licitatie ds. nr. 1426/2013 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 21 iulie 2014, ora 12:30

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1426/2013 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1426/2013/18.06.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 18 iunie 2014

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătorescasociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Sentinţa Civilă nr.8377 pronunţată în data de 12 aprilie 2013, de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul nr. 53079/299/2012, în favoarea creditoarei S.C. PHOENIX PARK S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada General Berthelot, nr.43-45, sector 1,şi în sarcina debitorului MANEA CĂTĂLIN ANTONIU, cu domiciliul în Bucureşti, strada Cpt. Nicolae Licăreţ, nr.6, bloc PM43, scara B, apartament 66, sector 3,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Bucureşti, strada Eufrosina Popescu, nr.54, bloc 37 A+B, scara F, etaj 5, apartament 241, sector 3, înscris în Cartea funciara nr.219167-C1-U72, având nr. cadastral 219167-C1-U72, compus din 3 camere şi dependinţe cu cota indiviză de 2,49% din părţile şi dependinţele comune blocului şi 9,65 mp teren şi folosinţă, având o suprafaţă utilă de 62,81 mp, suprafaţă locuibilă 41,63 mp, potrivit descrierii din Cartea Funciară, proprietate a debitorului MANEA CĂTĂLIN ANTONIU,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 08 noiembrie 2013 în cameră de consiliu, de Judecătoria Sector 3 Bucureşti, în dosarul nr. 49018/301/2013,

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 13 iunie 2014, sub nr.1426/2013/13.06.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 333.810 de lei, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 02 iunie 2014,  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată (compusă din suma de 545.157,70 lei cu titlu de debit principal, precum şi suma de 8.204,31 lei cu titlu de cheltuieli de judecată restante, la care se adaugă cheluielile de executare silită) în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.1426/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere faptul că acest aspect impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 21 iulie 2014 la ora 12,30va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, strada Eufrosina Popescu, nr.54, bloc 37 A+B, scara F, etaj 5, apartament 241, sector 3, înscris în Cartea funciara nr.219167-C1-U72, având nr. cadastral 219167-C1-U72, compus din 3 camere şi dependinţe cu cota indiviză de 2,49% din părţile şi dependinţele comune blocului şi 9,65 mp teren şi folosinţă, având o suprafaţă utilă de 62,81 mp, suprafaţă locuibilă 41,63 mp, potrivit descrierii din Cartea Funciară, proprietate a debitorului MANEA CĂTĂLIN ANTONIU.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 333.810 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 21 iulie 2014 la ora 12,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 3, nr.11280, din data de 13 martie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 21 iulie 2014 la ora 12,30 inclusiv :

a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;

b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 21 iulie 2014, ora 12,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 21 iulie 2014, în dosarul de executare nr.1426/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 11280, din data de 13 martie 2014, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sector 3, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 3. Un exemplar va fi comunicat Băncii Comerciale Române S.A., în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul lui, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 18 iunie 2014.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 62/2011 BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 62/2011-B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 62/2011/06.06.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 06 iunie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentului proces-verbal,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de contract de împrumut cu gaj general autentificat sub nr. 830 din 04 mai 2011, în favoarea creditoruluiRUSU DANIEL BOGDAN, cu domiciliul în Bucureşti, strada Aleea Botorani, nr. 17, bloc V 50, scara 2, etaj 8, apartament 69, sector 5, CNP 1690827463019 şi în sarcina debitorilor CERNĂUŢANU FLORIN – MARIANşi CERNĂUŢANU FLORINA, ambii cu domiciliul în Bucureşti, strada Ştefan cel Mare, nr. 24, bloc 24B, scara A, etaj 5 apartament 26, sector 2,,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra cotei de 33,4% din imobilul situat în Bucureşti, şoseaua Colentina, nr. 40, bloc 71, scara 2, etaj 1, apartament 41, sector 2, inscris in Cartea funciara nr. 6596, avand nr. cadastral 112/41, imobil compus din 3 camere de locuit în bloc cu P+10 etaje, confort 1 semidecomandat, si pentru care a fost incheiatProcesul-verbal de situaţie imobiliară nr.62/2011/19.12.2011 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite (reprezentat de cota de 33,4% din imobilul situat în Bucureşti, şoseaua Colentina, nr. 40, bloc 71, scara 2, etaj 1, apartament 41, sector 2), şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin procesul verbal privind stabilirea preţului de vânzare silită a imobilului la licitaţie publică, întocmit sub nr. 62/2011/31.03.2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la preţul de 72.700 de lei, preţ de începere a licitaţiei pentru primul termen,

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.62/2011-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.62/2011/20.05.2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 20 mai 2014, nu s-a înscris niciun licitator, însă s-a dispus continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 16 iulie 2014 la ora 14,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a cotei de 33,4% din imobilul situat în Bucureşti, şoseaua Colentina, nr. 40, bloc 71, scara 2, etaj 1, apartament 41, sector 2, inscris in Cartea funciara nr. 6596, avand nr. cadastral 112/41, imobil compus din 3 camere de locuit în bloc cu P+10 etaje, confort 1 semidecomandat.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen (acest din urmă preţ a fost egal cu valoarea stabilită – 72.700 lei – prin procesul verbal privind stabilirea preţului de vânzare silită a imobilului la licitaţie publică, întocmit sub nr. 62/2011/31.03.2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”), este de 54.525 lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 54.525 lei, la acelaşi termen de licitaţie –  16 iulie 2014 la ora 14,00–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 54.525 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 16 iulie 2014 la ora 14,00 întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare de executorul judecătoresc.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 16 iulie 2014 la ora 14,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 16 iulie 2014 la ora 14,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 16 iulie 2014 la ora 14,00, în dosarul de executare nr. 62/2011-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară-Sector 2, nr. 14717, din data de 01 aprilie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 16 iulie 2014 la ora 14,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se vaţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

            Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 2 Bucureşti. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţaţi despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul acestora, iar cel de-al şaptelea exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://cejbuc.ro/category/licitatii/. O copie certificată a prezentei va fi comunicată şi către Banca Transilvania – Sucursala Militari Bucureşti.  

            Prezentei publicaţii se anexeazăextrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară-Sector 2, nr. 14717, din data de 01 aprilie 2014, ce face parte integrantă din aceasta.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 06 iunie 2014.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 2132/2012 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 14 iulie 2014, ora 13:30

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 2132/2012 – B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 2132/2012/04.06.2014

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 04 iunie 2014

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătorescasociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de biletul la ordin seria RZBR3AE, nr.0193172, în favoarea creditoareiSC WIROM GAS SA, cu sediul în Bucureşti, strada Popa Savu nr.77, etaj 3, apartament 6, sector 1, şi în sarcina debitorului MUNICIPIUL TURNU MAGURELE PRIN PRIMAR,cu sediul în Turnu Magurele, strada Republicii nr.2, judetul Teleorman,

            având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare inclusiv asupra bunului imobil situat în Turnu Măgurele, strada General Praporgescu, judeţ Teleorman, reprezentat de teren intravilan în suprafaţă de 2170 mp (din acte) şi 1680 mp. (din măsurători), având nr. cadastral 21677 (nr. cadastral vechi 1139) şi construcţie C1 cămin nefamilişti nr. 1 cu regim de înălţime P+2, având nr. cadastral 21677-C1 şi nr. carte funciară 21677,si pentru care a fost incheiatProcesul-verbal de situaţie imobiliară nr.2132/2012/09.01.2014 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că, prin Procesul-verbal privind stabilirea preţului de vânzare silită a imobilului la licitaţie publică, încheiat la 03 iunie 2014, înregistrat sub nr.2132/2012/03.06.2014-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, s-a stabilit, în temeiul art.500 alin.(2) prima parte C.proc.civ., preţul de vânzare a imobilului situat în Turnu Măgurele, strada General Praporgescu, judeţ Teleorman, reprezentat de teren intravilan în suprafaţă de 2170 mp (din acte) şi 1680 mp. (din măsurători), având nr. cadastral 21677 (nr. cadastral vechi 1139) şi construcţie C1 cămin nefamilişti nr. 1 cu regim de înălţime P+2, având nr. cadastral 21677-C1 şi nr. carte funciară 21677, ca fiind de 305.130 de euro, preţ de începere a licitaţiei la primul termen,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.2132/2012-B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 14 iulie 2014, la ora 13,30, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Turnu Măgurele, strada General Praporgescu, judeţ Teleorman, reprezentat de teren intravilan în suprafaţă de 2170 mp (din acte) şi 1680 mp. (din măsurători), având nr. cadastral 21677 (nr. cadastral vechi 1139) şi construcţie C1 cămin nefamilişti nr. 1 cu regim de înălţime P+2, având nr. cadastral 21677-C1 şi nr. carte funciară 21677.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 305.130 de euro.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 14 iulie 2014, la ora 13,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

 

 

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 14 iulie 2014, la ora 13,30, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 14 iulie 2014, la ora 13,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 14 iulie 2014 în dosarul de executare nr.2132/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil, de mai sus, rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alexandria sub nr.29686 din data de 12 mai 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 14 iulie 2014, la ora 13,30, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se vaţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei, precum și cele trei fotografii ale imobilului atașate la prezenta.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate, iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilului de către debitor, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunului imobil, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare..

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (șase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Turnu Magurele, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Turnu Magurele. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul său, iar un exemplar original va fi depus la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 04 iunie 2014.

 

                                                                                               Executor judecătoresc,

                                                                                                Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 744/2013 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 23 iunie 2014, ora 16:30

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 744/2013 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 744/2013/03.06.2014

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ – AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 03 iunie 2014

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătorescasociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr.3201 din 04.03.2013, pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, în dosarul nr. 7882/301/2012, în favoarea creditoarei ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC PM11A, SCARA A+B, cu sediul în Bucureşti, strada Prevederii, nr.5, bloc PM11A, scara A+B, sector 3, şi în sarcinadebitoarei BOBELNICU OANA GABRIELA,cu domiciliul în Bucureşti, strada Prevederii, nr.5, bloc PM11A, scara 2, etaj 8, apartament 72, sector 3,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Bucureşti, strada Prevederii, nr.5, bloc PM11A, scara B, etaj 8, apartament 72, sector 3, înscris în cartea funciară nr.38866, având număr cadastral 958/72, reprezentând apartament compus din 3 camere și dependințe cu o suprafață utilă de 59,02 mp și o cotă indiviză de 0,632% din părțile și dependințele comune, precum și teren în folosință (cotă indiviză) SU 59,02 mp, proprietate a debitoarei BOBELNICU OANA GABRIELA, şi pentru care a fost incheiat                       Procesul-verbal de situaţie imobiliară întocmit de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 14 iunie 2013, în cameră de consiliu, de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, în dosarul nr.23561/301/2013,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost evaluat, în temeiul art.835 din Codul de procedură civilă – Legea nr.134/2010, cu modificările ulterioare (denumit în continuare C.proc.civ.) prin Raportul de expertiză întocmit de ing. Nicolae Ioniţă la data de 18 martie 2014, pe baza căruia executorul judecătoresc a stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 03 aprilie 2014, sub nr.744/2013/03.04.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, a fost și prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 204.518 lei,

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.744/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.744/2013/30.05.2014- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 30 mai 2014, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditoarea solicită continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 23 iunie 2014, ora 16,30, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

 

 

 

 

 

- Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, strada Prevederii, nr.5, bloc PM11A, scara B, etaj 8, apartament 72, sector 3, înscris în cartea funciară nr.38866, având număr cadastral 958/72, reprezentând apartament compus din 3 camere și dependințe cu o suprafață utilă de 59,02 mp și o cotă indiviză de 0,632% din părțile și dependințele comune, precum și teren în folosință (cotă indiviză) SU 59,02 mp, proprietate a debitoarei BOBELNICU OANA GABRIELA.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen,este de 153.388,50 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 153.388,50 de lei și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 23 iunie 2014, ora 16,30–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire a primei licitații și anume 61.355,40 de lei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de de 153.388,50 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 23 iunie 2014, ora 16,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară-Sector 3 nr.23264, din data de 20 mai 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 23 iunie 2014, ora 16,30 inclusiv :

a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;

b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 23 iunie 2014, ora 16,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 23 iunie 2014 în dosarul de executare nr.744/2013- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la acest al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 3, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 3. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 3 București, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul ei, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acesteia, un exemplar original va fi comunicat creditoarei iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/, iar extras de pe aceasta va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

           

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 03 iunie 2014.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie bun mobil ds. nr. 1922/2013 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 12 iunie 2014, ora 11:30

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1922/2013– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1922/2013/04.06.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ A BUNULUI MOBIL

întocmită azi, 04 iunie 2014

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de declarația autentificată de BNPA Bucur și Asociații, sub nr.3066/14.08.2013 și declarația autentificată de BNPA Bucur și Asociații, sub nr.3067/14.08.2013,creditor fiind DRAGOESCU HENOREL XAVIER, cu domiciliul în București, strada Tarancutei nr.55, sector 3, iar debitor ILIE BOGDAN MARIAN, cu domiciliul în Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr.110, bloc 52-54, scara B, etaj 7, apartament 45, sector 5,

având în vedere că, în cadrul procedurii de urmărire silită mobiliară, s-a înfiinţat sechestrul mobiliar asupra bunului mobil reprezentat de autoturismul marca Volvo B 600 WST, serie motor 501087, tip XC 90, culoare neagrăaparținând debitorului ILIE BOGDAN MARIAN, cu domiciliul în Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr.110, bloc 52-54, scara B, etaj 7, apartament 45, sector 5,

având în vedere că, până la data prezentei publicaţii de vânzare, nu a fost achitată creanţa cuprinsă în titlurile executorii şi nici cheltuielile de executare silită,

se aduce la cunostinţă generală că în data de 12 iunie 2014, la ora 11,30, va avea loc la locul situării bunului mobil, și anume în București, strada Covasna nr. 10, bloc E 15, sector 4:

- Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului mobil reprezentat de autoturismul marca Volvo B 600 WST, serie motor 501087, tip XC 90, culoare neagră aparținând debitorului ILIE BOGDAN MARIAN.

Preţul de începere a licitaţiei, stabilit prin încheiere emisă de executorul judecătoresc sub nr. 1922/2013/04.06.2014-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, este de 7.000 de euro,

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 12 iunie 2014, la ora 11,30inclusiv, să depună o cauţiune de 10% din preţul de începere a licitaţiei, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, precum şi să depună, cu respectarea aceluiaşi termen-limită – 12 iunie 2014, la ora 11,30 inclusiv, la sediul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache (sediu indicat în antetul prezentei publicaţii), o ofertă de cumpărare pentru bunul mobil, oferta la care se va anexa originalul dovezii de depunere a cauţiunii (cu precizarea, în afara datelor de identificare a licitatorului şi a scopului consemnării, numărul dosarului de executare, respectiv 1922/2013– B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache).

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte o pagină fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.761 C.proc.civ., la locul licitației, la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorul 3, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 4. Debitorul va fi înştiinţat despre licitaţie, un exempla original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul său, un exemplar va fi comunicat creditorului iar cel de-al şaptelea exemplar urmând a se depune la dosarul de executare.

De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei: 05 iunie 2014.

 

Executor judecătoresc,

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1273/2013 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 23 iunie 2014, ora 14:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

   Dosar de executare nr. 1273/2013 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1273/2013/03.06.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 03 iunie 2014

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătorescasociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de contractul de împrumut nr.908 din data de 06 august 2008 însoţit de actul adiţional nr. 117 din data de 18 februarie 2013, actul adiţional nr.174 din data de 08 martie 2011 şi actul adiţional nr.140 din data de 01 martie 2010, în favoarea creditorului ARISTIDE ADRIAN MIHAI, cu domiciliul în Comuna Snagov, Sat Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, şi în sarcinadebitorului PAVEL COSTIN CĂTĂLIN cu domiciliul în Comuna Snagov, Sat Tâncăbeşti, judeţul Ilfov,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Comuna Snagov, Sat Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, reprezentat de terenul intravilan de 1000 mp înscris în Cartea funciara nr.103207, având nr. cadastral 5664,proprietate a debitorului PAVEL COSTIN CĂTĂLIN,şi pentru care a fost incheiatProcesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1273/2013/15.01.2014, de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 31 octombrie 2013 în cameră de consiliu, de Judecătoria Buftea, în dosarul nr. 13051/94/2013.

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 03 aprilie 2014, sub nr.1273/2013/03.04.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 102.000 de lei, echivalentul a 22.870 EURO, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 28 martie 2014,  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1273/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.1273/2013/30.05.2014- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 30 mai 2014, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditorii solicită continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 23 iunie 2014 la ora 14,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Comuna Snagov, Sat Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, reprezentat de terenul intravilan de 1000 mp înscris în Cartea funciara nr.103207, având nr. cadastral 5664, proprietate a debitorului PAVEL COSTIN CĂTĂLIN.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen,este de 76.500 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 76.500 de lei și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 23 iunie 2014, la ora 14,00–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 30.600 de lei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 76.500 de lei.

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 23 iunie 2014 la ora 14,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, nr.85729, din data de 20 mai 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 23 iunie 2014 la ora 14,00 inclusiv :

a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;

b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 23 iunie 2014, ora 14,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 23 iunie 2014, în dosarul de executare nr.1273/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la acest al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 9 (nouă) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr.85729, din data de 20 mai 2014, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Comunei Snagov. Un exemplar va fi comunicat lui Spirea Geon, un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale a Comunei Snagov, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul şi creditorul vor fi, la rândul lor, înştiinţaţi despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliile acestora, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 03 iunie 2014.

 

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 

licitatie ds. nr. 91/2014 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 11 iunie 2014, ora 18:30

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

 

Dosar de executare nr. 91/2014-B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 91/2014/03.06.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ LA LICITAŢIE PUBLICĂ

a unui număr de 10 părţi sociale din cadrul S.C. ECO PESCA TOUR S.R.L.

cu sediul în Bucureşti, strada Vespasian, nr. 34, corp B, camera 2, sector 1

întocmită azi, 03 iunie 2014

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 6487, pronunţată la data de 19 aprilie 2013, de Judecătoria Sectorului 3, în dosarul nr. 3200/301/2013,creditoare fiind ORIŢA ANA MARIA, cu domiciliul în Bucureşti, Bd. Schitu Magureanu, nr. 55, etaj 1, apartament 2, sector 1,iar debitor fiind ANGHEL MIHAI TITUS, cu domiciliul în Bucureşti, bd. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 31A, bloc N21, scara C, etaj 2, apartament 78, sector 3,

având în vedere că, în cadrul procedurii de urmărire silită mobiliară, s-a înfiinţat sechestrul mobiliar asupra părţilor sociale deţinute de debitorul ANGHEL MIHAI TITUS, în cadrul S.C. ECO PESCA TOUR S.R.L., – societate în insolvenţă, cu sediul în Bucureşti, strada Vespasian, nr. 34, corp B, camera 2, sector 1, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/2637/2006 şi cod unic de înregistrare 18394099,

având în vedere că, până la data prezentei publicaţii de vânzare, nu a fost achitată creanţa cuprinsă în titlul executoriu şi nici cheltuielile de executare silită,

se aduce la cunostinţă generală că în data de 11 iunie 2014, la ora 18,30, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38, fax 021.323.61.36/0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

- Vânzarea silită la licitaţie publică a unui pachet de 10 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, cota de participare la beneficii şi pierderi 50% / 50%, deţinut de debitorul ANGHEL MIHAI TITUS în cadrul S.C. ECO PESCA TOUR S.R.L., - societate în insolvenţă, cu sediul în Bucureşti, strada Vespasian, nr. 34, corp B, camera 2, sector 1, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/2637/2006 şi cod unic de înregistrare 18394099.

Preţul de începere a licitaţiei, stabilit prin încheiere emisă de executorul judecătoresc sub nr. 92/2014/03.06.2014-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, este de 100 lei,

 

 

 

 

 

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 11 iunie 2014, la ora 18,30 inclusiv, să depună o cauţiune de 10% din preţul de începere a licitaţiei, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, precum şi să depună, cu respectarea aceluiaşi termen-limită – 11 iunie 2014, la ora 18,30 inclusiv, la sediul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache (sediu indicat în antetul prezentei publicaţii), o ofertă de cumpărare pentru pachetul de părţi sociale, oferta la care se va anexa originalul dovezii de depunere a cauţiunii (cu precizarea, în afara datelor de identificare a licitatorului şi a scopului consemnării, numărul dosarului de executare, respectiv 91/2014 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache).

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (şase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.761 alin.2 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorul 1, la sediulS.C. ECO PESCA TOUR S.R.L., precum şi la sediul Primăriei Sectorului 1. Debitorul va fi înştiinţat despre licitaţie, un exemplare originale ale prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul său, cel de-al şaselea exemplar urmând a se depune la dosarul de executare.

De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei: 03 iunie 2014

 

 

 

Executor judecătoresc,

Bogdan Dumitrache

 

 

 

 

BEJ Mihai Dima- LICITAȚIE PUBLICĂ D.X.11/2013

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE 11/2013

 

 

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 11/2013, prin care se înaintează spre executare Sentința Civilă nr. 7315/16.11.2006 a Judecătoriei Sectorului 5 București, definitivă, irevocabilă și învestită cu formulă executorie, prin care obligă debitorulBOGDAN VASILE, domiciliat în București, Aleea Lunca Florilor nr. 3, bl. 15, sc. 1, ap. 61, sector 2, să plătească creditoarei COSTEA MARIA, domiciliată în București, str. Bîrnova nr. 9, bl. M119, et. 8, ap. 47, sector 5, în calitate de reprezentant al minorului BOGDAN MIHAI ROBERT, suma de 3.060 lei, reprezentând pensie de întreținere lunară în favoarea minorului Mihai Robert, calculată din ianuarie 2009 și 289 lei cheltuieli de judecată.

Creditoarea COSTEA MARIA a solicitat executarea silită împotriva debitorului BOGDAN VASILE, prin urmărirea bunul imobil situat înBucurești, Aleea Lunca Florilor nr. 3, bl. 15, sc. 1, ap. 61, sector 2, proprietatea debitorului, în vederea recuperării sumei de 3.060 lei și 289 lei cheltuieli de judecată plus cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din data de 20.02.2013, a Judecătoriei Sector 2 București – Secția Civilă, pronunțată în dosarul nr. 5207/300/2012, s-a încuviințat executarea silită împotriva debitorului, în baza titlului executoriu mai sus menționat.

Precizăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesul verbal de situație imobiliară la data de 11.03.2013, iar la data de 12.03.2013, s-a întocmit somație ce a fost înscrisă în CF nr. 226207 – C1 – U88, cu Încheierea nr. 12291/14.03.2013, fiind comunicată debitorului la data de 29.03.2013.

La data de 28.05.2013, ora 10.00 s-a fixat termen pentru stabilirea prețului imobilului prin acordul părților, debitorul fiind citat în acest sens, iar creditoarea având termen în cunoștință; s-a întocmit Raportul de Expertiză Tehnică de către expert tehnic judiciar Turcu Miron, depus la dosarul de executare la data de 26.06.2013.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 22.07.2014, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitorului BOGDAN VASILE şi anume:

-       imobil situat în București, Aleea Lunca Florilor nr. 3, bl. 15, sc. 1, et. 3, ap. 61, sector 2,compus dintr-o cameră și dependințe cu o suprafață utilă de 16,11 m.p., precum și cota indiviză corespunzătoare acestui apartament din părțile și dependințele comune ale imobilului și teren aferent în suprafață de 3,41 m.p., atribuit în folosință, având CF nr. 226207 – C1 – U88.

Licitaţia începe de la suma de 44.736 lei, ca urmare a reducerii cu 25%, potrivit dispozițiilor art. 509 alin. 5, C.proc.civ.

                Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se aduce la cunoştiinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştiinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 28.05.2014.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 6 exemplare spre cele legale.

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

licitatie ds. nr. 253/2013 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 12 iunie 2014, ora 14:30

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 253/2013 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 253/2013/26.05.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ – AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 26 mai 2014

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătorescasociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de decizia civilă nr.533, pronunțată în data de 12 decembrie 2012, de Curtea de Apel București, în dosarul nr.62205/3/2011, în favoarea creditorului ION MIHAI DRAGOȘprin mandatar ION MARIAN, cu domiciliul în Bucureşti, bd. Uverturii nr.87, bloc O14A, scara B, etaj 3, apartament 35, sector 6, şi în sarcinadebitoarei S.C. KERMANY INVEST S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Brândușelor nr.2-4, etaj 7, sector 3, CUI 16986388,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Bucureşti, Aleea Cislau nr.7C, scara B, etaj 7, apartament 16, sector 2, înscris în Cartea Funciară nr. 216637-C1-U44 a municipiului Bucureşti – sector 2, având nr. cadastral 216637-C1-U44, reprezentând apartament compus din 3 camere și dependințe, având o suprafață utilă de 98,95 mp și o suprafață totală de 98,95 mp, o cotă indiviză de 2,07%, respectiv 15,81 mp din părțile și dependințele comune, precum și cota indiviză de teren în proprietate de 16,30 mp din actele de proprietate și 17,75 mp din măsurătorile cadastrale, proprietate a debitoarei S.C. KERMANY INVEST S.R.L, şi pentru care a fost incheiatProcesul-verbal de situaţie imobiliară întocmit de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 15 martie 2013, în cameră de consiliu, de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în dosar nr.9277/300/2013,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost evaluat, în temeiul art.835 din Codul de procedură civilă – Legea nr.134/2010, cu modificările ulterioare (denumit în continuare C.proc.civ.) prin Raportul de expertiză întocmit de ing. Nicolae Ioniţă la data de 14 martie 2014, pe baza căruia executorul judecătoresc a stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 03 aprilie 2014, sub nr.253/2013/03.04.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, a fost și prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 338.056 lei, preț ce nu include TVA,

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.253/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.253/2013/14.05.2014- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 14 mai 2014, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditorul solicită continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 12 iunie 2014, ora 14,30, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, Aleea Cislau nr.7C, scara B, etaj 7, apartament 16, sector 2, înscris în Cartea Funciară nr. 216637-C1-U44 a municipiului Bucureşti – sector 2, având nr. cadastral 216637-C1-U44, reprezentând apartament compus din 3 camere și dependințe, având o suprafață utilă de 98,95 mp și o suprafață totală de 98,95 mp, o cotă indiviză de 2,07%, respectiv 15,81 mp din părțile și dependințele comune, precum și cota indiviză de teren în proprietate de 16,30 mp din actele de proprietate și 17,75 mp din măsurătorile cadastrale, proprietate a debitoarei S.C. KERMANY INVEST S.R.L.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen,este de 253.542 de lei, la care se adaugă TVA. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 253.542 de lei plus TVA și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 12 iunie 2014, ora 14,30–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire a primei licitații și anume 101.416,80 de lei plus TVA. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de de 253.542 de lei la care se adaugă TVA.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 12 iunie 2014, ora 14,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară-Sector 2 nr.17594, din data de 16 aprilie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 12 iunie 2014, ora 14,30 inclusiv :

a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;

b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 12 iunie 2014, ora 14,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 12 iunie 2014 în dosarul de executare nr.253/2013- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la acest al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 2, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 2. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 2 București, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul ei, înştiinţaţă despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar original va fi comunicat creditorului, un exemplar original se va depune la dosarul de executare, iar o copie certificată a prezentei publicații va fi comunicată către S.C. VOLKSBANK ROMANIA S.A. De asemenea, publicaţia de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/, iar extras de pe aceasta va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 26 mai 2014.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

BEJ Mihai Dima-licitație publică D.X. 68/2013

PUBLICATIE DE VANZARE 68/2013

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 68/2013, prin care se înaintează spre executare Sentința Civilă nr. 19383/12.12.2012, a Judecătoriei Sectorului 3 – Secția Civilă, prin care debitoarea CIUREA STELUȚA, domiciliată în București, B-dul Corneliu Coposu nr. 51, et. 4, ap. 47, sector 3, a fost obligată la plata către creditoarea AGAFIȚEI ECATERINA-MARIA, domiciliată în București, str. Caporal Ilina nr. 5, bl. 3B, sc. 1, et. 4, ap. 19, sector 5, a sumelor de 66.422,25 lei reprezentând sultă și 3.676,60 lei cheltuieli de judecată.  Creditoarea AGAFIȚEI ECATERINA-MARIA, prin avocat Popescu Ion, a solicitat executarea silită împotriva debitoarei CIUREA STELUȚA, în vederea recuperării sumelor mai sus menționate, plus cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din 18.06.2013 emisă de BEJ Mihai Dima, s-a dispus înregistrarea cererii formulată de creditoare și deschiderea dosarului de executare nr. 68/2013, din 18.06.2013.

S-a transmis Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti cererea de încuviințare a executării silite care, prin Încheierea din 22.07.2013, pronunțată în dosarul nr. 30042/301/2013, a încuviințat executarea silită a creanțelor de 66.422,25 lei reprezentând sultă, 3.676,60 lei cheltuieli de judecată și cheltuielile de executare, împotriva debitoarei CIUREA STELUȚA, în baza titlului executoriu – Sentința Civilă nr. 19383/12.12.2012, a Judecătoriei Sectorului 3 – Secția Civilă și a autorizat creditoarea să treacă la executarea silită a obligației cuprinsă în titlul executoriu, învestind cu formulă executorie Sentința Civilă nr. 19383/12.12.2012, a Judecătoriei Sectorului 3 – Secția Civilă.

La data de 18.09.2013, a fost emisă somație, ce a fost înscrisă în CF cu Încheierea nr. 43140/25.09.2013, înmânată debitoarei la data de 16.10.2013.

La data de 04.11.2013, executorul judecătoresc, împreună cu avocat Popescu Ion, s-a deplasat la imobilul supus executării silite din București, B-dul Corneliu Coposu nr. 51, et. 4, ap. 47, sector 3, unde nu a fost găsită nicio persoană, cu această ocazie întocmindu-se procesul verbal de situație, prevăzut de dispozițiile art. 828 alin. 1, C.proc.civ., proces verbal înmânat avocatului creditoarei și depus la cutia poștală a debitoarei.

La data de 04.11.2013, s-au emis adrese către Distrigaz Sud Rețele și Enel Energie Muntenia, în vederea comunicării debitelor cu care figurează imobilul supus executării silite în evidențele acestora și s-au primit răspunsurile din partea Distrigaz Sud Rețele că figurează înregistrat un sold în valoare de 38,40 lei și din partea Enel faptul că a fost emisă factura în valoare de 153,37 lei scadentă la 10.11.2013.

Prin Încheierea din 21.11.2013 a BEJ Mihai Dima s-a dispus numirea unui expert tehnic în persoana dlui ing. Miron Turcu, în vederea stabilirii valorii de circulație a imobilului supus executării silite, stabilindu-se onorariu provizoriu în cuantum de 1.000 lei și termen pentru depunerea raportului de expertiză în 20 de zile. Încheierea a fost comunicată avocatului creditoarei și expertului, iar debitoarei i s-a afișat pe usă înștiințarea, deoarece nu a fost găsită prezentă la domiciliu.

La data de 15.01.2014, se depune la dosarul de executare raportul de expertiză tehnică judiciară, care concluzionează o valoare de circulație a imobilului în sumă de 166.680 lei, echivalent a 37.431 Euro. Raportul de expertiză a fost înmânat avocatului creditoarei, iar pentru debitoare s-a afișat înștiințarea din 16.01.2014, deoarece nu a fost găsită la domiciliu.Prin prezenta aducem la cunostinta generala ca in ziua de 27.06.2014, ora 10.00, va avea loc in localitatea Bucuresti, str. Mircea Voda nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vanzarea imobilului proprietatea debitoarei CIUREA STELUȚA si anume:

             -imobil situat în București, Calea Călărași (fost Bulevard Corneliu Coposu) nr. 51, et. 4, ap. 47, sector 3, compus din două camere și dependințe cu o suprafață totală de 40,73 mp, intabulat în Cartea Funciară individuală nr. 22328 cu nr. Cadastral 2018/47.

            Licitatia incepe de la suma de 166.680 lei, potrivit Raportului de Expertiza intocmit de expert tehnic Turcu Miron.

Persoanele care doresc sa participe la licitatie trebuie sa prezinte pana in ziua si ora aratate in publicatia de vanzare, oferta de cumparare si recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din pretul de incepere al licitatiei, la dispozitia BEJ Mihai Dima, in contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se someaza toti care pretind vreun drept asupra imobilului, de creanta, gaj, ipoteca sau altele, sa le aduca la cunostinta organului de executare mai inainte de adjudecarea bunului imobil, cu mentiunea ca dupa acea data nu vor mai fi luate in considerare.

Prezenta publicatie de vanzare s-a afisat la locul unde are loc licitatia la data de 27.05.2014.

Drept pentru care s-a intocmit prezenta publicatie de vanzare in 7 exemplare spre cele legale.

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC