BEJ MIHAI DIMA-LICITAȚIE PUBLICĂ D.X. 54/2014

PUBLICATIE DE VANZARE 54/2014

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 54/2014, prin care se înaintează spre executare Contractul de Finanțare nr.70/29.07.2011, Contractul de Fidejusiune nr.474 din 29.07.2011, Contractul de Fidejusiune nr.475 din 29.07.2011 și Contractul de Ipotecă autentificat sub nr.2133 din 02.08.2011 de către notarul public Lidia Drăgan, prin care creditoarea SC SMALL FINANCE IFN S.A. cu sediul în București, str. Negustori nr.34 ,ap.2, sector 2 a finanțat pe debitoarea SC MEGABEL IMPEX SRL cu sediul în București,Bd.Dimitrie Cantemir nr.19, Bl.5, Sc.A, et.3, ap.45, sector 4, cu suma de 138.000 lei, reprezentînd împrumut, cu dobîndă, comision și dobîndă penalizatoare, garantată de către debitorii BELMEGA EUGEN-GHEORGHE și BELMEGA AURA, soți, ambii cu domiciliul în București, Bd. Dimitrie Cantemir nr.19, Bl.5, Sc.A, et.3, ap.45, sector 4, cu imobilul situat în București, Bd. Dimitrie Cantemir nr.19, Bl.5, Sc.A, et.3, ap.45, sector 4.

Creditoarea, SC SMALL FINANCE IFN S.A. a solicitat executarea silită împotriva debitoarei SC MEGABEL IMPEX SRL și debitorilor garanți BELMEGA EUGEN-GHEORGHE și BELMEGA AURA , prin urmărirea bunului imobil situat în București, Bd. Dimitrie Cantemir nr.19, Bl.5, Sc.A, et.3, ap.45, sector 4, proprietatea acestora, în vederea recuperării sumei de 96.295,53 lei, din care 85.046,12 lei credit, 4.091,18 lei dobânda restantă și 7.158,23 lei, comision și penalități la care se va adăuga cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din 09.04.2014 emisă de BEJ Mihai Dima, s-a dispus înregistrarea cererii formulată de creditoare și deschiderea dosarului de executare nr. 54/2013, din 09.04.2014.

S-a transmis Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti cererea de încuviințare a executării silite care, prin Încheierea din 09.05.2014, pronunțată în dosarul nr. 12320/4/2014, a încuviințat executarea silită prin urmărirea bunului imobil situat în București, Bd. Dimitrie Cantemir nr.19, Bl.5, Sc.A, et.3, ap.45, sector 4 și a autorizat creditoarea să treacă la executarea silită, învestind cu formulă executorie contractele mai sus menționate.

La data de 13.06.2014, s-a întocmit somație imobiliară, petru plata sumei de 104.762,77 lei, ce s-a înscris la B.C.P.I. Sector 4, cu Încheierea nr. 18320 din 18.06.2014, fiind comunicată debitorilor la data de 02.09.2014, ora 16.30, prin afișarea înștiințării pe ușa acestora, deoarece nu au fost găsiți prezenți la domiciliu.

La data de 18.09.2014, ora 16.30, s-a întocmit procesul verbal de situație, ocazie cu care s-au lăsat debitorilor și somațiile neridicate de la dosarul de executare și s-a menționat faptul că imobilul figurează pe listele de întreținere ale asociației de proprietari cu un debit de 5.755,09 lei și cu impozitul neachitat.

La data de 18.09.2014, s-a primit din partea creditoarei adresa nr. 400, prin care solicita evaluarea imobilului supus executării silite prin desemnarea ing. Neculai Tudoreanu, în vederea stabilirii valorii acestuia.

Prin Încheierea din 19.09.2014 a BEJ Mihai Dima a fost desemnat pentru stabilirea valorii de circulație a imobilului ing. Neculai Tudoreanu, care la data de 30.09.2014 a depus la dosarul de executare raportul de expertiză în cinci exemplare și copie de pe factura nr.5716904 din 23.09.2014 cu suma de 1.240 lei.

Prin Încheierea din 06.10.2014 s-a dispus fixarea prețului de pornire al licitației, precum și fixarea primului termen de licitație.

Prin prezenta aducem la cunostinta generala ca in ziua de 17.11.2014, ora 10.00, va avea loc in localitatea Bucuresti, str. Mircea Voda nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vanzarea imobilului proprietatea debitorilor-garanți BELMEGA EUGEN-GHEORGHE și BELMEGA AURA și anume:

             -imobil situat în București, Bd. Dimitrie Cantemir nr.19, Bl.5, Sc.A, et.3, ap.45, sector 4 , compus din două camere și dependințe cu o suprafață utilă de 46,08 mp, intabulat în Cartea Funciară individuală nr. 23200 cu nr. Cadastral 258/45.

            Licitatia incepe de la suma de 198.000 lei, potrivit Raportului de Expertiza intocmit de expert tehnic Neculai Tudoreanu.

Persoanele care doresc sa participe la licitatie trebuie sa prezinte pana in ziua si ora aratate in publicatia de vanzare, oferta de cumparare si recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din pretul de incepere al licitatiei, la dispozitia BEJ Mihai Dima, in contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se someaza toti care pretind vreun drept asupra imobilului, de creanta, gaj, ipoteca sau altele, sa le aduca la cunostinta organului de executare mai inainte de adjudecarea bunului imobil, cu mentiunea ca dupa acea data nu vor mai fi luate in considerare.

Prezenta publicatie de vanzare s-a afisat la locul unde are loc licitatia la data de 06.10.2014.

Drept pentru care s-a intocmit prezenta publicatie de vanzare in 7 exemplare spre cele legale.

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

BEJ MIHAI DIMA- Licitație publică D.X. 538/2002

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 538 / 2002

 

 

 

Văzând dispoziţiile art. 504 C.proc.civ.

Noi, Mihai Dima, în calitate de executor judecătoresc, având în vedere titlul executoriu – Sentinţa Civilă nr. 736/28.06.2001 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, definitivă, irevocabilă şi învestită cu formulă executorie, prin care obligă debitoarea TUDOR ŞTEFANIA, domiciliată în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, să plătească creditorilor CÂRSTOIU ION şi CÎRSTOIU IOAN EMANUEL, domiciliaţi în Bucureşti, str. Sf. Elefterie nr. 11, et. 3, ap. 8, sector 5, suma de 90.000 dolari SUA în echivalent în lei la data achitării integrale a împrumutului şi suma de 76.400.000 lei cheltuieli de judecată.

Creditorii CÂRSTOIU ION şi CÎRSTOIU IOAN EMANUEL au solicitat executarea silită împotriva debitoarei TUDOR ŞTEFANIA, prin urmărirea bunului imobil situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, compus din teren în suprafaţă de 570 m.p. şi construcţiile edificate pe acesta, în vederea recuperării sumelor mai sus menţionate, executarea silită fiind încuviinţată prin Încheierea din 04.10.2002 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. După încuviinţarea executării silite s-au efectuat formalităţile premergătoare vânzării şi s-au fixat termene de vânzare a imobilului compus din teren în suprafaţă de 570 m.p. şi construcţie formată din subsol, parter, cu etaj şi mansardă, cu o suprafaţă totală construită la sol, inclusiv saună de 211,30 m.p. şi o suprafaţă desfăşurată de 806,80 m.p., imobil situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, proprietatea debitoarei şi a soţului acesteia, Tudor Mihai, licitaţiile fiind amânate până la soluţionarea litigiului dintre părţi privind partajarea imobilului supus executării silite, la solicitarea creditorului Cârstoiu Ion.

Prin Decizia Civilă nr. 1565R/13.08.2009 a Tribunalului Bucureşti Secţia a IV-a Civilă s-a dispus îndreptarea actelor de executare efectuate în dosarul nr. 538/2002 al BEJ Mihai Dima, în sensul că executarea silită urmează să se realizeze până la concurenţa sumei de 85.494,78 dolari SUA, în echivalent la data plăţii reprezentând împrumut, plus 7.640 lei cheltuieli de judecată.

La data de 15.07.2011, creditorii au depus la dosar Sentinţa Civilă nr. 12267/09.10.2008 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, definitivă, irevocabilă şi învestită cu formulă executorie, prin care s-a dispus „ieşirea din indiviziune a pârâţilor cu privire la imobilul situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, compus din construcţie formată din demisol, parter, etaj 1, mansardă şi anexă şi teren în suprafaţă de 570 m.p. Atribuie pârâtei Tudor Ştefania lotul I format din parter, demisol, anexă şi ½ teren în valoare 1.819.340 lei. Obligă pârâţii la plata către reclamanţi a sumei de 6.240,60 lei cheltuieli de judecată”. Creditorii au solicitat continuarea executării silite împotriva debitoarei TUDOR ŞTEFANIA, prin urmărirea lotului nr. 1, în vederea recuperării creanţei, cheltuielilor de judecată actualizate, plus cheltuielile de executare. La data de 30.09.2011 s-a efectuată adresă către expertul tehnic Visarion Mihail Valeriu, în vederea stabilirii valorii de piaţă a imobilului situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, format din lotul 1.

Precizăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesului– verbal de situaţie la data de 22.10.2002, ora 13.20; s-a întocmit şi s-a înscris somaţia în Cartea Funciară a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti nr. 3950, cu Încheierea nr. 232 din 25.10.2002, comunicată debitoarei la data de 06.11.2002; s-a întocmit Raportul de Expertiză Tehnică de către expert tehnic judiciar Visarion Mihail Valeriu.

Prin procesul-verbal din 22.11.2013, ora 11.30 s-a dispus la solicitarea creditorilor efectuarea unui supliment la raportul de expertiză. La data de 02.12.2013 s-a depus la dosar raportul de expertiză,ce a fost comunicat părților.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 14.11.2014, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitoarei TUDOR ŞTEFANIA şi anume:

- imobilul situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, format din lotul 1, respectiv parter, demisol şi anexă + ½ din terenul în suprafaţă de 570 m.p.

Licitaţia începe de la suma de 922.250 lei, conform Raportului de Expertiză Tehnică Imobiliară întocmit de expert tehnic judiciar Visarion Mihail Valeriu.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10 % din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 06.10.2014.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 8 exemplare spre cele legale.

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

 

BEJ Mihai Dima-licitație publică-D.X.208/2010

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 208 / 2010

 

 

 

Văzând dispoziţiile art. 504 C.proc.civ.

Noi, Mihai Dima, în calitate de executor judecătoresc, având în vedere titlul executoriu, respectiv Sentinţa Civilă nr. 911/25.06.2009 a Tribunalului Mureş – Secţia Civilă, definitivă şi irevocabilă, prin care obligă debitoarea COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE CFR S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, să plătească fiecărui creditor ADAM IOAN, ALB CAMELIA, ALBERT MIKLOS, ALBERT ALEXANDRU, ALBERT LILIANA, ALBU IOAN DAN, ALBU DOREL, ALBU MIREL GHEORGHE, ALEXANDRESCU MIHAI, ALMASAN DANIELA, ANDRON DORU ALEXANDRU, AVRAM GABI, BABOIU GHEORGHE, BAGHIU CĂLIN TEOFIL, BAGHIU VICTOR DANIEL, BANCS IANOS,  BALAZS DEZSO, BELTEKI CSABA, BERARIU GRIGORE OVIDIU, BERKI IOAN, BIDIAN HORAŢIU MARCEL, BIRLONCEA DANIELA, BLEACHU DUMITRU, BOCA NICULINA, BOCA OVIDIU MARIUS, BOGATEAN BENIAMIN, BOLOGA GHEORGHE, BORS CORNEL GRIGORE, BORSAN EMIL, BOTA STELIAN DANUŢ, BUCIN LAURENŢIU IOAN, BUCIN LUCIAN TEODOR, BUMBU IOAN MARIN, BUNGARDEAN SORIN CONSTANTIN, BUNGARDEAN RODICA, CAIA IOAN, CALUGAR VASILE ŞTEFAN, CALUGAR VASILE, CERCEA DORINEL, CHETAN OVIDIU, CHILUTI AUREL TRAIAN, CHRILA DANIEL, CHIRILA FLORIN, CINDEA SIMION, CIOBOTA RODICA NICULINA, CIRILESC PETRU FLORIN, CISMAS MIETA GABRIELA, CIUCALAU RADU MARINEL, CIUCALAU SANDA, COCIS MARGARETA ANA, COCOARA COSMIN CALIN, COSTINAS CRISTIAN GABRIEL, COVACI IOAN VASILE, CRAIU LIVIU, CSIKI TARCALI MIHALY, CUCERZAN IOAN NICOLAE, CURTA EMILIA MARINELA, DAMIAN SORIN, DAN MARIANA, DEMETER ARPAD, DEMETER NAGY MARIA, DEMIAN VIOREL, DEMIAN PETRU, DEMIAN VASILE, DIMA IOAN, DREGHICIU MARIUS DANIEL, DUMBRAVĂ IOAN, ENACHE MIHAI, FABIAN ANA, FARCAS GRETA, FARKAS ADRIAN ZOLTAN, FLOREA MIHAI RAUL, FODOR IOAN, FODOR EMIL, FRANC DOREL, FRENT VIOREL, GABOR FLORIN IOAN, GABOR MARIA DORINA, GABOR LIVIA, GABOR IOAN, GABUDEAN VALENTINA, GĂSIT NICOLAE, GHERMAN RODICA, GHIDIU TOADER, GHIURCA VASILE, GHIURCA RADU, GINGEAN IOAN, GLIGA IOAN, GOREA VILUT, GRAMA LIDIA, GREC AUGUSTIN, GREU IOAN, GURGIAN IOAN, GYARMATI MARIA, GYORGY IOAN, HABA ADRIAN, HALATIU KATALINA CSILLA, HAS TODERUTCALIN IONEL, HORVATH AMBRUS, IAKAB ATTILA, ILOVAN IOAN, ILOVAN LIVIU, IOSIF DANIEL, IUSAN VIOLETA ANGELA, JELERIU FELICIA, JELERIU IOAN, KARSAI ALBERT, KATONA ERNO, KOCSIS FERENC, KOCSIS ŞTEFAN, KOCSIS CSABA, KOPAS PALAGHIA, KOVECCSI LAYOS DOREL, LASZLO IOZSEF, LEGIAN MARCEL VIOREL, LITEAN MIRON, LUCA IOAN, LUNG MARIA, MAN ELENA NASTASIA, MANTA CORNELUTA, MARCU ION, MARGINEAN IOAN DAN, MARGINEAN MARIANA, MARGINEAN PETCU, MARGINEAN CLAUDIU DANIEL, MARIAN EUGEN, MARIAN MARIOARA, MARIS LUCIAN NECHITA, MATE ODON, MIRCEA MIHAI, MITOI DOREL, MOCAN FLORIN, MOLDOVAN IOAN, MOLDOVAN MARCEL DANUT, MOLDOVAN VASILE ADRIAN, MOLDOVAN IOAN XIV, MOLDOVAN IOAN XI, MOLDOVAN ANGELICA, MOLDOVAN DANUŢ MIRCEA, MOLDOVAN LEON, MOLNAR IOAN, MORAREAN (OLTEAN) SIMONA, MOSNEAG CĂLIN GHEORGHE, MUNTEAN CARMEN, MUNTEAN EMIL, MURESAN IOAN, MURESAN ILEANA, NAGALA NICOLAE MIRCEA, NAGY ROZALIA, NASCA MARCELA, NOVAC VALEAN DORINEL, OANES IOAN CARMEN, OANES IOAN, OBREJA IONEL, OLAR CIPRIAN, OPREA NICOLAE, OSAN DANUT, PAMFILIE VASILE, PAMFILIE TEODOR, PANTEA IOAN DANIEL, PAPP GYULA, PASCA ADRIAN, PASCAN IOAN, PASCAN VIOREL, PILCA MIRCEA, POP MARIUS DIONISIE, POP DUMITRU, POP MARIA, POTOR VASILE AUGUSTIN, PRECUP LEON MIHAI, PUSCASU ANA ANTOANETA, RACZKOVI STEFAN, RAD MARIA, RADU CALIN OLIMPIU, RUPA VASILE, RUS EUGEN, RUS AURELIAN IOAN, SABAU NELU, SALAGEAN VALERIA, SALCUDEANA IOAN, SANTEAN SEBASTIAN ALEXANDRU, SARHOS SANDU, SAVEANU MIRCEA CĂLIN, SAVISCHA ANA CAMELIA, SINPETREAN IOAN FLORIN, SÎRBU NICOLAE, SOFRON VASILE SAVIN, SONICA LUCIAN RADU, STOICA GRETA, SUCIU DUMITRU, SUCIU IOAN, SZABO ATTILA, SZEKELY ZOLTAN, SZEKELY VARGA SAMOIL, SZEKELY ARPAD, SZOCS ALEXANDRU, SZOLLOSI IULIANA, TIBOC MIRCEA AUREL, TUDOSE VIOREL, TUDOSE ENIKO, URJICA FELICIA, URJICA FLORIN, ULMANN EUGENIA GINA, UJICA RADU, VAIDA DANILA, VARGA STEFAN, VATAMANU VASILE, VIDRASAN VASILE, VILCAN MIRCEA, VINTU MARIN, VINTU VALER, VOINA N. COSMIN, VUGA ALEXANDRU COSTICA şi VULTUR GABRIEL OVIDIU, sumele de: 330 lei reprezentând ajutor material aferent Zilei Feroviarului, cuvenit pentru anul 2006, 307 lei diferenţa de ajutor material aferent Zilei Feroviarului, cuvenit pentru anul 2007 şi 500 lei ajutor material aferent Zilei Feroviarului, cuvenit pentru anul 2008.

Creditorii, toţi cu domiciliul ales la Cabinet Avocat Boghez Paula, din Bucureşti, str. Nerva Traian nr. 12, bl. M37, sc. 4, et. 3, ap. 102, sector 3, prin avocat Boghez Paula, au solicitat executarea silită împotriva debitoarei COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE CFR S.A., în vederea recuperării sumei de 244.455 lei reprezentând ajutor material aferent Zilei Feroviarului, cuvenit pentru anii 2006, 2007 şi 2008, respectiv 1.137 lei pentru fiecare, actualizată cu indicele de inflaţie, plus cheltuielile de executare. Prin Încheierea din 27.12.2010 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, pronunţată în dosarul nr. 59234/299/2010, a fost încuviinţată executarea silită împotriva debitoarei, potrivit celor înscrise în titlul executoriu reprezentat de executare Sentinţa Civilă nr. 911/25.06.2009 a Tribunalului Mureş – Secţia Civilă.

            Prinprocesul-verbal din 01.10.2014,ora 15.00 s-a stabilit suma pe care debitoarea o mai are de achitat pînă în prezent, în cuantum de 27.579,40 lei.

Precizăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării privind imobilul situat în Bucureşti, Şoseaua Orhideelor nr. 39-41, sector 1: s-a întocmit procesului – verbal de situaţie la data de 02.06.2011, ora 12.30; s-a întocmit şi s-a înscris somaţia la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti Sector 1, cu Încheierea nr. 289752/27.06.2011, comunicată debitoarei la data de 11.07.2011; s-a întocmit Raportul de Expertiză Tehnică de către expert tehnic judiciar Ioniţă Nicolae.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 18.11.2014, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitoarei COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE CFR S.A. şi anume:

imobilul – teren în suprafaţă de 4.325 m.p., situat în Bucureşti, Şoseaua Orhideelor nr. 39-41, sector 1, teren pe care se află construcţii reprezentând 3 magazii, un garaj, un canton şi două puncte PSI şi pentru care nu s-au prezentat acte de proprietate.

Licitaţia începe de la suma de 3.764.826 lei, cu TVA inclus, ca urmare a reducerii cu 25% potrivit dispozițiilor art.509 alin.5, C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din preţul de începere al licitaţiei.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 02.10.2014.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 6 exemplare spre cele legale.

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

 

licitatie ds. nr. 429/2014 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 429/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

  1. 429/2014/25.09.2014

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunurilor imobile la licitaţie publică

întocmită la data de 25 septembrie 2014

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de sentința civilă nr.2450, pronunțată în data de 22 martie 2013, de Tribunalul București, în dosarul nr.35132/3/2011, în favoarea creditorului ZAH CIPRIAN IOAN, cu domiciliul ales în Bucureşti, Bd. Ion Mihalache nr.65, etaj 2, apartament 5, sector 1, şi în sarcina debitoarei S.C. AXA CONCEPT RESIDENTIAL S.R.L., cu sediul în București, Intrarea Catedrei nr.27, parter, apartament 2, sector 1,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra următoarelor bunuri imobile, proprietate a debitoarei S.C. AXA CONCEPT RESIDENTIAL S.R.L.:

-        bunul imobil situat în București, Intrarea Catedrei nr.27, sector 1, etaj 1, apartament 14, înscris în Cartea funciară numărul 242117-C1-U52 a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, având număr cadastral 242117-C1-U52, compus din 3 camere și dependințe (conform releveu) cu o suprafață utilă de 91,32 mp + cota indiviză de 2,95% din părțile și dependințele comune ale imobilului și teren aferent în proprietate (cota indiviză);

-        bunul imobil situat în București, Intrarea Catedrei nr.27, sector 1, etaj 2, apartament 23, înscris în Cartea funciară numărul 242117-C1-U56 a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, având număr cadastral 242117-C1-U56, compus din 3 camere și dependințe (conform releveu) cu o suprafață utilă de 107,76 mp + cota indiviză de 13,39% din părțile și dependințele comune ale imobilului și teren aferent în proprietate (cota indiviză),

şi pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară întocmit de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 30 aprilie 2014, în cameră de consiliu, de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul nr.16284/299/2014,

având în vedere că preţul imobilelor supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheierea definitivă emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 24 septembrie 2014, sub nr.429/2014/24.09.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume:

-        prețul de 544.000 de lei pentru bunul imobil situat în București, Intrarea Catedrei nr.27, sector 1, etaj 1, apartament 14, înscris în Cartea funciară numărul 242117-C1-U52 a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, având număr cadastral 242117-C1-U52, compus din 3 camere și dependințe (conform releveu) cu o suprafață utilă de 91,32 mp, cota indiviză de 2,95% din părțile și dependințele comune ale imobilului și teren aferent în proprietate (cota indiviză);

-        prețul de 624.000 de lei pentru bunul imobil situat în București, Intrarea Catedrei nr.27, sector 1, etaj 2, apartament 23, înscris în Cartea funciară numărul 242117-C1-U56 a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, având număr cadastral 242117-C1-U56, compus din 3 camere și dependințe (conform releveu) cu o suprafață utilă de 107,76 mp + cota indiviză de 13,39% din părțile și dependințele comune ale imobilului și teren aferent în proprietate (cota indiviză).

 

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.429/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere faptul că acest aspect impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 29 octombrie 2014 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunurilor imobile proprietate a debitoarei S.C. AXA CONCEPT RESIDENTIAL S.R.L., după cum urmează:

-        la ora 12,00 vânzarea silită a bunului imobil situat în București, Intrarea Catedrei nr.27, sector 1, etaj 1, apartament 14, înscris în Cartea funciară numărul 242117-C1-U52 a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, având număr cadastral 242117-C1-U52, compus din 3 camere și dependințe (conform releveu) cu o suprafață utilă de 91,32 mp și cota indiviză de 2,95% din părțile și dependințele comune ale imobilului, teren aferent în proprietate (cota indiviză);

  • la ora 13,30 vânzarea silită a bunului imobil situat în București, Intrarea Catedrei nr.27, sector 1, etaj 2, apartament 23, înscris în Cartea funciară numărul 242117-C1-U56 a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, având număr cadastral 242117-C1-U56, compus din 3 camere și dependințe (conform releveu) cu o suprafață utilă de 107,76 mp + cota indiviză de 13,39% din părțile și dependințele comune ale imobilului și teren aferent în proprietate (cota indiviză).

 

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este:

-        prețul de 544.000 de lei pentru bunul imobil situat în București, Intrarea Catedrei nr.27, sector 1, etaj 1, apartament 14, înscris în Cartea funciară numărul 242117-C1-U52 a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, având număr cadastral 242117-C1-U52, compus din 3 camere și dependințe (conform releveu) cu o suprafață utilă de 91,32 mp și cota indiviză de 2,95% din părțile și dependințele comune ale imobilului, teren aferent în proprietate (cota indiviză);

-        prețul de 624.000 de lei pentru bunul imobil situat în București, Intrarea Catedrei nr.27, sector 1, etaj 2, apartament 23, înscris în Cartea funciară numărul 242117-C1-U56 a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, având număr cadastral 242117-C1-U56, compus din 3 camere și dependințe (conform releveu) cu o suprafață utilă de 107,76 mp + cota indiviză de 13,39% din părțile și dependințele comune ale imobilului și teren aferent în proprietate (cota indiviză).

 

 

 

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 29 octombrie 2014 ora 12,00 respectiv ora 13,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 sub nr.50467, din data de 01 august 2014, precum și sub nr.50465 din data de 01 august 2014, care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 29 octombrie 2014 ora 12,00 respectiv ora 13,30, inclusiv :

  1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
  2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 29 octombrie 2014 ora 12,00 respectiv ora 13,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 29 octombrie 2014 ora 12,00, respectiv pentru înscrierea la licitaţia din 29 octombrie 2014 ora 13,30, în dosarul de executare nr.429/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare, conţinând şi extrasele de carte funciară emise sub nr.50467, din data de 01 august 2014, precum și sub nr.50465 din data de 01 august 2014, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sector 1 București, la locul situării imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Sector 1. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 București, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul ei, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 25 septembrie 2014.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

BEJ Mihai Dima-Licitație Publică D.X. 11/2013

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE 11/2013

 

 

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 11/2013, prin care se înaintează spre executare Sentința Civilă nr. 7315/16.11.2006 a Judecătoriei Sectorului 5 București, definitivă, irevocabilă și învestită cu formulă executorie, prin care obligă debitorul BOGDAN VASILE, domiciliat în București, Aleea Lunca Florilor nr. 3, bl. 15, sc. 1, ap. 61, sector 2, să plătească creditoarei COSTEA MARIA, domiciliată în București, str. Bîrnova nr. 9, bl. M119, et. 8, ap. 47, sector 5, în calitate de reprezentant al minorului BOGDAN MIHAI ROBERT, suma de 3.060 lei, reprezentând pensie de întreținere lunară în favoarea minorului Mihai Robert, calculată din ianuarie 2009 și 289 lei cheltuieli de judecată.

Creditoarea COSTEA MARIA a solicitat executarea silită împotriva debitorului BOGDAN VASILE, prin urmărirea bunul imobil situat în București, Aleea Lunca Florilor nr. 3, bl. 15, sc. 1, ap. 61, sector 2, proprietatea debitorului, în vederea recuperării sumei de 3.060 lei și 289 lei cheltuieli de judecată plus cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din data de 20.02.2013, a Judecătoriei Sector 2 București – Secția Civilă, pronunțată în dosarul nr. 5207/300/2012, s-a încuviințat executarea silită împotriva debitorului, în baza titlului executoriu mai sus menționat.

Precizăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesul verbal de situație imobiliară la data de 11.03.2013, iar la data de 12.03.2013, s-a întocmit somație ce a fost înscrisă în CF nr. 226207 – C1 – U88, cu Încheierea nr. 12291/14.03.2013, fiind comunicată debitorului la data de 29.03.2013.

La data de 28.05.2013, ora 10.00 s-a fixat termen pentru stabilirea prețului imobilului prin acordul părților, debitorul fiind citat în acest sens, iar creditoarea având termen în cunoștință; s-a întocmit Raportul de Expertiză Tehnică de către expert tehnic judiciar Turcu Miron, depus la dosarul de executare la data de 26.06.2013.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 25.11.2014, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitorului BOGDAN VASILE şi anume:

  • imobil situat în București, Aleea Lunca Florilor nr. 3, bl. 15, sc. 1, et. 3, ap. 61, sector 2, compus dintr-o cameră și dependințe cu o suprafață utilă de 16,11 m.p., precum și cota indiviză corespunzătoare acestui apartament din părțile și dependințele comune ale imobilului și teren aferent în suprafață de 3,41 m.p., atribuit în folosință, având CF nr. 226207 – C1 – U88.

Licitaţia începe de la suma de 44.736 lei, ca urmare a reducerii cu 25%, potrivit dispozițiilor art. 509 alin. 5, C.proc.civ.

                Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se aduce la cunoştiinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştiinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 23.09.2014.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 6 exemplare spre cele legale.

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

BEJ Mihai Dima-Licitație publică D.X. 102/2004

  PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 102 / 2004

 

 

 

Văzând dispoziţiile art.  504 C.proc.civ.

Noi, Mihai Dima în calitate de Executor Judecătoresc, având în vedere titlul executoriu, respectiv Contractul de Împrumut nr. 214 din 12.09.1995, învestit cu formulă executorie, încheiat între creditoarea „RENAŞTEREA CREDITULUI ROMÂNESC” S.A. – CREDIT BANK, cu sediul actual în Bucureşti, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 15, ap. 5, sector 1, în prezent reprezentată prin lichidator judiciar BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL, fostă S.C. BDO Conti Insolvency SPRL şi debitoarea S.C. EAST EUROP TRAD ING S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Expoziţiei nr. 2, sector 1, prin lichidator judiciar S.C. Consulta ’99 S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Popa Soare nr. 37, ap. 2-4, sector 2, având ca obiect un împrumut în sumă de 250.000 lei, acordat pe termen de 12 luni, cu o dobândă de 52%, cu scadenţa la data de 12.09.1996. Prin Actul adiţional nr. 1 la contractul de împrumut de mai sus, încheiat la data de 19.09.1995, s-a suplimentat cuantumul creditului acordat către S.C. EAST EUROP TRADING S.A., cu suma de 500.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, cu o dobândă de 52% şi un comision de 1,5%, termenul final de rambursare a creditului în sumă totală de 750.000 lei fiind 12.09.1996. Prin Actul adiţional nr. 1 din 06.11.1996, debitoarea S.C. EAST EUROP TRADING S.A. preia toate debitele pe care S.C. SM Invest Holding S.A. şi S.C. Neptun Trading S.A. le au faţă de CREDIT BANK în baza Contractelor de credit nr. 38/26.10.1995 şi nr. 36/24.10.1995, cu modificările ulterioare. Prin Actul Adiţional din 08.01.1997 la Contractul de Împrumut nr. 214/12.09.1995 s-a prevăzut preluarea tuturor debitelor pe care le are faţă de CREDIT BANK, S.C. SM Invest Holding S.A. şi S.C. Neptun Trading S.A. de către S.C. EAST EUROP TRADING S.A., în baza Contractelor de Credit nr. 38/26.10.1995 şi nr. 36/24.10.1995, stabilindu-se totodată rambursarea creditului şi a dobânzilor până la data de 30.06.1997. Prin încheierea Actelor adiţionale menţionate, părţile au stipulat ca garanţiile constituite la acordarea împrumuturilor rămân valabile şi vor fi afectate datoriei preluate de debitoarea  S.C. EAST EUROP TRADING S.A., iar prin Contractul de Cesiune din 06.01.1997 încheiat între S.C. Neptun Trading S.A. şi S.C. EAST EUROP TRADING S.A. s-a stabilit faptul că garanţiile constituite în favoarea S.C. Neptun Trading S.A. privind Contractul de Împrumut nr. 36/1995 trec în garanţia societăţii S.C. EAST EUROP TRADING S.A. Având în vedere şi Contractul de Ipotecă autentificat sub nr. 356 din 12.12.1995 de către notar public Doina Dunca, trecut în Registrul de Transcripţiuni sub nr. 45/12.01.1996 la Judecătoria sector 4 Bucureşti, prin care MUREŞAN SEVER ANDREI, prin procurator Preda Mioara Doina, „conform procurii nr. 53/22.11.1995 şi a declaraţiei nr. 89/24.11.1995, având şi declaraţia soţiei, ambele autentificate la Biroul notarului public Doina Dunca” (aşa cum se menţionează în contractul de ipotecă respectiv) este de acord să garanteze rambursarea creditului, a dobânzilor şi a celorlalte speze, cu imobilul proprietatea sa situat în Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2, et. 1, ap. 22, sector 4.

În vederea recuperării sumei de 9.195.197,04 lei, creditoarea a solicitat începerea executării silite asupra imobilului situat în Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2, et. 1, ap. 22, sector4, proprietatea debitorilor

 

 

MUREŞAN SEVER ANDREI, domiciliat în Bucureşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 169, sector 2, cu domiciliul procesual ales în Bucureşti, str. Căluşei nr. 6, sector 2, la mandatari Lucian Bagia şi Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu, respectiv în Sibiu, str. Rahova nr. 20, sc. C, et. 3, ap. 53, jud. Sibiu, la mandatar Lucian Bagia şi în Bucureşti, Bd. Ghencea nr. 36, bl. C64, sc. 1, et. 1, ap. 38, sector 6, la mandatar Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu şi RAT CATHERINE ELISABETH, domiciliată în Franţa, Route de Couteman, 21800, Quetigny, având ca mandatari pe Lucian Bagia, domiciliat în Sibiu, str. Rahova nr. 20, sc. C, et. 3, ap. 53, jud. Sibiu şi Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu, domiciliată în Bucureşti, Bd. Ghencea nr. 36, bl. C64, sc. 1, et. 1, ap. 38, sector 6, debitoarea având domiciliul actual în Franţa,8A rue Jean Jaures 21700 NUITS SAINT GEORGES. .Prin Încheierea pronunţată la data de 14.07.2004, în dosarul nr. 1212/2004, Judecătoria Sector 4 a respins cererea de încuviinţare a executării silite, iar prin Decizia Civilă nr. 547/28.03.2006 a T.B. – Secţia a V-a Civilă, definitivă, a fost admis apelul creditoarei împotriva Încheierii din 14.07.2004 a Judecătoriei Sector 4 Bucureşti, pe care a schimbat-o în tot, încuviinţând executarea silită imobiliară asupra imobilului situat în Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2, et. 1, ap. 22, sector 4.

La data de 17.11.2006, s-a primit la dosarul de executare Adresa numiţilor Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu şi Lucian Bagia, prin care  se aducea la cunoştinţă renunţarea la mandatul acordat acestora de către RAT CATHERINE ELISABETH.

Precizăm că prin Adresa nr. 54/30.01.2009, creditoarea ne-a comunicat că suma reprezentând creanţa sa aferentă Contractului de împrumut nr. 214/1995 şi a Actelor Adiţionale la acest contract, este în cuantum de 7.892.883,89 lei, conform extrasului de cont anexat adresei.

Menţionăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesului – verbal de situaţie imobiliară la data de 12.07.2006, ora 12.17; s-a întocmit somaţia ce a fost înscrisă la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 4 cu Încheierea nr. 133/20.10.2006, fiind comunicată debitorilor la data de 27.10.2006 şi 30.10.2006; s-au întocmit Raportul de Expertiză Tehnică Extrajudiciară la data de 27.03.2007 şi Suplimentul la Raportul de Expertiză Tehnică Extrajudiciară de către expert tehnic judiciar Turcu Miron, în vederea stabilirii valorii de circulaţie a imobilului supus executării silite. Urmare refuzului organului de executare efectuat prin procesul-verbal de licitaţie publică din 23.09.2010 şi sentinţei civile nr.14625 din 27.09.2012 a Judecătoriei Sector 3 şi sentinţei civile nr.6798 din 05.10.2011 a Judecătoriei Sector 4, definitive, la data de 20.02.2013, la solicitarea creditoarei s-a efectuat şi depus la dosarul de executare, Raportul de Expertiză întocmit de expert Barbu Ana Maria Daniela. La data de 26.03.2014 numita Mariana Mustăciosu renunţă la calitatea de mandatar al debitorului Andrei Sever Mureşan.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de11.11.2014, ora 12.00,va avea loc în  Bucureşti, str. Mircea Vodă, nr.  41, Bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3,vânzarea imobilului şi anume:

–          imobilul situat în Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2, et. 1, ap. 22, sector 4, compus din 3 camere şi dependinţe, cu teren aferent de 14,64 m.p., aflat în condiţii de bloc.

            Licitaţia începe de la suma de 427.732,50 lei, ca urmare reducerii cu 25%, potrivit disp. Art. 509 alin. 5 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în Publicaţia de Vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la LIBRA INTERNET BANK în contul nr.RO60 BREL 0002 0005 4084 0101, 10% din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziţia BEJ Mihai Dima.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele, să le aducă la cunoştinţa organului de executare, mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta Publicaţie de Vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 09.09.2014.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta Publicaţie de Vânzare în 8 exemplare, spre  cele legale.

 

 

 

EXECUTOR   JUDECĂTORESC

BEJ Mihai Dima-Licitație publică D.X. 201/2004

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 201 / 2004

 

 

 

Văzând dispoziţiile art.  504 C.proc.civ.

Noi, Mihai Dima în calitate de Executor Judecătoresc, având în vedere titlul executoriu, respectiv Contractul de Împrumut nr. 214 din 12.09.1995, învestit cu formulă executorie, încheiat între creditoarea „RENAŞTEREA CREDITULUI ROMÂNESC” S.A. – CREDIT BANK, cu sediul actual în Bucureşti, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 15, ap. 5, sector 1, în prezent reprezentată prin lichidator judiciar S.C. BDO Conti Insolvency SPRL şi debitoarea S.C. EAST EUROP TRADING S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Expoziţiei nr. 2, sector 1, prin lichidator judiciar S.C. Consulta ’99 S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Popa Soare nr. 37, ap. 2-4, sector 2, având ca obiect un împrumut în sumă de 250.000 lei, acordat pe termen de 12 luni, cu o dobândă de 52%, cu scadenţa la data de 12.09.1996. Prin Actul adiţional nr. 1 la contractul de împrumut de mai sus, încheiat la data de 19.09.1995, s-a suplimentat cuantumul creditului acordat către S.C. EAST EUROP TRADING S.A., cu suma de 500.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, cu o dobândă de 52% şi un comision de 1,5%, termenul final de rambursare a creditului în sumă totală de 750.000 lei fiind 12.09.1996. Prin Actul adiţional nr. 1 din 06.11.1996, debitoarea S.C. EAST EUROP TRADING S.A. preia toate debitele pe care S.C. SM Invest Holding S.A. şi S.C. Neptun Trading S.A. le au faţă de CREDIT BANK în baza Contractelor de credit nr. 38/26.10.1995 şi nr. 36/24.10.1995, cu modificările ulterioare. Prin Actul Adiţional din 08.01.1997 la Contractul de Împrumut nr. 214/12.09.1995 s-a prevăzut preluarea tuturor debitelor pe care le are faţă de CREDIT BANK, S.C. SM Invest Holding S.A. şi S.C. Neptun Trading S.A. de către S.C. EAST EUROP TRADING S.A., în baza Contractelor de Credit nr. 38/26.10.1995 şi nr. 36/24.10.1995, stabilindu-se totodată rambursarea creditului şi a dobânzilor până la data de 30.06.1997. Prin încheierea Actelor adiţionale menţionate, părţile au stipulat ca garanţiile constituite la acordarea împrumuturilor rămân valabile şi vor fi afectate datoriei preluate de debitoarea  S.C. EAST EUROP TRADING S.A., iar prin Contractul de Cesiune din 06.01.1997 încheiat între S.C. Neptun Trading S.A. şi S.C. EAST EUROP TRADING S.A. s-a stabilit faptul că garanţiile constituite în favoarea S.C. Neptun Trading S.A. privind Contractul de Împrumut nr. 36/1995 trec în garanţia societăţii S.C. EAST EUROP TRADING S.A. Având în vedere şi Contractul de Ipotecă autentificat sub nr. 342 din 12.12.1995 de către notar public Doina Dunca, trecut în Registrul de Transcripţiuni sub nr. 47/12.01.1996 la Judecătoria sector 4 Bucureşti, prin care MUREŞAN SEVER ANDREI, prin procurator Preda Mioara Doina, „conform procurii nr. 53/22.11.1995 şi a declaraţiei nr. 89/24.11.1995, având şi declaraţia soţiei, ambele autentificate la Biroul notarului public Doina Dunca” (aşa cum se menţionează în contractul de ipotecă respectiv) este de acord să garanteze rambursarea creditului, a dobânzilor şi a celorlalte speze, cu imobilul proprietatea sa situat înBucureşti, Bd. Unirii nr. 14, bl. 6, sc. 1, et. 1, ap. 3, sector 4.

În vederea recuperării sumei de 9.197.575,34 lei, creditoarea a solicitat începerea executării silite asupra imobilului situat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 14, bl. 6, sc. 1, et. 1, ap. 3, sector 4, proprietatea debitorilor MUREŞAN SEVER ANDREI, domiciliat în Bucureşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 169, sector 2, cu domiciliul procesual ales în Bucureşti, str. Căluşei nr. 6, sector 2, la mandatari Lucian Bagia şi Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu, respectiv în Sibiu, str. Rahova nr. 20, sc. C, et. 3, ap. 53, jud. Sibiu, la mandatar Lucian Bagia şi în Bucureşti, Bd. Ghencea nr. 36, bl. C64, sc. 1, et. 1, ap. 38, sector 6, la mandatar Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu şi RAT CATHERINE ELISABETH MUREŞAN, domiciliată în Franţa, Route de Couteman, 21800, Quetigny, având ca mandatari pe Lucian Bagia, domiciliat în Sibiu, str. Rahova nr. 20, sc. C, et. 3, ap. 53, jud. Sibiu şi Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu, domiciliată în Bucureşti, Bd. Ghencea nr. 36, bl. C64, sc. 1, et. 1, ap. 38, sector 6, debitoarea având domiciliul actual în Franţa,8A rue Jean Jaures 21700 NUITS SAINT GEORGES .Prin Încheierea pronunţată la data de 29.10.2004, în dosarul nr. 1896/2004, Judecătoria sector 4 a respins cererea de încuviinţare a executării silite, iar prin Decizia Civilă nr. 309/23.02.2006 a T.B. – Secţia a V-a Civilă, definitivă, a fost admis apelul creditoarei împotriva Încheierii din 29.10.2004 a Judecătoriei sector 4 Bucureşti, pe care a modificat-o, încuviinţând executarea silită imobiliară asupra imobilului situat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 14, bl. 6, sc. 1, et. 1, ap. 3, sector 4.

La data de 17.11.2006, s-a primit la dosarul de executare Adresa numiţilor Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu şi Lucian Bagia prin care  se aducea la cunoştinţă renunţarea la mandatul acordat acestora de către  RAT CATHERINE ELISABETH MUREŞAN.

Precizăm că prin Adresa nr. 53/30.01.2009, creditoarea ne-a comunicat că suma reprezentând creanţa sa aferentă Contractului de împrumut nr. 214/1995 şi a Actelor Adiţionale la acest contract, este în cuantum de 7.892.883,89 lei, conform extrasului de cont anexat adresei.

Menţionăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesului -verbal de situaţie imobiliară la data de 12.07.2006, ora 11.44; s-a întocmit somaţia ce a fost înscrisă la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 4 cu Încheierea nr. 135/20.10.2006, fiind comunicată debitorilor la data de 27.10.2006 şi 30.10.2006; s-au întocmit Raportul de Expertiză Tehnică Extrajudiciară la data de 27.03.2007 şi Suplimentul la Raportul de Expertiză Tehnică Extrajudiciară de către expert tehnic judiciar Turcu Miron. Urmare refuzului organului de executare efectuat prin procesul-verbal de licitaţie publică din 24.09.2010 şi sentinţei civile nr.2816 din 03.04.2012 a Judecătoriei Sector 4, definitivă, la data de 16.04.2013, la solicitarea creditoarei s-a efectuat şi depus la dosarul de executare, Raportul de Expertiză întocmit de expert Florentina Simescu  în vederea stabilirii valorii de circulaţie a imobilului supus executării silite. La data de 26.03.2014 numita Mariana Mustăciosu renunţă la calitatea de mandatar al debitorului Andrei Sever Mureşan.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 11 noiembrie 2014, ora 14.00, va avea loc în  Bucureşti, str. Mircea Vodă, nr.  41, Bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3,vânzarea imobilului şi anume:

- imobilul situat Bucureşti, Bd. Unirii nr. 14, bl. 6, sc. 1, et. 1, ap. 3, sector 4, compus din 5 camere şi dependinţe, cu teren aferent în suprafaţă de 23,15 m.p., aflat în condiţii de bloc.

Licitaţia începe de la suma de  681.000 lei, ca urmare a reducerii cu 25%, potrivit disp. Art. 509 alin. 5 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătată în Publicaţia de Vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la  LIBRA INTERNET BANK în contul nr.RO60 BREL 0002 0005 4084 0101, 10% din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziţia BEJ Mihai Dima.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele, să le aducă la cunoştinţa organului de executare, mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta Publicaţie de Vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia, la data de 09.09.2014.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta Publicaţie de Vânzare în 8 exemplare, spre  cele legale.

 

 

 

EXECUROR JUDECĂTORESC

licitatie ds. nr. 737/2012 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 15 octombrie 2014, ora 13:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 737/2012-B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 737/2012/08.09.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 08 septembrie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de împrumut civil cu ipotecă autentificat sub nr. 2682 din 12 octombrie 2009 de BNP Ileana Camelia Beznoiu în favoarea creditoareiVLAICU VIOLETA,cu domiciliul în Bucureşti, strada Th.D. Speranţia, nr.100, bloc S27, scara 1, apartament 14, sector 3, din care s-a născut obligaţia de plată a sumei de 37.000 deEURO reprezentând debit, precum si suma de 9.118,62 lei, cu titlu de cheltuieli de executare silită, în sarcina debitorilor DRĂGHICI COSTEL, cu domiciliul în Bucureşti, strada Braţului, nr.27, sector 2 şi DRĂGHICI AURELIA CĂTĂLINA, cu domiciliul în comuna Sălcioara, sat Movila, nr. 74, judeţ Dâmboviţa

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra imobilului situat în comuna Sălcioara, sat Movila, tarlaua 3, parcelele 38 şi 39, judeţ Dâmboviţa, inscris in Cartea funciara nr. 70292, având nr. cadastral 1403 a comunei Sălcioara, judeţ Dâmboviţa şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară din data de 18 septembrie 2012 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache:

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin Raportul de evaluare construcţii întocmit de expert ing. Nicolae Ioniţă, la preţul de 372.175 lei,

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 737/2012-B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 15 octombrie 2014, la ora 13,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Dumitrache şi Dumitrache, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro) :

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a imobilului situat în comuna Sălcioara, sat Movila, tarlaua 3, parcelele 38 şi 39, judeţ Dâmboviţa, inscris in Cartea funciara nr. 70292, având nr. cadastral 1403 a comunei Sălcioara, judeţ Dâmboviţa.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 372.175 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 15 octombrie 2014, la ora 13,00 inclusiv, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa – B.C.P.I. Târgovişte, emis sub nr.39608 din data de 13 mai 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

 

 

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie, şi anume 372.175 lei. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 15 octombrie 2014, la ora 13,00, inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 15 octombrie 2014, la ora 13,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 15 octombrie 2014, la ora 13,00 în dosarul de executare nr.737/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate, iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilului de către debitori, fie, în caz de împotrivire din partea acestora din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunului imobil, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa – B.C.P.I. Târgovişte, nr.39608 din data de 13 mai 2014 fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Răcari, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Movila. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţaţi despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliu. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 08 septembrie 2014.

 

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 

 

 

licitatie ds. nr. 1273/2013 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 01 octombrie 2014, ora 13:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1273/2013 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1273/2013/03.09.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 03 septembrie 2014

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătorescasociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de contractul de împrumut nr.908 din data de 06 august 2008 însoţit de actul adiţional nr. 117 din data de 18 februarie 2013, actul adiţional nr.174 din data de 08 martie 2011 şi actul adiţional nr.140 din data de 01 martie 2010, în favoarea creditorului ARISTIDE ADRIAN MIHAI, cu domiciliul în Comuna Snagov, Sat Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, şi în sarcinadebitorului PAVEL COSTIN CĂTĂLIN cu domiciliul în Comuna Snagov, Sat Tâncăbeşti, judeţul Ilfov,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Comuna Snagov, Sat Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, reprezentat de terenul intravilan de 1000 mp înscris în Cartea funciara nr.103207, având nr. cadastral 5664,proprietate a debitorului PAVEL COSTIN CĂTĂLIN,şi pentru care a fost incheiatProcesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1273/2013/15.01.2014, de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 31 octombrie 2013 în cameră de consiliu, de Judecătoria Buftea, în dosarul nr. 13051/94/2013,

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 03 aprilie 2014, sub nr.1273/2013/03.04.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 102.000 de lei, echivalentul a 22.870 EURO, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 28 martie 2014,  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1273/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 02 septembrie 2014 sub nr.1273/2013/02.09.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunului imobil situat în Comuna Snagov, Sat Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, reprezentat de terenul intravilan de 1000 mp înscris în Cartea funciara nr.103207, având nr. cadastral 5664, ca fiind în data de 01 octombrie 2014, la ora 13,00,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 01 octombrie 2014 la ora 13,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobilsituat în Comuna Snagov, Sat Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, reprezentat de terenul intravilan de 1000 mp înscris în Cartea funciara nr.103207, având nr. cadastral 5664, proprietate a debitorului PAVEL COSTIN CĂTĂLIN.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 102.000 de lei.

 

 

 

 

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 01 octombrie 2014 la ora 13,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, nr.96956, din data de 04 iunie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 01 octombrie 2014 la ora 13,00inclusiv :

a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;

b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 01 octombrie 2014 la ora 13,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 01 octombrie 2014, în dosarul de executare nr.1273/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Comunei Snagov. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale a Comunei Snagov, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul şi creditorul vor fi, la rândul lor, înştiinţaţi despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliile acestora, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 03 septembrie 2014.

 

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 

 

BEJ Mihai Dima- licitație publică D.X. 214/2004

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 214 / 2004

 

Văzând dispoziţiile art.  504 C.proc.civ.

Noi, Mihai Dima în calitate de Executor Judecătoresc, având în vedere titlul executoriu, respectiv Contractul de Împrumut nr. 214 din 12.09.1995, învestit cu formulă executorie, încheiat între creditoarea „RENAŞTEREA CREDITULUI ROMÂNESC” S.A. – CREDIT BANK, cu sediul actual în Bucureşti, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 15, ap. 5, sector 1, în prezent reprezentată prin lichidator judiciar BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL, fostă S.C. BDO Conti Insolvency SPRL şi debitoarea S.C. EAST EUROP TRADING S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Expoziţiei nr. 2, sector 1, prin lichidator judiciar S.C. Consulta ’99 S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Popa Soare nr. 37, ap. 2-4, sector 2, având ca obiect un împrumut în sumă de 250.000 lei, acordat pe termen de 12 luni, cu o dobândă de 52%, cu scadenţa la data de 12.09.1996. Prin Actul adiţional nr. 1 la contractul de împrumut de mai sus, încheiat la data de 19.09.1995, s-a suplimentat cuantumul creditului acordat către S.C. EAST EUROP TRADING S.A., cu suma de 500.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, cu o dobândă de 52% şi un comision de 1,5%, termenul final de rambursare a creditului în sumă totală de 750.000 lei fiind 12.09.1996. Prin Actul adiţional nr. 1 din 06.11.1996, debitoarea S.C. EAST EUROP TRADING S.A. preia toate debitele pe care S.C. SM Invest Holding S.A. şi S.C. Neptun Trading S.A. le au faţă de CREDIT BANK în baza Contractelor de credit nr. 38/26.10.1995 şi nr. 36/24.10.1995, cu modificările ulterioare. Prin Actul Adiţional din 08.01.1997 la Contractul de Împrumut nr. 214/12.09.1995 s-a prevăzut preluarea tuturor debitelor pe care le are faţă de CREDIT BANK, S.C. SM Invest Holding S.A. şi S.C. Neptun Trading S.A. de către S.C. EAST EUROP TRADING S.A., în baza Contractelor de Credit nr. 38/26.10.1995 şi nr. 36/24.10.1995, stabilindu-se totodată rambursarea creditului şi a dobânzilor până la data de 30.06.1997. Prin încheierea Actelor adiţionale menţionate, părţile au stipulat ca garanţiile constituite la acordarea împrumuturilor rămân valabile şi vor fi afectate datoriei preluate de debitoarea  S.C. EAST EUROP TRADING S.A., iar prin Contractul de Cesiune din 06.01.1997 încheiat între S.C. Neptun Trading S.A. şi S.C. EAST EUROP TRADING S.A. s-a stabilit faptul că garanţiile constituite în favoarea S.C. Neptun Trading S.A. privind Contractul de Împrumut nr. 36/1995 trec în garanţia societăţii S.C. EAST EUROP TRADING S.A. Având în vedere şi Contractul de Ipotecă autentificat sub nr. 345 din 12.12.1995 de către notar public Doina Dunca, trecut în Registrul de Transcripţiuni sub nr. 44/12.01.1996 la Judecătoria sector 4 Bucureşti, prin care MUREŞAN SEVER ANDREI, prin procurator Preda Mioara Doina, „conform procurii nr. 53/22.11.1995 şi a declaraţiei nr. 89/24.11.1995, având şi declaraţia soţiei, ambele autentificate la Biroul notarului public Doina Dunca” (aşa cum se menţionează în contractul de ipotecă respectiv) este de acord să garanteze rambursarea creditului, a dobânzilor şi a celorlalte speze, cu imobilul proprietatea sa situat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 6, bl. 8C, sc. 2, et. 7, ap. 40, sector 4.

În vederea recuperării sumei de 9.197.575,34 lei, creditoarea a solicitat începerea executării silite asupra imobilului situat Bucureşti, Bd. Unirii nr. 6, bl. 8C, sc. 2, et. 7, ap. 40, sector 4, proprietatea debitorilor MUREŞAN SEVER ANDREI, domiciliat în Bucureşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 169, sector 2, cu domiciliul procesual ales în Bucureşti, str. Căluşei nr. 6, sector 2, la mandatari Lucian Bagia şi Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu, respectiv în Sibiu, str. Rahova nr. 20, sc. C, et. 3, ap. 53, jud. Sibiu, la mandatar Lucian Bagia şi în Bucureşti, Bd. Ghencea nr. 36, bl. C64, sc. 1, et. 1, ap. 38, sector 6, la mandatar Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu şi RAT CATHERINE ELISABETH, domiciliată în Franţa, Route de Couteman, 21800, Quetigny, având ca mandatari pe Lucian Bagia, domiciliat în Sibiu, str. Rahova nr. 20, sc. C, et. 3, ap. 53, jud. Sibiu şi Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu, domiciliată în Bucureşti, Bd. Ghencea nr. 36, bl. C64, sc. 1, et. 1, ap. 38, sector 6, debitoarea având domiciliul actual în Franţa,8A rue Jean Jaures 21700 NUITS SAINT GEORGES . Prin Încheierea pronunţată la data de 29.10.2004, în dosarul nr. 1897/2004, Judecătoria sector 4 a respins cererea de încuviinţare a executării silite, iar prin Decizia Civilă nr. 668 A din 02.11.2005 a T.B. – Secţia a IV-a Civilă, definitivă, a fost admis apelul creditoarei împotriva Încheierii din 29.10.2004 a Judecătoriei sector 4 Bucureşti, schimbând în tot încheierea apelată şi încuviinţând executarea silită imobiliară asupra imobilului situat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 6, bl. 8C, sc. 2, et. 7, ap. 40, sector 4.

La data de 17.11.2006, s-a primit la dosarul de executare Adresa numiţilor Mariana Tudosoiu, în prezent Mariana Mustăciosu şi Lucian Bagia prin care se aducea la cunoştinţă renunţarea la mandatul acordat acestora de către  RAT CATHERINE ELISABETH.

Precizăm că prin Adresa nr. 56/30.01.2009, creditoarea ne-a comunicat că suma reprezentând creanţa sa aferentă Contractului de împrumut nr. 214/1995 şi a Actelor Adiţionale la acest contract, este în cuantum de 7.892.883,89 lei, conform extrasului de cont anexat adresei.

Menţionăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesului – verbal de situaţie imobiliară la data de 12.07.2006, ora 11.30; s-a întocmit somaţia ce a fost înscrisă la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 4 cu Încheierea nr. 136/20.10.2006, fiind comunicată debitorilor la data de 27.10.2006 şi 30.10.2006; s-au întocmit Raportul de Expertiză Tehnică Extrajudiciară la data de 27.03.2007 şi Suplimentul la Raportul de Expertiză Tehnică Extrajudiciară de către expert tehnic judiciar Turcu Miron, în vederea stabilirii valorii de circulaţie a imobilului supus executării silite.

Prin procesul-verbal din 23.09.2010 s-a refuzat efectuarea vânzării pe motivul incidenţei art.493 ali.1 C.proc.civ., iar creditoarea contestînd refuzul la instanţă, prin Sentinţa Civilă nr.10052din 04.07.2011, definitivă, a Judecătoriei Sector 3, obligă pe BEJ Mihai Dima să continue executarea silită asupra imobilului.La solicitarea creditoarei s-a efectuat o nouă expertiză al cărei raport s-a depus la dosrul de executare la 01.11.2013. La data de 26.03.2014 numita Mariana Mustăciosu renunţă la calitatea de mandatar al debitorului Andrei Sever Mureşan.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală căîn ziua de10.11.2014, ora 12.00, va avea loc în  Bucureşti, str. Mircea Vodă, nr.  41, Bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3,vânzarea imobilului şi anume:

–         imobilul situat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 6, bl. 8C, sc. 2, et. 7, ap. 40, sector 4, compus din 4 camere şi dependinţe,construit în 1990,cu teren aferent în suprafaţă de 22,88 m.p., aflat în condiţii de bloc.

Licitaţia începe de la suma de 420.654,75 lei, ca urmare a reducerii cu 25% potrivit dispozițiilor art.509 alin.5 Cproc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în Publicaţia de Vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la LIBRA INTERNET BANK, în contul nr.RO60 BREL 0002 0005 4084 0101, 10% din preţul de începere al licitaţiei.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele, să le aducă la cunoştinţa organului de executare, mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta Publicaţie de Vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 08.09.2014.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta Publicaţie de Vânzare în 8 exemplare, spre cele legale.

 

 

EXECUTOR   JUDECĂTORESC