licitatie ds. nr. 577/2014- BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 577/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 577/2014/12.03.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 12 martie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contract de Ipotecă imobiliară nr.1022 din 18 iunie 2013 rectificat prin Încheierea nr.10 din 19 iunie 2013, în favoarea creditorului LUNGU RADU, cu domiciliul în Bucureşti, Calea Vitan, nr.221, bloc 9, scara 2, etaj 2, apartament 74, sector 3, şi în sarcina debitoarei STĂNICĂ MARILENA, cu domiciliul în Bucureşti, Aleea Stogu, nr.7, bloc 8, scara 2, etaj 2, apartament 29, sector 5

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în București, strada Imașului, nr.40A, sector 5, compus din teren în suprafață de 175 mp, înscris în Cartea funciara nr.206531, având nr. cadastral 206531 potrivit descrierii din Cartea Funciară precum și construcția edificată pe acesta, fiind neintabulată, ce se compune din locuință P+2, suprafață construită de 72,90 mp, potrivit descrierii din Raportul de expertiză întocmit de dna. Andritoiu Gabriela, proprietate a debitoarei STĂNICĂ MARILENA,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea, pronunţată, în data de 20 mai 2014, pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 București, în dosar nr. 12143/302/2014,

având în vedere că preţul bunului imobil supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 27 ianuarie 2015, sub nr.577/2014/27.01.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru bunurile imobile urmărite, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 91.300 Euro (echivalentul în euro al sumei de 405.435 lei, la cursul de referinţă afişat de BNR la data de 20.11.2014, 1 Euro=4,4407 lei), determinat în raport cu data efectuării raportului (20 noiembrie 2014),  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cuantum de 50.000 Euro, în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.577/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere faptul că acest aspect impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 21 aprilie 2015 la ora 13.00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în București, strada Imașului, nr.40A, sector 5, compus din teren în suprafață de 175 mp, înscris în Cartea funciara nr.206531, având nr. cadastral 206531 potrivit descrierii din Cartea Funciară precum și construcția edificată pe acesta, fiind neintabulată, ce se compune din locuință P+2, suprafață construită de 72,90 mp, potrivit descrierii din Raportul de expertiză întocmit de dna. Andritoiu Gabriela, proprietate a debitoarei STĂNICĂ MARILENA.

Preţul bunurilor imobile urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 91.300 Euro (echivalentul în euro al sumei de 405.435 lei, la cursul de referinţă afişat de BNR la data de 20.11.2014, 1 Euro=4,4407 lei).  

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 21 aprilie 2015 la ora 13.00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

 

 

 

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 5 nr.3341, din data de 29 ianuarie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 21 aprilie 2015 la ora 13.00 inclusiv :    

  1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
  2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 21 aprilie 2015, ora 13.00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 21 aprilie 2015, în dosarul de executare nr.577/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (șapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 3341, din data de 29 ianuarie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 5, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 5. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul ei, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acesteia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 12 martie 2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

BEJ MIHAI DIMA- LICITAȚIE PUBLICĂ D.X. 538/2002

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 538 / 2002

 

 

 

Văzând dispoziţiile art. 504 C.proc.civ.

Noi, Mihai Dima, în calitate de executor judecătoresc, având în vedere titlul executoriu – Sentinţa Civilă nr. 736/28.06.2001 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, definitivă, irevocabilă şi învestită cu formulă executorie, prin care obligă debitoarea TUDOR ŞTEFANIA, domiciliată în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, să plătească creditorilor CÂRSTOIU ION şi CÎRSTOIU IOAN EMANUEL, domiciliaţi în Bucureşti, str. Sf. Elefterie nr. 11, et. 3, ap. 8, sector 5, suma de 90.000 dolari SUA în echivalent în lei la data achitării integrale a împrumutului şi suma de 76.400.000 lei cheltuieli de judecată.

Creditorii CÂRSTOIU ION şi CÎRSTOIU IOAN EMANUEL au solicitat executarea silită împotriva debitoarei TUDOR ŞTEFANIA, prin urmărirea bunului imobil situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, compus din teren în suprafaţă de 570 m.p. şi construcţiile edificate pe acesta, în vederea recuperării sumelor mai sus menţionate, executarea silită fiind încuviinţată prin Încheierea din 04.10.2002 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. După încuviinţarea executării silite s-au efectuat formalităţile premergătoare vânzării şi s-au fixat termene de vânzare a imobilului compus din teren în suprafaţă de 570 m.p. şi construcţie formată din subsol, parter, cu etaj şi mansardă, cu o suprafaţă totală construită la sol, inclusiv saună de 211,30 m.p. şi o suprafaţă desfăşurată de 806,80 m.p., imobil situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, proprietatea debitoarei şi a soţului acesteia, Tudor Mihai, licitaţiile fiind amânate până la soluţionarea litigiului dintre părţi privind partajarea imobilului supus executării silite, la solicitarea creditorului Cârstoiu Ion.

Prin Decizia Civilă nr. 1565R/13.08.2009 a Tribunalului Bucureşti Secţia a IV-a Civilă s-a dispus îndreptarea actelor de executare efectuate în dosarul nr. 538/2002 al BEJ Mihai Dima, în sensul că executarea silită urmează să se realizeze până la concurenţa sumei de 85.494,78 dolari SUA, în echivalent la data plăţii reprezentând împrumut, plus 7.640 lei cheltuieli de judecată.

La data de 15.07.2011, creditorii au depus la dosar Sentinţa Civilă nr. 12267/09.10.2008 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, definitivă, irevocabilă şi învestită cu formulă executorie, prin care s-a dispus „ieşirea din indiviziune a pârâţilor cu privire la imobilul situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, compus din construcţie formată din demisol, parter, etaj 1, mansardă şi anexă şi teren în suprafaţă de 570 m.p. Atribuie pârâtei Tudor Ştefania lotul I format din parter, demisol, anexă şi ½ teren în valoare 1.819.340 lei. Obligă pârâţii la plata către reclamanţi a sumei de 6.240,60 lei cheltuieli de judecată”. Creditorii au solicitat continuarea executării silite împotriva debitoarei TUDOR ŞTEFANIA, prin urmărirea lotului nr. 1, în vederea recuperării creanţei, cheltuielilor de judecată actualizate, plus cheltuielile de executare. La data de 30.09.2011 s-a efectuată adresă către expertul tehnic Visarion Mihail Valeriu, în vederea stabilirii valorii de piaţă a imobilului situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, format din lotul 1.

Precizăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesului– verbal de situaţie la data de 22.10.2002, ora 13.20; s-a întocmit şi s-a înscris somaţia în Cartea Funciară a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti nr. 3950, cu Încheierea nr. 232 din 25.10.2002, comunicată debitoarei la data de 06.11.2002; s-a întocmit Raportul de Expertiză Tehnică de către expert tehnic judiciar Visarion Mihail Valeriu.

Prin procesul-verbal din 22.11.2013, ora 11.30 s-a dispus la solicitarea creditorilor efectuarea unui supliment la raportul de expertiză. La data de 02.12.2013 s-a depus la dosar raportul de expertiză,ce a fost comunicat părților.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 08.05.2015, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitoarei TUDOR ŞTEFANIA şi anume:

- imobilul situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, format din lotul 1, respectiv parter, demisol şi anexă + ½ din terenul în suprafaţă de 570 m.p.

Licitaţia începe de la suma de 691.687,50 lei, ca urmare a reducerii cu 25%, conform dispozițiilor art.509 alin.5 C.proc. civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10 % din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 13.03.2015.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 8 exemplare spre cele legale.

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

licitatie ds. nr. 1457/2014 – BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 1457/2014-B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache

Nr. 1457/2014/06.03.2015

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 06 martie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de Sentința Civilă nr.1231 din data de 06 septembrie 2006, pronunțată de Judecătoria Oltenița, în dosarul nr.2254/269/2006, în favoarea creditorului Florea Daniel Constantin, cu domiciliul în București, strada Decebal, nr.11, bloc S14, apartament 14, sector 3 şi în sarcina debitorilor Zanfir Cristian, cu domiciliul în Comuna Frumușani, Sat Frumușani, județul Călărași și Zanfir Virgil Dinu, cu domiciliul în Comuna Frumușani, Sat Pasărea, județul Călărași, cu reședința în București, strada Voila, nr.6, bloc 19, scara 1, etaj 2, apartament 8, sector 4,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil reprezentat de teren intravilan în suprafață de 1.579,50 mp situat în Sat Pasărea, Comuna Frumușani, cv 23, parcelele 499-500, lot 2, judeţul Călărași, având nr. cadastral 29154, intabulat în Cartea Funciară nr. 29154 a comunei Frumușani, judeţul Călărași, si pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.239/2010/08.11.2010 de către executor judecătoresc Ene Alexandru,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., la preţul de 108.748 lei, conform  Raportului de evaluare întocmit de către Expert Tehnic Judiciar Tudor Constantin,

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1457/2014-B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 20 aprilie 2015, la ora 15,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro) :

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil reprezentat de teren intravilan în suprafață de 1.579,50 mp situat în Sat Pasărea, Comuna Frumușani, cv 23, parcelele 499-500, lot 2, judeţul Călărași, având nr. cadastral 29154, intabulat în Cartea Funciară nr. 29154 a comunei Frumușani, judeţul Călărași.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 108.748 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 20 aprilie 2015, ora 15,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie, şi anume 108.748 lei.

În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 20 aprilie 2015, ora 15,00, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 20 aprilie 2015, ora 15,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 20 aprilie 2015 în dosarul de executare nr.1457/2014-B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 20 aprilie 2015, ora 15,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de evaluare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Oltenița, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Frumușani. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţati despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul acestora precum și la adresa de reședință a debitorului Zanfir Virgil Dinu, iar cel de-al şaptelea exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 06 martie 2015.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 322/2013 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr.322/2013– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 322/2013/04.03.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 04 martie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de sentința civilă nr.14053, pronunțată în data de 12 octombrie 2012, de Tribunalul București, în dosarul nr.2636/3/2011, în favoarea creditorului SC EUROGRAPH RAM IMPEX SRL, cu sediul în București, str. Didițel, nr.23, sector 4, şi în sarcina debitorului SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE SA, cu sediul în Bucureşti, bd. Theodor Pallady nr.49 A, sector 3,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare inclusiv asupra bunului imobil situat în Bucureşti, B-dul Pallady Theodor, nr.49 A, sector 3, compus din teren intravilan în suprafaţă de 3.716 mp. (din măsurători 3.715 mp) înscris în Cartea funciară nr.211529 și nr. cadastral/topografic 211529 (nr. Cf vechi 91127 și nr.cadastral vechi 11755, cartea funciară fiind provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.91127), împreună cu corpurile de construcție C 1 (nr. cadastral/topografic 211529-C1), C 2 (nr. cadastral/topografic 211529-C2), C 3 (nr. cadastral/topografic 211529-C3), C 4 (nr. cadastral/topografic 211529-C4) și C 5 (nr. cadastral/topografic 211529-C5) proprietate a debitorului SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE SA, şi pentru care a fost încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.322/2013/11.10.2013, de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 15 martie 2013, în cameră de consiliu, de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, în dosar nr.9752/301/2013,

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 14 februarie 2014, sub nr.322/2013/14.02.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 8.450.295 de lei, preț ce nu include TVA.   

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.322/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 04 martie 2015, sub nr.322/2013/04.03.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunului imobil situat în Bucureşti, B-dul Pallady Theodor, nr.49 A, sector 3, compus din teren intravilan în suprafaţă de 3.716 mp. (din măsurători 3.715 mp) înscris în Cartea funciară nr.211529 și nr. cadastral/topografic 211529 (nr. Cf vechi 91127 și nr.cadastral vechi 11755, cartea funciară fiind provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.91127), împreună cu corpurile de construcție C 1 (nr. cadastral/topografic 211529-C1), C 2 (nr. cadastral/topografic 211529-C2), C 3 (nr. cadastral/topografic 211529-C3), C 4 (nr. cadastral/topografic 211529-C4) și C 5 (nr. cadastral/topografic 211529-C5), ca fiind în data de 30 martie 2015, la ora 16,00,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 30 martie 2015, la ora 16,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, B-dul Pallady Theodor, nr.49 A, sector 3, compus din teren intravilan în suprafaţă de 3.716 mp. (din măsurători 3.715 mp) înscris în Cartea funciară nr.211529 și nr. cadastral/topografic 211529 (nr. Cf vechi 91127 și nr.cadastral vechi 11755, cartea funciară fiind provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.91127), împreună cu corpurile de construcție C 1 (nr. cadastral/topografic 211529-C1), C 2 (nr. cadastral/topografic 211529-C2), C 3 (nr. cadastral/topografic 211529-C3), C 4 (nr. cadastral/topografic 211529-C4) și C 5 (nr. cadastral/topografic 211529-C5), proprietate a debitorului SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE SA.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 8.450.295 de lei, preț ce nu include TVA.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 30 martie 2015, la ora 16,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucuresti-Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sector 3 sub nr.8808, din data de 27.02.2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 30 martie 2015, la ora 16,00 inclusiv :  

  1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
  2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 30 martie 2015, la ora 16,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 30 martie 2015, în dosarul de executare nr.322/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 3, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 3. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 3 București, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţaţ despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acestuia, un exemplar va fi comunicat creditorului, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 04 martie 2015.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 636/2012 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 636/2012–B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 636/2012/04.03.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ-PRIMUL TERMEN

a bunului imobil la licitaţie publică întocmită la data de 04 martie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de Actul de imprumut autentificat sub nr.1991 la data de 17 decembrie 2007 de NP Florea Neculai si actele aditionale la actul de imprumut autentificate sub nr.335/15.02.2011 de NP Dan Mihai Teodorescu, nr. 1878/16.11.2010 de NP Dan Mihai Teodorescu si nr.1953/16.09.2009 de NP Dan Mihai Teodorescu, în favoarea creditorului MOCANU IONEL-ORLANDO, cu domiciliul în Bucuresti, Drumul Belsugului nr.53, sector 6 şi în sarcina debitorului DUNAREANU VICTOR, cu domiciliu în Bucuresti, strada Toporasi nr.59, sector 5,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra cotei de 3/8 din bunul imobil situat în Bucuresti, strada Oltenitei nr.8, bloc 2A, scara 1, etaj 4, apartament 26, sector 4, inscris in Cartea funciara nr. 216596-C1-U15, avand nr. cadastral 216596-C1-U15, compus din 3 camere și dependințe în suprafață utilă de 69,60 mp precum și teren aferent în cotă indiviză în folosință, aparținând debitorului DUNAREANU VICTOR, si pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.636/2012/07.06.2012 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin Raportul de evaluare întocmit de expert tehnic judiciar ing. Gheorghe Constantin, la prețul de 290.875 de lei, astfel că pentru cota de 3/8 preţul este de 109.078,12 de lei,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.636/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal de adjudecare încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.636/2012/27.01.2015-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 27 ianuarie 2015, a fost declarată adjudecatară a cotei de 3/8 din bunul imobil situat în Bucuresti, strada Oltenitei nr.8, bloc 2A, scara 1, etaj 4, apartament 26, sector 4, inscris in Cartea funciara nr. 216596-C1-U15, avand nr. cadastral 216596-C1-U15, compus din 3 camere și dependințe în suprafață utilă de 69,60 mp precum și teren aferent în cotă indiviză în folosință, dna. DUNĂREANU MARIA, cu domiciliul în București, Șoseaua Olteniței nr.8, scara 2A, scara 1, apartament 26, sector 4, CNP 2410511400053,

având în vedere faptul că adjudecatara DUNĂREANU MARIA nu a plătit preţul de adjudecare de 128.500 de lei, în cel mult 30 de zile de la data vânzării, potrivit art. 512, alin.1 C.proc. civ., cota de 3/8 din bunul imobil situat în Bucuresti, strada Oltenitei nr.8, bloc 2A, scara 1, etaj 4, apartament 26, sector 4, inscris in Cartea funciara nr. 216596-C1-U15, avand nr. cadastral 216596-C1-U15, compus din 3 camere și dependințe în suprafață utilă de 69,60 mp precum și teren aferent în cotă indiviză în folosință, se scoate la vânzare prin licitaţie publică în contul adjudecatarei DUNĂREANU MARIA, potrivit art. 513 alin.1 Cproc.civ.

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 07 aprilie 2015, la ora 15,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro) :   

- Vânzarea silită la licitaţie publică a cotei de 3/8 din bunul imobil situat în Bucuresti, strada Oltenitei nr.8, bloc 2A, scara 1, etaj 4, apartament 26, sector 4, inscris in Cartea funciara nr. 216596-C1-U15, avand nr. cadastral 216596-C1-U15, compus din 3 camere și dependințe în suprafață utilă de 69,60 mp precum și teren aferent în cotă indiviză în folosință.

Preţul cotei de de 3/8 din imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 109.078,12 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 07 aprilie 2015, la ora 15,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie, şi anume 109.078,12 de lei.

În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 07 aprilie 2015, la ora 15,00, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 07 aprilie 2015, la ora 15,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 07 aprilie 2015 în dosarul de executare nr. 636/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară București-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 4 sub nr.47/05.01.2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 07 aprilie 2015, la ora 15,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (şase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 4, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 4. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţaţ despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar cel de-al şaselea exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 04 martie 2015.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1674/2013 – BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

   Dosar de executare nr. 1674/2013 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1674/2013/03.03.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 03 martie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 5151, pronunţată la data de 26 iunie 2013, în dosarul nr. 3783/1748/2013, astfel cum a fost îndreptată prin încheierea pronunțată la data de 26.11.2014, în dosar nr. 3783/1748/2013 în favoarea creditoarei S.C. PARTY MEDIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Nicolae Bălcescu, nr. 36, scara 1, apartament 4, sector 1, şi în sarcina debitorului IOAN RĂDULESCU, cu domiciliul în sat Copăceni, comuna Copăceni, strada Principală, nr. 22, judeţul Ilfov, CNP 1640707400284,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Copăceni, judeţul Ilfov, reprezentând teren arabil în suprafaţă de 1.270 mp, sola 102, parcela 297/4/4, înscris în Cartea  Funciară nr. 51036, având nr. cadastral 2907, proprietate a debitorului IOAN RĂDULESCU,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 02.12.2013 în cameră de consiliu, de Judecătoria Cornetu, în dosarul nr. 7279/1748/2013,

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 09 ianuarie 2015, sub nr.1674/2013/09.01.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 62.738 de lei, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 06 ianuarie 2015,  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată (compusă din suma de 33.500 lei cu titlu de debit principal, precum şi suma de 8.844 lei cu titlu de penalități de întârziere, la care se adaugă actualizarea debitului cu rata inflației până în momentul plății efective precum și cheluielile de executare silită) în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.1674/2013-B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.1674/2013/03.03.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 03 martie 2015, nu s-a înscris niciun licitator,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 17 martie 2015 la ora 15,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Copăceni, judeţul Ilfov, reprezentând teren arabil în suprafaţă de 1.270 mp, sola 102, parcela 297/4/4, înscris în Cartea  Funciară nr. 51036, având nr. cadastral 2907, proprietate a debitorului IOAN RĂDULESCU.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este de 47.053,50 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 47.053,50 de lei și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 17 martie 2105, la ora 15,00 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 18.821,40 de lei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 47.053,50 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 17 martie 2015 la ora 15,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

 

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, nr.30372, din data de 12 februarie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 17 martie 2015 la ora 15,00 inclusiv :    

  1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
  2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 17 martie 2015, ora 15,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 17 martie 2015, în dosarul de executare nr.1674/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la acest al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 9 (nouă) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr.30372, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Cornetu, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Copăceni. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Copăceni, judet Ilfov. Debitorul va fi, la rândul lui, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 03 martie 2015.

 

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 

licitatie ds. nr. 1452/2014 – BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1452/2014– B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 1452/2014/27.02.2015

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ – PENTRU PRIMUL TERMEN

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 27 februarie 2015

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 4856, pronunțată în data de 04 iunie 2014, pronunțată de Judecătoria Sectorului 6, în dosarul nr. 1698/303/2014, creditor fiind CIORITA VASILE – AURELIAN, cu domiciliul ales în București, strada Munții Tatra, nr. 12, bloc A, etaj 2, apartament 6, sector 1 la Cabinet Indiviual de Avocați Casandra Elena Burz Pînzaru, iar debitor fiind GIMIGA VIOREL, cu domiciliul în București, strada Cernișoara, nr. 5 – 13, bloc 56, scara 1, etaj 1, apartament 7, sector 6,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în București, strada Cernișoara, nr.5-13, bloc 56, scara 1, etaj 1, apartament 7, sector 6, încris în cartea funciară nr.222707-C1-U17 a municipiului București, sector 6, având nr. cadastral 222707-C1-U17, compus din trei camere și dependințe, având cotă de teren în folosință pe durata existenței construcției, proprietate a debitorului GIMIGA VIOREL,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de de 21 octombrie 2014, prin incheierea pronunţată în dosarul nr. 16503/303/2014 al Judecătoriei Sectorului 6 București,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost evaluat, în temeiul art.835 din Codul de procedură civilă – Legea nr.134/2010, cu modificările ulterioare (denumit în continuare C.proc.civ.) prin raportul de evaluare întocmit de dl. CONSTANTINESCU TEODOR, expert evaluator autorizat, având legitimație ANEVAR nr.11685, la data de 18 februarie 2015, pe baza căruia executorul judecătoresc a stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 24 februarie 2015, sub nr.1452/2014/24.02.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este și prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 188.941 de lei,

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1452/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 26 februarie 2015, sub nr.1452/2014/26.02.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunului imobil situat în București, strada Cernișoara, nr.5-13, bloc 56, scara 1, etaj 1, apartament 7, sector 6, încris în cartea funciară nr.222707-C1-U17 a municipiului București, sector 6, având nr. cadastral 222707-C1-U17, compus din trei camere și dependințe, având cotă de teren în folosință pe durata existenței construcției, ca fiind în data de 31 martie 2015, la ora 12,00,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 31 martie 2015, la ora 12,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

           

 

 

 

- Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în București, strada Cernișoara, nr.5-13, bloc 56, scara 1, etaj 1, apartament 7, sector 6, încris în cartea funciară nr.222707-C1-U17 a municipiului București, sector 6, având nr. cadastral 222707-C1-U17, compus din trei camere și dependințe, având cotă de teren în folosință pe durata existenței construcției, proprietate a debitorului GIMIGA VIOREL.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 188.941 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 31 martie 2015, la ora 12,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate București, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 6 sub nr.57982, din data de 23 decembrie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 31 martie 2015, la ora 12,00 inclusiv :

  1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
  2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 31 martie 2015, la ora 12,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 31 martie 2015 în dosarul de executare nr.1452/2014- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 6, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 6. Un exemplar va fi comunicat creditorului iar un exemplar va fi comunicat, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ., către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 6. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 27 februarie 2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 689/2014 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 689/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 689/2014/02.03.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 02 martie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602033, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602034, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0611811, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0611812, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602012, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602015, în favoarea creditoarei S.C. INTERCLINIC S.R.L., cu sediu în Bucureşti, strada Podul Giurgiului, nr.8, bloc 5, scara B, etaj 8, apartament 116, sector 5, şi în sarcina debitorului VIRGIL MOCANU, cu domiciliul în Roşiori de Vede, strada Graţiilor, bloc R4, scara A, apartament 5, judeţul Teleorman

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, reprezentat de locuință din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafață de 221 mp înscrisă în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535-C1, precum și asupra cotei de 23/45 din bunul imobil reprezentat de terenul intravilan situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, înscris în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535, proprietate a debitorului VIRGIL MOCANU,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea, pronunţată, în data de 04 septembrie 2014, pronunţată de Judecătoria Roşiori de Vede, în dosar nr. 2373/292/2014,

având în vedere că preţul bunurilor imobile supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 08 ianuarie 2015, sub nr.689/2014/08.01.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru bunurile imobile urmărite, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 1.153.204 lei de lei, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 19 decembrie 2014,  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată (compusă din suma de 77.995,93 lei cu titlu de debit restant, la care se adaugă actualizarea debitului cu dobânda legală până în momentul plății efective precum și cheltuielile de executare) în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.689/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr. 689/2014/09.02.2015 - B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 09 februarie 2015, ora 18,15, nu s-a făcut dovada publicării într-un ziar de circulație națională a publicaţiei de vânzare, potrivit dispozițiilor art.844 alin.1 C.proc.civ. licitaţia publică nu a mai avut loc,

având în vedere faptul că acest aspect impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 25 martie 2015 la ora 18.00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunurilor imobile situate în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, reprezentat de locuință din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafață de 221 mp înscrisă în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535-C1, precum și asupra cotei de 23/45 din bunul imobil reprezentat de terenul intravilan situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, înscris în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535, proprietate a debitorului VIRGIL MOCANU.

Preţul bunurilor imobile urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 1.153.204 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 25 martie 2015 la ora 18.00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman, nr.1212, din data de 16 ianuarie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 25 martie 2015 la ora 18.00 inclusiv :    

  1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
  2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 25 martie 2015, ora 18.00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 25 martie 2015, în dosarul de executare nr.689/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 9 (nouă) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 1212, din data de 16 ianuarie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Roșiori de Vede, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Roșiori de Vede. Un exemplar va fi comunicat lui Mocanu Madalina Harita, un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Roșiori de Vede precum și un exemplar va fi comunicat Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman-Administrația Finanțelor Publice Roșiori de Vede, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul lui, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 02 martie 2015.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

BEJ MIHAI DIMA – D.X. 19/2008

PUBLICAŢIE  DE VÂNZARE NR. 19 / 2008

 

 

Văzând dispoziţiile art. 504 C.proc.civ.

Noi, Mihai Dima, în calitate de executor judecătoresc, având în vedere titlurile executorii, Sentinţa Civilă nr.1195/24.02.2005 şi Sentinţa Civilă nr. 5666/17.09.2007 ale Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, definitive , irevocabile şi învestite cu formulă executorie, precum și Sentinţa Civilă nr.423/21.01.2009 a Judecătoriei Sector 6 – secţia civilă, Sentinţa Civilă nr.4713/17.07.2008 a Judecătoriei Sector 6 – secţia civilă, Sentinţa Civilă nr.6329/18.08.2009 a Judecătoriei Sector 6 – secţia civilă şi Sentinţa Civilă nr.4898/16.06.2009 a Judecătoriei Sector 6 – secţia civilă, definitive, irevocabile şi învestite cu formulă executorie, Sentința Civilă nr. 7268 din 14.10.2009 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă, irevocabilă și învestită cu formulă executorie, Sentința Civilă nr. 535 din 22.01.2010 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă, irevocabilă și învestită cu formilă executorie, Sentința Civilă nr. 5347 din 30.06.2010 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă, irevocabilă și învestită cu formulă executorie, Sentința Civilă nr. 9094 din 23.11.2011 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă și irevocabilă, Sentința Civilă nr. 7808 din 26.09.2012 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă, irevocabilă și învestită cu formulă executorie, Sentința Civilă nr. 6404 din 21.06.2013 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă și irevocabilă, Sentința Civilă nr. 2802 din 09.04.2014 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă și irevocabilă, Sentința Civila nr. 5468 din 18.06.2012 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă și irevocabilă, Decizia Civilă nr. 475A din 29.04.2013 a T.B.-secția a V-a civilă, definitivă și irevocabilă și Decizia Civilă nr. 1114R din 20.06.2014,  a Curții de Apel București-secția a IV-a civilă, irevocabilă, prin care obligă pe debitorul LAURENŢIU AUREL VALENTIN, domiciliat în Bucureşti, str. Băbeşti nr. 3, bl. 57, sc. D, ap. 34, sector 6, să plătească creditoarei ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR BLOC 57, cu sediul în Bucureşti, str. Băbeşti nr. 3, bl. 57, sector 6, suma de 70.961,85 lei reprezentând  cote de întreţinere restante şi cheltuieli de judecată.

Creditoarea ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 57, prin administrator NICULESCU IULIAN, în baza Procurii Judiciare autentificată sub nr. 183/06.02.2013, a solicitat executarea silită imobiliară împotriva debitorului LAURENȚIU AUREL VALENTIN, în vederea recuperării sumei de 70.961,85 lei, plus cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din 29.09.2014 emisă de Judecătoria Sector 6 în dosarul nr. 14314/303/2014, a încuviințat executarea silită imobiliară.

Prin procesul-verbal din 07 Noiembrie 2014, ora 15.00, s-a procedat la calculul inflației cu indicele prețurilor de consum pentru fiecare hotărâre în parte, precum și la calculul cheltuielilor de executare, în cuantum de 21.567,10 lei.

Precizăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesului– verbal de situaţie la data de 07.11.2014, ora 11.00; s-a întocmit şi s-a înscris somaţia la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 6 Bucureşti, cu Încheierea nr. 204/11.11.2014, comunicată debitorului la data de 10.11.2014; s-a întocmit Raportul de Expertiză Tehnică de către expert tehnic judiciar TURCU MIRON.

Prin procesul-verbal de licitație publică din 27.02.2015, ora. 10.00, urmare parcurgerii procedurii de vânzare, s-a redus prețul inițial cu 25%.

Prin prezenta, aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 03 aprilie 2015, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului situat în Bucureşti, str. Băbeşti nr. 3, bl. 57, sc. D, et. 1, ap. 34, sector 6, compus din 4 camere şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de 78,83 m.p., din care suprafaţa locuibilă de 52,19 m.p., cu teren în folosinţă pe durata construcţiei.

Licitaţia începe de la suma de 185.490,75 lei, ca urmare a reducerii cu 25%, potrivit disp. art. 509 alin. 5 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la dispoziția BEJ Mihai Dima, 10% garanție, din prețul de începere a licitației, în contul IBAN nr.RO60 BREL 0002 0005 4084 0101, deschis la Libra Internet Bank-Sucursala Nerva Traian.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 27.02.2015.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 7 exemplare spre cele legale.

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

licitatie ds. nr. 556/2010 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 30 martie 2015, ora 18:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 556/2010-B.E.J. Bogdan Dumitrache

Nr. 556/2010/12.02.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 12 februarie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de Sentinţa Comercială nr. 5614 din 12.11.2009, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Comercială, în dosarul nr. 7132/3/2005, în favoarea creditoarei S.C. M ASSOCIATES LOGISTIC & TRADING S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 90, et. 1, ap. 107, sector 5 şi în sarcina debitorului CORENDEA MARIUS NICOLAE, cu domiciliul în Bucureşti, strada Dimitrie Bolintineanu, nr.5, scara B, etaj 1, apartament 29, sector 3,

având în vedere sentința civilă nr. 4721 pronunțată în data de 01 iunie 2009 în dosarul nr. 14131/302/2006, conform căreia debitorul CORENDEA MARIUS NICOLAE, detine dreptul de proprietate asupra bunului imobil situat în Bucureşti, strada Motoc, nr. 5, bloc P21A 1, scara 1, etaj 5, apartament 21, sector 5

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil în suprafață de 72,25 mp situat în Bucureşti, strada Motoc, nr. 5, bloc P21A 1, scara 1, etaj 5, apartament 21, sector 5, înscris în Cartea Funciară nr. 225443-C1-U5, având nr. cadastral 225443-C1-U5, si pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.556/2010/23.07.2014 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., la preţul de 287.000 lei, conform  Raportului de evaluare întocmit de Expert tehnic judiciar Casapu Georgeta,

având în vedere încheierea pronunţată în data de 10 decembrie 2004 de Judecătoria Sectorului 5 în dosarul nr. 14444/2004, rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr. 323/28.02.2005 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 457/2005, în urma căreia s-a dispus înfiinţarea sechestrului asigurător asupra bunului imobil situat în Bucureşti, strada Motoc, nr. 5, bloc P21A 1, scara 1, etaj 5, apartament 21, sector 5 – Bucureşti în favoarea creditoarei S.C. M ASSOCIATES LOGISTIC & TRADING S.R.L.,

având în vedere încheierea nr. 4017/15.12.2004, pronunţată de Judecătoria Sector 5 – Biroul de Carte Funciară prin care s-a dispus înscrierea sechestrului asigurător în cartea funciară,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.556/2010-B.E.J. Bogdan Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 30 martie 2015, la ora 18,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro) :

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil în suprafață de 72,25 mp situat în Bucureşti, strada Motoc, nr. 5, bloc P21A 1, scara 1, etaj 5, apartament 21, sector 5, înscris în Cartea Funciară nr. 225443-C1-U5, având nr. cadastral 225443-C1-U5.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 287.000 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 30 martie 2015, ora 18,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

 

 

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie, şi anume 287.000 lei.

În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 30 martie 2015, ora 18,00, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 30 martie 2015, ora 18,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 30 martie 2015 în dosarul de executare nr.556/2010-B.E.J. Bogdan Dumitrache.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 30 martie 2015, ora 18,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de evaluare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (șapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 5 București, la locul imobilului urmărit, la sediul Primăriei Sector 5, la sediul Administrației Fondului Imobiliar, precum și lui Corendea Vasilica. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acesteia, iar cel de-al șaptelea exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 12 februarie 2015.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache