licitatie cota parte de 3/8 bun imobil – ds. nr. 636/2012 – BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 636/2012–B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 636/2012/23.12.2014

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 23 decembrie 2014

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de Actul de imprumut autentificat sub nr.1991 la data de 17 decembrie 2007 de NP Florea Neculai si actele aditionale la actul de imprumut autentificate sub nr.335/15.02.2011 de NP Dan Mihai Teodorescu, nr. 1878/16.11.2010 de NP Dan Mihai Teodorescu si nr.1953/16.09.2009 de NP Dan Mihai Teodorescu, în favoarea creditorului MOCANU IONEL-ORLANDO, cu domiciliul în Bucuresti, Drumul Belsugului nr.53, sector 6 şi în sarcina debitorului DUNAREANU VICTOR, cu domiciliu în Bucuresti, strada Toporasi nr.59, sector 5,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra cotei de 3/8 din bunul imobil situat în Bucuresti, strada Oltenitei nr.8, bloc 2A, scara 1, etaj 4, apartament 26, sector 4, inscris in Cartea funciara nr. 216596-C1-U15, avand nr. cadastral 216596-C1-U15, compus din 3 camere și dependințe în suprafață utilă de 69,60 mp precum și teren aferent în cotă indiviză în folosință, aparținând debitorului DUNAREANU VICTOR, si pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.636/2012/07.06.2012 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin Raportul de evaluare întocmit de expert tehnic judiciar ing. Gheorghe Constantin, la prețul de 290.875 de lei, astfel că pentru cota de 3/8 preţul este de 109.078,12 de lei,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.636/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 27 ianuarie 2015, la ora 14,30, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro) :

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a cotei de 3/8 din bunul imobil situat în Bucuresti, strada Oltenitei nr.8, bloc 2A, scara 1, etaj 4, apartament 26, sector 4, inscris in Cartea funciara nr. 216596-C1-U15, avand nr. cadastral 216596-C1-U15, compus din 3 camere și dependințe în suprafață utilă de 69,60 mp precum și teren aferent în cotă indiviză în folosință.

Preţul cotei de de 3/8 din imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 109.078,12 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 27 ianuarie 2015, la ora 14,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

 

 

 

 

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie, şi anume 109.078,12 de lei.

În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 27 ianuarie 2015, la ora 14,30, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 27 ianuarie 2015, la ora 14,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 27 ianuarie 2015 în dosarul de executare nr. 636/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară București-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 4 sub nr.15127 din data de 13 iunie 2012, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 27 ianuarie 2015, la ora 14,30, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (şase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 4, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 4. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţaţ despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar cel de-al şaselea exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 23 decembrie 2014.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 

licitatie ds. nr. 737/2012 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 737/2012-B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 737/2012/11.12.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ – PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 11 decembrie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de împrumut civil cu ipotecă autentificat sub nr. 2682 din 12 octombrie 2009 de BNP Ileana Camelia Beznoiu, în favoarea creditoarei VLAICU VIOLETA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Th.D. Speranţia, nr.100, bloc S27, scara 1, apartament 14, sector 3, în sarcina debitorilor DRĂGHICI COSTEL, cu domiciliul în Bucureşti, strada Braţului, nr.27, sector 2 şi DRĂGHICI AURELIA CĂTĂLINA, cu domiciliul în comuna Sălcioara, sat Movila, nr. 74, judeţ Dâmboviţa,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra imobilului situat în comuna Sălcioara, sat Movila, tarlaua 3, parcelele 38 şi 39, judeţul Dâmboviţa, înscris in Cartea funciara nr.70292, compus din teren intravilan în suprafață de 4607 mp din măsurători – și 5.000 mp din acte, având nr. cadastral 1403, construcție reprezentată de locuință cu 3 camere, 2 holuri, baie și bucătorie, având nr. cadastral 1403-C1, construcție reprezentată de locuință P+1, având la parter sufragerie, bucătărie, baie, hol, iar la etaj 2 dormitoare, baie, cameră centrală și hol, având nr. cadastral 1403-C2, precum și construcție anexă reprezentată de magazie, având nr. cadastral 1403-C3 şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară din data de 18 septembrie 2012 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.737/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, prin Procesul-verbal privind stabilirea preţului de vânzare silită a imobilului la licitaţie publică, încheiat la data de 11 decembrie 2014, înregistrat sub nr.737/2012/11.12.2014-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, s-a stabilit, în temeiul art.500 alin.(2) prima parte C.proc.civ., preţul de vânzare al imobilului situat în comuna Sălcioara, sat Movila, tarlaua 3, parcelele 38 şi 39, judeţul Dâmboviţa, înscris in Cartea funciara nr.70292, compus din teren intravilan în suprafață de 4607 mp din măsurători – și 5.000 mp din acte, având nr. cadastral 1403, construcție reprezentată de locuință cu 3 camere, 2 holuri, baie și bucătorie, având nr. cadastral 1403-C1, construcție reprezentată de locuință P+1, având la parter sufragerie, bucătărie, baie, hol, iar la etaj 2 dormitoare, baie, cameră centrală și hol, având nr. cadastral 1403-C2, precum și construcție anexă reprezentată de magazie, având nr. cadastral 1403-C3, ca fiind de 279.130 de lei, preţ de începere a licitaţiei la primul termen,   

 

 

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 28 ianuarie 2015, la ora 12,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, email office@bej-bogdandumitrache.ro):

- Vânzarea silită la licitaţie publică a imobilului situat în comuna Sălcioara, sat Movila, tarlaua 3, parcelele 38 şi 39, judeţul Dâmboviţa, înscris in Cartea funciara nr.70292, compus din teren intravilan în suprafață de 4607 mp din măsurători – și 5.000 mp din acte, având nr. cadastral 1403, construcție reprezentată de locuință cu 3 camere, 2 holuri, baie și bucătorie, având nr. cadastral 1403-C1, construcție reprezentată de locuință P+1, având la parter sufragerie, bucătărie, baie, hol, iar la etaj 2 dormitoare, baie, cameră centrală și hol, având nr. cadastral 1403-C2, precum și construcție anexă reprezentată de magazie, având nr. cadastral 1403-C3.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 279.130 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 28 ianuarie 2015, la ora 12,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare de executorul judecătoresc.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie, şi anume 279.130 de lei. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus menționat rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmbovița-Biroul de Cadastru și Publicație Imobiliara Târgoviște nr.88389, din data de 30 octombrie 2014, ce face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 28 ianuarie 2015, la ora 12,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 28 ianuarie 2015, ora 12,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 28 ianuarie 2015 în dosarul de executare nr. 737/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 28 ianuarie 2015, ora 12,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

 

 

 

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Răcari, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Movila. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţaţi despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliu, iar un exemplar original va fi depus la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 11 decembrie 2014.

 

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 

 

 

 

BEJ MIHAI DIMA – licitatie publica DX 161/2013

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE 161/2013

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 161/2013,  prin care se înaintează spre executare Sentința Civilă nr. 8147/15.11.2011 a Judecătoriei Sector 4 – Secția Civilă, definitivă și irevocabilă, prin care obligă pe debitorul DANU PETRU, domiciliat în București, str. Aleea Livezilor, nr. 43, bl. 36, sc. 2,ap. 109, sector 5, să plătească creditoarei STAN LILIANA , domiciliată în com. Călugăreni, sat Brăniștari, Șos. Călugăreni – Comana nr. 445, jud. Giurgiu, suma de 84.256,91 lei, reprezentând c/v cotei-părți cuvenită acesteia din dreptul de proprietate asupra imobilului bun succesoral.

Creditoarea STAN LILIANA, prin mandatar STAN DUMITRU, în baza Procurii Judiciare autentificată sub nr. 183/06.02.2013, de către Notarul Public Pop Tania Monica, a solicitat executarea silită împotriva debitorului DANU PETRE, în vederea recuperării sumei de 84.256,91 lei, plus cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din 27.11.2013 emisă de BEJ Mihai Dima, s-a dispus înregistrarea cererii formulată de creditoare, prin mandatar și deschiderea dosarului de executare nr. 161/2013, din 27.11.2013.

Având în vedere decesul debitorului s-a transmis Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti cererea de încuviințare a executării silite asupra imobilului debitorului-defunct care, prin Încheierea din 06.05.2014, pronunțată în dosarul nr. 9101/302/2014, a încuviințat executarea silită a creanței de 84.256,91 lei plus cheltuielile de executare, în baza Sentinței Civile nr. 8147/15.11.2011 a Judecătoriei Sector 4 – Secția Civilă, definitivă și irevocabilă și a autorizat creditoarea să treacă la executarea silită a obligației cuprinsă în titlul executoriu, învestind cu formulă executorie titlul executoriu mai sus menționat șI numind în calitate de curator special pein tragere la sorțI din lista întocmită de Baroul București, pe avocata Mogoș Alina Ștefania.

Prin Încheierea din 03.09.2014, conform dispoziţiilor art. 669 alin. 3, C.proc.civ., s-a procedat la calculul cheltuielilor de executare, în cuantum de 8.000,56 lei, cheltuieli ce vor fi calculate în continuare pînă la achitarea debitului.

La data de 03.09.2014, s-a întocmit Somație imobiliară, ce a fost înscrisă în Cartea  Funciară cu Încheierea nr. 26949 din 05.09.2014 și comunicată curatorului special la data de 01.10.2014, ora 13.20.

La data de 04.11.2014, mandatarul creditoarei solicită continuarea urmăririi imobiliare și desemnarea unui expert tehnic în vederea stabilirii valorii de circulație a imobilului supus executării silite.

La data de 07.11.2014, ora 10.40, s-a întocmit procesul verbal de situație.

Prin Încheierea din 10.11.2014, a BEJ MIHAI DIMA, a fost desemnat pentru stabilirea valorii de circulație a imobilului supus executării silite expert-tehnic Turcu Miron. La data de 03.12.2014, s-a depus la dosarul de executare raportul de expertiză tehnică judiciară, ce a fost predat către mandatarul creditoarei Stan Dumitru la data de 08.12.2014 și către curatorul special, avocat Mogoș Alina, la data de 03.12.2014.

Prin Încheierea din 08.12.2014 s-a stabilit prețul imobilului supus executării silite, precum și primul termen de vînzare.

Prin prezenta aducem la cunostinta generala ca in ziua de 16.01.2015, ora 11.00, va avea loc in localitatea Bucuresti, str. Mircea Voda nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vanzarea imobilului proprietatea defunctului debitor DANU PETRU, prin curatorul special, avocat Mogoș Alina, si anume:

             -imobil situat în București, Aleea Livezilor nr. 43, Bl.36, Sc.2, et. 1, ap. 109, sector 5, compus din una cameră și dependințe cu o suprafață totală de 14,66 mp, cu teren aferent de 3,98 m.p. cotă indiviză în folosință, intabulat în Cartea Funciară individuală nr. 225066-C1-U88.

            Licitatia incepe de la suma de 36.252 lei, stabilită prin raportul de expertiză întocmit de ing.Turcu Miron.

Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitatie  sunt obligate să depună la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101, la dispoziția BEJ Mihai Dima, o garanție reprezentînd 10% din prețul de începere a licitației pentru termenul respectiv. Dovada consemnării va fi atașată ofertei de cumpărare ce va cuprinde prețul oferit și condițiile de plată. Termenul limită pentru depunerea ofertei de cumpărare însoțite de dovada consemnării este ziua premergătoare licitației, cu excepția ofertelor de cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitației.

Prin prezenta se someaza toti care pretind vreun drept asupra imobilului, de creanta, gaj, ipoteca sau altele, sa le aduca la cunostinta organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu mentiunea ca dupa acea data nu vor mai fi luate in considerare.

Prezenta publicatie de vanzare s-a afisat la locul unde are loc licitatia la data de 08.12.2014.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicatie de vanzare in 7 exemplare spre cele legale.

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

licitatie bun imobil ds. nr. 2132/2012 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 2132/2012 – B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 2132/2012/04.12.2014

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 04 decembrie 2014

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de biletul la ordin seria RZBR3AE, nr.0193172, în favoarea creditoarei SC WIROM GAS SA, cu sediul în Bucureşti, strada Popa Savu nr.77, etaj 3, apartament 6, sector 1, şi în sarcina debitorului MUNICIPIUL TURNU MAGURELE PRIN PRIMAR, cu sediul în Turnu Magurele, strada Republicii nr.2, judetul Teleorman,

            având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare inclusiv asupra bunului imobil situat în Turnu Măgurele, strada Portului nr.1, judeţul Teleorman, înscris în cartea funciară nr.21898 a municipiului Turnu Măgurele compus din teren intravilan în suprafaţă de 35.393 mp (din acte) şi 35.393,32 mp. (din măsurători), având nr. cadastral 290/23/1, construcţie C175 reprezentând tabără de vară-bovine în SU de 518 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C1, construcţie C176 reprezentând grajd tăurași în SU de 395 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C2, construcţie C177 reprezentând siloz în SU de 150 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C3, construcţie C178 reprezentând sector păsări în SU de 399,75 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C4, construcţie C179 reprezentând sector porcine în SU de 1.442,45 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C5, construcţie C180 reprezentând magazie concentrate în SU de 81 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C6, construcţie C181 reprezentând moară în SU de 56,88 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C7, și construcţie C182 reprezentând pătul în SU de 240 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C8, si pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.2132/2012/25.08.2014 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.2132/2012- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică, înregistrat sub nr.2132/2012/20.11.2014- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 20 noiembrie 2014, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditoarea, a solicitat continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului,

           

 

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 14 ianuarie 2015, la ora 18,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

- Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Turnu Măgurele, strada Portului nr.1, judeţul Teleorman, înscris în cartea funciară nr.21898 a municipiului Turnu Măgurele compus din teren intravilan în suprafaţă de 35.393 mp (din acte) şi 35.393,32 mp. (din măsurători), având nr. cadastral 290/23/1, construcţie C175 reprezentând tabără de vară-bovine în SU de 518 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C1, construcţie C176 reprezentând grajd tăurași în SU de 395 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C2, construcţie C177 reprezentând siloz în SU de 150 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C3, construcţie C178 reprezentând sector păsări în SU de 399,75 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C4, construcţie C179 reprezentând sector porcine în SU de 1.442,45 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C5, construcţie C180 reprezentând magazie concentrate în SU de 81 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C6, construcţie C181 reprezentând moară în SU de 56,88 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C7, și construcţie C182 reprezentând pătul în SU de 240 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C8.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este de 203.214,75 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 203.214,75 de lei, la acelaşi termen de licitaţie – 14 ianuarie 2015, la ora 18,00–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 203.214,75 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 14 ianuarie 2015, la ora 18,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de  14 ianuarie 2015, la ora 18,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 14 ianuarie 2015, la ora 18,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 14 ianuarie 2015, în dosarul de executare nr.2132/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil, de mai sus, rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alexandria sub nr.54054 din data de 24 octombrie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 14 ianuarie 2015, la ora 18,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare asupra bunului imobil, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

 

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilului de către debitoare, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunului imobil, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (șase) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Turnu Magurele, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Turnu Magurele. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul său, iar un exemplar original va fi depus la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 04 decembrie 2014.

                                                                                               Executor judecătoresc,

                                                                                                Bogdan Dumitrache

 

licitatie parti sociale – ds. nr. 689/2014 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

 

Dosar de executare nr. 689/2014-B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 689/2014/03.12.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ LA LICITAŢIE PUBLICĂ

a unui număr de 70 părţi sociale din cadrul S.C. REGAL DISTRIBUTION S.R.L,

cu sediul în Roșiori de Vede strada Sfânta Vineri, Nr. 41A, județul Teleorman

întocmită azi, 03 decembrie 2014

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602033, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602034, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0611811, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0611812, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602012, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602015, creditoare fiind S.C. INTERCLINIC S.R.L., cu sediu în Bucureşti, strada Podul Giurgiului, nr.8, bloc 5, scara B, etaj 8, apartament 116, sector 5, iar debitor fiind  VIRGIL MOCANU, cu domiciliul în Roşiori de Vede, strada Graţiilor, bloc R4, scara A, apartament 5, judeţul Teleorman,

având în vedere că, în cadrul procedurii de urmărire silită mobiliară, s-a înfiinţat sechestrul mobiliar asupra părţilor sociale deţinute de debitorul VIRGIL MOCANU, în cadrul S.C. REGAL DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în Roșiori de Vede strada Sfânta Vineri, Nr. 41A, județul Teleorman, având număr de ordine în Registrul Comerţului J34/589/2005 şi cod unic de înregistrare 17963803

având în vedere că, până la data prezentei publicaţii de vânzare, nu a fost achitată creanţa cuprinsă în titlul executoriu şi nici cheltuielile de executare silită,

se aduce la cunostinţă generală că în data de 10 decembrie 2014, la ora 16.00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38, fax 021.323.61.36/0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

- Vânzarea silită la licitaţie publică a unui pachet de 70 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, cota de participare la beneficii şi pierderi 70% / 70%, deţinute de debitorul VIRGIL MOCANU, în cadrul S.C. REGAL DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în Roșiori de Vede strada Sfânta Vineri, Nr. 41A, județul Teleorman, având număr de ordine în Registrul Comerţului J34/589/2005 şi cod unic de înregistrare 17963803.

Preţul de începere a licitaţiei, stabilit prin încheiere emisă de executorul judecătoresc sub nr. 689/2014/03.12.2014-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, este de 700 lei,

 

 

 

 

 

 

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 10 decembrie 2014, la ora 16.00 inclusiv, să depună o cauţiune de 10% din preţul de începere a licitaţiei, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, precum şi să depună, cu respectarea aceluiaşi termen-limită – 10 decembrie 2014, la ora 16.00 inclusiv, la sediul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache (sediu indicat în antetul prezentei publicaţii), o ofertă de cumpărare pentru pachetul de părţi sociale, oferta la care se va anexa originalul dovezii de depunere a cauţiunii (cu precizarea, în afara datelor de identificare a licitatorului şi a scopului consemnării, numărul dosarului de executare, respectiv 689/2014 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache).

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (şase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.761 alin.2 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorul 3, la sediul S.C. REGAL DISTRIBUTION S.R.L., precum şi la sediul Primăriei Sectorului 3. Debitorul va fi înştiinţat despre licitaţie, un exemplare originale ale prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul său, cel de-al şaselea exemplar urmând a se depune la dosarul de executare.

De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei: 03 decembrie 2014

 

 

 

Executor judecătoresc,

Bogdan Dumitrache

 

 

 

 

licitatie ds. nr. 820/2011 – B.E.J. Bogdan Dumitrache

Dosar de executare nr. 820/2011-B.E.J. Bogdan Dumitrache

Nr. 820/2011/26.11.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 26 noiembrie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentului proces-verbal,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de Convenţia de linie de credit nr. 1053 din 25 noiembrie 2005 şi Contractul de Garanţie Imobiliară autentificat sub nr. 3178 în data de 25 noiembrie 2005 de către notar public Raluca Herbay, în favoarea creditoarei Veneto Banca Scpa Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti, (fosta Banca Italo Romena SpA Italia Volpago del Montelo Sucursala Bucuresti), cu sediul în Bucureşti, strada Gara Herăstrău, nr. 2 – 4, sector 2 şi în sarcina debitoarei MATEI VIRGINIA, cu domiciliul în Bucuresti, strada Ritmului, nr.2, bloc 439, scara A, etaj 2, apartament 4, sector 2.

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Sat Siliştea Snagovului, Comuna Gruiu, tarlaua 1/II, parcela 10/II/30, judeţul Ilfov, teren extravilan având categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 7.000 mp, având nr. cadastral 1827, intabulat în Cartea Funciară nr. 52541 (nr. C.F. vechi 1101) a comunei Gruiu, judeţul Ilfov, si pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.76/2009/14.04.2009 de către executor judecătoresc Ichim Viorel,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin procesul verbal privind stabilirea preţului de vânzare silită a imobilului la licitaţie publică, încheiat la 03 martie 2014, sub nr. 820/2011/03.03.2014 de B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, la preţul de 21.748,25 de Euro,

având în vedere că, până în prezent, debitoarea nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 820/2011- B.E.J. Bogdan Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 07 ianuarie 2015, ora 12.00,  va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro) :

  • Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Sat Siliştea Snagovului, Comuna Gruiu, tarlaua 1/II, parcela 10/II/30, judeţul Ilfov, teren extravilan având categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 7.000 mp, având nr. cadastral 1827, intabulat în Cartea Funciară nr. 52541 (nr. C.F. vechi 1101) a comunei Gruiu, judeţul Ilfov, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 21.748,25 de Euro.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 07 ianuarie 2015, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 07 ianuarie 2015, ora 12,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 07 ianuarie 2015, ora 12,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 07 ianuarie 2015 în dosarul de executare nr. 820/2011- B.E.J. Bogdan Dumitrache.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus descris rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov sub nr. 38427 din data de 07 martie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 07 ianuarie 2015, ora 12,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate, iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilului de către debitoare, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunului imobil, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare..

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (sase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Gruiu. Debitoarea va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul său. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare poate fi vizualizată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

La prezenta publicaţie de vânzare se anexează extrasul de carte funciară nr. 38427 din data de 07 martie 2014, conţinând 2(doua) pagini, fiind parte integrantă din prezenta publicaţie.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 26 noiembrie 2014.

                                                                                              

 

Executor judecătoresc,

                                                                                                Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1926/2013 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1926/2013– B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 1926/2013/21.11.2014

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

a bunului imobil la licitaţie publică, întocmită la data de 21 noiembrie 2014

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr.816, pronunțată în data de 20 martie 2012, de Judecătoria Slobozia, în dosarul nr.7293/312/2010 irevocabilă prin decizia civilă nr.627, pronunțată în data de 08 aprilie 2013, de Curtea de Apel București, în dosarul nr.7293/312/2010, în favoarea creditoarei DINU IONICA, cu domiciliul ales în București, Aleea Callatis nr.6, bloc A15, scara 2, apartament 29, sector 6, şi în sarcina debitorului URSEA ADRIAN ȘTEFAN, cu domiciliul în Slobozia, Aleea Panseluțelor nr.2, bloc V6, scara C, apartament 8, etaj 3, județul Ialomița,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Slobozia, Aleea Nordului, bloc V5 II, scara D, parter, apartament 1, județul Ialomița, înscris în cartea funciară nr.30473-C1-U7 Slobozia, având număr cadastral 30473-C1-U7, proprietate a debitorului URSEA ADRIAN ȘTEFAN,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 17 martie 2014, în cameră de consiliu, de Judecătoria Slobozia, în dosar nr.868/312/2014,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost evaluat, în temeiul art.835 din Codul de procedură civilă – Legea nr.134/2010, cu modificările ulterioare (denumit în continuare C.proc.civ.) prin Raportul de expertiză întocmit de ing. Nicolae Ioniţă la data de 19 noiembrie 2014, pe baza căruia executorul judecătoresc a stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 20 noiembrie 2014, sub nr.1926/2013/20.11.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este și prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 163.905 lei,

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1926/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 21 noiembrie 2014, sub nr.1926/2013/21.11.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunului imobil situat în situat în Slobozia, Aleea Nordului, bloc V5 II, scara D, parter, apartament 1, județul Ialomița, înscris în cartea funciară nr.30473-C1-U7 Slobozia, având număr cadastral 30473-C1-U7, ca fiind în data de 18 decembrie 2014, la ora 12,00,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 18 decembrie 2014, la ora 12,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

- Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Slobozia, Aleea Nordului, bloc V5 II, scara D, parter, apartament 1, județul Ialomița, înscris în cartea funciară nr.30473-C1-U7 Slobozia, având număr cadastral 30473-C1-U7, proprietate a debitorului URSEA ADRIAN ȘTEFAN.

 

 

 

 

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 163.905 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 18 decembrie 2014, la ora 12,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomița-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Slobozia sub nr.61858/26.09.2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 18 decembrie 2014, la ora 12,00 inclusiv :

  1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
  2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 18 decembrie 2014, la ora 12,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 18 decembrie 2014, în dosarul de executare nr.1926/2013- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Slobozia, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Slobozia. Un exemplar va fi comunicat Primăriei Slobozia, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul ei, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, un exemplar original va fi comunicat creditoarei iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

           

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 21 noiembrie 2014.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

BEJ MIHAI DIMA-LICITATIE PUBLICA D.X. 538/2002

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 538 / 2002

 

 

 

Văzând dispoziţiile art. 504 C.proc.civ.

Noi, Mihai Dima, în calitate de executor judecătoresc, având în vedere titlul executoriu – Sentinţa Civilă nr. 736/28.06.2001 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, definitivă, irevocabilă şi învestită cu formulă executorie, prin care obligă debitoarea TUDOR ŞTEFANIA, domiciliată în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, să plătească creditorilor CÂRSTOIU ION şi CÎRSTOIU IOAN EMANUEL, domiciliaţi în Bucureşti, str. Sf. Elefterie nr. 11, et. 3, ap. 8, sector 5, suma de 90.000 dolari SUA în echivalent în lei la data achitării integrale a împrumutului şi suma de 76.400.000 lei cheltuieli de judecată.

Creditorii CÂRSTOIU ION şi CÎRSTOIU IOAN EMANUEL au solicitat executarea silită împotriva debitoarei TUDOR ŞTEFANIA, prin urmărirea bunului imobil situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, compus din teren în suprafaţă de 570 m.p. şi construcţiile edificate pe acesta, în vederea recuperării sumelor mai sus menţionate, executarea silită fiind încuviinţată prin Încheierea din 04.10.2002 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. După încuviinţarea executării silite s-au efectuat formalităţile premergătoare vânzării şi s-au fixat termene de vânzare a imobilului compus din teren în suprafaţă de 570 m.p. şi construcţie formată din subsol, parter, cu etaj şi mansardă, cu o suprafaţă totală construită la sol, inclusiv saună de 211,30 m.p. şi o suprafaţă desfăşurată de 806,80 m.p., imobil situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, proprietatea debitoarei şi a soţului acesteia, Tudor Mihai, licitaţiile fiind amânate până la soluţionarea litigiului dintre părţi privind partajarea imobilului supus executării silite, la solicitarea creditorului Cârstoiu Ion.

Prin Decizia Civilă nr. 1565R/13.08.2009 a Tribunalului Bucureşti Secţia a IV-a Civilă s-a dispus îndreptarea actelor de executare efectuate în dosarul nr. 538/2002 al BEJ Mihai Dima, în sensul că executarea silită urmează să se realizeze până la concurenţa sumei de 85.494,78 dolari SUA, în echivalent la data plăţii reprezentând împrumut, plus 7.640 lei cheltuieli de judecată.

La data de 15.07.2011, creditorii au depus la dosar Sentinţa Civilă nr. 12267/09.10.2008 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, definitivă, irevocabilă şi învestită cu formulă executorie, prin care s-a dispus „ieşirea din indiviziune a pârâţilor cu privire la imobilul situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, compus din construcţie formată din demisol, parter, etaj 1, mansardă şi anexă şi teren în suprafaţă de 570 m.p. Atribuie pârâtei Tudor Ştefania lotul I format din parter, demisol, anexă şi ½ teren în valoare 1.819.340 lei. Obligă pârâţii la plata către reclamanţi a sumei de 6.240,60 lei cheltuieli de judecată”. Creditorii au solicitat continuarea executării silite împotriva debitoarei TUDOR ŞTEFANIA, prin urmărirea lotului nr. 1, în vederea recuperării creanţei, cheltuielilor de judecată actualizate, plus cheltuielile de executare. La data de 30.09.2011 s-a efectuată adresă către expertul tehnic Visarion Mihail Valeriu, în vederea stabilirii valorii de piaţă a imobilului situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, format din lotul 1.

Precizăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesului– verbal de situaţie la data de 22.10.2002, ora 13.20; s-a întocmit şi s-a înscris somaţia în Cartea Funciară a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti nr. 3950, cu Încheierea nr. 232 din 25.10.2002, comunicată debitoarei la data de 06.11.2002; s-a întocmit Raportul de Expertiză Tehnică de către expert tehnic judiciar Visarion Mihail Valeriu.

Prin procesul-verbal din 22.11.2013, ora 11.30 s-a dispus la solicitarea creditorilor efectuarea unui supliment la raportul de expertiză. La data de 02.12.2013 s-a depus la dosar raportul de expertiză,ce a fost comunicat părților.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 14.01.2015, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitoarei TUDOR ŞTEFANIA şi anume:

- imobilul situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, format din lotul 1, respectiv parter, demisol şi anexă + ½ din terenul în suprafaţă de 570 m.p.

Licitaţia începe de la suma de 922.250 lei, conform Raportului de Expertiză Tehnică Imobiliară întocmit de expert tehnic judiciar Visarion Mihail Valeriu.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10 % din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 17.11.2014.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 8 exemplare spre cele legale.

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

BEJ MIHAI DIMA -LICITATIE PUBLICA D.X. 54/2014

 

 

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE 54/2014

 

 

 

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 54/2014, prin care se înaintează spre executare Contractul de Finanțare nr.70/29.07.2011, Contractul de Fidejusiune nr.474 din 29.07.2011, Contractul de Fidejusiune nr.475 din 29.07.2011 și Contractul de Ipotecă autentificat sub nr.2133 din 02.08.2011 de către notarul public Lidia Drăgan, prin care creditoarea SC SMALL FINANCE IFN S.A. cu sediul în București, str. Negustori nr.34 ,ap.2, sector 2 a finanțat pe debitoarea SC MEGABEL IMPEX SRL cu sediul în București,Bd.Dimitrie Cantemir nr.19, Bl.5, Sc.A, et.3, ap.45, sector 4, cu suma de 138.000 lei, reprezentînd împrumut, cu dobîndă, comision și dobîndă penalizatoare, garantată de către debitorii BELMEGA EUGEN-GHEORGHE și BELMEGA AURA, soți, ambii cu domiciliul în București, Bd. Dimitrie Cantemir nr.19, Bl.5, Sc.A, et.3, ap.45, sector 4, cu imobilul situat în București, Bd. Dimitrie Cantemir nr.19, Bl.5, Sc.A, et.3, ap.45, sector 4.

Creditoarea, SC SMALL FINANCE IFN S.A. a solicitat executarea silită împotriva debitoarei SC MEGABEL IMPEX SRL și debitorilor garanți BELMEGA EUGEN-GHEORGHE și BELMEGA AURA , prin urmărirea bunului imobil situat în București, Bd. Dimitrie Cantemir nr.19, Bl.5, Sc.A, et.3, ap.45, sector 4, proprietatea acestora, în vederea recuperării sumei de 96.295,53 lei, din care 85.046,12 lei credit, 4.091,18 lei dobânda restantă și 7.158,23 lei, comision și penalități la care se va adăuga cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din 09.04.2014 emisă de BEJ Mihai Dima, s-a dispus înregistrarea cererii formulată de creditoare și deschiderea dosarului de executare nr. 54/2014, din 09.04.2014.

S-a transmis Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti cererea de încuviințare a executării silite care, prin Încheierea din 09.05.2014, pronunțată în dosarul nr. 12320/4/2014, a încuviințat executarea silită prin urmărirea bunului imobil situat în București, Bd. Dimitrie Cantemir nr.19, Bl.5, Sc.A, et.3, ap.45, sector 4 și a autorizat creditoarea să treacă la executarea silită, învestind cu formulă executorie contractele mai sus menționate.

La data de 13.06.2014, s-a întocmit somație imobiliară, petru plata sumei de 104.762,77 lei, ce s-a înscris la B.C.P.I. Sector 4, cu Încheierea nr. 18320 din 18.06.2014, fiind comunicată debitorilor la data de 02.09.2014, ora 16.30, prin afișarea înștiințării pe ușa acestora, deoarece nu au fost găsiți prezenți la domiciliu.

La data de 18.09.2014, ora 16.30, s-a întocmit procesul verbal de situație, ocazie cu care s-au lăsat debitorilor și somațiile neridicate de la dosarul de executare și s-a menționat faptul că imobilul figurează pe listele de întreținere ale asociației de proprietari cu un debit de 5.755,09 lei și cu impozitul neachitat.

La data de 18.09.2014, s-a primit din partea creditoarei adresa nr. 400, prin care solicita evaluarea imobilului supus executării silite prin desemnarea ing. Neculai Tudoreanu, în vederea stabilirii valorii acestuia.

Prin Încheierea din 19.09.2014 a BEJ Mihai Dima a fost desemnat pentru stabilirea valorii de circulație a imobilului ing. Neculai Tudoreanu, care la data de 30.09.2014 a depus la dosarul de executare raportul de expertiză în cinci exemplare și copie de pe factura nr.5716904 din 23.09.2014 cu suma de 1.240 lei.

Prin Încheierea din 06.10.2014 s-a dispus fixarea prețului de pornire al licitației, precum și fixarea primului termen de licitație.

La primul termen de vânzare, din data de 17.11.2014, ora 10.00, deoarece nu s-a prezentat nicio persoană pentru licitatie, procedura fiind parcursă, licitația s-a amânat pentru 17.12.2014, ora 10.00, reducându-se prețul de pornire cu 25%, conform art. 845 alin. 8 C.proc.civ.

Prin prezenta aducem la cunostinta generala ca in ziua de 17.12.2014, ora 10.00, va avea loc in localitatea Bucuresti, str. Mircea Voda nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vanzarea imobilului proprietatea debitorilor-garanți BELMEGA EUGEN-GHEORGHE și BELMEGA AURA și anume:

                -imobil situat în București, Bd. Dimitrie Cantemir nr.19, Bl.5, Sc.A, et.3, ap.45, sector 4 , compus din două camere și dependințe cu o suprafață utilă de 46,08 mp, intabulat în Cartea Funciară individuală nr. 23200 cu nr. Cadastral 258/45.

                Licitatia incepe de la suma de 148.500 lei,  ca urmare a reducerii cu 25%, potrivit disp. art. 845 alin. 8 C.proc.civ.

Persoanele care doresc sa participe la licitatie trebuie sa prezinte pana in ziua si ora aratate in publicatia de vanzare, oferta de cumparare si recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din pretul de incepere al licitatiei, la dispozitia BEJ Mihai Dima, in contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se someaza toti care pretind vreun drept asupra imobilului, de creanta, gaj, ipoteca sau altele, sa le aduca la cunostinta organului de executare mai inainte de adjudecarea bunului imobil, cu mentiunea ca dupa acea data nu vor mai fi luate in considerare.

Prezenta publicatie de vanzare s-a afisat la locul unde are loc licitatia la data de 17.11.2014.

Drept pentru care s-a intocmit prezenta publicatie de vanzare in 8 exemplare spre cele legale.

 

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

licitatie ds. nr. 429/2014 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 20 noiembrie 2014, orele 15:00 si 17:30

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 429/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

  1. 429/2014/13.11.2014

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunurilor imobile la licitaţie publică-al doilea termen

întocmită la data de 13 noiembrie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de sentința civilă nr.2450, pronunțată în data de 22 martie 2013, de Tribunalul București, în dosarul nr.35132/3/2011, în favoarea creditorului ZAH CIPRIAN IOAN, cu domiciliul ales în Bucureşti, Bd. Ion Mihalache nr.65, etaj 2, apartament 5, sector 1, şi în sarcina debitoarei S.C. AXA CONCEPT RESIDENTIAL S.R.L., cu sediul în București, Intrarea Catedrei nr.27, parter, apartament 2, sector 1,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra următoarelor bunuri imobile, proprietate a debitoarei S.C. AXA CONCEPT RESIDENTIAL S.R.L.:

-       bunul imobil situat în București, Intrarea Catedrei nr.27, sector 1, etaj 1, apartament 14, înscris în Cartea funciară numărul 242117-C1-U52 a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, având număr cadastral 242117-C1-U52, compus din 3 camere și dependințe (conform releveu) cu o suprafață utilă de 91,32  mp + cota indiviză de 2,95% din părțile și dependințele comune ale imobilului și teren aferent în proprietate (cota indiviză);

-       bunul imobil situat în București, Intrarea Catedrei nr.27, sector 1, etaj 2, apartament 23, înscris în Cartea funciară numărul 242117-C1-U56 a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, având număr cadastral 242117-C1-U56, compus din 3 camere și dependințe (conform releveu) cu o suprafață utilă de 107,76  mp + cota indiviză de 13,39% din părțile și dependințele comune ale imobilului și teren aferent în proprietate (cota indiviză),

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 30 aprilie 2014,  în cameră de consiliu, de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul nr.16284/299/2014,

având în vedere că preţul imobilelor supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheierea definitivă emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., din data de 24 septembrie 2014, sub nr.429/2014/24.09.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, preț care, potrivit legii, a fost prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume:

-       prețul de 544.000 de lei pentru bunul imobil situat în București, Intrarea Catedrei nr.27, sector 1, etaj 1, apartament 14, înscris în Cartea funciară numărul 242117-C1-U52 a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, având număr cadastral 242117-C1-U52, compus din 3 camere și dependințe (conform releveu) cu o suprafață utilă de 91,32  mp, cota indiviză de 2,95% din părțile și dependințele comune ale imobilului și teren aferent în proprietate (cota indiviză);

-       prețul de 624.000 de lei pentru bunul imobil situat în București, Intrarea Catedrei nr.27, sector 1, etaj 2, apartament 23, înscris în Cartea funciară numărul 242117-C1-U56 a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, având număr cadastral 242117-C1-U56, compus din 3 camere și dependințe (conform releveu) cu o suprafață utilă de 107,76  mp + cota indiviză de 13,39% din părțile și dependințele comune ale imobilului și teren aferent în proprietate (cota indiviză).

 

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.429/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică în data de 29 octombrie 2014, la ora 12,20, înregistrat sub nr.429/2014/29.10.2014- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, precum și în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică în data de 29 octombrie 2014, la ora 13,40, înregistrat sub nr.429/2014/29.10.2014- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” la primul termen al licitaţiei nu s-a înscris niciun licitator, însă s-a dispus continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilelor urmărite,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 20 noiembrie 2014 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunurilor imobile proprietate a debitoarei S.C. AXA CONCEPT RESIDENTIAL S.R.L., după cum urmează:

-       la ora 15,00 vânzarea silită a bunului imobil situat în București, Intrarea Catedrei nr.27, sector 1, etaj 1, apartament 14, înscris în Cartea funciară numărul 242117-C1-U52 a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, având număr cadastral 242117-C1-U52, compus din 3 camere și dependințe (conform releveu) cu o suprafață utilă de 91,32  mp și cota indiviză de 2,95% din părțile și dependințele comune ale imobilului, teren aferent în proprietate (cota indiviză);

  • la ora 17,30 vânzarea silită a bunului imobil situat în București, Intrarea Catedrei nr.27, sector 1, etaj 2, apartament 23, înscris în Cartea funciară numărul 242117-C1-U56 a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, având număr cadastral 242117-C1-U56, compus din 3 camere și dependințe (conform releveu) cu o suprafață utilă de 107,76 mp + cota indiviză de 13,39% din părțile și dependințele comune ale imobilului și teren aferent în proprietate (cota indiviză).

 

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este:

-       prețul de 408.000 de lei pentru bunul imobil situat în București, Intrarea Catedrei nr.27, sector 1, etaj 1, apartament 14, înscris în Cartea funciară numărul 242117-C1-U52 a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, având număr cadastral 242117-C1-U52, compus din 3 camere și dependințe (conform releveu) cu o suprafață utilă de 91,32  mp și cota indiviză de 2,95% din părțile și dependințele comune ale imobilului, teren aferent în proprietate (cota indiviză);

-       prețul de 468.000 de lei pentru bunul imobil situat în București, Intrarea Catedrei nr.27, sector 1, etaj 2, apartament 23, înscris în Cartea funciară numărul 242117-C1-U56 a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, având număr cadastral 242117-C1-U56, compus din 3 camere și dependințe (conform releveu) cu o suprafață utilă de 107,76  mp + cota indiviză de 13,39% din părțile și dependințele comune ale imobilului și teren aferent în proprietate (cota indiviză).

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 20 noiembrie 2014 ora 15,00 respectiv ora 17,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 sub nr.64010, din data de 29 septembrie 2014, precum și sub nr. 64011, din data de 29 septembrie 2014, care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 20 noiembrie 2014 ora 15,00 respectiv ora 17,30, inclusiv :    

  1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
  2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 20 noiembrie 2014 ora 15,00 respectiv ora 17,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 20 noiembrie 2014 ora 15,00, respectiv pentru înscrierea la licitaţia din 20 noiembrie 2014 ora 17,30, în dosarul de executare nr.429/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la acest al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sector 1 București, la locul situării imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Sector 1. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 București, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul ei, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 13 noiembrie 2014.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache