cu sediul în strada Stassionou, nr.51, 2002 Strovolos, Nicosia, Cipru şi cu sediul ales la S.C.P. Reff & Asociaţii, în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea „America House”, etajele 2-3, cam. 301, sector 1, iar debitoare fiind S.C. RIOMALE INVESTMENTS S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Vasile Carlova nr.2, parter, bloc A7bis, scara 1, apartament 2, sector 3, CUI 23681580,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, iar la data de 28 mai 2015 a fost formulata cererea inregistrată sub nr.668/28.05.2015, prin care se solicită vanzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil situat în Bucureşti, strada Stanei, nr. 41, 43 şi 38 şi strada Colnicului nr. 41 şi 42-44, sector 4, înscris în Cartea Funciară nr.211004, a municipiului Bucureşti – sector 4, având nr. cadastral 211004,
 • bunul imobil situat în Bucureşti, strada Pridvorului. nr. 36 şi 38, sector 4, înscris în Cartea Funciară nr. 210997, a municipiului Bucureşti – sector 4, având nr. cadastral 210997.

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.661/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum total de 13.675.143,67 euro, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că la dosarul de executare nr.661/2014– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” au fost depuse Rapoartele de expertiză întocmite la data de 26 iunie 2015 de expert tehnic judiciar Stan Florentina, având legitimație ANEVAR nr.16228 și autorizatie emisă de Ministerul Justiției sub nr.11776 seria 4431, pe baza cărora a fost stabilit preţul imobilelor supuse urmăririi silite prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 29 septembrie 2015, sub nr.661/2014/29.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, și anume prețul de 19.455.103 lei la care se adaugă TVA,

având în vedere că imobilele supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt scoase la licitație publică în bloc, potrivit cererii creditoarei, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice de 19.455.103 lei la care se adaugă TVA.

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 30 septembrie 2015 sub nr.661/2014/30.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunurilor imobile anterior menționate, ca fiind în data de 29 octombrie 2015, la ora 09,00,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 29 octombrie 2015, la ora 09,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

Vânzarea silită la licitaţie publică în bloc, a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil situat în Bucureşti, strada Stanei, nr. 41, 43 şi 38 şi strada Colnicului nr. 41 şi 42-44, sector 4, înscris în Cartea Funciară nr.211004, a municipiului Bucureşti – sector 4, având nr. cadastral 211004,
 • bunul imobil situat în Bucureşti, strada Pridvorului. nr. 36 şi 38, sector 4, înscris în Cartea Funciară nr. 210997, a municipiului Bucureşti – sector 4, având nr. cadastral 210997,

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite în bloc la licitaţie publică, este de 19.455.103 lei la care se adaugă TVA.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 29 octombrie 2015, la ora 09,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucuresti-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 4, şi anume:

 • extrasul de carte funciară nr. 26669 din data de 22.08.2014,
 • extrasul de carte funciară nr. 26668 din data de 22.08.2014,

care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 29 octombrie 2015, la ora 09,00 inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare în bloc a imobilelor cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 29 octombrie 2015, la ora 09,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 29 octombrie 2015, în dosarul de executare nr.661/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie pentru primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunurilor imobile.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 9 (noua) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 4, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 4. Un exemplar va fi comunicat Directiei de Taxe si Impozite Locale Sector 4, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 05 octombrie  2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitaie ds. nr. 663/2014 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitraceh, 29 octombrie 2015, ora 17:00

Dosar de executare nr. 663/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 663/2014/05.10.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNURILOR IMOBILE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 05 octombrie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de împrumut nr.177.15.000394 din data de 11.08.2008 şi contractul de ipotecă autentificat la data de 14 august 2008 prin încheierea de autentificare nr.2264, creditoare fiind BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD, persoană juridică cipriotă, cu sediul în strada Stassionou, nr.51, 2002 Strovolos, Nicosia, Cipru şi cu sediul ales la S.C.P. Reff & Asociaţii, în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea „America House”, etajele 2-3, cam. 301, sector 1, iar debitoare fiind S.C. KLATSIAS ESTATES S.R.L., cu sediu în Bucureşti, strada Iancu de Hunedoara, nr.35, scara B, parter, apartament 1, sector 1,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, iar la data de 28 mai 2015 a fost formulata cererea inregistrată sub nr.668/28.05.2015, prin care se solicită vanzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil – teren intravilan, în suprafata de 3.066,785 mp situat în Comuna Afumaţi judet Ilfov, tarla 71, parcela 252/22, avand nr. cadastral 1752 şi inscris in cartea funciară nr.1777 Afumaţi;
 • bunul imobil – teren intravilan, în suprafata de 3.067,348 mp situat în Comuna Afumaţi, judeţ Ilfov, tarla 71, parcela 252/21, avand nr. cadastral 1750 şi inscris in cartea funciară nr.1781 Afumaţi;
 • bunul imobil – teren intravilan, în suprafata de 1.697,05 mp situat în Comuna Afumaţi, judeţ Ilfov, tarla 71, parcela 252, avand nr. cadastral 1749/2 şi inscris in cartea funciară nr.1989 Afumaţi;

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.663/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum total de 672.598,73 euro, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că la dosarul de executare nr.663/2014– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” au fost depuse Rapoartele de expertiză întocmite la data de 01 mai 2015 de expert tehnic judiciar Stan Florentina, având legitimație ANEVAR nr.16228 și autorizatie emisă de Ministerul Justiției sub nr.11776 seria 4431, pe baza cărora a fost stabilit preţul imobilelor supuse urmăririi silite prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 29 septembrie 2015, sub nr.663/2014/29.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, și anume prețul de 553.756,38 lei la care se adaugă TVA,

având în vedere că imobilele supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt scoase la licitație publică în bloc, potrivit cererii creditoarei, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 553.756,38 lei la care se adaugă TVA.

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 30 septembrie 2015 sub nr.663/2014/30.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunurilor imobile anterior menționate, ca fiind în data de 29 octombrie 2015, la ora 17,00,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 29 octombrie 2015, la ora 17,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

Vânzarea silită la licitaţie publică în bloc, a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil – teren intravilan, în suprafata de 3.066,785 mp situat în Comuna Afumaţi judet Ilfov, tarla 71, parcela 252/22, avand nr. cadastral 1752 şi inscris in cartea funciară nr.1777 Afumaţi;
 • bunul imobil – teren intravilan, în suprafata de 3.067,348 mp situat în Comuna Afumaţi, judeţ Ilfov, tarla 71, parcela 252/21, avand nr. cadastral 1750 şi inscris in cartea funciară nr.1781 Afumaţi;
 • bunul imobil – teren intravilan, în suprafata de 1.697,05 mp situat în Comuna Afumaţi, judeţ Ilfov, tarla 71, parcela 252, avand nr. cadastral 1749/2 şi inscris in cartea funciară nr.1989 Afumaţi;

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite în bloc la licitaţie publică, este de 553.756,38 lei la care se adaugă TVA.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 29 octombrie 2015, la ora 17,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea, şi anume:

 • extrasul de carte funciară nr. 140347 din data de 01.08.2014,
 • extrasul de carte funciară nr. 140352 din data de 01.08.2014,
 • extrasul de carte funciară nr. 140359 din data de 01.08.2014,

care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 29 octombrie 2015, la ora 17,00 inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare în bloc a imobilelor cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 29 octombrie 2015, la ora 17,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 29 octombrie 2015, în dosarul de executare nr.663/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie pentru primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunurilor imobile.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 10 (zece) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Afumați. Un exemplar va fi comunicat Primăriei Afumați, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 05 octombrie  2015.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 663/2014 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

Dosar de executare nr. 663/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 663/2014/05.10.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNURILOR IMOBILE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 05 octombrie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de împrumut nr.177.15.000394 din data de 11.08.2008 şi contractul de ipotecă autentificat la data de 14 august 2008 prin încheierea de autentificare nr.2264, creditoare fiind BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD, persoană juridică cipriotă, cu sediul în strada Stassionou, nr.51, 2002 Strovolos, Nicosia, Cipru şi cu sediul ales la S.C.P. Reff & Asociaţii, în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea „America House”, etajele 2-3, cam. 301, sector 1, iar debitoare fiind S.C. KLATSIAS ESTATES S.R.L., cu sediu în Bucureşti, strada Iancu de Hunedoara, nr.35, scara B, parter, apartament 1, sector 1,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, iar la data de 28 mai 2015 a fost formulata cererea inregistrată sub nr.668/28.05.2015, prin care se solicită vanzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil – teren arabil extravilan, în suprafata de 5.960,640 mp situat în Comuna Afumaţi judeţ Ilfov, tarla 71, parcela 252/21, avand nr. cadastral 1753 şi inscris in cartea funciară nr.1778 Afumaţi;
 • bunul imobil – teren arabil extravilan, în suprafata de 5.968,799 mp situat în Comuna Afumaţi, judeţ Ilfov, tarla 71, parcela 252/21, avand nr. cadastral 1751 şi inscris in cartea funciară nr.1776 Afumaţi;
 • bunul imobil – teren arabil extravilan, în suprafata de 3.302,06 mp situat în Comuna Afumaţi, judeţ Ilfov, tarla 71, parcela 252, avand nr. cadastral 1747/2 şi inscris in cartea funciară nr.1991 Afumaţi,

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.663/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum total de 672.598,73 euro, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că la dosarul de executare nr.663/2014– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” au fost depuse Rapoartele de expertiză întocmite la data de 01 mai 2015 de expert tehnic judiciar Stan Florentina, având legitimație ANEVAR nr.16228 și autorizatie emisă de Ministerul Justiției sub nr.11776 seria 4431, pe baza cărora a fost stabilit preţul imobilelor supuse urmăririi silite prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 29 septembrie 2015, sub nr.663/2014/29.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, și anume prețul de 269.280,70 lei,

având în vedere că imobilele supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt scoase la licitație publică în bloc, potrivit cererii creditoarei, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 269.280,70 lei,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 30 septembrie 2015 sub nr.663/2014/30.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunurilor imobile anterior menționate, ca fiind în data de 29 octombrie 2015, la ora 18,00,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 29 octombrie 2015, la ora 18,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

Vânzarea silită la licitaţie publică în bloc, a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil – teren arabil extravilan, în suprafata de 5.960,640 mp situat în Comuna Afumaţi judeţ Ilfov, tarla 71, parcela 252/21, avand nr. cadastral 1753 şi inscris in cartea funciară nr.1778 Afumaţi;
 • bunul imobil – teren arabil extravilan, în suprafata de 5.968,799 mp situat în Comuna Afumaţi, judeţ Ilfov, tarla 71, parcela 252/21, avand nr. cadastral 1751 şi inscris in cartea funciară nr.1776 Afumaţi;
 • bunul imobil – teren arabil extravilan, în suprafata de 3.302,06 mp situat în Comuna Afumaţi, judeţ Ilfov, tarla 71, parcela 252, avand nr. cadastral 1747/2 şi inscris in cartea funciară nr.1991 Afumaţi,

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite în bloc la licitaţie publică, este de 269.280,70 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 29 octombrie 2015, la ora 18,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea, şi anume:

 • extrasul de carte funciară nr. 140363 din data de 01.08.2014,
 • extrasul de carte funciară nr. 140357 din data de 01.08.2014,
 • extrasul de carte funciară nr. 140270 din data de 01.08.2014,

care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 29 octombrie 2015, la ora 18,00 inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare în bloc a imobilelor cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 29 octombrie 2015, la ora 18,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 29 octombrie 2015, în dosarul de executare nr.663/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie pentru primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunurilor imobile.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 10 (zece) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Afumați. Un exemplar va fi comunicat Primăriei Afumați, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 05 octombrie  2015.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 665/2014 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

Dosar de executare nr. 665/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 665/2014/05.10.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNURILOR IMOBILE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 05 octombrie 2015

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de contractul de împrumut nr. 177-15-000432 din data de 26.09.2008; contractul de ipotecă autentificat la data de 02 octombrie 2008, prin încheierea de autentificare nr. 2811/02.10.2008, creditoare fiind BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD, persoană juridică cipriotă, cu sediul în strada Stassionou, nr.51, 2002 Strovolos, Nicosia, Cipru şi cu sediul ales la S.C.P. Reff & Asociaţii, în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea „America House”, etajele 2-3, cam. 301, sector 1, iar debitoare fiind S.C. ZANTE HOLDINGS S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Ghica Tei nr.91, bl.T32, et.9, ap.186, sector 2,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, iar la data de 28 mai 2015 a fost formulata cererea inregistrată sub nr.668/28.05.2015, prin care se solicită vanzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil – teren extravilan, în suprafata de 21791 mp. situat în Petrachioaia, judet Ilfov, avand nr. cadastral 692 şi inscris in cartea funciară nr.604 localitatea Petrachioaia,
 • bunul imobil – teren extravilan, în suprafata de 5000 mp.situat în Sineşti, judeţ Ialomiţa, avand nr. cadastral 1775 şi inscris in cartea funciară nr.1864 localitatea Sinesti;
 • bunul imobil – teren extravilan, în suprafata de 5000 mp.situat în Sineşti, judeţ Ialomiţa, avand nr. cadastral 1252 şi inscris in cartea funciară nr.1089 localitatea Sinesti;
 • bunul imobil – teren extravilan, în suprafata de 18.000 mp.situat în Sineşti, judeţ Ialomiţa, avand nr. cadastral 1961 şi inscris in cartea funciară nr.2091 localitatea Sinesti,

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.665/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum total de 131.872,35 euro, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că la dosarul de executare nr.665/2014– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” au fost depuse Rapoartele de expertiză întocmite la data de 01 mai 2015 de expert tehnic judiciar Stan Florentina, având legitimație ANEVAR nr.16228 și autorizatie emisă de Ministerul Justiției sub nr.11776 seria 4431, pe baza cărora a fost stabilit preţul imobilelor supuse urmăririi silite prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 29 septembrie 2015, sub nr.665/2014/29.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, și anume prețul de 87.418,10 lei,

 

având în vedere că imobilele supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt scoase la licitație publică în bloc, potrivit cererii creditoarei, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 87.418,10 lei,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 30 septembrie 2015 sub nr.665/2014/30.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunurilor imobile anterior menționate, ca fiind în data de 29 octombrie 2015, la ora 11,00,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 29 octombrie 2015, la ora 11,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

Vânzarea silită la licitaţie publică în bloc, a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil – teren extravilan, în suprafata de 21791 mp. situat în Petrachioaia, judet Ilfov, avand nr. cadastral 692 şi inscris in cartea funciară nr.604 localitatea Petrachioaia,
 • bunul imobil – teren extravilan, în suprafata de 5000 mp.situat în Sineşti, judeţ Ialomiţa, avand nr. cadastral 1775 şi inscris in cartea funciară nr.1864 localitatea Sinesti;
 • bunul imobil – teren extravilan, în suprafata de 5000 mp.situat în Sineşti, judeţ Ialomiţa, avand nr. cadastral 1252 şi inscris in cartea funciară nr.1089 localitatea Sinesti;
 • bunul imobil – teren extravilan, în suprafata de 18.000 mp.situat în Sineşti, judeţ Ialomiţa, avand nr. cadastral 1961 şi inscris in cartea funciară nr.2091 localitatea Sinesti.

 

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite în bloc la licitaţie publică, este de 87.418,10 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 29 octombrie 2015, la ora 11,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomita-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Slobozia, şi anume:

 • extrasul de carte funciară nr. 48822 din data de 30.07.2014,
 • extrasul de carte funciară nr. 48819 din data de 30.07.2014,
 • extrasul de carte funciară nr. 48820 din data de 30.07.2014,

precum și din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea, şi anume:

 • extrasul de carte funciară nr. 134489 din data de 25.07.2014,

care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

 

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 29 octombrie 2015, la ora 11,00 inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare în bloc a imobilelor cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 29 octombrie 2015, la ora 11,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 29 octombrie 2015, în dosarul de executare nr.665/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie pentru primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunurilor imobile.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 14 (paisprezece) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la Judecătoria Urziceni, la locul imobilelor urmărite la sediul Primăriei Petrachioaia precum și la sediul Primăriei Sinesti. Câte un exemplar va fi comunicat Primăriei Petrachioaia precum și Primăriei Sinesti în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul ei, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 05 octombrie 2015.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache