LICITAȚIE PUBLICĂ ÎN D.X. 201/2004- BEJ MIHAI DIMA

 

România

 

BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC                    Se va comunica la: Judecătoria Sector 4 Bucureşti

– MIHAI DIMA –                                                                  Primăria Sector  4 Bucureşti

BUCUREŞTI, STR. MIRCEA VODĂ NR. 41,                                           Sediul organului de executare

BL. M31, SC. 1, PARTER, AP. 2, SECTOR 3                                            Domiciliul debitorului şi mandatarilor lui

Domiciliul debitoarei

Locul situării imobilului

DOSAR DE EXECUTARE NR. 201/2004                                                   SITE   UNEJ

DOSAR EXECUTARE INSTANŢĂ NR. 1896/2004

DIN 08.07.2014

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 201 / 2004

 

 

 

Văzând dispoziţiile art.  504 C.proc.civ.

Noi, Mihai Dima în calitate de Executor Judecătoresc, având în vedere titlul executoriu, respectiv Contractul de Împrumut nr. 214 din 12.09.1995, învestit cu formulă executorie, încheiat între creditoarea „RENAŞTEREA CREDITULUI ROMÂNESC” S.A. – CREDIT BANK, cu sediul actual în Bucureşti, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 15, ap. 5, sector 1, în prezent reprezentată prin lichidator judiciar S.C. BDO Conti Insolvency SPRL şi debitoarea S.C. EAST EUROP TRADING S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Expoziţiei nr. 2, sector 1, prin lichidator judiciar S.C. Consulta ’99 S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Popa Soare nr. 37, ap. 2-4, sector 2, având ca obiect un împrumut în sumă de 250.000 lei, acordat pe termen de 12 luni, cu o dobândă de 52%, cu scadenţa la data de 12.09.1996. Prin Actul adiţional nr. 1 la contractul de împrumut de mai sus, încheiat la data de 19.09.1995, s-a suplimentat cuantumul creditului acordat către S.C. EAST EUROP TRADING S.A., cu suma de 500.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, cu o dobândă de 52% şi un comision de 1,5%, termenul final de rambursare a creditului în sumă totală de 750.000 lei fiind 12.09.1996. Prin Actul adiţional nr. 1 din 06.11.1996, debitoarea S.C. EAST EUROP TRADING S.A. preia toate debitele pe care S.C. SM Invest Holding S.A. şi S.C. Neptun Trading S.A. le au faţă de CREDIT BANK în baza Contractelor de credit nr. 38/26.10.1995 şi nr. 36/24.10.1995, cu modificările ulterioare. Prin Actul Adiţional din 08.01.1997 la Contractul de Împrumut nr. 214/12.09.1995 s-a prevăzut preluarea tuturor debitelor pe care le are faţă de CREDIT BANK, S.C. SM Invest Holding S.A. şi S.C. Neptun Trading S.A. de către S.C. EAST EUROP TRADING S.A., în baza Contractelor de Credit nr. 38/26.10.1995 şi nr. 36/24.10.1995, stabilindu-se totodată rambursarea creditului şi a dobânzilor până la data de 30.06.1997. Prin încheierea Actelor adiţionale menţionate, părţile au stipulat ca garanţiile constituite la acordarea împrumuturilor rămân valabile şi vor fi afectate datoriei preluate de debitoarea  S.C. EAST EUROP TRADING S.A., iar prin Contractul de Cesiune din 06.01.1997 încheiat între S.C. Neptun Trading S.A. şi S.C. EAST EUROP TRADING S.A. s-a stabilit faptul că garanţiile constituite în favoarea S.C. Neptun Trading S.A. privind Contractul de Împrumut nr. 36/1995 trec în garanţia societăţii S.C. EAST EUROP TRADING S.A. Având în vedere şi Contractul de Ipotecă autentificat sub nr. 342 din 12.12.1995 de către notar public Doina Dunca, trecut în Registrul de Transcripţiuni sub nr. 47/12.01.1996 la Judecătoria sector 4 Bucureşti, prin care MUREŞAN SEVER ANDREI, prin procurator Preda Mioara Doina, „conform procurii nr. 53/22.11.1995 şi a declaraţiei nr. 89/24.11.1995, având şi declaraţia soţiei, ambele autentificate la Biroul notarului public Doina Dunca” (aşa cum se menţionează în contractul de ipotecă respectiv) este de acord să garanteze rambursarea creditului, a dobânzilor şi a celorlalte speze, cu imobilul proprietatea sa situat înBucureşti, Bd. Unirii nr. 14, bl. 6, sc. 1, et. 1, ap. 3, sector 4.

În vederea recuperării sumei de 9.197.575,34 lei, creditoarea a solicitat începerea executării silite asupra imobilului situat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 14, bl. 6, sc. 1, et. 1, ap. 3, sector 4, proprietatea debitorilor MUREŞAN SEVER ANDREI, domiciliat în Bucureşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 169, sector 2, cu domiciliul procesual ales în Bucureşti, str. Căluşei nr. 6, sector 2, la mandatari Lucian Bagia şi Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu, respectiv în Sibiu, str. Rahova nr. 20, sc. C, et. 3, ap. 53, jud. Sibiu, la mandatar Lucian Bagia şi în Bucureşti, Bd. Ghencea nr. 36, bl. C64, sc. 1, et. 1, ap. 38, sector 6, la mandatar Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu şi RAT CATHERINE ELISABETH MUREŞAN, domiciliată în Franţa, Route de Couteman, 21800, Quetigny, având ca mandatari pe Lucian Bagia, domiciliat în Sibiu, str. Rahova nr. 20, sc. C, et. 3, ap. 53, jud. Sibiu şi Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu, domiciliată în Bucureşti, Bd. Ghencea nr. 36, bl. C64, sc. 1, et. 1, ap. 38, sector 6, debitoarea având domiciliul actual în Franţa,8A rue Jean Jaures 21700 NUITS SAINT GEORGES .Prin Încheierea pronunţată la data de 29.10.2004, în dosarul nr. 1896/2004, Judecătoria sector 4 a respins cererea de încuviinţare a executării silite, iar prin Decizia Civilă nr. 309/23.02.2006 a T.B. – Secţia a V-a Civilă, definitivă, a fost admis apelul creditoarei împotriva Încheierii din 29.10.2004 a Judecătoriei sector 4 Bucureşti, pe care a modificat-o, încuviinţând executarea silită imobiliară asupra imobilului situat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 14, bl. 6, sc. 1, et. 1, ap. 3, sector 4.

La data de 17.11.2006, s-a primit la dosarul de executare Adresa numiţilor Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu şi Lucian Bagia prin care  se aducea la cunoştinţă renunţarea la mandatul acordat acestora de către  RAT CATHERINE ELISABETH MUREŞAN.

Precizăm că prin Adresa nr. 53/30.01.2009, creditoarea ne-a comunicat că suma reprezentând creanţa sa aferentă Contractului de împrumut nr. 214/1995 şi a Actelor Adiţionale la acest contract, este în cuantum de 7.892.883,89 lei, conform extrasului de cont anexat adresei.

Menţionăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesului -verbal de situaţie imobiliară la data de 12.07.2006, ora 11.44; s-a întocmit somaţia ce a fost înscrisă la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 4 cu Încheierea nr. 135/20.10.2006, fiind comunicată debitorilor la data de 27.10.2006 şi 30.10.2006; s-au întocmit Raportul de Expertiză Tehnică Extrajudiciară la data de 27.03.2007 şi Suplimentul la Raportul de Expertiză Tehnică Extrajudiciară de către expert tehnic judiciar Turcu Miron. Urmare refuzului organului de executare efectuat prin procesul-verbal de licitaţie publică din 24.09.2010 şi sentinţei civile nr.2816 din 03.04.2012 a Judecătoriei Sector 4, definitivă, la data de 16.04.2013, la solicitarea creditoarei s-a efectuat şi depus la dosarul de executare, Raportul de Expertiză întocmit de expert Florentina Simescu  în vederea stabilirii valorii de circulaţie a imobilului supus executării silite. La data de 26.03.2014 numita Mariana Mustăciosu renunţă la calitatea de mandatar al debitorului Andrei Sever Mureşan.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 09 septembrie 2014, ora 14.00, va avea loc în  Bucureşti, str. Mircea Vodă, nr.  41, Bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3,vânzarea imobilului şi anume:

- imobilul situat Bucureşti, Bd. Unirii nr. 14, bl. 6, sc. 1, et. 1, ap. 3, sector 4, compus din 5 camere şi dependinţe, cu teren aferent în suprafaţă de 23,15 m.p., aflat în condiţii de bloc.

Licitaţia începe de la suma de  908.000 lei, conform expertizei tehnice întocmite în cauză.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătată în Publicaţia de Vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la  LIBRA INTERNET BANK în contul nr.RO60 BREL 0002 0005 4084 0101, 10% din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziţia BEJ Mihai Dima.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele, să le aducă la cunoştinţa organului de executare, mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta Publicaţie de Vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia, la data de 08.07.2014.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta Publicaţie de Vânzare în 9 exemplare, spre  cele legale.

 

 

 

EXECUROR JUDECĂTORESC

LICITAȚIE PUBLICĂ ÎN D.X. 200/2004- BEJ MIHAI DIMA

România

 

BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC                  Se va comunica la: Judecătoria Sector 4 Bucureşti

– MIHAI DIMA –                                                                  Primăria Sector  4 Bucureşti

BUCUREŞTI, STR. MIRCEA VODĂ NR. 41,                                      Sediul organului de executare

BL. M31, SC. 1, PARTER, AP. 2, SECTOR 3                                      Domiciliul debitorului şi mandatarului lui

Domiciliul debitoarei

Locul situării imobilului

DOSAR DE EXECUTARE NR. 200/2004                                             SITE UNEJ şi CEJB

DOSAR EXECUTARE INSTANŢĂ NR. 1895/2004

DIN 09.07.2014

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 200 / 2004

 

 

 

Văzând dispoziţiile art.  504 C.proc.civ.

Noi, Mihai Dima în calitate de Executor Judecătoresc, având în vedere titlul executoriu, respectiv Contractul de Împrumut nr. 214 din 12.09.1995, învestit cu formulă executorie, încheiat între creditoarea „RENAŞTEREA CREDITULUI ROMÂNESC” S.A. – CREDIT BANK, cu sediul actual în Bucureşti, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 15, ap. 5, sector 1, în prezent reprezentată prin lichidator judiciar BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL, fostă S.C. BDO Conti Insolvency SPRL şi debitoarea S.C. EAST EUROP TRADING S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Expoziţiei nr. 2, sector 1, prin lichidator judiciar S.C. Consulta ’99 S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Popa Soare nr. 37, ap. 2-4, sector 2, având ca obiect un împrumut în sumă de 250.000 lei, acordat pe termen de 12 luni, cu o dobândă de 52%, cu scadenţa la data de 12.09.1996. Prin Actul adiţional nr. 1 la contractul de împrumut de mai sus, încheiat la data de 19.09.1995, s-a suplimentat cuantumul creditului acordat către S.C. EAST EUROP TRADING S.A., cu suma de 500.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, cu o dobândă de 52% şi un comision de 1,5%, termenul final de rambursare a creditului în sumă totală de 750.000 lei fiind 12.09.1996. Prin Actul adiţional nr. 1 din 06.11.1996, debitoarea S.C. EAST EUROP TRADING S.A. preia toate debitele pe care S.C. SM Invest Holding S.A. şi S.C. Neptun Trading S.A. le au faţă de CREDIT BANK în baza Contractelor de credit nr. 38/26.10.1995 şi nr. 36/24.10.1995, cu modificările ulterioare. Prin Actul Adiţional din 08.01.1997 la Contractul de Împrumut nr. 214/12.09.1995 s-a prevăzut preluarea tuturor debitelor pe care le are faţă de CREDIT BANK, S.C. SM Invest Holding S.A. şi S.C. Neptun Trading S.A. de către S.C. EAST EUROP TRADING S.A., în baza Contractelor de Credit nr. 38/26.10.1995 şi nr. 36/24.10.1995, stabilindu-se totodată rambursarea creditului şi a dobânzilor până la data de 30.06.1997. Prin încheierea Actelor adiţionale menţionate, părţile au stipulat ca garanţiile constituite la acordarea împrumuturilor rămân valabile şi vor fi afectate datoriei preluate de debitoarea  S.C. EAST EUROP TRADING S.A., iar prin Contractul de Cesiune din 06.01.1997 încheiat între S.C. Neptun Trading S.A. şi S.C. EAST EUROP TRADING S.A. s-a stabilit faptul că garanţiile constituite în favoarea S.C. Neptun Trading S.A. privind Contractul de Împrumut nr. 36/1995 trec în garanţia societăţii S.C. EAST EUROP TRADING S.A. Având în vedere şi Contractul de Ipotecă autentificat sub nr. 341 din 12.12.1995 de către notar public Doina Dunca, trecut în Registrul de Transcripţiuni sub nr. 46/12.01.1996 la Judecătoria sector 4 Bucureşti, prin care MUREŞAN SEVER ANDREI, prin procurator Preda Mioara Doina, „conform procurii nr. 53/22.11.1995 şi a declaraţiei nr. 89/24.11.1995, având şi declaraţia soţiei, ambele autentificate la Biroul notarului public Doina Dunca” (aşa cum se menţionează în contractul de ipotecă respectiv) este de acord să garanteze rambursarea creditului, a dobânzilor şi a celorlalte speze, cu imobilul proprietatea sa situat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 4, bl. 88, sc. 2, et. 4, ap. 34, sector 4.

În vederea recuperării sumei de 9.197.575,34 lei, creditoarea a solicitat începerea executării silite asupra imobilului situat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 4, bl. 88, sc. 2, et. 4, ap. 34, sector 4, proprietatea debitorilor MUREŞAN SEVER ANDREI, domiciliat în Bucureşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 169, sector 2, cu domiciliul procesual ales în Bucureşti, str. Căluşei nr. 6, sector 2, la mandatari Lucian Bagia şi Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu, respectiv în Sibiu, str. Rahova nr. 20, sc. C, et. 3, ap. 53, jud. Sibiu, la mandatar Lucian Bagia şi în Bucureşti, Bd. Ghencea nr. 36, bl. C64, sc. 1, et. 1, ap. 38, sector 6, la mandatar Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu şi RAT CATHERINE ELISABETH, domiciliată în Franţa, Route de Couteman, 21800, Quetigny, având ca mandatari pe Lucian Bagia, domiciliat în Sibiu, str. Rahova nr. 20, sc. C, et. 3, ap. 53, jud. Sibiu şi Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu, domiciliată în Bucureşti, Bd. Ghencea nr. 36, bl. C64, sc. 1, et. 1, ap. 38, sector 6, debitoarea având domiciliul actual în Franţa,8A rue Jean Jaures 21700 NUITS SAINT GEORGES .Prin Încheierea pronunţată la data de 29.10.2004, în dosarul nr. 1895/2004, Judecătoria Sector 4 a respins cererea de încuviinţare a executării silite, iar prin Decizia Civilă nr. 359/A/02.03.2006 a T.B. – Secţia a V-a Civilă, definitivă, a fost admis apelul creditoarei împotriva Încheierii din 29.10.2004 a Judecătoriei Sector 4 Bucureşti, pe care a modificat-o, încuviinţând executarea silită imobiliară asupra imobilului situat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 4, bl. 88, sc. 2, et. 4, ap. 34, sector 4.

La data de 17.11.2006, s-a primit la dosarul de executare Adresa numiţilor Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu şi Lucian Bagia, prin care se aducea la cunoştinţă renunţarea la mandatul acordat acestora de către RAT CATHERINE ELISABETH.

Precizăm că prin Adresa nr. 52/30.01.2009, creditoarea ne-a comunicat că suma reprezentând creanţa sa aferentă Contractului de împrumut nr. 214/1995 şi a Actelor Adiţionale la acest contract, este în cuantum de 7.892.883,89 lei, conform extrasului de cont anexat adresei.

Menţionăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesului – verbal de situaţie imobiliară la data de 12.07.2006, ora 11.20; s-a întocmit somaţia ce a fost înscrisă la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 4 cu Încheierea nr. 134/20.10.2006, fiind comunicată debitorilor la data de 27.10.2006 şi 30.10.2006; s-au întocmit Raportul de Expertiză Tehnică Extrajudiciară la data de 27.03.2007 şi Suplimentul la Raportul de Expertiză Tehnică Extrajudiciară de către expert tehnic judiciar Turcu Miron, în vederea stabilirii valorii de circulaţie a imobilului supus executării silite.

La data de 06.06.2013 s-a depus la dosarul de executare Raportul de Expertiză întocmit de ing.Pienescu Didina Nataşa, creditoarea solicitînd la aceeaşi dată fixarea termenului de vînzare. Prin procesul-verbal de licitaţie publică din 05.08.2013 s-a constatat că blocul unde se află imobilul supus executării silite este numărul 8B şi nu 88 cum greşit a fost menţionat pînă atunci, urmînd să se îndrepte acest lucru în actele de executare ce vor fi efectuate. La data de 26.03.2014 numita Mariana Mustăciosu renunţă la calitatea de mandatar al debitorului Andrei Sever Mureşan.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală căîn ziua de09.09.2014, ora 10.00, va avea loc în  Bucureşti, str. Mircea Vodă, nr.  41, Bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3,vânzarea imobilului şi anume:

–          imobilul situat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 4, bl. 8B, sc. 2, et. 4, ap. 34, sector 4, compus din 3 camere şi dependinţe, cu teren aferent de 14 m.p., aflat în condiţii de bloc.

Licitaţia începe de la suma de 490.245 lei, cu T.V.A. inclus.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în Publicaţia de Vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la LIBRA INTERNET BANK-SUCURSALA NERVA -TRAIAN 10% din preţul de începere al licitaţiei.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele, să le aducă la cunoştinţa organului de executare, mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta Publicaţie de Vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 09.07.2014.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta Publicaţie de Vânzare în 9 exemplare, spre cele legale.

 

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

LICITAȚIE PUBLICĂ ÎN D.X. 102/2004 – BEJ MIHAI DIMA

 

România

 

BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC                     Se va comunica la: Judecătoria Sector 4 Bucureşti

– MIHAI DIMA –                                                                    Primăria Sector  4 Bucureşti

BUCUREŞTI, STR. MIRCEA VODĂ NR. 41,                                            Sediul organului de executare

BL. M31, SC. 1, PARTER, AP. 2, SECTOR 3                                             Domiciliul debitorului şi mandatarilor lui

Domiciliul debitoarei

Locul situării imobilului

DOSAR DE EXECUTARE NR. 102/2004                                                    SITE UNEJ,CEJB,

DOSAR EXECUTARE INSTANŢĂ NR. 1212/2004

DIN  09.07.2014

 

 

 

 

  PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 102 / 2004

 

 

 

Văzând dispoziţiile art.  504 C.proc.civ.

Noi, Mihai Dima în calitate de Executor Judecătoresc, având în vedere titlul executoriu, respectiv Contractul de Împrumut nr. 214 din 12.09.1995, învestit cu formulă executorie, încheiat între creditoarea „RENAŞTEREA CREDITULUI ROMÂNESC” S.A. – CREDIT BANK, cu sediul actual în Bucureşti, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 15, ap. 5, sector 1, în prezent reprezentată prin lichidator judiciar BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL, fostă S.C. BDO Conti Insolvency SPRL şi debitoarea S.C. EAST EUROP TRAD ING S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Expoziţiei nr. 2, sector 1, prin lichidator judiciar S.C. Consulta ’99 S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Popa Soare nr. 37, ap. 2-4, sector 2, având ca obiect un împrumut în sumă de 250.000 lei, acordat pe termen de 12 luni, cu o dobândă de 52%, cu scadenţa la data de 12.09.1996. Prin Actul adiţional nr. 1 la contractul de împrumut de mai sus, încheiat la data de 19.09.1995, s-a suplimentat cuantumul creditului acordat către S.C. EAST EUROP TRADING S.A., cu suma de 500.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, cu o dobândă de 52% şi un comision de 1,5%, termenul final de rambursare a creditului în sumă totală de 750.000 lei fiind 12.09.1996. Prin Actul adiţional nr. 1 din 06.11.1996, debitoarea S.C. EAST EUROP TRADING S.A. preia toate debitele pe care S.C. SM Invest Holding S.A. şi S.C. Neptun Trading S.A. le au faţă de CREDIT BANK în baza Contractelor de credit nr. 38/26.10.1995 şi nr. 36/24.10.1995, cu modificările ulterioare. Prin Actul Adiţional din 08.01.1997 la Contractul de Împrumut nr. 214/12.09.1995 s-a prevăzut preluarea tuturor debitelor pe care le are faţă de CREDIT BANK, S.C. SM Invest Holding S.A. şi S.C. Neptun Trading S.A. de către S.C. EAST EUROP TRADING S.A., în baza Contractelor de Credit nr. 38/26.10.1995 şi nr. 36/24.10.1995, stabilindu-se totodată rambursarea creditului şi a dobânzilor până la data de 30.06.1997. Prin încheierea Actelor adiţionale menţionate, părţile au stipulat ca garanţiile constituite la acordarea împrumuturilor rămân valabile şi vor fi afectate datoriei preluate de debitoarea  S.C. EAST EUROP TRADING S.A., iar prin Contractul de Cesiune din 06.01.1997 încheiat între S.C. Neptun Trading S.A. şi S.C. EAST EUROP TRADING S.A. s-a stabilit faptul că garanţiile constituite în favoarea S.C. Neptun Trading S.A. privind Contractul de Împrumut nr. 36/1995 trec în garanţia societăţii S.C. EAST EUROP TRADING S.A. Având în vedere şi Contractul de Ipotecă autentificat sub nr. 356 din 12.12.1995 de către notar public Doina Dunca, trecut în Registrul de Transcripţiuni sub nr. 45/12.01.1996 la Judecătoria sector 4 Bucureşti, prin care MUREŞAN SEVER ANDREI, prin procurator Preda Mioara Doina, „conform procurii nr. 53/22.11.1995 şi a declaraţiei nr. 89/24.11.1995, având şi declaraţia soţiei, ambele autentificate la Biroul notarului public Doina Dunca” (aşa cum se menţionează în contractul de ipotecă respectiv) este de acord să garanteze rambursarea creditului, a dobânzilor şi a celorlalte speze, cu imobilul proprietatea sa situat în Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2, et. 1, ap. 22, sector 4.

În vederea recuperării sumei de 9.195.197,04 lei, creditoarea a solicitat începerea executării silite asupra imobilului situat în Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2, et. 1, ap. 22, sector4, proprietatea debitorilor

 

 

MUREŞAN SEVER ANDREI, domiciliat în Bucureşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 169, sector 2, cu domiciliul procesual ales în Bucureşti, str. Căluşei nr. 6, sector 2, la mandatari Lucian Bagia şi Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu, respectiv în Sibiu, str. Rahova nr. 20, sc. C, et. 3, ap. 53, jud. Sibiu, la mandatar Lucian Bagia şi în Bucureşti, Bd. Ghencea nr. 36, bl. C64, sc. 1, et. 1, ap. 38, sector 6, la mandatar Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu şi RAT CATHERINE ELISABETH, domiciliată în Franţa, Route de Couteman, 21800, Quetigny, având ca mandatari pe Lucian Bagia, domiciliat în Sibiu, str. Rahova nr. 20, sc. C, et. 3, ap. 53, jud. Sibiu şi Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu, domiciliată în Bucureşti, Bd. Ghencea nr. 36, bl. C64, sc. 1, et. 1, ap. 38, sector 6, debitoarea având domiciliul actual în Franţa,8A rue Jean Jaures 21700 NUITS SAINT GEORGES. .Prin Încheierea pronunţată la data de 14.07.2004, în dosarul nr. 1212/2004, Judecătoria Sector 4 a respins cererea de încuviinţare a executării silite, iar prin Decizia Civilă nr. 547/28.03.2006 a T.B. – Secţia a V-a Civilă, definitivă, a fost admis apelul creditoarei împotriva Încheierii din 14.07.2004 a Judecătoriei Sector 4 Bucureşti, pe care a schimbat-o în tot, încuviinţând executarea silită imobiliară asupra imobilului situat în Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2, et. 1, ap. 22, sector 4.

La data de 17.11.2006, s-a primit la dosarul de executare Adresa numiţilor Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu şi Lucian Bagia, prin care  se aducea la cunoştinţă renunţarea la mandatul acordat acestora de către RAT CATHERINE ELISABETH.

Precizăm că prin Adresa nr. 54/30.01.2009, creditoarea ne-a comunicat că suma reprezentând creanţa sa aferentă Contractului de împrumut nr. 214/1995 şi a Actelor Adiţionale la acest contract, este în cuantum de 7.892.883,89 lei, conform extrasului de cont anexat adresei.

Menţionăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesului – verbal de situaţie imobiliară la data de 12.07.2006, ora 12.17; s-a întocmit somaţia ce a fost înscrisă la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 4 cu Încheierea nr. 133/20.10.2006, fiind comunicată debitorilor la data de 27.10.2006 şi 30.10.2006; s-au întocmit Raportul de Expertiză Tehnică Extrajudiciară la data de 27.03.2007 şi Suplimentul la Raportul de Expertiză Tehnică Extrajudiciară de către expert tehnic judiciar Turcu Miron, în vederea stabilirii valorii de circulaţie a imobilului supus executării silite. Urmare refuzului organului de executare efectuat prin procesul-verbal de licitaţie publică din 23.09.2010 şi sentinţei civile nr.14625 din 27.09.2012 a Judecătoriei Sector 3 şi sentinţei civile nr.6798 din 05.10.2011 a Judecătoriei Sector 4, definitive, la data de 20.02.2013, la solicitarea creditoarei s-a efectuat şi depus la dosarul de executare, Raportul de Expertiză întocmit de expert Barbu Ana Maria Daniela. La data de 26.03.2014 numita Mariana Mustăciosu renunţă la calitatea de mandatar al debitorului Andrei Sever Mureşan.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de09.09.2014, ora 12.00,va avea loc în  Bucureşti, str. Mircea Vodă, nr.  41, Bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3,vânzarea imobilului şi anume:

–          imobilul situat în Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2, et. 1, ap. 22, sector 4, compus din 3 camere şi dependinţe, cu teren aferent de 14,64 m.p., aflat în condiţii de bloc.

            Licitaţia începe de la suma de 570.310 lei, conform raportului de expertiză întocmit de expert Barbu Ana Maria Daniela.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în Publicaţia de Vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la LIBRA INTERNET BANK în contul nr.RO60 BREL 0002 0005 4084 0101, 10% din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziţia BEJ Mihai Dima.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele, să le aducă la cunoştinţa organului de executare, mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta Publicaţie de Vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 09.07.2014.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta Publicaţie de Vânzare în 9 exemplare, spre  cele legale.

 

 

 

EXECUTOR   JUDECĂTORESC

Licitație Publică în D.X. 146/2011-BEJ Mihai Dima

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 146 / 2011

 

 

 

Văzând dispoziţiile art. 504 C.proc.civ.

Noi, Mihai Dima, în calitate de executor judecătoresc, având în vedere titlul executoriu Decizia Civilă nr. 766 A/14.06.2010 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, definitivă, irevocabilă şi învestită cu formulă executorie, prin care obligă debitorulCONCĂL MIRCEA, domiciliat în Bucureşti, str. General Constantin Coandă nr. 15, sector 1, să plătească creditoarei CIUREA GEORGETA, domiciliată în Bucureşti, str. Valea  Oltului nr. 20, bl. A43, sc. G, ap. 101, sector 6, suma de 54.670 Eurocu titlu de sultă. Totodată obligă debitorul la plata către creditoare a sumei de 1.009 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Creditoarea CIUREA GEORGETA a solicitat executarea silită împotriva debitorului CONCĂL MIRCEA, prin urmărirea bunului imobil situat în Bucureşti, str. General Constantin Coandă nr. 15, sector 1, în vederea recuperării sumelor de: 54.670 Euro şi 1.009 lei, plus actualizarea cu rata inflaţiei şi cheltuielile de executare. Prin Încheierea din 28.03.2011 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, pronunţată în dosarul nr. 11697/299/2011, a fost încuviinţată executarea silită împotriva debitorului, în baza titlului executoriu reprezentat de Decizia Civilă nr. 766 A/14.06.2010 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă.

Prin procesul – verbal din 25.05.2011, ora 10.00, în baza dispoziţiilor art. 371 indice 2 alin. 3 C.proc.civ., s-a procedat la actualizarea sumei de 1.009 lei, pe perioada februarie 2011 – aprilie 2011, rezultând creanţă actualizată de 1.021,71 lei, precum şi la calculul cheltuielilor de executare în sumă totală de 10.248,58 lei.

Precizăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesului– verbal de situaţie la data de 04.05.2011, ora 14.00; s-a întocmit şi s-a înscris somaţia la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti Sector 1, cu Încheierea nr. 102/27.05.2011, comunicată debitorului la data de 03.06.2011; s-a întocmit Raportul de Expertiză Tehnică de către expert tehnic judiciar Ing. Turcu Miron.

La solicitarea creditoarei,  s-a întocmit un nou raport de expertiză tehnică judiciară, ce s-a depus la dosarul de executare la data de 31.01.2014. La data de 04.02.2014, creditoarea solicită fixarea termenului de vânzare a imobilului debitorului, termen fixat prin rezoluție la data de 04.04.2014, la ora 11.00. La termenul din 04.04.2014, ora 11.00, licitația a fost amînată la 09.05.2014,ora 10.00 din cauza lipsei certificatului de sarcini și a licitatorilor.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 08.09.2014, ora 13.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitorului CONCĂL MIRCEA şi anume:

imobilul situat în Bucureşti, str. General Constantin Coandă nr. 15, Sc. B, et.1, ap.2, sector 1, compus din construcţie alcătuită din: vestibul, două camere, baie, bucătărie, oficiu, apartament dispus pe parter și etaj și boxă sub scară cu suprafața construită de 72,94( utilă de 32,49 m.p.) şi teren în proprietate de 70,34 m.p.- cotă indiviză- aferent ap.2.

Licitaţia începe de la preţul de 224.829,75 lei, ca urmare a reducerii cu 25%,conform dispozițiilor art.509 alin.5 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la LIBRA INTERNET BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101,  10% din preţul de începere al licitaţiei.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 10.07.2014.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 7 exemplare spre cele legale.

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

Licitatie bun mobil – ds. nr. 1922/2013 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 21 iulie 2014, ora 09:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1922/2013– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1922/2013/02.07.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ A BUNULUI MOBIL

întocmită azi, 02 iulie 2014

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de declarația autentificată de BNPA Bucur și Asociații, sub nr.3066/14.08.2013 și declarația autentificată de BNPA Bucur și Asociații, sub nr.3067/14.08.2013,creditor fiind DRAGOESCU HENOREL XAVIER, cu domiciliul în București, strada Tarancutei nr.55, sector 3, iar debitor ILIE BOGDAN MARIAN, cu domiciliul în Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr.110, bloc 52-54, scara B, etaj 7, apartament 45, sector 5,

având în vedere că, în cadrul procedurii de urmărire silită mobiliară, s-a înfiinţat sechestrul mobiliar asupra bunului mobil reprezentat de autoturismul marca Volvo B 600 WST, serie motor 501087, tip XC 90, culoare neagră aparținând debitorului ILIE BOGDAN MARIAN, cu domiciliul în Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr.110, bloc 52-54, scara B, etaj 7, apartament 45, sector 5,

având în vedere că, până la data prezentei publicaţii de vânzare, nu a fost achitată creanţa cuprinsă în titlurile executorii şi nici cheltuielile de executare silită,

se aduce la cunostinţă generală că în data de 21 iulie 2014, la ora 09,00, va avea loc la locul situării bunului mobil, și anume în București, strada Covasna nr. 10, bloc E 15, sector 4:

- Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului mobil reprezentat de autoturismul marca Volvo B 600 WST, serie motor 501087, tip XC 90, culoare neagră aparținând debitorului ILIE BOGDAN MARIAN.

Preţul de începere a licitaţiei, stabilit prin încheiere emisă de executorul judecătoresc sub nr. 1922/2013/02.07.2014-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, este de 5.355 de euro,

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 21 iulie 2014, la ora 09,00 inclusiv, să depună o cauţiune de 10% din preţul de începere a licitaţiei, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, precum şi să depună, cu respectarea aceluiaşi termen-limită – 21 iulie 2014, la ora 09,00 inclusiv, la sediul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache (sediu indicat în antetul prezentei publicaţii), o ofertă de cumpărare pentru bunul mobil, oferta la care se va anexa originalul dovezii de depunere a cauţiunii (cu precizarea, în afara datelor de identificare a licitatorului şi a scopului consemnării, numărul dosarului de executare, respectiv 1922/2013– B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache).

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte o pagină fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.761 C.proc.civ., la locul licitației, la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorul 3, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 4. Debitorul va fi înştiinţat despre licitaţie, un exempla original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul său, un exemplar va fi comunicat creditorului iar cel de-al şaptelea exemplar urmând a se depune la dosarul de executare.

De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei: 02 iulie 2014.

 

Executor judecătoresc,

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1539/2012 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 05 august 2012, ora 11:00

 

Dosar de executare nr. 1539/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1539/2012/02.07.2014

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 02 iulie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentului proces-verbal,

 

având în vedere titlurile executorii reprezentate de:

–        Contract de credit din 04.10.1999 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de credit din 26.07.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 512/21.08.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 554/19.09.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 144/02.07.2008;

–        Contract de ipoteca nr. 142/02.07.2008;

–        Contract de ipoteca nr. 351/26.07.2004;

–        Contract de ipoteca nr. 527/28.08.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de fidejusiune din data de 26.07.2004;

–        Contract de Ipoteca nr. 584/06.10.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Ipoteca nr. 145/02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 82/18.02.2004si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 141/02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 590/21.12.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 601/22.12.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 141/02.07.2008;

–        Contract de Garantie reala mobiliara asupra partilor sociale din data de 12August 2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Garantie reala mobiliara din data de 22decembrie 2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Garantie imobiliara autentificat sub nr. 143/02.07.2008;

–        Contract de Fidejusiune data de 02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Fidejusiune data de 30 decembrie 2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Garantie asupra conturilor din data de 05.08.2005 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Ipoteca nr. 796/29.03.2007,

 

din care s-a născut obligaţia de plată a sumei de 30.714.739,18 Euro (actualizată pâna la 30 iunie 2014), din care: (i) 21.669.715 Euro debit principal aferent ambelor contracte de credit mai sus indicate, (ii) 489.291,37 Euro, dobânzi aferente ambelor contracte de credit şi (iii) 8.555.732,81 Euro, penalităţi aferente ambelor contracte de credit, precum şi suma de 1.494.292,09 de lei, cu titlu de cheltuieli de executare silită,

 

 

 

 

 

în sarcina debitorilor:

 1. S.C. AVRIG 35 S.R.L. (fost Rhombus Asset Management SRL.), cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 28,sector 1, Bucuresti;
 2. S.C. PREDEAL DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, mansarda, cam. 42,sector 1, Bucuresti;
 3. S.C. AVALON GRUP S.R.L., cu sediul în Str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 17,sector 1, Bucuresti;
 4. S.C. AVRIG FLOREASCA DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, parter,camera 18, sector 1, sector 1, Bucuresti;
 5. S.C. DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, camera 30, Etaj 1,sector 1, Bucuresti;
 6. S.C. AZIMUT GRUP S.R.L., cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 20,sector 1, Bucuresti;
 7. S.C. CdG INVESTMENT S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora 39, mansarda, camera 43, sector 1, Bucuresti;
 8. CENTRAL EASTERN EUROPEAN REAL ESTATE SHAREHOLDINGS BV, cu sediul în Olanda, 2624 ES Delft, Martinus Nijhofflaan 2;
 9. S.C. MASTER BUILDING INVESTMENT S.R.L., cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, cam. 40, Etaj 1, sector 1, Bucurest;

 

iar din cuantumul total al sumelor de mai sus, obligaţia de plată prevăzută în sarcina debitorului fideiusor, HERGAN ALEXANDER ETIENNE, cu reşedinta în Bucureşti, Sector 1, strada Paris, nr. 19, şi domiciliul în Statele Unite ale Americii, Westfork Drive Lake Forest, 1120, IL 60045 Illinois, fiind de 580.325,47 Euro (actualizată până la 30 iunie 2014), din care: (i) 455.262,02 Euro debit principal şi (ii) 125,063,45 Euro dobândă penalizatoare, precum şi suma de 38.389,01 lei, cu titlu de cheltuieli de executare,

 

în favoarea creditoarei S.C. FRANKLIN MANAGEMENT S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Sector 1, Strada Buzeşti, Nr. 75, Birou B19, Etaj 4,calitate dobândită ca urmare a cesionării creanţei deţinute de UniCredit Tiriac Bank S.A., potrivit contractului de cesiune de creanţă autentificat sub nr.475/12.06.2013 de Biroul Individual Notarial Ioana Valmar, încheiat la data de 12 iunie 2013.

 

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, iar la data de 23 iunie 2014 a fost formulata cererea inregistrată sub nr. 536/23.06.2014, prin care se solicită vanzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 

 1. Teren in suprafata de 11.350 mp din acte (11.498 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Str. Drumul Stegarului nr. 223-225, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206683 (nr. CF. vechi 11074), Nr. cadastral 206683 (nr. cadastral vechi 6121);
 2. Teren in suprafata de 6.200 mp din acte (6.196 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Str. Drumul Stegarului nr.136, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr.206589 (nr. CF. vechi 11067), Nr. Cadastral 206589 (nr. cadastral vechi 5877);
 3. Teren in suprafata de 13.110 mp din acte (13.153 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Stegarului nr. 245-247, Sector1, inscris in Cartea Funciara nr. 206692 (nr. CF. vechi 11068), Nr. cadastral 206692 (nr. cadastrel vechi 6130);
 4. Teren in suprafata de 4.160 mp din acte (4.073 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Pietrei nr. 30-32, Sector 1, inscris in Cartea Funciar nr. 206690 (nr. CF vechi 11066), Nr. cadastral 206690 (nr. cadastral vechi 6127);
 5. Teren in suprafata de 1.000 mp din acte (997 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Mosului nr. 26A, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206685 (nr. CF. vechi 17348), Nr. cadastral 206685 (nr. cadastral vechi 6123/1);
 6. Teren in suprafata de 4.650 mp din acte (4.707 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Mare nr. 53, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206931 (nr. CF. vechi 22450), Nr. cadastral 206931 (nr. cadastral vechi 6720);
 7. Teren in suprafata de 3.430 mp din acte (3.454 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Enei nr. 32, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206651 (nr. C.F. vechi 24755_1), Nr. cadastral 206651 (nr. cadastral vechi 5985/1);
 8. Teren in suprafata de 7.550 mp din acte (7.572 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Varful Berivoiul Mare nr.73, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206928 (nr. CF. vechi 21451), Nr. cadastral 206928 (nr. cadastral vechi 6717);
 9. Teren in suprafata de 7.500 mp din acte (7.506 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti, Strada Drumul Piscul Mare nr. 41-43, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 207990 (nr. CF. vechi 24757), Nr. cadastral 207990 (nr. cadastral vechi 9838);
 10. Teren in suprafata de 3.550 mp din acte (3.553,21 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Mare nr. 49, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206929 (nr. CF vechi 24856), Nr. cadastral 206929 (nr. cadastral vechi 6718/1);
 11. Teren in suprafata de 3.800 mp din acte (3.834 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Mare nr. 51, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206930 (nr. CF. vechi 21771), Nr. cadastral 206930 (nr. cadastral vechi 6719);
 12. Teren in suprafata de 3.750 mp din acte (3.751,86 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Mare nr.55, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206933 (nr. CF. vechi 24568_1), Nr. cadastral 206933 (nr. cadastral vechi 6722/1);
 13. Teren in suprafata de 5.577 mp din acte (5.631 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Mare nr.57-59, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206932 (nr. C.F. vechi 21359), Nr. cadastral 206932 (nr. cadastral vechi 6721);
 14. Teren in suprafata de 3.650 mp din acte (3.659 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Enei nr. 40, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206649 (nr. CF. vechi 24759_2), Nr. cadastral 206649 (nr. cadastral vechi 5983/2);
 15. Teren in suprafata de 2.650 mp din acte (2.681,65 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Enei nr. 34-36, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206650 (nr. CF. vechi 11073_2), Nr. cadastral 206650 (nr. cadastral vechi 5984/3);
 16. Teren in suprafata de 3.720 mp din acte (3.693 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Enei nr. 28, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206655 (nr. CF vechi 24756_2), Nr. cadastral 206655 (nr. cadastral vechi 5986/2);
 17. Teren in suprafata de 6.900 mp din acte (6.899 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Stegarului nr. 141-145, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206686 (nr. CF. vechi 11063), Nr. cadastral 206686 (nr. cadastral vechi 6124);
 18. Teren in suprafata de 6.200 mp din acte (6.183 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Pietrei nr. 12-16, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206688 (nr. CF. vechi 11065), Nr. cadastral 206688 (nr. cadastral vechi 6125);
 19. Teren in suprafata de 5.000 mp din acte (5.032 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Pietrei nr.22-24, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 200622 (nr. CF vechi 23929), Nr. cadastral 200622 (nr. cadastral vechi 11299);
 20. Teren in suprafata de 4.635 mp din acte (4.669 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Varful Berivoiul Mare nr.73, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206689 (nr. C.F. vechi 11071), Nr. cadastral 206689 (nr. cadstral vechi 6126);
 21. Teren in suprafata de 34.952 mp din acte (34.902 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Nou nr.120-130, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206590 (nr. C.F. vechi 11072), Nr. cadastral 206590 (nr. cadastral vechi 5878);
 22. Teren in suprafata de 9.000 mp din acte (8.941,28 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Pietrei nr. 38-42, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206785 (nr.CF. vechi 22997), Nr. cadastral 206785 (nr. cadastral vechi 6357);
 23. Teren in suprafata de 11.290 mp din acte (11.316 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Stegarului nr. 183-185, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 207036 (nr. CF. vechi 22031), Nr. cadastral 207036 (nr. cadastral vechi 7022);
 24. Teren in suprafata de 10.158 mp din acte (10.119 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Stegarului nr. 187-189, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 207030 (nr. C.F. vechi 22818), Nr. cadastral 207030 (nr. cadastral vechi 7020/1);
 25. Teren in suprafata de 10.000 mp din acte (9.868 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Stegarului nr. 227-229, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206885 (nr. CF. vechi 24570), Nr. cadastral 206885 (nr. cadastral vechi 6588);
 26. Teren in suprafata de 6.200 mp din acte (6.391 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Stegarului nr. 231, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 207988 (nr. CF vechi 41249), Nr. cadastral 207988 (nr. cadastral vechi 9837);
 27. Teren in suprafata de 14.400 mp din acte (14.382 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Nou nr. 132-134, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206588 (nr. C.F. vechi 11069), Nr. cadastral 206588 (nr. cadstral vechi 5876);
 28. Teren in suprafata de 7.500 mp din acte (7.494 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Nou nr. 110, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206938 (nr. CF. vechi 22322), Nr. cadastral 206938 (nr. cadastral vechi 6727);
 29. Teren in suprafata de 4.970 mp din acte (4.977 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Nou nr.102, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206883 (nr. CF. vechi 22447), Nr. cadastral 206883 (nr. cadastral vechi 6586);
 30. Teren in suprafata de 7.500 mp din acte (7.494 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Nou nr.100, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206939 (nr.CF. vechi 20502), Nr. cadastral 206939 (nr. cadastral vechi 6728);
 31. Teren in suprafata de 3.910 mp din acte (3.907 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Reghiului nr.131-135, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206884 (nr. CF. vechi 22321), Nr. cadastral 206884 (nr. cadastral vechi 6587);
 32. Teren in suprafata de 3.700 mp din acte (3.697 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Reghiului nr. 141-145, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206882 (nr. CF. vechi 21772), Nr. Cadastral 206882 (nr. cadastral vechi 6585);
 33. Teren in suprafata de 20.000 mp din acte (19.902 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Pietrei nr. 26-28, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206935 (nr. C.F. vechi 18782), Nr. Cadastral 206935 (nr. cadstral vechi 6724);
 34. Teren in suprafata de 26.200 mp din acte (26.132 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Reghiului nr. 61-71, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206936 (nr. C.F. vechi 18978), Nr. Cadastral 206936 (nr. cadastral vechi 6725);
 35. Teren in suprafata de 13.046 mp din acte (13.045 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Reghiului nr.73-79, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 207035 (nr. CF vechi 18979), Nr. Cadastral 207035 (nr. cadastral vechi 7021);
 36. Teren in suprafata de 8.780 mp din acte (8.753 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Reghiului nr. 85-89, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206937 (nr CF vechi 24569), Nr. Cadastral 206937 (nr. cadastral vechi 6726);
 37. Teren in suprafata de 2.100 mp din acte (2.090 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Mosului nr. 28A, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206684 (nr. CF vechi 17347), Nr. Cadastral 206684 (nr. cadastral vechi 6122/1);
 38. Teren in suprafata de 6.800 mp din acte (6.777 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Pietrei nr. 6-10, sector 1, inscris in Cartea Funciar nr. 206691 (nr.CF. vechi 11064), Nr. Cadastral 206691 (nr. cadastral vechi 6129).

 

şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1539/2012/06.11.2012 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

 

având în vedere că imobilele supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt evaluate în bloc, potrivit cererii creditoarei, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ. prin raportul de evaluare întocmit de ing. Mihail Dunăreanu la data de 30 iunie 2014, prin care a fost stabilit un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 44.906.200 de lei (echivalentul a 10.232.000 Euro, la un curs BNR de 1 Euro = 4,3888 lei la data întocmirii raportului de evaluare, respectiv 30 iunie 2014; preţul nu inlude TVA) în vederea vânzării în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 

 1. Teren in suprafata de 11.350 mp din acte (11.498 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Str. Drumul Stegarului nr. 223-225, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206683 (nr. CF. vechi 11074), Nr. cadastral 206683 (nr. cadastral vechi 6121);
 2. Teren in suprafata de 6.200 mp din acte (6.196 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Str. Drumul Stegarului nr.136, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr.206589 (nr. CF. vechi 11067), Nr. Cadastral 206589 (nr. cadastral vechi 5877);
 3. Teren in suprafata de 13.110 mp din acte (13.153 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Stegarului nr. 245-247, Sector1, inscris in Cartea Funciara nr. 206692 (nr. CF. vechi 11068), Nr. cadastral 206692 (nr. cadastrel vechi 6130);
 4. Teren in suprafata de 4.160 mp din acte (4.073 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Pietrei nr. 30-32, Sector 1, inscris in Cartea Funciar nr. 206690 (nr. CF vechi 11066), Nr. cadastral 206690 (nr. cadastral vechi 6127);
 5. Teren in suprafata de 1.000 mp din acte (997 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Mosului nr. 26A, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206685 (nr. CF. vechi 17348), Nr. cadastral 206685 (nr. cadastral vechi 6123/1);
 6. Teren in suprafata de 4.650 mp din acte (4.707 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Mare nr. 53, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206931 (nr. CF. vechi 22450), Nr. cadastral 206931 (nr. cadastral vechi 6720);
 7. Teren in suprafata de 3.430 mp din acte (3.454 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Enei nr. 32, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206651 (nr. C.F. vechi 24755_1), Nr. cadastral 206651 (nr. cadastral vechi 5985/1);
 8. Teren in suprafata de 7.550 mp din acte (7.572 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Varful Berivoiul Mare nr.73, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206928 (nr. CF. vechi 21451), Nr. cadastral 206928 (nr. cadastral vechi 6717);
 9. Teren in suprafata de 7.500 mp din acte (7.506 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti, Strada Drumul Piscul Mare nr. 41-43, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 207990 (nr. CF. vechi 24757), Nr. cadastral 207990 (nr. cadastral vechi 9838);
 10. Teren in suprafata de 3.550 mp din acte (3.553,21 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Mare nr. 49, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206929 (nr. CF vechi 24856), Nr. cadastral 206929 (nr. cadastral vechi 6718/1);
 11. Teren in suprafata de 3.800 mp din acte (3.834 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Mare nr. 51, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206930 (nr. CF. vechi 21771), Nr. cadastral 206930 (nr. cadastral vechi 6719);
 12. Teren in suprafata de 3.750 mp din acte (3.751,86 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Mare nr.55, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206933 (nr. CF. vechi 24568_1), Nr. cadastral 206933 (nr. cadastral vechi 6722/1);
 13. Teren in suprafata de 5.577 mp din acte (5.631 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Mare nr.57-59, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206932 (nr. C.F. vechi 21359), Nr. cadastral 206932 (nr. cadastral vechi 6721);
 14. Teren in suprafata de 3.650 mp din acte (3.659 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Enei nr. 40, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206649 (nr. CF. vechi 24759_2), Nr. cadastral 206649 (nr. cadastral vechi 5983/2);
 15. Teren in suprafata de 2.650 mp din acte (2.681,65 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Enei nr. 34-36, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206650 (nr. CF. vechi 11073_2), Nr. cadastral 206650 (nr. cadastral vechi 5984/3);
 16. Teren in suprafata de 3.720 mp din acte (3.693 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Enei nr. 28, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206655 (nr. CF vechi 24756_2), Nr. cadastral 206655 (nr. cadastral vechi 5986/2);
 17. Teren in suprafata de 6.900 mp din acte (6.899 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Stegarului nr. 141-145, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206686 (nr. CF. vechi 11063), Nr. cadastral 206686 (nr. cadastral vechi 6124);
 18. Teren in suprafata de 6.200 mp din acte (6.183 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Pietrei nr. 12-16, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206688 (nr. CF. vechi 11065), Nr. cadastral 206688 (nr. cadastral vechi 6125);
 19. Teren in suprafata de 5.000 mp din acte (5.032 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Pietrei nr.22-24, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 200622 (nr. CF vechi 23929), Nr. cadastral 200622 (nr. cadastral vechi 11299);
 20. Teren in suprafata de 4.635 mp din acte (4.669 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Varful Berivoiul Mare nr.73, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206689 (nr. C.F. vechi 11071), Nr. cadastral 206689 (nr. cadstral vechi 6126);
 21. Teren in suprafata de 34.952 mp din acte (34.902 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Nou nr.120-130, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206590 (nr. C.F. vechi 11072), Nr. cadastral 206590 (nr. cadastral vechi 5878);
 22. Teren in suprafata de 9.000 mp din acte (8.941,28 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Pietrei nr. 38-42, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206785 (nr.CF. vechi 22997), Nr. cadastral 206785 (nr. cadastral vechi 6357);
 23. Teren in suprafata de 11.290 mp din acte (11.316 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Stegarului nr. 183-185, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 207036 (nr. CF. vechi 22031), Nr. cadastral 207036 (nr. cadastral vechi 7022);
 24. Teren in suprafata de 10.158 mp din acte (10.119 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Stegarului nr. 187-189, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 207030 (nr. C.F. vechi 22818), Nr. cadastral 207030 (nr. cadastral vechi 7020/1);
 25. Teren in suprafata de 10.000 mp din acte (9.868 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Stegarului nr. 227-229, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206885 (nr. CF. vechi 24570), Nr. cadastral 206885 (nr. cadastral vechi 6588);
 26. Teren in suprafata de 6.200 mp din acte (6.391 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Stegarului nr. 231, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 207988 (nr. CF vechi 41249), Nr. cadastral 207988 (nr. cadastral vechi 9837);
 27. Teren in suprafata de 14.400 mp din acte (14.382 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Nou nr. 132-134, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206588 (nr. C.F. vechi 11069), Nr. cadastral 206588 (nr. cadstral vechi 5876);
 28. Teren in suprafata de 7.500 mp din acte (7.494 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Nou nr. 110, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206938 (nr. CF. vechi 22322), Nr. cadastral 206938 (nr. cadastral vechi 6727);
 29. Teren in suprafata de 4.970 mp din acte (4.977 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Nou nr.102, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206883 (nr. CF. vechi 22447), Nr. cadastral 206883 (nr. cadastral vechi 6586);
 30. Teren in suprafata de 7.500 mp din acte (7.494 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Nou nr.100, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206939 (nr.CF. vechi 20502), Nr. cadastral 206939 (nr. cadastral vechi 6728);
 31. Teren in suprafata de 3.910 mp din acte (3.907 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Reghiului nr.131-135, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206884 (nr. CF. vechi 22321), Nr. cadastral 206884 (nr. cadastral vechi 6587);
 32. Teren in suprafata de 3.700 mp din acte (3.697 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Reghiului nr. 141-145, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206882 (nr. CF. vechi 21772), Nr. Cadastral 206882 (nr. cadastral vechi 6585);
 33. Teren in suprafata de 20.000 mp din acte (19.902 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Pietrei nr. 26-28, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206935 (nr. C.F. vechi 18782), Nr. Cadastral 206935 (nr. cadstral vechi 6724);
 34. Teren in suprafata de 26.200 mp din acte (26.132 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Reghiului nr. 61-71, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206936 (nr. C.F. vechi 18978), Nr. Cadastral 206936 (nr. cadastral vechi 6725);
 35. Teren in suprafata de 13.046 mp din acte (13.045 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Reghiului nr.73-79, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 207035 (nr. CF vechi 18979), Nr. Cadastral 207035 (nr. cadastral vechi 7021);
 36. Teren in suprafata de 8.780 mp din acte (8.753 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Reghiului nr. 85-89, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206937 (nr CF vechi 24569), Nr. Cadastral 206937 (nr. cadastral vechi 6726);
 37. Teren in suprafata de 2.100 mp din acte (2.090 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Mosului nr. 28A, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206684 (nr. CF vechi 17347), Nr. Cadastral 206684 (nr. cadastral vechi 6122/1);
 38. Teren in suprafata de 6.800 mp din acte (6.777 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Pietrei nr. 6-10, sector 1, inscris in Cartea Funciar nr. 206691 (nr.CF. vechi 11064), Nr. Cadastral 206691 (nr. cadastral vechi 6129).

 

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 1539/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 05 august 2014, la ora 11,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro) vânzarea silită la licitaţie publică în bloc, a următoarelor bunuri imobile:

 

 1. Teren in suprafata de 11.350 mp din acte (11.498 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Str. Drumul Stegarului nr. 223-225, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206683 (nr. CF. vechi 11074), Nr. cadastral 206683 (nr. cadastral vechi 6121);
 2. Teren in suprafata de 6.200 mp din acte (6.196 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Str. Drumul Stegarului nr.136, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr.206589 (nr. CF. vechi 11067), Nr. Cadastral 206589 (nr. cadastral vechi 5877);
 3. Teren in suprafata de 13.110 mp din acte (13.153 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Stegarului nr. 245-247, Sector1, inscris in Cartea Funciara nr. 206692 (nr. CF. vechi 11068), Nr. cadastral 206692 (nr. cadastrel vechi 6130);
 4. Teren in suprafata de 4.160 mp din acte (4.073 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Pietrei nr. 30-32, Sector 1, inscris in Cartea Funciar nr. 206690 (nr. CF vechi 11066), Nr. cadastral 206690 (nr. cadastral vechi 6127);
 5. Teren in suprafata de 1.000 mp din acte (997 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Mosului nr. 26A, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206685 (nr. CF. vechi 17348), Nr. cadastral 206685 (nr. cadastral vechi 6123/1);
 6. Teren in suprafata de 4.650 mp din acte (4.707 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Mare nr. 53, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206931 (nr. CF. vechi 22450), Nr. cadastral 206931 (nr. cadastral vechi 6720);
 7. Teren in suprafata de 3.430 mp din acte (3.454 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Enei nr. 32, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206651 (nr. C.F. vechi 24755_1), Nr. cadastral 206651 (nr. cadastral vechi 5985/1);
 8. Teren in suprafata de 7.550 mp din acte (7.572 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Varful Berivoiul Mare nr.73, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206928 (nr. CF. vechi 21451), Nr. cadastral 206928 (nr. cadastral vechi 6717);
 9. Teren in suprafata de 7.500 mp din acte (7.506 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti, Strada Drumul Piscul Mare nr. 41-43, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 207990 (nr. CF. vechi 24757), Nr. cadastral 207990 (nr. cadastral vechi 9838);
 10. Teren in suprafata de 3.550 mp din acte (3.553,21 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Mare nr. 49, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206929 (nr. CF vechi 24856), Nr. cadastral 206929 (nr. cadastral vechi 6718/1);
 11. Teren in suprafata de 3.800 mp din acte (3.834 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Mare nr. 51, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206930 (nr. CF. vechi 21771), Nr. cadastral 206930 (nr. cadastral vechi 6719);
 12. Teren in suprafata de 3.750 mp din acte (3.751,86 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Mare nr.55, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206933 (nr. CF. vechi 24568_1), Nr. cadastral 206933 (nr. cadastral vechi 6722/1);
 13. Teren in suprafata de 5.577 mp din acte (5.631 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Mare nr.57-59, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206932 (nr. C.F. vechi 21359), Nr. cadastral 206932 (nr. cadastral vechi 6721);
 14. Teren in suprafata de 3.650 mp din acte (3.659 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Enei nr. 40, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206649 (nr. CF. vechi 24759_2), Nr. cadastral 206649 (nr. cadastral vechi 5983/2);
 15. Teren in suprafata de 2.650 mp din acte (2.681,65 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Enei nr. 34-36, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206650 (nr. CF. vechi 11073_2), Nr. cadastral 206650 (nr. cadastral vechi 5984/3);
 16. Teren in suprafata de 3.720 mp din acte (3.693 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Enei nr. 28, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206655 (nr. CF vechi 24756_2), Nr. cadastral 206655 (nr. cadastral vechi 5986/2);
 17. Teren in suprafata de 6.900 mp din acte (6.899 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Stegarului nr. 141-145, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206686 (nr. CF. vechi 11063), Nr. cadastral 206686 (nr. cadastral vechi 6124);
 18. Teren in suprafata de 6.200 mp din acte (6.183 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Pietrei nr. 12-16, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206688 (nr. CF. vechi 11065), Nr. cadastral 206688 (nr. cadastral vechi 6125);
 19. Teren in suprafata de 5.000 mp din acte (5.032 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Pietrei nr.22-24, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 200622 (nr. CF vechi 23929), Nr. cadastral 200622 (nr. cadastral vechi 11299);
 20. Teren in suprafata de 4.635 mp din acte (4.669 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Varful Berivoiul Mare nr.73, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206689 (nr. C.F. vechi 11071), Nr. cadastral 206689 (nr. cadstral vechi 6126);
 21. Teren in suprafata de 34.952 mp din acte (34.902 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Nou nr.120-130, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206590 (nr. C.F. vechi 11072), Nr. cadastral 206590 (nr. cadastral vechi 5878);
 22. Teren in suprafata de 9.000 mp din acte (8.941,28 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Pietrei nr. 38-42, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206785 (nr.CF. vechi 22997), Nr. cadastral 206785 (nr. cadastral vechi 6357);
 23. Teren in suprafata de 11.290 mp din acte (11.316 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Stegarului nr. 183-185, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 207036 (nr. CF. vechi 22031), Nr. cadastral 207036 (nr. cadastral vechi 7022);
 24. Teren in suprafata de 10.158 mp din acte (10.119 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Stegarului nr. 187-189, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 207030 (nr. C.F. vechi 22818), Nr. cadastral 207030 (nr. cadastral vechi 7020/1);
 25. Teren in suprafata de 10.000 mp din acte (9.868 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Stegarului nr. 227-229, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206885 (nr. CF. vechi 24570), Nr. cadastral 206885 (nr. cadastral vechi 6588);
 26. Teren in suprafata de 6.200 mp din acte (6.391 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Stegarului nr. 231, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 207988 (nr. CF vechi 41249), Nr. cadastral 207988 (nr. cadastral vechi 9837);
 27. Teren in suprafata de 14.400 mp din acte (14.382 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Nou nr. 132-134, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206588 (nr. C.F. vechi 11069), Nr. cadastral 206588 (nr. cadstral vechi 5876);
 28. Teren in suprafata de 7.500 mp din acte (7.494 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Nou nr. 110, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206938 (nr. CF. vechi 22322), Nr. cadastral 206938 (nr. cadastral vechi 6727);
 29. Teren in suprafata de 4.970 mp din acte (4.977 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Nou nr.102, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206883 (nr. CF. vechi 22447), Nr. cadastral 206883 (nr. cadastral vechi 6586);
 30. Teren in suprafata de 7.500 mp din acte (7.494 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Nou nr.100, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206939 (nr.CF. vechi 20502), Nr. cadastral 206939 (nr. cadastral vechi 6728);
 31. Teren in suprafata de 3.910 mp din acte (3.907 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Reghiului nr.131-135, Sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206884 (nr. CF. vechi 22321), Nr. cadastral 206884 (nr. cadastral vechi 6587);
 32. Teren in suprafata de 3.700 mp din acte (3.697 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Reghiului nr. 141-145, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206882 (nr. CF. vechi 21772), Nr. Cadastral 206882 (nr. cadastral vechi 6585);
 33. Teren in suprafata de 20.000 mp din acte (19.902 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Pietrei nr. 26-28, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206935 (nr. C.F. vechi 18782), Nr. Cadastral 206935 (nr. cadstral vechi 6724);
 34. Teren in suprafata de 26.200 mp din acte (26.132 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Reghiului nr. 61-71, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206936 (nr. C.F. vechi 18978), Nr. Cadastral 206936 (nr. cadastral vechi 6725);
 35. Teren in suprafata de 13.046 mp din acte (13.045 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Reghiului nr.73-79, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 207035 (nr. CF vechi 18979), Nr. Cadastral 207035 (nr. cadastral vechi 7021);
 36. Teren in suprafata de 8.780 mp din acte (8.753 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Reghiului nr. 85-89, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206937 (nr CF vechi 24569), Nr. Cadastral 206937 (nr. cadastral vechi 6726);
 37. Teren in suprafata de 2.100 mp din acte (2.090 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Mosului nr. 28A, sector 1, inscris in Cartea Funciara nr. 206684 (nr. CF vechi 17347), Nr. Cadastral 206684 (nr. cadastral vechi 6122/1);
 38. Teren in suprafata de 6.800 mp din acte (6.777 mp din masuratori), adresa postala: Bucuresti Strada Drumul Piscul Pietrei nr. 6-10, sector 1, inscris in Cartea Funciar nr. 206691 (nr.CF. vechi 11064), Nr. Cadastral 206691 (nr. cadastral vechi 6129),

 

            Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite în bloc la licitaţie publică, este de 44.906.200 de lei (echivalentul a 10.232.000 Euro, la un curs BNR de 1 Euro = 4,3888 lei la data întocmirii raportului de evaluare, respectiv 30 iunie 2014; preţul nu inlude TVA).

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 05 august 2014, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 05 august 2014, ora 11,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei, echivalent determinat pe baza cursului de referinţă anunţat, la data depunerii cauţiunii, de Banca Naţională a României. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 05 august 2014, ora 11,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 05 august 2014, ora 11,00 în dosarul de executare nr. 1539/2012- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunurilor imobile, de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti, şi anume:

–        extrasul de carte funciară nr. 73175 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73171 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73182 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73019 din data de 21.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 72912 din data de 21.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73265 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73257 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73180 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73362 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73195 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73174 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73184 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73280 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73254 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73169 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73076 din data de 21.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73364 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73303 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73218 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 72853 din data de 21.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73183 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73173 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73269 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 72820 din data de 21.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 72821 din data de 21.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 72825 din data de 21.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 72910 din data de 21.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73170 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 72822 din data de 21.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73081 din data de 21.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73249 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73260 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73176 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73256 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 73277 din data de 27.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 72915 din data de 21.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 72837 din data de 21.12.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 72818 din data de 21.12.2012,

care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 05 august 2014, la ora 11,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare în bloc a imobilelor, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se vaţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilelor, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilelor va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar intrarea în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilelor de către debitoare, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunurilor imobile, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 52 (cincizecisidoua) exemplare originale a câte 11 (unsprezece) pagini fiecare, conţinând şi extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1, mai sus mentionate, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 1, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Sector 1. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţaţi despre licitaţie, potrivit art. 504 alin. 5 C.proc.civ., câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la sediul lor. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 02 iulie 2014.

                                                                                               Executor judecătoresc,

                                                                                                Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 1539/2012 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache – 05 august 2014, ora 14:30

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 1539/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1539/2012/02.07.2014

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 02 iulie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentului proces-verbal,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de:

–        Contract de credit din 04.10.1999 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de credit din 26.07.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 512/21.08.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 554/19.09.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 144/02.07.2008;

–        Contract de ipoteca nr. 142/02.07.2008;

–        Contract de ipoteca nr. 351/26.07.2004;

–        Contract de ipoteca nr. 527/28.08.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de fidejusiune din data de 26.07.2004;

–        Contract de Ipoteca nr. 584/06.10.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Ipoteca nr. 145/02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 82/18.02.2004si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 141/02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 590/21.12.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 601/22.12.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 141/02.07.2008;

–        Contract de Garantie reala mobiliara asupra partilor sociale din data de 12August 2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Garantie reala mobiliara din data de 22decembrie 2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Garantie imobiliara autentificat sub nr. 143/02.07.2008;

–        Contract de Fidejusiune data de 02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Fidejusiune data de 30 decembrie 2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Garantie asupra conturilor din data de 05.08.2005 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Ipoteca nr. 796/29.03.2007,

 

din care s-a născut obligaţia de plată a sumei de 30.714.739,18 Euro (actualizată până la 30 iunie 2014), din care: (i) 21.669.715 Euro debit principal aferent ambelor contracte de credit mai sus indicate, (ii) 489.291,37 Euro, dobânzi aferente ambelor contracte de credit şi (iii) 8.555.732,81 Euro penalităţi aferente ambelor contracte de credit precum şi suma de 1.494.292,09 de lei, cu titlu de cheltuieli de executare silită,

 

 

 

în sarcina debitorilor:

 1. S.C. AVRIG 35 S.R.L. (fost Rhombus Asset Management SRL.), cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 28,sector 1, Bucuresti;
 2. S.C. PREDEAL DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, mansarda, cam. 42,sector 1, Bucuresti;
 3. S.C. AVALON GRUP S.R.L., cu sediul în Str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 17,sector 1, Bucuresti;
 4. S.C. AVRIG FLOREASCA DEVELOPMENTS.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, parter,camera 18, sector 1, sector 1, Bucuresti;
 5. S.C. DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, camera 30, Etaj 1,sector 1, Bucuresti;
 6. S.C. AZIMUT GRUP S.R.L., cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 20,sector 1, Bucuresti;
 7. S.C. CdG INVESTMENT S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora 39, mansarda, camera 43, sector 1, Bucuresti;
 8. CENTRAL EASTERN EUROPEAN REAL ESTATE SHAREHOLDINGS BV, cu sediul înOlanda, 2624 ES Delft, Martinus Nijhofflaan 2;
 9. S.C. MASTER BUILDING INVESTMENT S.R.L., cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, cam. 40, Etaj 1, sector 1, Bucuresti.

 

iar din cuantumul total al sumelor de mai sus, obligaţia de plată prevăzută în sarcina debitorului fideiusor, HERGAN ALEXANDER ETIENNE, cu reşedinta în Bucureşti, sector 1, strada Paris, nr. 19, şi domiciliul în Statele Unite ale Americii, Westfork Drive Lake Forest, 1120, IL 60045 Illinois, fiind de 580.325,47 Euro (actualizată până la 30 iunie 2014), din care: (i) 455.262,02 Euro debit principal şi (ii) 125,063,45 Euro dobândă penalizatoare, precum şi suma de 38.389,01 lei, cu titlu de cheltuieli de executare

în favoarea creditoarei S.C. FRANKLIN MANAGEMENT S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Sector 1,Strada Buzeşti, Nr. 75, Birou B19, Etaj 4, calitate dobândită ca urmare a cesionării creanţei deţinute de UniCredit Tiriac Bank S.A., potrivit contractului de cesiune de creanţă autentificat sub nr.475/12.06.2013 de Biroul Individual Notarial Ioana Valmar, încheiat la data de 12 iunie 2013.

 

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, iar la data de 25 iunie 2014 a fost formulata cererea inregistrată sub nr. 561/25.06.2014, prin care se solicită vanzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 

 1. Bunul imobil situat în Bucuresti, Şoseaua Kiseleff Pavel Dimitrievici, G-ral, nr. 51, bloc 1, parter, apartamentul nr.2, Sector 1, in suprafata utilă de 68,94 mp, compus din 2 camere si dependinte, potrivit descrierii din Cartea Funciară, inscris in Cartea Funciară nr. 250836-C1-U8 (nr. CF. vechi 33984) având numar cadastral 250836-C1-U8 (nr. cadastral vechi 13633/0/2);
 2. Bunul imobil situat în Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr.51, sector 1, compus din teren în suprafaţă de 1227 mp. (din acte), având număr cadastral 201773 şi constructia, având număr cadastral 201773-C2 – suprafata utilă de 1044,64 mp., imobil compus din: subsol – 429,85 mp.; parter – 100,34 mp., etaj -144,77 mp., mansarda – 369,68 mp., precum şi terenul indiviz folosinţa din 1636,86 mp.; cu exceptia apartamentelor: 2,4,6,7,9, şi alte spaţii: parter – Gologan Camelia – cvc. 127/25209/1996; mansardă – cvc 5590/31538/98 – Tataru Maria; mansarda Baloi Mrin – cvc 5855/3153/99 înstrăinate în baza Legii 112/1995, potrivit descrierii din Cartea Funciară, intregul imobil fiind înscris în Cartea Funciara nr.201773 (nr. C.F. vechi 35716 iar numar cadastral vechi 13633/1)

şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1539/2012/02.08.2012 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilele supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt evaluate în bloc, potrivit cererii creditoarei, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ. prin raportul de evaluare întocmit de ing. Mihail Dunareanu la data de 30 iunie 2014 prin care a fost stabilit un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 2.422.600 de lei (echivalentul a 552.000 Euro, la un curs BNR de 1 Euro=4,3888 lei la data întocmirii raportului de evaluare, respectiv 30 iunie 2014; preţul nu include TVA), în vederea vânzării în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 

 1. Bunul imobil situat în Bucuresti, Şoseaua Kiseleff Pavel Dimitrievici, G-ral, nr. 51, bloc 1, parter, apartamentul nr.2, Sector 1, in suprafata utilă de 68,94 mp, compus din 2 camere si dependinte, potrivit descrierii din Cartea Funciară, inscris in Cartea Funciară nr. 250836-C1-U8 (nr. CF. vechi 33984) având numar cadastral 250836-C1-U8 (nr. cadastral vechi 13633/0/2);
 2. Bunul imobil situat în Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr.51, sector 1, compus din teren în suprafaţă de 1227 mp. (din acte), având număr cadastral 201773 şi constructia, având număr cadastral 201773-C2 – suprafata utilă de 1044,64 mp., imobil compus din: subsol – 429,85 mp.; parter – 100,34 mp., etaj -144,77 mp., mansarda – 369,68 mp., precum şi terenul indiviz folosinţa din 1636,86 mp.; cu exceptia apartamentelor: 2,4,6,7,9, şi alte spaţii: parter – Gologan Camelia – cvc. 127/25209/1996; mansardă – cvc 5590/31538/98 – Tataru Maria; mansarda Baloi Mrin – cvc 5855/3153/99 înstrăinate în baza Legii 112/1995, potrivit descrierii din Cartea Funciară, intregul imobil fiind înscris în Cartea Funciara nr.201773 (nr. C.F. vechi 35716 iar numar cadastral vechi 13633/1)

 

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 1539/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

           

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 05 august 2014, la ora 14:30 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

–        Vânzarea silită la licitaţie publică în bloc, a următoarelor bunuri imobile:

 

 1. Bunul imobil situat în Bucuresti, Şoseaua Kiseleff Pavel Dimitrievici, G-ral, nr. 51, bloc 1, parter, apartamentul nr.2, Sector 1, in suprafata utilă de 68,94 mp, compus din 2 camere si dependinte, potrivit descrierii din Cartea Funciară, inscris in Cartea Funciară nr. 250836-C1-U8 (nr. CF. vechi 33984) având numar cadastral 250836-C1-U8 (nr. cadastral vechi 13633/0/2);
 2. Bunul imobil situat în Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr.51, sector 1, compus din teren în suprafaţă de 1227 mp. (din acte), având număr cadastral 201773 şi constructia, având număr cadastral 201773-C2 – suprafata utilă de 1044,64 mp., imobil compus din: subsol – 429,85 mp.; parter – 100,34 mp., etaj – 144,77 mp., mansarda – 369,68 mp., precum şi terenul indiviz folosinţa din 1636,86 mp.; cu exceptia apartamentelor: 2,4,6,7,9, şi alte spaţii: parter – Gologan Camelia – cvc. 127/25209/1996; mansardă – cvc 5590/31538/98 – Tataru Maria; mansarda Baloi Mrin – cvc 5855/3153/99 înstrăinate în baza Legii 112/1995, potrivit descrierii din Cartea Funciară, intregul imobil fiind înscris în Cartea Funciara nr.201773 (nr. C.F. vechi 35716 iar numar cadastral vechi 13633/1)

 

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite în bloc la licitaţie publică, este de 2.422.600 de lei (echivalentul a 552.000 Euro, la un curs BNR de 1 Euro=4,3888 lei la data întocmirii raportului de evaluare, respectiv 30 iunie 2014; preţul nu include TVA).

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 05 august 2014, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

 

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

 

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 05 august 2014, ora 14:30 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei, echivalent determinat pe baza cursului de referinţă anunţat, la data depunerii cauţiunii, de Banca Naţională a României. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 05 august 2014, ora 14,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 05 august 2014, ora 14:30 în dosarul de executare nr. 1539/2012- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

 

Situaţia juridică a bunurilor imobile, de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti, şi anume:

–        extrasul de carte funciară nr. 49218 din data de 10.09.2012,

–        extrasul de carte funciară nr. 11781 din data de 25.02.2014,

care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. 504 C.proc.civ.

 

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 05 august 2014, la ora 14:30, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare în bloc a imobilelor, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

 

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se vaţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

 

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilelor, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilelor va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar intrarea în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilelor de către debitoare, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunurilor imobile, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

 

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 23 (douazecişitrei) exemplare originale a câte 5 (cinci) pagini fiecare, conţinând şi extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1, mai sus mentionate, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 1, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Sector 1. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţati despre licitaţie, potrivit art. 504 alin. 5 C.proc.civ., câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la sediul lor. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 02 iulie 2014.

                                                                                              

Executor judecătoresc,

                                                                                    Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1539/2012 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache – 05 august 2014, ora 17:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 1539/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1539/2012/02.07.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 02 iulie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentului proces-verbal,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de:

–        Contract de credit din 04.10.1999 si toate actele aditionale ulterioare (traducere legalizata);

–        Contract de credit din 26.07.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 512/21.08.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 554/19.09.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 144/02.07.2008;

–        Contract de ipoteca nr. 142/02.07.2008;

–        Contract de ipoteca nr. 351/26.07.2004;

–        Contract de ipoteca nr. 527/28.08.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de fidejusiune din data de 26.07.2004;

–        Contract de Ipoteca nr. 584/06.10.2003 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Ipoteca nr. 145/02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 82/18.02.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca nr. 141/02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 590/21.12.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 601/22.12.2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de ipoteca autentificat sub nr. 141/02.07.2008;

–        Contract de Garantie reala mobiliara asupra partilor sociale din data de 12 August 2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Garantie reala mobiliara din data de 22 decembrie 2004 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Garantie imobiliara autentificat sub nr. 143/02.07.2008;

–        Contract de Fidejusiune data de 02.07.2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Fidejusiune data de 30 decembrie 2008 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Garantie asupra conturilor din data de 05.08.2005 si toate actele aditionale ulterioare;

–        Contract de Ipoteca nr. 796/29.03.2007,

 

din care s-a născut obligaţia de plată a sumei de 30.714.739,18 Euro (actualizată până la 30 iunie 2014), din care: (i) 21.669.715 Euro debit principal aferent ambelor contracte de credit mai sus indicate, (ii) 489.291,37 Euro, dobânzi aferente ambelor contracte de credit şi (iii) 8.555.732,81 Euro penalităţi aferente ambelor contracte de credit, precumşi suma de 1.494.292,09 de lei, cu titlu de cheltuieli de executare silită,

 

 

în sarcina debitorilor:

 1. S.C. AVRIG 35 S.R.L. (fosta Rhombus Asset Management SRL.), cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 28,sector 1, Bucuresti;
 2. S.C. PREDEAL DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, mansarda, cam. 42,sector 1, Bucuresti;
 3. S.C. AVALON GRUP S.R.L., cu sediul în Str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 17,sector 1, Bucuresti;
 4. S.C. AVRIG FLOREASCA DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, parter,camera 18, sector 1, sector 1, Bucuresti;
 5. S.C. DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, camera 30, Etaj 1,sector 1, Bucuresti;
 6. S.C. AZIMUT GRUP S.R.L., cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 20,sector 1, Bucuresti;
 7. S.C. CdG INVESTMENT S.R.L., cu sediul în str. Grigore Mora, nr. 39, mansarda, camera 43, sector 1, Bucuresti;
 8. CENTRAL EASTERN EUROPEAN REAL ESTATE SHAREHOLDINGS BV, cu sediul în Olanda, 2624 ES Delft, Martinus Nijhofflaan 2;
 9. S.C. MASTER BUILDING INVESTMENT S.R.L., cu sediul social în str. Grigore Mora, nr. 39, cam. 40, Etaj 1, sector 1, Bucuresti;

 

iar din cuantumul total al sumelor de mai sus, obligaţia de plată prevăzută în sarcina debitorului fideiusor, HERGAN ALEXANDER ETIENNE, cu reşedinta în Bucureşti, strada Paris, nr. 19, sector 1 şi domiciliul în Statele Unite ale Americii, Westfork Drive Lake Forest, 1120, IL 60045 Illinois, fiind de 580.325,47 Euro (actualizată până la 30 iunie 2014), din care: (i) 455.262,02 Euro debit principal şi (ii) 125,063,45 Euro dobândă penalizatoare, precum şi suma de 38.389,01 lei, cu titlu de cheltuieli de executare,

în favoarea creditoarei S.C. FRANKLIN MANAGEMENT S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Sector 1,Strada Buzeşti, Nr. 75, Birou B19, Etaj 4, calitate dobândită ca urmare a cesionării creanţei deţinute de UniCredit Tiriac Bank S.A., potrivit contractului de cesiune de creanţă autentificat sub nr.475/12.06.2013 de Biroul Individual Notarial Ioana Valmar, încheiat la data de 12 iunie 2013,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite, inclusiv asupra bunului imobil situat in Bucuresti, strada Grigore Mora nr. 39, sector 1, înscris în Cartea Funciara nr. 202149 (nr. C.F. vechi 36822) şi având număr cadastral 202149 (nr. cadastral vechi 14184), constand în teren în suprafata de 526 mp (574,84 mp. conform măsurătorilor cadastrale) şi construcţiile: C1 – vila S+P+E+M în suprafată de 522,91 mp. şi C2 – magazie în suprafată de 6,80 mp.

şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1539/2012/02.08.2012 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ. prin raportul de evaluare întocmit de ing. Mihail Dunareanu la data de 30 iunie 2014, prin care a fost stabilit un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 5.525.900 de lei (echivalentul a 1.259.100 Euro, la un curs BNR de 1 Euro = 4.3888 lei, la data întocmirii raportului de evaluare, respectiv 30 iunie 2014; preţul nu include TVA), in vederea vanzarii bunului imobil situat in Bucuresti, strada Grigore Mora nr. 39, sector 1, înscris în Cartea Funciara nr. 202149 (nr. C.F. vechi 36822) şi având număr cadastral 202149 (nr. cadastral vechi 14184), constand în teren în suprafata de 526 mp (574,84 mp. conform măsurătorilor cadastrale) şi construcţiile: C1 – vila S+P+E+M în suprafată de 522,91 mp. şi C2 – magazie în suprafată de 6,80 mp.

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 1539/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 05 august 2014, la ora 17,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro) :

–                  Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat in Bucuresti, strada Grigore Mora nr. 39, sector 1, înscris în Cartea Funciara nr. 202149 (nr. C.F. vechi 36822) şi având număr cadastral 202149 (nr. cadastral vechi 14184), constand în teren în suprafata de 526 mp (574,84 mp. conform măsurătorilor cadastrale) şi construcţiile: C1 – vila S+P+E+M în suprafată de 522,91 mp. şi C2 – magazie în suprafată de 6,80 mp.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 5.525.900 de lei (echivalentul a 1.259.100 Euro, la un curs BNR de 1 Euro = 4.3888 lei, la data întocmirii raportului de evaluare, respectiv 30 iunie 2014; preţul nu include TVA).

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 05 august 2014, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 05 august 2014, ora 17,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei, echivalent determinat pe baza cursului de referinţă anunţat, la data depunerii cauţiunii, de Banca Naţională a României. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 005 august 2014, ora 17,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 05 august 2014, în dosarul de executare nr. 1539/2012- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil, de mai sus, rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti, sub nr. 11784 din data de 25.02.2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 05 august 2014, la ora 17,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se vaţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilelor, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilelor va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar intrarea în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilelor de către debitoare, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunurilor imobile, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 15 (cincisprezece) exemplare originale a câte 4 (patru) pagini fiecare, conţinând şi extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1, mai sus mentionate, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 1, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 1. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţaţi despre licitaţie, potrivit art. 504 alin. 5 C.proc.civ., câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la sediul lor. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 02 iulie 2014.

                                                                                               Executor judecătoresc,

                                                                                                Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 1896/2013 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 22 iulie 2014, ora 17:30

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1896/2013– B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 1896/2013/30.06.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 30 iunie 2014

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătorescasociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de Declarația autentificată sub nr. 909 din 25.11.2013 de către B.N.P.A. “Rodica Coliban și Bianca Hărănguș”,creditor fiind IACOV DUMITRU CONSTANTIN, cu domiciliul în Bucureşti, strada Parfumului, nr. 5, apartament 3, sector 3,iar debitor fiind IACOV NAPOLEON TUDOR SPARTACUS, cu domiciliul în București, strada Turturelelor nr. 18, sector 3,

având în vedere că, în vederea recuperării unei creanţe în cuantum de 400.000 de euro, la care de adaugă cheltuieli de executare în cuantum de 15.066,50 de lei, stabilite în sarcina debitorului prin încheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare emisă sub nr. 1896/2013/30.06.2014-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Bucureşti, Şoseaua Odăi nr.149A, sector 1, constând în teren în suprafaţă de 2457 mp,şi pentru care a fost incheiatProcesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1896/2013/27.06.2014-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 13 decembrie 2013, în cameră de consiliu, de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul nr.47742/299/2013,

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 30 iunie 2014, sub nr.1896/2013/30.06.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 1.021.300 de lei,echivalent a 232.300 de Euro, determinat în raport cu data de 22 iunie 2014, data efectuării raportului de evaluare ce a stat la baza întocmirii încheierii,

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1896/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 30 iunie 2014, sub nr.1896/2013/30.06.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunului imobil situat în Bucureşti, Şoseaua Odăi nr.149A, sector 1, constând în teren în suprafaţă de 2457 mp,, ca fiind în data de 22 iulie 2014, la ora 17,30,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 22 iulie 2014 la ora 17,30va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, Şoseaua Odăi nr.149A, sector 1, constând în teren în suprafaţă de 2457 mpproprietate a debitorului IACOV NAPOLEON TUDOR SPARTACUS.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 1.021.300 de lei.

 

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 22 iulie 2014, la ora 17,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1, nr.15117 (Carte Funciară nr.261421), din data de 10 martie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 22 iulie 2014 la ora 17,30 inclusiv :

a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;

b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 22 iulie 2014 la ora 17,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 22 iulie 2014, în dosarul de executare nr.1896/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1, nr.15117 (Carte Funciară nr.261421), din data de 10 martie 2014, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 1, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 1. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 1, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul său, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 30 iunie 2014.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 

BEJ Mihai Dima- licitație publică D.X. 68/2013

PUBLICATIE DE VANZARE 68/2013

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 68/2013, prin care se înaintează spre executare Sentința Civilă nr. 19383/12.12.2012, a Judecătoriei Sectorului 3 – Secția Civilă, prin care debitoarea CIUREA STELUȚA, domiciliată în București, B-dul Corneliu Coposu nr. 51, et. 4, ap. 47, sector 3, a fost obligată la plata către creditoarea AGAFIȚEI ECATERINA-MARIA, domiciliată în București, str. Caporal Ilina nr. 5, bl. 3B, sc. 1, et. 4, ap. 19, sector 5, a sumelor de 66.422,25 lei reprezentând sultă și 3.676,60 lei cheltuieli de judecată.  Creditoarea AGAFIȚEI ECATERINA-MARIA, prin avocat Popescu Ion, a solicitat executarea silită împotriva debitoarei CIUREA STELUȚA, în vederea recuperării sumelor mai sus menționate, plus cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din 18.06.2013 emisă de BEJ Mihai Dima, s-a dispus înregistrarea cererii formulată de creditoare și deschiderea dosarului de executare nr. 68/2013, din 18.06.2013.

S-a transmis Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti cererea de încuviințare a executării silite care, prin Încheierea din 22.07.2013, pronunțată în dosarul nr. 30042/301/2013, a încuviințat executarea silită a creanțelor de 66.422,25 lei reprezentând sultă, 3.676,60 lei cheltuieli de judecată și cheltuielile de executare, împotriva debitoarei CIUREA STELUȚA, în baza titlului executoriu – Sentința Civilă nr. 19383/12.12.2012, a Judecătoriei Sectorului 3 – Secția Civilă și a autorizat creditoarea să treacă la executarea silită a obligației cuprinsă în titlul executoriu, învestind cu formulă executorie Sentința Civilă nr. 19383/12.12.2012, a Judecătoriei Sectorului 3 – Secția Civilă.

La data de 18.09.2013, a fost emisă somație, ce a fost înscrisă în CF cu Încheierea nr. 43140/25.09.2013, înmânată debitoarei la data de 16.10.2013.

La data de 04.11.2013, executorul judecătoresc, împreună cu avocat Popescu Ion, s-a deplasat la imobilul supus executării silite din București, B-dul Corneliu Coposu nr. 51, et. 4, ap. 47, sector 3, unde nu a fost găsită nicio persoană, cu această ocazie întocmindu-se procesul verbal de situație, prevăzut de dispozițiile art. 828 alin. 1, C.proc.civ., proces verbal înmânat avocatului creditoarei și depus la cutia poștală a debitoarei.

La data de 04.11.2013, s-au emis adrese către Distrigaz Sud Rețele și Enel Energie Muntenia, în vederea comunicării debitelor cu care figurează imobilul supus executării silite în evidențele acestora și s-au primit răspunsurile din partea Distrigaz Sud Rețele că figurează înregistrat un sold în valoare de 38,40 lei și din partea Enel faptul că a fost emisă factura în valoare de 153,37 lei scadentă la 10.11.2013.

Prin Încheierea din 21.11.2013 a BEJ Mihai Dima s-a dispus numirea unui expert tehnic în persoana dlui ing. Miron Turcu, în vederea stabilirii valorii de circulație a imobilului supus executării silite, stabilindu-se onorariu provizoriu în cuantum de 1.000 lei și termen pentru depunerea raportului de expertiză în 20 de zile. Încheierea a fost comunicată avocatului creditoarei și expertului, iar debitoarei i s-a afișat pe usă înștiințarea, deoarece nu a fost găsită prezentă la domiciliu.

La data de 15.01.2014, se depune la dosarul de executare raportul de expertiză tehnică judiciară, care concluzionează o valoare de circulație a imobilului în sumă de 166.680 lei, echivalent a 37.431 Euro. Raportul de expertiză a fost înmânat avocatului creditoarei, iar pentru debitoare s-a afișat înștiințarea din 16.01.2014, deoarece nu a fost găsită la domiciliu. La termenul de vînzare din 27.06.2014, ora 10.00 s-a redus prețul de pornire cu 25%, stabilindu-se un nou termen.Prin prezenta aducem la cunostinta generala ca in ziua de 28.07.2014, ora 10.00, va avea loc in localitatea Bucuresti, str. Mircea Voda nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vanzarea imobilului proprietatea debitoarei CIUREA STELUȚA si anume:

             -imobil situat în București, Calea Călărași (fost Bulevard Corneliu Coposu) nr. 51, et. 4, ap. 47, sector 3, compus din două camere și dependințe cu o suprafață totală de 40,73 mp, intabulat în Cartea Funciară individuală nr. 22328 cu nr. Cadastral 2018/47.

            Licitatia incepe de la suma de 125.010 lei, ca urmare a reducerii cu 25%, conform dispozițiilor art.845 alin.8 C.proc.civ.

Persoanele care doresc sa participe la licitatie trebuie sa prezinte pana in ziua si ora aratate in publicatia de vanzare, oferta de cumparare si recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din pretul de începere al licitatiei, la dispozitia BEJ Mihai Dima, in contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se someaza toti care pretind vreun drept asupra imobilului, de creanta, gaj, ipoteca sau altele, sa le aduca la cunostinta organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu mentiunea ca dupa acea data nu vor mai fi luate in considerare.

Prezenta publicatie de vanzare s-a afisat la locul unde are loc licitatia la data de 27.06.2014.

Drept pentru care s-a intocmit prezenta publicatie de vanzare in 7 exemplare spre cele legale.

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC