BEJ Mihai Dima licitatie dosar 512/2011

ROMÂNIA

                                                                                                                                                                                                                                                                                               BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC                                 Se va afișa la: Judecătoria Sector 2

- MIHAI DIMA -                                                                                                   Primăria Sector 2

BUCUREŞTI, STR. MIRCEA VODĂ NR. 41,                                                                         Locul situării imobilului

BL. M31, SC. 1, PARTER, AP. 2, SECTOR 3                                                                          Sediul organului de executare

Domiciliul debitorului

DOSAR DE EXECUTARE NR. 512/2011                                                                                 Site UNEJ

DOSAR DE EXECUTARE INSTANŢĂ NR. 37250/300/2012

DIN 14.03.2014

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE 512/2011

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 512/2011, prin care se înaintează spre executare Sentinţa Civilă nr. 442/17.01.2011 a Judecătoriei Sector 2 Bucureşti – Secţia Civilă, definitivă, irevocabilă şi învestită cu formulă executorie, prin care obligă debitorului NEGOESCU LIVIU AURELIAN, domiciliat în Bucureşti, str. Aleea Mozaicului nr. 3, bl. B3, sc. C, parter, ap.75, sector 2, la plata către creditoarea ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC B3 SCARA C, cu sediul în Bucureşti, str. Aleea Mozaicului nr. 3, bl. B3, sc. C, sector 2 şi cu sediul social ales în Bucureşti, Preciziei Business Center, B-dul Preciziei nr. 1, et. 4, sector 6, a sumei de 12.837,20 lei reprezentând c/v întreţinerii restante pentru perioada iulie 2006 – februarie 2010, suma incluzând şi 3.123,09 lei reprezenând c/v cotei din penalităţile către furnizori.

Creditoarea ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC B3 SCARA C a solicitat executarea silită împotriva debitorului NEGOESCU LIVIU AURELIAN, în vederea recuperării sumei de 12.837,20  lei, plus actualizarea cu rata inflației și cheltuielile de executare.

Precizăm că prin Încheierea din 19.10.2012 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, pronunţată în dosarul nr. 37250/300/2012, a fost încuviinţată executarea silită, împotriva debitorului NEGOESCU LIVIU AURELIAN, potrivit celor înscrise în titlul executoriu.

Prin procesul – verbal din 20.11.2012, ora 13.30, conform dispoziţiilor art. 371 indice 7 C.proc.civ., s-a procedat la calculul cheltuielilor de executare, acestea fiind în sumă totală de  2.387,18 lei.

Precizăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesului – verbal de situaţie la data de 20.11.2012, ora 13.00, s-a întocmit şi s-a înscris somaţia la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 2, cu Încheierea nr. 234/23.11.2012, comunicată debitorului la data de 03.12.2012; s-a întocmit Raportul de Expertiză Tehnică de către expert tehnic judiciar IONESCU LAURENȚIU CONSTANTIN, depus la dosarul de executare, la data de 14.11.2013.

Prin prezenta aducem la cunoştiinţă generală că în ziua de 14.05.2014, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitorului NEGOESCU LIVIU AURELIAN şi anume:

- imobilul situat în București, Aleea Mozaicului, nr.3, Bl.B3, Sc.C, parter, ap.75, sector 2, compus din trei camere decomandate și dependințe, fără carte funciară, avînd ipotecă de la CEC Bank S.A.

Licitaţia începe de la suma de 272.552 lei conform raportului de expertiză întocmit în cauză de expert Ionescu Laurențiu Constantin.

    Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se aduce la cunoştiinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştiinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 14.03.2014.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 6 exemplare spre cele legale.

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

licitatie ds. nr. 656/2010 – BEJ Bogdan Dumitrache, 16 aprilie 2014, ora 18:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 656/2010–B.E.J. Bogdan Dumitrache

Nr. 656/2010/13.03.2014

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 13 martie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de ipotecă autentificat sub nr. 1883 din 18 septembrie 2008 de BNP Daniela Gorcia, în favoarea creditoarei SC PLANOIL SRL, cu sediul în București, Calea Victoriei nr.155, bloc D1, etaj 5, camera 18, sector 1, CUI 13780455, (creditoare în urma cesionării de către S.C. FERNIX INVEST S.R.L., CUI 16158369, cu sediul în Ploieşti, strada Cameliei, nr. 9 A, bloc 58, etaj 1, apartament 9, judeţul Prahova, a creanței recunoscute prin titlul executoriu), şi în sarcina debitorilor FOEA NICULAE şi FOEA ELENA, ambii cu domiciliul în Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr. 53 A, bloc 18 P, scara 1, etaj 2, apartament 11, sector 6,

 având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr. 53 A, bloc 18 P, scara 1, etaj 2, apartament 11, sector 6, imobil înscris în Cartea funciară nr. 76397 a sectorului 6 Bucureşti, număr cadastral 211/11 şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară din data de 12 octombrie 2010 de către executor judecătoresc Bogdan Dumitrache,

având în vedere că, imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin raportul de evaluare întocmit de expert evaluator DRULA DORIN CORNEL în februarie 2014, la preţul de 36.000 euro (ca echivalent a sumei de 161.658 de lei, la cursul de referinţă afişat de BNR la data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 18 februarie 2014, 1 Euro=4,4905 lei -această valoare nu conţine TVA-.

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 656/2010 – B.E.J. Bogdan Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 16 aprilie 2014, la ora 18,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Dumitrache şi Dumitrache, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro:

- Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr. 53 A, bloc 18 P, scara 1, etaj 2, apartament 11, sector 6, imobil înscris în Cartea funciară nr. 76397 a sectorului 6 Bucureşti, număr cadastral 211/11, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de36.000 euro (ca echivalent a sumei de 161.658 de lei, la cursul de referinţă afişat de BNR la data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 18 februarie 2014, 1 Euro=4,4905 lei -această valoare nu conţine TVA-,

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 16 aprilie 2014, la ora 18,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 16 aprilie 2014, la ora 18,00, inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând echivalentul în lei a preţului de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 16 aprilie 2014, la ora 18,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 16 aprilie 2014 în dosarul de executare nr. 656/2010- B.E.J.Bogdan Dumitrache.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti-Sector 6 sub nr. 30795 din data de 06 septembrie 2012, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 16 aprilie 2014, la ora 18,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a bunului imobil, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilelor, licitatorii pot consulta rapoartele de expertiză imobiliară evaluatoare, depuse la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al bunului imobil va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate, iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilului de către debitori, fie, în caz de împotrivire din partea acestora din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a imobilului, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare,  spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 6. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţaţi despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li i se comunica la domiciliul acestora. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

La prezenta publicaţie de vânzare se anexează extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti-Sector 6 sub nr. 30795 din data de 06 septembrie 2012, conţinând 2(două) pagini, fiind parte integrantă din prezenta publicaţie.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 13 martie 2014

 

În urma asocierii Biroului Executorului Judecătoresc Bogdan Dumitrache cu Biroul Executorului Judecătoresc Cornelia Gabriela  Dumitrache, dosarele inregistrate pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc Bogdan Dumitrache, au fost preluate de Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache” (executor judecătoresc asociat Bogdan Dumitrache şi executor judecătoresc asociat Cornelia Gabriela Dumitrache) – Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1954/C/03.10.2011.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 

 

 

 

licitatie ds. nr. 737/2012 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 10 aprilie 2014, ora 12:30

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 737/2012–B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 737/2012/12.03.2014

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 12 martie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de împrumut civil cu ipotecă autentificat sub nr. 2682 din 12 octombrie 2009 de BNP Ileana Camelia Beznoiu, în favoarea creditoarei VLAICU VIOLETA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Th.D. Speranţia, nr.100, bloc S27, scara 1, apartament 14, sector 3 şi în sarcina debitorilor DRĂGHICI COSTEL, cu domiciliul în Bucureşti, strada Braţului, nr.27, sector 2 şi DRĂGHICI AURELIA CĂTĂLINA, cu domiciliul în comuna Sălcioara, sat Movila, nr. 74, judeţ Dâmboviţa,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra imobilului situat în comuna Sălcioara, sat Movila, judeţul Dâmboviţa, înscris in Cartea funciara nr.70292, compus din teren intravilan în suprafață de 4607 mp din măsurători – tarlaua 3, parcelele 38 şi 39, având nr. cadastral 1403, construcție reprezentată de locuință cu 3 camere, 2 holuri, baie și bucătorie, având nr. cadastral 1403-C1, construcție reprezentată de locuință P+1, având la parter sufragerie, bucătărie, baie, hol, iar la etaj 2 dormitoare, baie, cameră centrală și hol, având nr. cadastral 1403-C2, precum și construcții anexe reprezentate de magazie, având nr. cadastral 1403-C3, şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară din data de 18 septembrie 2012 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că, prin Procesul-verbal privind stabilirea preţului de vânzare silită a imobilului la licitaţie publică, încheiat la 14 ianuarie 2014 înregistrat sub nr. 737/2012/14.01.2014-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, s-a stabilit, în temeiul art.500 alin.(2) prima parte C.proc.civ., preţul de vânzare al imobilului situat în comuna Sălcioara, sat Movila, judeţul Dâmboviţa, înscris in Cartea funciara nr.70292, compus din teren intravilan în suprafață de 4607 mp din măsurători – tarlaua 3, parcelele 38 şi 39, având nr. cadastral 1403, construcție reprezentată de locuință cu 3 camere, 2 holuri, baie și bucătorie, având nr. cadastral 1403-C1, construcție reprezentată de locuință P+1, având la parter sufragerie, bucătărie, baie, hol, iar la etaj 2 dormitoare, baie, cameră centrală și hol, având nr. cadastral 1403-C2, precum și construcții anexe reprezentate de magazie, având nr. cadastral 1403-C3, ca fiind de 274.539 de lei, preţ de începere a licitaţiei la primul termen,   

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.737/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.737/2012/26.02.2014- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 26 februarie 2014, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditoarea solicită continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 10 aprilie 2014, la ora 12,30, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a imobilului situat în comuna Sălcioara, sat Movila, judeţul Dâmboviţa, înscris in Cartea funciara nr.70292, compus din teren intravilan în suprafață de 4607 mp din măsurători – tarlaua 3, parcelele 38 şi 39, având nr. cadastral 1403, construcție reprezentată de locuință cu 3 camere, 2 holuri, baie și bucătorie, având nr. cadastral 1403-C1, construcție reprezentată de locuință P+1, având la parter sufragerie, bucătărie, baie, hol, iar la etaj 2 dormitoare, baie, cameră centrală și hol, având nr. cadastral 1403-C2, precum și construcții anexe reprezentate de magazie, având nr. cadastral 1403-C3.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen (acest din urmă preţ a fost egal cu valoarea stabilită prin Procesul-verbal privind stabilirea preţului de vânzare silită a imobilului la licitaţie publică, încheiat la 14 ianuarie 2014 înregistrat sub nr. 737/2012/14.01.2014-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, și anume 274.539 de lei) este de 205.904,25 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 205.904,25 de lei, la acelaşi termen de licitaţie – 10 aprilie 2014, la ora 12,30 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 205.904,25 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 10 aprilie 2014, la ora 12,30 întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare de executorul judecătoresc.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 10 aprilie 2014, la ora 12,30 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 10 aprilie 2014, la ora 12,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 10 aprilie 2014, la ora 12,30, în dosarul de executare nr.737/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa nr.6178 din data de 20 ianuarie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 10 aprilie 2014, la ora 12,30, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

            Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Răcari, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sălcioara. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţaţi despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul acestora, iar cel de-al șaptelea exemplar original va fi depus la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

            La prezenta publicaţie de vânzare se anexează extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa nr.6178 din data de 20 ianuarie 2014, conţinând 2 (două) pagini, fiind parte integrantă din prezenta publicaţie şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 12 martie 2014.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 736/2012 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 29 aprilie 2014, ora 11:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 736/2012–B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 736/2012/12.03.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 12 martie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de împrumut cu garanţie imobiliară autentificat sub nr. 741 din 18 noiembrie 2009 de BNP Toma Steluţa Nicoleta, în favoarea creditoarei VLAICU VIOLETA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Th.D. Speranţia, nr.100, bloc S27, scara 1, apartament 14, sector 3, şi în sarcina debitoarelor NĂSTASE MARIANA, cu domiciliul în Olteniţa, bd. Mărăşeşti, nr.16, bloc Z19A, scara B, etaj 2, apartament 11, judeţ Călăraşi şi NĂSTASE ELENA, cu domiciliul în comuna Mitreni, judeţ Călăraşi,         având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în comuna Mitreni, sat Clăteşti, strada Rozmarinului, nr.103 ( T12, P342,343), judeţ Călăraşi, identificat cu nr. cadastral 20211, 20211-C1, 20211-C2 şi 20211-C3, înscris în Cartea Funciară nr. 20211 a comunei Mitreni, reprezentat de teren intravilan în suprafaţă de 1285 mp. şi din măsurători 1152 mp, construcţie C1 nivel parter cu destinaţia de locuinţă, în suprafaţă construită la sol de 128 mp., construcţie C2 cu destinaţie de magazie, în suprafaţă construită la sol de 18 mp. şi construcţie C3 cu destinaţia de magazie, în suprafaţă construită la sol de 19 mp. şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.736/2012/22.11.2013, intocmit de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că, imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin raportul de evaluare întocmit de ing. ec. Ioniţă Nicolae în martie 2014, la preţul de 140.192 lei.

având în vedere că, până în prezent, debitoarele nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 736/2012 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 29 aprilie 2014, la ora 11,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Dumitrache şi Dumitrache, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro:

- Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în comuna Mitreni, sat Clăteşti, strada Rozmarinului, nr.103 ( T12, P342,343), judeţ Călăraşi, identificat cu nr. cadastral 20211, 20211-C1, 20211-C2 şi 20211-C3, înscris în Cartea Funciară nr. 20211 a comunei Mitreni, reprezentat de teren intravilan în suprafaţă de 1285 mp. şi din măsurători 1152 mp, construcţie C1 nivel parter cu destinaţia de locuinţă, în suprafaţă construită la sol de 128 mp., construcţie C2 cu destinaţie de magazie, în suprafaţă construită la sol de 18 mp. şi construcţie C3 cu destinaţia de magazie, în suprafaţă construită la sol de 19 mp., pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de140.192 lei,

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 29 aprilie 2014, la ora 11,00 întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 29 aprilie 2014, la ora 11,00, inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 29 aprilie 2014, la ora 11,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 29 aprilie 2014 în dosarul de executare nr. 736/2012- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi sub nr. 1662 din data de 22 ianuarie 2012, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 29 aprilie 2014, la ora 11,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a bunului imobil, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilelor, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al bunului imobil va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate, iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilului de către debitoare, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a imobilului, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare,  spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Olteniţa, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Mitreni. Debitoarele vor fi, la rândul lor, înştiinţate despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul acestora. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

La prezenta publicaţie de vânzare se anexează extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi sub nr. 1662 din data de 22 ianuarie 2012 fiind parte integrantă din prezenta publicaţie.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 12 martie 2014

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 

 

 

 

BEJ Mihai Dima dosar nr.51/2012

ROMÂNIA

                                                                                                                                                                                                                                                                                               BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC                                 Se va afișa la: Judecătoria Sector 5

- MIHAI DIMA -                                                                                                   Primăria sector 5

BUCUREŞTI, STR. MIRCEA VODĂ NR. 41,                                                                         Locul situării bunurilor mobile

BL. M31, SC. 1, PARTER, AP. 2, SECTOR 3                                                                          Sediul organului de executare

Punctul de lucru al debitoarei

DOSAR DE EXECUTARE NR. 51/2012                                                                                   Site UNEJ

DOSAR DE EXECUTARE INSTANŢĂ NR. 10232/1748/2012

DIN 12.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE 51/2012

 

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl.M31, sc.1, parter, ap. 2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 51/2012, prin care se înaintează spre executare Biletul la Ordin BTRL3BT 3007197, în sumă de 3.000 lei, emis la 10.11.2011, scadent la 12.12.2011, Biletul la Ordin BTRL3BT 3007196, în sumă de 3.000 lei, emis la 10.11.2011, scadent la 10.12.2011, Biletul la Ordin BTRL3BT 3007194, în sumă de 3.000 lei, emis la 10.11.2011, scadent la 08.12.2011, Biletul la Ordin BTRL3BT 3007199, în sumă de 2.500 lei, emis la 12.11.2011, scadent la 15.12.2011, Biletul la Ordin BTRL3BT 3007195, în sumă de 3.000 lei, emis la 10.11.2011, scadent la 09.12.2011, Biletul la Ordin BTRL3BT 6918865, în sumă de 2.914 lei, emis la 25.10.2011, scadent la 23.11.2011, Biletul la Ordin BTRL3BT 6918866, în sumă de 2.916,17 lei, emis la 25.10.2011, scadent la 24.11.2011, Biletul la Ordin BTRL3BT 3007202, în sumă de 2.500 lei, emis la 15.11.2011, scadent la 19.12.2011, Biletul la Ordin BTRL3BT 3007588, în sumă de 2.700 lei, emis la 19.11.2011, scadent la 21.12.2011, Biletul la Ordin BTRL3BT 3007200, în sumă de 2.500 lei, emis la 12.11.2011, scadent la 16.12.2011, Biletul la Ordin BTRL3BT 3007591, în sumă de 2.649,23 lei, emis la 24.11.2011, scadent la 25.12.2011, Biletul la Ordin BTRL3BT 3007587, în sumă de 2.700 lei, emis la 19.11.2011, scadent la 22.12.2011, Biletul la Ordin BTRL3BT 3007201, în sumă de 2.451,16 lei, emis la 12.11.2011, scadent la 17.12.2011, Biletul la Ordin BTRL3BT 3007186, în sumă de 3.013 lei, emis la 03.11.2011, scadent la 04.12.2011, Biletul la Ordin BTRL3BT 3007185, în sumă de 3.013 lei, emis la 03.11.2011, scadent la 03.12.2011, Biletul la Ordin BTRL3BT 3007184, în sumă de 3.013 lei, emis la 03.11.2011, scadent la 02.12.2011, Biletul la Ordin BTRL3BT 3007183, în sumă de 3.013 lei, emis la 03.11.2011, scadent la 01.12.2011, Fila CEC BTRL1BB 5483007, în sumă de 2.955,22 lei, emisă la 20.12.2011, Fila CEC BTRL1BB 5394806, în sumă de 3.222 lei, emisă la 29.11.2011, Fila CEC BTRL1BB 5394805, în sumă de 3.222 lei, emisă la 28.11.2011, Fila CEC BTRL1BB 5394804, în sumă de 3.222 lei, emisă la 26.11.2011 şi Fila CEC BTRL1BB 5394803, în sumă de 3.223,92 lei, emisă la 30.11.2011, toate emise de către debitoarea S.C. UNIVERSAL CARNEXIM S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şos. Sălaj nr. 136, bl. 49, sector 5, în favoarea creditoarei S.C. AVA STAR S.R.L., cu sediu în Paşcani, str. Gării nr. 89, bl. C26, parter, jud. Iaşi, reprezentând contravaloare facturi, refuzate la plată şi învestite cu formulă executorie.

Creditoarea S.C. AVA STAR S.R.L. a solicitat executarea silită împotriva debitoarei S.C. UNIVERSAL CARNEXIM S.R.L., în vederea recuperării sumei de: 62.176,68 lei, plus actualizarea cu rata inflaţiei, precum şi cheltuielile de executare.

Precizăm că prin Încheierea din 29.10.2012 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti – Secția a II-a Civilă, pronunţată în dosarul nr. 10232/1748/2012 a fost încuviinţată executarea silită, împotriva debitoarei, potrivit celor înscrise în titlurile executorii.

La data de 22.02.2013 s-a efectuat somație către debitoare, la domiciliul asociatului unic, iar la data de 28.02.2013, s-a efectuat somație către debitoare și la sediul social al acesteia, pentru plata sumei totale de 76.919,58 lei, din care 62.176,68 lei c/v facturi, reprezentate de biletele la ordin, 3.954,43 lei actualizarea cu rata inflației a sumei de 62.176,68 lei și 10.788,47 lei cheltuieli de executare.

La data de 28.02.2013, s-a solicitat Judecătoriei Sectorului 5 să autorizeze pătrunderea executorului judecătoresc în punctele de lucru ale debitoarei, situate în Complexul comercial S.C. NIKY SCORPION S.R.L., iar prin Sentința Civilă nr. 2199/13.03.2013, a Judecătoriei Sectorului 5 – Secția a II a Civilă, în dosarul nr. 5143/302/2013, irevocabilă și executorie, a autorizat intrarea în punctele de lucru ale debitoarei, situate în Complexul comercial S.C. NIKY SCORPION S.R.L.

La data de 02.04.2013, s-a emis adresă către Secția 19 Poliție, precum și către debitoare, pentru termenul din 12.04.2013, orele 10.30 – 11.00, în vederea executării silite asupra bunurilor mobile ale acesteia, inclusiv marfă.

Prin procesul verbal din 12.04.2013, ora 11.00, între creditoare, prin reprezentant Pătrăuceanu Constantin Neculai și debitoare, prin director Răsniceanu Gheorghe, a intervenit o înțelegere în sensul achitării a 500 lei/săptămână până la achitarea integrală a sumei și, de asemenea, s-a solicitat aplicarea sechestrului asupra bunurilor existente la punctul de lucru al debitoarei, respectiv: cântar cu braț – 2 bucăți, în valoare de 1.600 lei, vitrină frigorifică 2 ml – 2 bucăți, în valoare de 12.000 lei, boiler 30 l, în valoare de 500 lei, agregat frig în cameră, în valoare de 4.500 lei și mașină de tocat D 32, în valoare de 6.400 lei, valoarea totală a bunurilor fiind de 25.000 lei.

Prin procesul verbal din 15.04.2013, ora 11.00, s-a aplicat sechestrul asupra bunurilor mai sus menționate, ce au fost lăsate în custodia debitoarei.

La data de 24.09.2013, s-a primit, prin fax, din partea SC URBAN&ASOCIAȚII SRL, prin avocat Oana Tihon, adresa nr. 38466/24.09.2013, prin care se solicită continuarea procedurilor de executare silită împotriva debitoarei, prin trecerea la vânzarea bunurilor mobile menționate în procesul verbal de sechestru din 15.04.2013, având în vedere că debitoarea nu a respectat angajamentul de plată asumat, transmițându-ne alăturat și Contractul de Mandat nr. 39534/08.06.2012.

Prin procesul verbal din data de 03.10.2013, ora 11.30, s-a fixat termen pentru stabilirea prețului bunurilor sechestrate, prin acordul părților, acestea fiind citate în cauză la aceeași dată.

La data de 08.10.2013, s-a primit din partea creditoarei, prin fax, prin Urban&Asociații SRL, adresa nr. 38683/04.10.2013, prin care se consideră că se impune continuarea procedurilor în sensul de a trece la vânzarea bunurilor mobile menționate în procesul verbal de sechestru întocmit la 15.04.2013.

La data de 23.10.2013 s-a efectuat adresă către expertul tehnic Bejenaru Vasile, în vederea evaluării bunurilor mobile sechestrate prin procesul verbal din data de 15.04.2013, ora 11.00, iar la data de 25.11.2013, expertul tehnic ne depune la dosar Raportul de Expertiză.

La data de 04.12.2013, creditoarea solicită, prin adresa nr. 476/03.12.2013, fixarea termenului de licitație privind vânzarea bunurilor mobile ale debitoarei, fixându-se termen de licitație pentru data de 09.01.2014.

La termenul din data de 09.01.2014, a fost găsit prezent la punctul de lucru al debitoarei din București, str. Glicinelor nr. 4-14, raion corp C nr. 20, în Complexul SC NIKY SCORPION, sector 5, directorul acesteia, Gheorghe Răsniceanu, lipsind reprezentanții creditoarei și neprezentându-se nicio persoană pentru licitație. S-a luat legătura telefonic cu consilierul juridic al creditoarei care a solicitat continuarea procedurilor legale împotriva debitoarei, licitația amînîndu-se la data de 29.01.2014, ora 11.00.

Prin procesul-verbal din 29.01.2014, ora 11.00 vînzarea s-a amînat la data de 12.02.2014, ora 11.00, iar prin procesul verbal din 12.02.2014, ora 11.00, vânzarea s-a amânat la 12.03.2014.Prin procesul-verbal din 12.03.2014 vânzarea s-a amînat la 14.04.2014.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 14.04.2014, ora 11.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Glicinelor nr. 4-14, raion corp C nr. 20, în Complexul SC NIKY SCORPION, sector 5, vânzarea bunurilor mobile sechestrate prin procesul verbal din data de 15.04.2013 ora 11.00 şi anume:

- cântar cu braț 2 buc., vitrină frigorifică 2 ml – 2 buc., boiler 30 l – 1 buc., afregat frig în cameră – 1 buc., mașină de tocat D32 – 1 buc.

Licitaţia începe de la suma de 14.695 lei cu TVA inclus pentru toate bunurile, potrivit Raportului de Expertiză întocmit de expert tehnic judiciar Bejenaru Vasile.

                Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunurilor mobile, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la sediul BEJ Mihai Dima la data de 12.03.2014.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 6 exemplare spre cele legale.

 

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

licitatie bunuri mobile, ds. nr. 1677/2013 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 19 martie 2014, ora 15:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

 

Dosar de executare nr.1677/2013 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache

Nr.1677/2013/10.03.2014

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ LA LICITAŢIE PUBLICĂ

a unui pachet de 5 părți sociale aparţinând debitorului CHIRIŢĂ ION,

reprezentând 5% din capitalul social al S.C. ROMSIM 2002 S.R.L,

sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 96, sector 4,

întocmită azi, 10 martie 2014

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 121 în data de 28 februarie 2012, de BNP Florentina Ana Rembas, în sarcina debitorului CHIRIŢĂ ION, cu domiciliul în Bucureşti, strada Povernei, nr.11-13, etaj 1, apartament 3, sector 1, şi în favoarea creditorului KAMENOV VESSELIN, cu reşedinţa în Bucureşti, strada Mămulari, nr.4, bloc C2, scara 1, etaj 6, apartament 24, sector 3,

            având în vedere că, în cadrul procedurii de urmărire silită mobiliară, s-a înfiinţat sechestrul mobiliar asupra unui pachet de 5 părți sociale aparţinând debitorului CHIRIŢĂ ION, reprezentând 5% din capitalul social al S.C. ROMSIM 2002 S.R.L, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 96, sector 4,având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/8201/2002 şi Cod Unic de înregistrare 14842173,

având în vedere că, până la data prezentei publicaţii de vânzare, nu a fost achitată suma datorată,

se aduce la cunoștinţă generală că în data de 19 martie 2014, la ora 15,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38, fax 021.323.61.36/0372.879.127, email office@bej-bogdandumitrache.ro):

- Vânzarea silită la licitaţie publică a unui pachet de 5 părţi sociale, aparţinând debitorului CHIRIŢĂ ION, cu domiciliul în Bucureşti, strada Povernei, nr.11-13, etaj 1, apartament 3, sector 1, reprezentând 5% din capitalul social al S.C. ROMSIM 2002 S.R.L, cu sediul social în Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 96, sector 4, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/8201/2002 şi Cod Unic de înregistrare 14842173.

Preţul de începere a licitaţiei, stabilit prin Raportul de evaluare întocmit de Wettenstein Daniel Nicolae, expert tehnic ANEVAR, este de 193.452 lei (exclusiv TVA).

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 19 martie 2014, ora 15,00 inclusiv, să depună o cauţiune de 10% din preţul de începere a licitaţiei preţul stabilit prin raportul de evaluare, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, precum şi

 

depună, cu respectarea aceluiaşi termen-limită – 19 martie 2014, ora 15,00 inclusiv, la sediul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache (sediu indicat în antetul prezentei publicaţii), o ofertă de cumpărare pentru pachetul de părţi sociale, oferta la care se va anexa originalul dovezii de depunere a cauţiunii (cu precizarea, în afara datelor de identificare a licitatorului şi a scopului consemnării, numărul dosarului de executare, respectiv 1677/2013 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache).

Dacă în data de 19 martie 2014, la ora 15,00, dacă nu se obține prețul de începere a licitației, executorul judecătoresc, la cererea creditorului, poate, în temeiul art.768 alin.(8) C.proc.civ., poate scoate la vânzare părțile sociale, la același termen și de îndată, și anume 19 martie 2014, prețul de începere fiind, în acest din urmă caz, 75% din prețul inițial de începere a licitației.

În caz de adjudecare a părților sociale, adjudecatarului i se pune în vedere prin prezenta publicație ca, în data de 10 martie 2014 până la ora 17,00, să depună dovada depunerii prețului de adjudecare în contul de consemnațiuni nr.RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache (se va specifica numărul dosarului de executare, și anume 1677/2013-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache), cu excepția situației în care creditorul va înțelege să acorde adjudecatarului unui termen în acest scop.

            Dacă, fiind adjudecate părțile sociale, creditorul nu va acorda adjudecatarului un termen pentru depunerea prețului de adjudecare, iar prețul nu va fi depus în data de 19 martie 2014 până la ora 17,00, la același termen, și anume în data de 19 martie 2014 la ora 17,00, va putea fi reluată, la solicitarea creditorului, licitația publică pentru vânzarea părților sociale, în conformitate cu dispozițiile art.770 alin.(3) C.proc.civ., adjudecatarul fiind răspunzător pentru o eventuală scădere a prețului la a doua vânzare, cât și de cheltuielile făcute pentru aceasta.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (şase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.761 alin.2 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sector 4, la sediul S.C ROMSIM 2002 S.R.L, precum şi la sediul Primăriei Sector 4. Debitorul va fi înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica adresa de domiciliu.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei: 10 martie 2014

 

 

Executor judecătoresc,

Bogdan Dumitrache

 

 

 

 

licitatie ds. nr. 301/2013 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache – 26 martie 2014, ora 18:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 301/2013– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 301/2013/06.03.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ – AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 06 martie 2014

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de contractul de asistenţă juridică nr.60681 din 24 martie 2010 și actul adițional seria B nr.345544 din 01 aprilie 2010, creditor fiind CABINET AVOCAT KEHAIYAN MIHAI, cu sediul în Bucureşti, şoseaua Iancului nr. 2, bloc 113C, scara 1, etaj 5, apartament 15, sector 2, iar debitor PANCESCU FLORIN GEORGE ANDREI, cu domiciliul în Bucureşti, strada Matei Voievod, nr.71, sector 2, și domiciliul ales în Bucureşti, strada Vulturului nr.98, unitate Est (Grawe Business Center), etaj 8, cam. 1, sector 3,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Bucureşti, strada Matei Voievod nr.71, sector 2, înscris în Cartea funciara nr.229099, compus din teren cu nr. cadastral 229099, în suprafață totală de 210 mp din acte și 215 mp din măsurători și construcție cu nr. cadastral 229099-C1, reprezentând locuință având S+P+2E, în suprafață construită la sol de 156,08 mp, proprietate a debitorului PANCESCU FLORIN GEORGE ANDREI, şi pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară întocmit de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache sub nr.301/2013/28.10.2013,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 01 august 2013, în cameră de consiliu, de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în dosarul nr.22345/300/2013,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost evaluat, în temeiul art.835 din Codul de procedură civilă – Legea nr.134/2010, cu modificările ulterioare (denumit în continuare C.proc.civ.) prin Raportul de evaluare completat prin adresa înregistrată la B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” sub nr.7/08.01.2014, raport întocmit de expert evaluator proprietăți imobiliare dl. ION ȘTEFĂNESCU la data de 28 noiembrie 2013, pe baza căruia executorul judecătoresc a stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 09 ianuarie 2013, sub nr. 301/2013/09.01.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, a fost și prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 323.000 euro,

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.301/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.301/2013/03.03.2014- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 03 martie 2014, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditorul solicită continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 26 martie 2014, la ora 18,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

 

           

 

 

- Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, strada Matei Voievod nr.71, sector 2, înscris în Cartea funciara nr.229099, compus din teren cu nr. cadastral 229099, în suprafață totală de 210 mp din acte și 215 mp din măsurători și construcție cu nr. cadastral 229099-C1, reprezentând locuință având S+P+2E, în suprafață construită la sol de 156,08 mp, proprietate a debitorului PANCESCU FLORIN GEORGE ANDREI.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este de 242.250 euro. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 242.250 euro și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 26 martie 2014, la ora 18,00–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire a primei licitații și anume 96.900 euro. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de de 242.250 euro.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 26 martie 2014, la ora 18,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate București, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 2 nr.4333, din data de 04 februarie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 26 martie 2014, la ora 18,00 inclusiv :

a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;

b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 26 martie 2014, la ora 18,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 26 martie 2014 în dosarul de executare nr.301/2013- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la acest al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 2, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 2. Un exemplar va fi comunicat creditorului iar un exemplar va fi comunicat, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ., către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 2. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 06 martie 2014.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

Publicatie de vanzare 44/2013 BEJ Mihai Dima

ROMANIA

                                                                                                                                                                                                                                                                                               BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC                                            Se va afisa la: Judecatoria Sector 5

- MIHAI DIMA -                                                                 Primaria Sector 5

BUCURESTI, STR. MIRCEA VODA NR. 41,                                           Locul situarii imobilului

BL. M31, SC. 1, PARTER, AP. 2, SECTOR 3                                            Sediul organului de executare

Domiciliul debitorului

DOSAR DE EXECUTARE NR. 44/2013                                                    Site UNEJ, Ziar Romania Libera

DOSAR DE EXECUTARE INSTANTA NR. 9966/302/2013

DIN 06.03.2014

 

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE NR. 44/2013

 

 

 

 

Noi, Mihai Dima, in calitate de Executor Judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Mircea Voda nr. 41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Avand in vedere adresa nr. 44/2013, prin care se inainteaza spre executare Contractul de Imprumut autentificat sub nr. 3874 din 26.09.2012, de catre notarul public Pelizaru Elisabeta Alexandra, prin care creditorul IURIET MIRCEA IULIAN, domiciliat în loc. Bucecea (oras Bucecea), str. Alecu Ralet, bl. E6, ap. 2, et. 1, jud. Botosani, a dat cu titlu de imprumut debitorului GIURGEA CRISTIAN IULIAN, domiciliat in Bucuresti, Aleea Prevederii nr. 2, bl. M29F, sc. A, et. 2, ap. 10, sector 3, suma de 6.000 Euro, debitorul obligandu-se sa restituie suma, in aceeasi moneda, pana la termenul de 25.01.2013.

Creditorul IURIET MIRCEA IULIAN a solicitat executarea silita impotriva debitorului GIURGEA CRISTIAN IULIAN, prin urmarirea bunului imobil situat in Bucuresti, str. Niculae D. Staicovici nr. 20, ap. 1, sector 5, compus dintr-o camera si dependinte avand CF nr. 209871 – C1 – U2, in vederea recuperarii sumei de 6.000 Euro, plus cheltuielile de executare.

Prin Incheierea din 14.05.2013 emisa de BEJ Mihai Dima, s-a dispus inregistrarea cererii formulata de creditor si deschiderea dosarului de executare nr. 44/2013, din 14.05.2013.

S-a transmis Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti cererea de incuviintare a executarii silite care, prin Incheierea din 28.05.2013, pronuntata in dosarul nr. 9966/302/2013, a incuviintat executarea silita a creantelor de 6.000 Euro si cheltuielile de executare, impotriva debitorului GIURGEA CRISTIAN IULIAN, in baza titlului executoriu – Contractul de Imprumut autentificat sub nr. 3874 din 26.09.2012, de catre notarul public Pelizaru Elisabeta Alexandra si a autorizat creditorul sa treaca la executarea silita a obligatiei cuprinsa in titlul executoriu, investind cu formula executorie Contractul de Imprumut autentificat sub nr. 3874 din 26.09.2012, de catre notarul public Pelizaru Elisabeta Alexandra.

La data de 17.06.2013, s-a intocmit somatie pentru suma totala de 6.000 Euro, plus 3.921,79 lei cheltuieli de executare, inmanata debitorului la data de 04.07.2013, ora 13.20.

La data de 17.09.2013, executorul judecatoresc s-a deplasat la imobilul supus executarii silite din Bucuresti, str. Niculae D. Staicovici nr. 20, ap. 1, sector 5, unde a fost gasit prezent debitorul Giurgea Cristian Iulian, cu aceasta ocazie intocmindu-se procesul verbal de situatie, prevazut de dispozitiile art. 828 alin. 1, C.proc.civ., proces verbal comunicat partilor prin posta.

Prin Incheierea din 10.10.2013, s-a desemnat expertul tehnic Miron Turcu, in vederea stabilirii valorii de circulatie a imobilului situat în Bucuresti, str. Niculae D. Staicovici nr. 20, ap. 1, sector 5.

La data de 01.11.2013, s-a depus la dosarul de executare Raportul de Expertiza Tehnica Judiciara, incheiat de expert tehnic Turcu Miron, in 3 exemplare, stabilindu-se valoarea de piata a imobilului, in cuantum de 177.127 lei, iar cate un exemplar de pe raportul de expertiza a fost comunicat creditorului si debitorului.

Prin Incheierea din 01.11.2013, s-a fixat termen pentru vanzarea imobilului supus executarii silite la data de 13.12.2013, ora 10.00, emitandu-se publicatii de vanzare si adrese in vederea comunicarii sarcinilor si debitelor imobilului supus executarii silite.

Publicatia de vanzare s-a afisat la Judecatoria Sector 5, Primaria Sector 5, locul situarii imobilului, sediul organului de executare si domiciliul debitorului. De asemenea, a fost afisata pe  site-ul UNEJ si transmisa spre publicare, in Ziarul Romania Libera, din 07.11.2013.

La termenul din data de 13.12.2013 ora 10.00, licitatia publica a fost amanata pentru data de 06.01.2014  ora 14.00, avand in vedere vicierea procedurii de vanzare si lipsa instiintarii debitorului.

S-au emis publicatii de vanzare pentru termenul din data de 06.01.2014, ora 14.00, pentru pretul de 177.127 lei, adrese si instiintare catre debitor, de asemenea refacandu-se anuntul publicitar in ziarul Romania Libera.

In urma comunicarii publicatiei de vanzare catre debitor, precum si a instiintarii, nefiind gasit prezent la domiciliul sau, i-a fost afisata instiintarea, in vederea prezentarii la sediul Bej Mihai Dima, pentru a ridica formalitatile de publicitate a vanzarii.

S-a efectuat publicitatea vanzarii si în ziarul Romania Libera aparut joi, 19.12.2013.

La termenul din data de 06.01.2014, ora 14.00, au lipsit atat creditorul cat si debitorul si nu s-a prezentat nicio persoana la sediul BEJ Mihai Dima pentru licitatie.

S-au emis publicații de vânzare pentru termenul din 06.02.2014, ora 12.00, înștiințare către debitor și adrese în vederea comunicării sarcinilor și debitelor imobilului supus executării silite. De asemenea, s-a făcut publicitate în ziarul România Liberă, apărut la data de 09.01.2014. La termenul din 06.02.2014, au lipsit atât creditorul, cât și debitorul, neprezentându-se nicio altă persoană pentru licitație, șI lipsind extrasul informativ de carte funciară, licitația amânându-se la 06.03.2014, ora 12.00.

La termenul din 06.03.2014, ora 12.00, creditorul a fost reprezentat de mandatar Ion-Novotny Valentin, având procură specială, iar în urma parcurgerii procedurii de vânzare, licitația s-a amânat pentru un nou termen, iar prețul s-a redus cu 25%, deoarece nu s-a oferit prețul stabilit prin expertiză.

Prin prezenta aducem la cunoștință generală că in ziua de 07.04.2014, ora 14.00, va avea loc in localitatea Bucuresti, str. Mircea Voda nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vanzarea imobilului proprietatea debitorului GIURGEA CRISTIAN si anume:

- imobil situat in Bucuresti, str. Niculae D. Staicovici nr. 20, ap. 1, sector 5, compus dintr-o camera, hol, vestibul, bucatarie, WC, cu suprafața utila de 37,60 mp si pivnita, cu suprafata utila de 12,76 mp (in comun), precum și cotă indiviză de 19,66% din partile de folosinta comuna ale imobilului si supfatata de 25,89 mp teren aflat sub constructie, avand CF nr. 209871 – C1 – U2.

Licitatia incepe de la suma de 132.845,25 lei, ca urmare a reducerii cu 25%, conform dispozițiilor art. 845 alin. 8 C.proc.civ.

Persoanele care doresc sa participe la licitatie trebuie sa prezinte pana in ziua si ora aratate in publicatia de vanzare, oferta de cumparare si recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din pretul de incepere al licitatiei, la dispozitia BEJ Mihai Dima, in contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se someaza toti care pretind vreun drept asupra imobilului, de creanta, gaj, ipoteca sau altele, sa le aduca la cunostinta organului de executare mai inainte de adjudecarea bunului imobil, cu mentiunea ca dupa acea data nu vor mai fi luate in considerare.

Prezenta publicatie de vanzare s-a afisat la locul unde are loc licitatia la data de 06.03.2014.

Drept pentru care s-a intocmit prezenta publicatie de vanzare in 7 exemplare spre cele legale.

 

 

 

 

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

licitatie ds. nr. 2132/2012 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 09 aprilie 2014, ora 17:00

Dosar de executare nr. 2132/2012 – B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 2132/2012/05.03.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 05 martie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de biletul la ordin seria RZBR3AE,  nr.0193172, în favoarea creditoarei SC WIROM GAS SA, cu sediul în Bucureşti, strada Popa Savu nr.77, etaj 3, apartament 6, sector 1, şi în sarcina debitorului MUNICIPIUL TURNU MAGURELE PRIN PRIMAR, cu sediul în Turnu Magurele, strada Republicii nr.2, judetul Teleorman,

            având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare inclusiv asupra bunului imobil situat în Turnu Măgurele, strada General Praporgescu, judeţ Teleorman, reprezentat de teren intravilan în suprafaţă de 2170 mp (din acte) şi 1680 mp. (din măsurători), având nr. cadastral 21677 (nr. cadastral vechi 1139) şi construcţie C1 cămin nefamilişti nr. 1 cu regim de înălţime P+2, având nr. cadastral 21677-C1 şi nr. carte funciară 21677, si pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.2132/2012/09.01.2014 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator Cristiu Ninu I. Ioan Razvan, la data de 11 iulie 2011, la preţul de 406.850 Euro,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.2132/2012- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 09 aprilie 2014, la ora 17,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

- Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat situat în Turnu Măgurele, strada General Praporgescu, judeţ Teleorman, reprezentat de teren intravilan în suprafaţă de 2170 mp (din acte) şi 1680 mp. (din măsurători), având nr. cadastral 21677 (nr. cadastral vechi 1139) şi construcţie C1 cămin nefamilişti nr. 1 cu regim de înălţime P+2, având nr. cadastral 21677-C1 şi nr. carte funciară 21677.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 406.850 Euro.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 09 aprilie 2014, la ora 17,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie, şi anume 406.850 Euro. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 09 aprilie 2014, la ora 17,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei, echivalent determinat pe baza cursului de referinţă anunţat, la data depunerii cauţiunii, de Banca Naţională a României. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 09 aprilie 2014, la ora 17,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 09 aprilie 2014, în dosarul de executare nr.2132/2012- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil, de mai sus, rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alexandria nr. 1064 din data de 15 ianuarie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 09 aprilie 2014, la ora 17,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilului de către debitoare, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunului imobil, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (șase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Turnu Magurele, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Turnu Magurele. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul său, iar un exemplar original va fi depus la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 05 martie 2014.

                                                                                                Executor judecătoresc,

                                                                                                Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 820/2011 – BEJ Bogdan Dumitrache, 09 aprilie 2014, ora 12:30

Dosar de executare nr. 820/2011-B.E.J. Bogdan Dumitrache

Nr. 820/2011/03.03.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 03 martie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentului proces-verbal,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de Convenţia de linie de credit nr. 1053 din 25 noiembrie 2005 şi Contractul de Garanţie Imobiliară autentificat sub nr. 3178 în data de 25 noiembrie 2005 de către notar public Raluca Herbay, în favoarea creditoarei BANCA ITALO ROMENA SpA ITALIA VOLPAGO DEL MONTELLO SUCURSALA BUCUREŞTI (fosta BANCA ITALO ROMENA SpA ITALIA TREVISO SUCURSALA BUCUREŞTI), cu sediul în Bucureşti, strada Gara Herăstrău, nr. 2 – 4, sector 2 şi în sarcina debitoarei MATEI VIRGINIA, cu domiciliul în Azuga, strada Ritivoiu, nr. 22, judeţul Prahova.

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Sat Siliştea Snagovului, Comuna Gruiu, tarlaua 1/II, parcela 10/II/30, judeţul Ilfov, teren extravilan având categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 7.000 mp, având nr. cadastral 1827, intabulat în Cartea Funciară nr. 52541 (nr. C.F. vechi 1101) a comunei Gruiu, judeţul Ilfov, si pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.76/2009/14.04.2009 de către executor judecătoresc Ichim Viorel,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin procesul verbal privind stabilirea preţului de vânzare silită a imobilului la licitaţie publică, încheiat la 03 martie 2014, sub nr. 820/2011/03.03.2014 de B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, la preţul de 21.748,25 de Euro,

având în vedere că, până în prezent, debitoarea nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 820/2011- B.E.J. Bogdan Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 09 aprilie 2014, ora 12,30,  va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro) :

-        Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Sat Siliştea Snagovului, Comuna Gruiu, tarlaua 1/II, parcela 10/II/30, judeţul Ilfov, teren extravilan având categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 7.000 mp, având nr. cadastral 1827, intabulat în Cartea Funciară nr. 52541 (nr. C.F. vechi 1101) a comunei Gruiu, judeţul Ilfov, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 21.748,25 de Euro.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 09 aprilie 2014, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 09 aprilie 2014, ora 12,30 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 09 aprilie 2014, ora 12,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 09 aprilie 2014 în dosarul de executare nr. 820/2011- B.E.J. Bogdan Dumitrache.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus descris rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov sub nr. 17612 din data de 08 februarie 2013, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 09 aprilie 2014, ora 12,30, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate, iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilului de către debitoare, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunului imobil, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare..

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (sase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Gruiu. Debitoarea va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul său. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare poate fi vizualizată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

La prezenta publicaţie de vânzare se anexează extrasul de carte funciară nr. 17612 din data de 08 februarie 2013, conţinând 2(doua) pagini, fiind parte integrantă din prezenta publicaţie.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 03 martie 2014.

                                                                                                Executor judecătoresc,

                                                                                                Bogdan Dumitrache