LICITATIE DS. NR. 689/2014B.E.J.A. DUMITRACHE SI DUMITRACHE

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

   Dosar de executare nr. 689/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 689/2014/23.07.2015

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 23 iulie 2015

 

Subsemnata, Cornelia Gabriela Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602033, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602034, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0611811, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0611812, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602012, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602015, în favoarea creditoarei S.C. INTERCLINIC S.R.L., cu sediu în Bucureşti, strada Podul Giurgiului, nr.8, bloc 5, scara B, etaj 8, apartament 116, sector 5, şi în sarcina debitorului VIRGIL MOCANU, cu domiciliul în Roşiori de Vede, strada Graţiilor, bloc R4, scara A, apartament 5, judeţul Teleorman

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, reprezentat de locuință din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafață de 221 mp înscrisă în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535-C1, precum și asupra cotei de 23/45 din bunul imobil reprezentat de terenul intravilan situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, înscris în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535, proprietate a debitorului VIRGIL MOCANU,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea, pronunţată, în data de 04 septembrie 2014, pronunţată de Judecătoria Roşiori de Vede, în dosar nr. 2373/292/2014,

având în vedere cererea de intervenție formulată de creditoarea intervenientă Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman, cu sediul în Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr.22, județul Prahova, împotriva debitorului VIRGIL MOCANU, cu domiciliul în Roşiori de Vede, strada Graţiilor, bloc R4, scara A, apartament 5, judeţul Teleorman în temeiul titlului executoriu reprezentat de Contractul de Ipotecă Imobiliara autentificat sub nr.1472 din data de 10 august 2012, admisă prin încheierea emisă de către B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache sub nr.689/2014/21.01.2015,

având în vedere încheierea de încuviințare a cererii de intervenție formulată de Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti Administraţia Judeţeană a Finanaţelor, pronunțată de Judecătoria Roșiori de Vede în data de 12 februarie 2015,

având în vedere că preţul bunurilor imobile supuse urmăririi silite a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 08 ianuarie 2015, sub nr.689/2014/08.01.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 1.153.204 lei de lei, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 19 decembrie 2014,  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată stabilită provizoriu, în raport cu data de 22 iulie 2015, în cuantum total de 52.240,25 lei (compusă din suma de 31.273,43 lei cu titlu de debit restant, precum și suma de 20.966,82 lei cu titlu de cheltuieli de executare) în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.689/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr. 689/2014/20.07.2015 - B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, licitația publică din data de 20 iulie 2015, nu a mai avut loc, fiind depusă la dosarul de executare, cererea formulată de către creditoarea S.C. INTERCLINIC S.R.L înregistrată la B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache sub nr.965/20.07.2015, prin care solicită stabilirea unui nou termen de licitație în dosarul de executare nr.689/2014-B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 14 august 2015 la ora 09,30 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, reprezentat de locuință din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafață de 221 mp înscrisă în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535-C1, precum și a cotei de 23/45 din bunul imobil reprezentat de terenul intravilan situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, înscris în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535, proprietate a debitorului VIRGIL MOCANU.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este în cuantum de 864.903 lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 864.903 lei și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 14 august 2015, la ora 09,30 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 345.962 lei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 864.903 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 14 august 2015 la ora 09,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman sub nr.22967, din data de 06 iulie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 14 august 2015 la ora 09,30 inclusiv :    

  1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
  2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 14 august 2015, ora 09,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 14 august 2015, în dosarul de executare nr.689/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 10 (zece) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 22967, din data de 06 iulie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Roșiori de Vede, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Roșiori de Vede. Un exemplar va fi comunicat lui Mocanu Madalina Harita, un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Roșiori de Vede, un exemplar va fi comunicat către S.C BANCPOST S.A., precum și un exemplar va fi comunicat DIRECȚIEI GENERALE A FINANȚELOR PUBLICE TELEORMAN-ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE ROȘIORI DE VEDE, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul lui, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 23 iulie 2015.

                                                                                                                                         Executor judecătoresc

Cornelia Gabriela Dumitrache

licitatie ds. nr. 1025/2014 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

                                                     Dosar de executare nr.1025/2014– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr.1025/2014/22.07.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ

întocmită la data de 22 iulie 2015

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. „Dumitrache şi Dumitrache, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere dosarul de executare înregistrat pe rolul B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache sub nr.1025/2014, format pentru punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de Sentinţa Arbitrală nr.69 din data de 05 iunie 2014 pronunţată de Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în dosarul nr.248/2012, la cererea creditoarei S.C. MC DONALD’S ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Nicolae Titulescu, nr.4-8, America House, Aripa de Vest, etaj 5, sector 1, reprezentată de SCP Ţuca Zbârcea&Asociaţii, împotriva debitorilor POPA EUGEN TITEL, cu domiciliul în Bucureşti, strada Popa Nan, nr.66B, sector 2, POPA AMELIA NICOLETA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Popa Nan, nr.66B, sector 2, PANAIT ADRIAN, cu domiciliul în Bucureşti, strada Caşin, nr.21, sector 1 şi PANAIT DANA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Caşin, nr.21, sector 1,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de către creditoarea S.C. MC DONALD’S ROMÂNIA S.R.L., s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil reprezentat de teren intravilan în suprafață de 8.205 mp, situat în Bucureşti, Aleea Teișani, Tarla 22 P 315, nr.359, sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 237245, având nr. cadastral 237245, proprietate a debitorilor POPA EUGEN TITEL și POPA AMELIA NICOLETA,

având în vedere faptul că urmărirea silită imobiliară, în dosarul de executare nr.1025/2014-B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache, a fost încuviințată prin încheierea, pronunţată, în data de 02 septembrie 2014, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosar nr. 34673/299/2014,

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite a fost stabilit pentru primul termen al licitației publice, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 13 mai 2015, sub nr. 1025/2014/13.05.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 435.291 de lei,     

având în vedere că, până în prezent, debitorii, deși somați de executorul judecătoresc, nu au plătit suma datorată stabilită provizoriu, în raport cu data de 22 iulie 2015, în cuantum de 6.404.610,78 lei în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1025/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.1025/2014/14.05.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 10 iunie 2015, nu s-a înscris niciun licitator,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr. 1025/2014/29.06.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la al doilea termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 29 iunie 2015, nu s-a înscris niciun licitator, însă, prin cererea depusă la dosarul de executare, creditoarea a solicitat  continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit, în temeiul art. 845, alin. 9, C.proc.civ, prin organizarea celui de-al treilea termen al procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 14 august 2015, la ora 11,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

 

 

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil reprezentat de teren intravilan în suprafață de 8.205 mp, situat în Bucureşti, Aleea Teișani, Tarla 22 P 315, nr.359, sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 237245, având nr. cadastral 237245, proprietate a debitorilor POPA EUGEN TITEL și POPA AMELIA NICOLETA

Preţul de începere a licitaţiei la al treilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.9 C.proc.civ., ca fiind 50% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este de 217.645 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.9 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 217.645 de lei și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 14 august 2015, la ora 11,00 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, chiar dacă acesta din urmă este mai mic decât valoarea creanţei, ori a garanţei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 217.645 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 14 august 2015, la ora 11,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus descris rezultă din extrasul de carte funciară eliberată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară București, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 1, sub nr.46572, din data de 16.06.2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 14 august 2015, la ora 11,00 inclusiv :

  1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
  2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 14 august 2015, la ora 11,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 14 august 2015 în dosarul de executare nr.1025/2014- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 10 (zece) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară București, nr. 46572 din data de 16 iunie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 1 București, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 1. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 1, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţați despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul acestora, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 22 iulie 2015.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 203/2011 B.E.J. Bogdan Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 203/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache

(la care s-a conexat dosarul de executare

nr.85/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache)

Nr. 203/2011/21.07.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 21 iulie 2015

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de Contractul de împrumut autentificat sub nr.570 din 13 august 2009 de BNP Ene Diana-Cosmina şi modificat prin Actul adiţional autentificat sub nr.1024 din 27 noiembrie 2009 (în temeiul căruia a fost format dosarul de executare nr.203/2011-B.E.J. Bogdan Dumitrache) şi sentința civilă nr.1761 pronunțată în data de 03 decembrie 2012, de Judecătoria Urziceni, în dosarul nr.777/330/2011 (în temeiul căruia a fost format dosarul de executare nr.85/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache), în sarcina debitorului STOIAN OVIDIU, cu domiciliul în Bucureşti, strada Wolfgang Amadeus Mozart, nr.7, scara C, etaj 3, apartament 49, sector 2, având CNP 1490104400241 şi în favoarea creditorului APOSTOL ALEXANDRU, cu domiciliul ales la C.I. Magori Laura Valentina, în București, Calea Crângași nr.16, bloc 41, scara 2, apartament 73, sector 6,

            având în vedere că, prin cererile de executare silită formulate de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Sineşti, judeţul Ialomiţa, compus din teren şi construcţii, identificat prin numerele cadastrale 2577, 2577-C1 şi 2577-C2, înscris în Cartea funciară nr.21671 a localităţii Sineşti (proventă din conversia pe hârtie a CF nr.3200), aparținând debitorului STOIAN OVIDIU,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin Raportul de evaluare întocmit de expert tehnic judiciar ing. Ioniță Nicolae în aprilie 2015, la prețul de 383.427 lei,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.203/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache (la care s-a conexat dosarul de executare nr.85/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache), aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum de 8.500 euro, a debitului în cuantum de 2.756,70 lei, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.203/2011/20.07.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 20 iulie 2015, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditoarea a solicitat continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 08 septembrie 2015, la ora 18,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Sineşti, judeţul Ialomiţa, compus din teren şi construcţii, identificat prin numerele cadastrale 2577, 2577-C1 şi 2577-C2, înscris în Cartea funciară nr.21671 a localităţii Sineşti (proventă din conversia pe hârtie a CF nr.3200), aparținând debitorului STOIAN OVIDIU.

 

 

 

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen este de 287.570,25 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 287.570,25 de lei, la acelaşi termen de licitaţie – 08 septembrie 2015–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 287.570,25 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 08 septembrie 2015, la ora 18,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 08 septembrie 2015, la ora 18,00, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 08 septembrie 2015, la ora 18,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 08 septembrie 2015 în dosarul de executare nr.203/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomita-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Slobozia sub nr.51266 din data de 19 iunie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 08 septembrie 2015, la ora 18,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (şase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Urziceni, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sinesti. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţaţ despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar cel de-al şaselea exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 21 iulie 2015.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 

BEJ MIHAI DIMA- LICITAȚIE PUBLICĂ D.X.127/2014

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE NR. 127/2014

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 127/2014, prin care se înatintează spre executare Sentința Civilă nr. 13586/19.12.2013, pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 București-Secția Civilă,  definitivă și irevocabilă, îndreptată prin Încheierea din 16.06.2014, pronunțată în dosarul nr. 827/4/2013, prin care obligă debitorii MILITARU MARIAN și MILITARU IONELA ALICE, ambii domiciliați în București, str. Luica, nr. 21, bl. 7, ap. 5, sector 4, să plătească creditoarei ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. 7, cu sediul în București, str. Luica, nr. 21, bl. 7, ap. 100, sector 4,  suma  de 9.743,66 lei, cu titlu de cote de întârziere pentru perioada mai 2010-iulie 2013, 6.225,09 lei, cu titlu de penalități de întârziere pentru perioada mai 2010-iulie 2013, 420 lei, cu titlu de fond de reparații aferent lunilor mai 2010-iulie 2013 și  700 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Creditoarea, prin av. Marin Ramona Florentina, având împuternicire avocațială nr. 1712135, din data de 13.10.2014,  a solicitat executarea silită împotriva debitorilor în vederea recuperării sumei de mai sus, actualizată, prin toate modalitățile admise de lege, inclusive asupra imobilului proprietatea acestora, precum și recuparea cheltuielilor de executare.

Urmarea cererii creditoarei, la data de 13.10.2014, s-a întocmit Încheierea, prin care s-a înregistrat dosarul de executare în Registrul General, sub nr. 127/2014. La data de 13.10.2014, s-a solicitat Judecătoriei sector 4, încuviințarea executării silite, care, prin Încheierea din 06.11.2014, pronunțată în dosarul nr. 30548/4/2014, a încuviințat executarea silită în toate formele de executare, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului. De asemenea, a încuviințat executarea silită imobiliară, proprietatea exclusivă a debitorului din sectorul 4.

La data de 14.11.2014 s-a întocmit somație imobiliară ce a fost înscrisă în caretea funciară cu Încheierea nr.39753/19.11.2014 și s-a comunicat debitorilor la data de 20.11.2014, procedura îndeplinindu-se prin afișarea înștiințării la domiciliul acestora. La data de 29.05.2015 s-a efectuat adresă către creditoare, în conformitate cu dispozițiile art.697 alin.1 C.proc.civ., pentru a ne comunica dacă mai insistă în executare, iar în caz afirmativ să solicite desemnarea unui expert imobiliar.

La data de 03.06.2015 creditoarea prin avocat Marin Ramona Florentina, solicită numirea unui expert pentru stabilirea valorii de circulație a imobilului, proprietatea debitorilor. La data de 17.06.2015 s-a întocmit procesul-verbal de situație.

Prin Încheierea din 17.06.2015 s-a numit în cauză ing. Turcu Miron, în vederea stabilirii valorii de circulație a imobilului supus executării silite, comunicată părților la 18.06.2015, 19.06.2015 și 22.06.2015. La data de 14.07.2015 s-a depus la dosarul de executare raportul de exeprtiză tehnică.

Prin Încheierea din 20.07.2015, s-a stabilit termenul de vânzare a imobilului supus executării silite, la data de 01.09.2015, ora 10.00.

Prin prezenta aducem la cunostinta generala ca in ziua de 01.09.2015, ora 10.00, va avea loc in localitatea Bucuresti, str. Mircea Voda nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vanzarea imobilului aparținând debitorilor MILITARU MARIAN și MILITARU IONELA ALICE, și anume:

- imobilul situat în București, str. Luica, nr. 21, bl. 7, Sc.1, parter, ap. 5, sector 4, compus din 2 camere și dependințe, în suprafață utilă de 35,77 m.p. și teren aferent în folosință în cotă de 4,1 m.p., având Carte Funciară nr. 217531-C1-U42.

                Licitatia incepe de la suma de 120.974 lei, stabilită prin Raportul de expertiză întocmit de ing.Turcu Miron.

Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitatie  sunt obligate să depună la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101, la dispoziția BEJ Mihai Dima, o garanție reprezentînd 10% din prețul de începere a licitației pentru termenul respectiv. Dovada consemnării va fi atașată ofertei de cumpărare ce va cuprinde prețul oferit și condițiile de plată. Termenul limită pentru depunerea ofertei de cumpărare însoțite de dovada consemnării este ziua premergătoare licitației, cu excepția ofertelor de cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitației.

Prin prezenta se somează toți care pretind vreun drept asupra imobilului, de creanță, gaj, ipotecă sau altele, să le aducă la cunoștință organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu mențiunea ca după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicație de vânzare s-a afișat la locul unde are loc licitația la data de 20.07.2015.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicație de vânzare in 8 exemplare spre cele legale.

                                                                                    

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

 

PUBLICATIE DE VANZARE D.X. 46/2009 BEJ MIHAI DIMA

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE NR. 46/2009

 

 

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3.

Văzând titlul executoriu, respectiv Sentinţa Penală nr. 1643/F/03.12.2007 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, definitivă şi învestită cu formulă executorie şi Decizia Penală nr. 45/A/21.02.2008 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, învestită cu formulă executorie, prin care obligă debitorul ANASTASE MARIAN, domiciliat în Bucureşti, str. Zarzărilor nr. 1, sector 3, să plătească creditoarei S.C. GISA COM S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Brânduşelor nr. 8, bl. V77, sc. 2, ap. 15, sector 3 şi cu sediul procesual ales la SCA „Enescu, Ene şi Asociaţii”, din Bucureşti, str. Prof. Dr. Mihail Georgescu nr. 19, parter, ap. 1, sector 2, suma de 115.094,23 lei, sumă ce va fi actualizată în raport de indicele de inflaţie de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective, precum şi sumele de 4.034,10 lei şi 4.329 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

La data de 13.03.2009, creditoarea S.C. GISA COM S.R.L., prin avocat Enescu Victor, a solicitat executarea silită împotriva debitorului ANASTASE MARIAN, prin urmărirea bunului imobil situat în Bucureşti, str. Zarzărilor nr. 1, sector 3, în vederea recuperării sumelor de: 115.094,23 lei, actualizată de la data producerii prejudiciului (05.04.2005) şi până la data plăţii efective, 4.034,10 lei şi 4.329 lei, plus cheltuielile de executare.

La data de 13.03.2009 s-a întocmit procesul verbal de situație, iar la data de 17.03.2009 s-a întocmit somație ce a fost înscrisă în cartea funciară nr.6024 de către O.C.P.I. SECTOR 3 cu încheierea nr.159822 din 19.03.2009 și s-a comunicat debitorului la data de 27.03.2009.

La data de 07.07.2009 creditoarea prin avocat depune o cerere prin care precizează faptul că imobilul supus executării silite fiind bun comun al debitorului și soției acestuia Anastase Irina- Otilia, s-a depus pe rolul Jud. Sector 3 acțiune de partaj ce face obiectul dosarului nr.11238/301/2009, depunând alăturat certificatul din 23.06.2009 emis de Judecătoria Sector 3.

La data de 10.03.2010 creditoarea prin avocat solicită eliberarea unei fotocopii certificate de pe dosarul de executare nr.46/2009, ce au fost eliberat la data de 16.03.2010.

La data de 06.11.2014 creditorul cesionar Munteanu Ion cu domiciliul procesual ales la S.C.P.A. MITUCĂ ȘI ASOCIAȚII din Bucureşti, str. Prof. Dr. Mihail Georgescu nr. 19, parter, ap. 1, sector 2, în calitate de cesionar al creanței deținute de S.C. GISA COM S.R.L. conform contractului de cesiune atestat sub nr.02/24.01.2014 de S.C.P.A. MITUCĂ ȘI ASOCIAȚII solicită să luăm act de schimbarea creditorului ca urmare a cesiunii de creanță ce face obiectul dosarului nr.46/2009 și reluarea executării silite prin valorificarea imobilului teren și construcție situat în București str. Zarzărilor nr.1, sector 3, în vederea recuperării creanței de 123.457,33 lei.

Urmarea cererii formulată de creditorul cesionar Munteanu Ion s-a solicitat încuviințarea executării silite de către Judecătoria Sectorului 3 asupra imobilului situat în București str. Zarzărilor nr.1, sector 3, compus din teren în suprafață de 300 m.p. și construcție existentă pe acesta, iar prin Încheierea din 12.12.2014 pronunțată în dosarul nr.76341/301/2014 s-a încuviințat executarea silită asupra imobilului proprietatea debitorului.

La data de 21.01.2015, ora 16.00 s-a întocmit procesul-verbal de situație, iar prin procesul verbal din 22.01.205, ora 11.00 s-a actualizat creanța și s-au stabilit  cheltuieli de executare în cuantum de 19.426,51 lei.

La data de 22.01.2015 s-a întocmit somație imobiliară, pentru plata sumei totale de 210.279,68 lei, ce s-a notat la Cartea Funciară cu Încheierea  nr.5159 din 30.01.2015, comunicată debitorului la 17.03.2015, ora 12.00, prin depunerea actelor la cutia poștală. La data de 03.06.2015, debitorul a fost citat pentru termenul din 12.06.2015, ora 10.00, în vederea stabilirii valorii de circulație a imobilului supus executării silite, prin acordul părților, creditorul avînd termen în cunoștiinșă, prin avocat. Prin procesul-verbal din 12.06.2015, ora 10.00 s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice care să stabilească valoarea de circulație a imobilului supus executării silite , deoarece debitorul nu a fost prezent., fiind numit ing. Turcu Miron.

La data de 06.07.2015 s-a depus la dosarul de executare raportul de exepertiză și s-a comunicat debitorului prin poștă la 13.07.2015 și creditorului, prin avocat la 14.07.2015.

La data de 14.07.2015, creditorul prin avocat Roxana Cosma a solicitat fixarea termenului de vînzare a bunului imobil supus executării silite, termen fixat prin rezoluție la data de 11.09.2015, ora 10.00.

                Prin prezenta aducem la cunostinta generala ca in ziua de 11.09.2015, ora 10.00, va avea loc in localitatea Bucuresti, str. Mircea Voda nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vanzarea imobilului proprietatea debitorului ANASTASE MARIAN și anume:

    –  imobil situat în Bucureşti, str. Zarzărilor nr. 1, sector 3, imobil casă la curte, construcţia fiind compusă din parter și etaj cu scară interioară, 5 camere, bucătărie şi magazie, cu teren în suprafaţă totală de 300 m.p., 284 m.p. suprafață masurată, înscris în Cartea Funciară nr. 207839(nr. vechi 6024), cu nr. cadastral 207839- 207839-C1;

Licitatia incepe de la suma de 657.150 lei, stabilită prin Raportul de expertiză întocmit de ing. Turcu Miron.

Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitatie  sunt obligate să depună la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101, la dispoziția BEJ Mihai Dima, o garanție reprezentînd 10% din prețul de începere a licitației pentru termenul respectiv. Dovada consemnării va fi atașată ofertei de cumpărare ce va cuprinde prețul oferit și condițiile de plată. Termenul limită pentru depunerea ofertei de cumpărare însoțite de dovada consemnării este ziua premergătoare licitației, cu excepția ofertelor de cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitației.

Prin prezenta se somează toți care pretind vreun drept asupra imobilului, de creanță, gaj, ipotecă sau altele, să le aducă la cunoștință organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu mențiunea ca după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicație de vânzare s-a afișat la locul unde are loc licitația la data de 15.07.2015.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicație de vânzare in 6 exemplare spre cele legale.

 

 

 

 

                                                            EXECUTOR JUDECĂTORESC

PUBLICATIE DE VANZARE D.X. 171/2014

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 171/2014, prin care se înatintează spre executare Contractul de Împrumut cu Ipotecă Imobiliară, autentificat sub nr. 2427 din data de 18.09.2013, de către notar public Iova Claudia Elena, învestit cu formulă executorie prin Încheierea din 27.11.2014 a Judecătoriei Sector 5-Secția a-II-a civilă, pronunțată în dosarul nr.32102/302/2014, prin care creditoarea DRĂGUȘIN IOANA, cu domiciliul în București, str. Drumul Găzarului, nr. 24-26, bl. 21, sc. 5, ap. 82, sector 4, a dat cu titlu de împrumut debitorilor OGRĂZEANU FLORIAN și OGRĂZEANU DANIELA, ambii cu domiciliul în București, Intrarea Recaș, nr. 7, bl. Z4, sc. 1, et. 1, ap. 14, sector 5, suma de 10.000 Euro, cu termenul scadent la data de 18.09.2014, împrumutul nefiind purtător de dobândă, garantîndu-se restituirea acestuia cu imobilul situat în București, Intrarea Recaș, nr. 7, bl. Z4, sc. 1, et. 1, ap. 14, sector 5, pentru care s-a înscris dreptul de ipotecă în C.F. nr.224932-C1-U36, cu Încheierea nr.24171 din 19.09.2013, emisă de B.C.P.I. Sector 5.

Creditoarea DRĂGUȘIN IOANA, prin av. Predonu Ion, având împuternicire avocațială nr. 1846898/2014,  a solicitat executarea silită împotriva debitorilor în vederea recuperării sumei de mai sus, precum și recuparea cheltuielilor de executare.

Urmarea cererii creditoarei, prin avocat, la data de 16.12.2014, s-a înregistrat dosarul de executare în Registrul General, sub nr. 171/2014. Prin Încheierea din 17.12.2014, pronunțată în dosarul nr.171/2014, s-a încuviințat executarea silită a creanței de 10.000 Euro și a cheltuielilor de executare, prin urmărirea bunului imobil ipotecat, proprietatea debitorilor.

Prin Încheierea din 15.01.2015 a BEJ Mihai Dima s-au stabilit în sarcina debitorilor suma de 11.157,30 lei, cheltuieli de executare, iar în aceeași dată s-a întocmit somație imobiliară ce s-a înscris la cartea funciară cu Încheierea nr.1686 din 19.01.2015, comunicată debitorilor la 10.02.2015 și 27.02.2015.

La data de 24.03.2015 s-a întocmit procesul-verbal de situație și s-au efectuat adrese către ENEL, DISRIGAZ, ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL.Z4 și DITL Sector 5, în vederea comunicării debitelor cu care debitorii figurează în evidențele acestora.

La data de 24.03.2015, av.Predonu Ion solicită numirea expertului evaluator în persoana domnului Aldea Robert, la data de 28.04.2015, creditoarea prin av.Predonu Ion solicită numirea unui alt expert în persoana doamnei ing.Austreanu Claudia, iar la data de 13.05.2015, creditoarea prin av.Predonu Ion solicită numirea unui alt expert în persoana domnului Turcu Miron, deoarece experții solicitați a fi numiți anterior nu au realizat procedura solicitată.

Prin Încheierea din 13.05.2015 s-a desemnat un expert tehnic imobiliar în vederea stabilirii valorii de circulație a imobilului debitorilor. La data de 02.06.2015 s-a depus la dosarul de executare raportul de expertiză tehnică, care a stabilit suma de 47.000 lei, valoarea de circulație a imobilului supus executării silite

Prin Încheierea din 04.06.2015, s-a stabilit termenul de vânzare a imobilului supus executării silite, la data de 14.07.2015, ora 10.00.

La termenul de vânzare din 14.07.2015 s-au prezentat creditoarea, asistată de av.Predonu Ion, soțul creditoarei și debitoarea care a părăsit sediul BEJ Mihai Dima, înainte de a începe procedura de vânzare. S-a efectuat ofertă de cumpărare de către creditoare pentru suma de 47.000 lei, s-a efectuat procedura de vînzare, după care creditoarea s-a răzgîndit și si-a retras oferta de cumpărare, astfel că licitația s-a amînat la 14.08.2015, ora 10.00 și s-a redus prețul de pornire cu 25%, potrivit dispozițiilor art.846 alin.8 C.proc.civ.

Prin prezenta aducem la cunostinta generala ca in ziua de 14.08.2015, ora 10.00, va avea loc in localitatea Bucuresti, str. Mircea Voda nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vanzarea imobilului aparținând debitorilor OGRĂZEANU FLORIAN și OGRĂZEANU DANIELA și anume:

                   –  imobilul situat în București, Intrarea Recaș, nr. 7, bl. Z4, sc. 1, et. 1, ap. 14, sector 5, ( confort III, neracordat la rețeaua de gaze), compus din una cameră și dependințe, (loc de gătit și baie), în suprafaț. utilă de 14,90 m.p.- conform actelor de proprietate( 14,96 m.p.-conform măsurătorilor cadastrale) și cota de 0,58% aferentă părților și dependințelor commune ale imobilului bloc, care prin natura și destinația lor sunt în folosință comună tuturor coproprietarilor și teren afferent în suprafață de 3,90 m.p., atribuit în folosință pe durata existenței construcției, care urmează regimul juridic prevăzut de dispozițiile art.36 din Legea nr.18/1991, înscris în CF nr. 224932-C1-U36.

                   Licitatia incepe de la suma de 35.250 lei, ca urmare a reducerii cu 25%, potrivit dispozi’iilor art.846 alin.8 C.proc.civ.,

Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitatie  sunt obligate să depună la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101, la dispoziția BEJ Mihai Dima, o garanție reprezentînd 10% din prețul de începere a licitației pentru termenul respectiv. Dovada consemnării va fi atașată ofertei de cumpărare ce va cuprinde prețul oferit și condițiile de plată. Termenul limită pentru depunerea ofertei de cumpărare însoțite de dovada consemnării este ziua premergătoare licitației, cu excepția ofertelor de cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitației.

Prin prezenta se somează toți care pretind vreun drept asupra imobilului, de creanță, gaj, ipotecă sau altele, să le aducă la cunoștință organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu mențiunea ca după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicație de vânzare s-a afișat la locul unde are loc licitația la data de 14.07.2015.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicație de vânzare in 8 exemplare spre cele legale.

                                                                                    

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

licitatie ds. nr. 1375/2014 BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1375/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1375/2014/07.07.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 07 iulie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Decizia Civilă nr.305A din data de 21 septembrie 2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr.59220/3/2011, în favoarea creditorului DOBRIN CONSTANTIN STEFAN FLORIN, cu domiciliul ales la sediul reprezentantului convenţional SCPA Toacse, Iavolschi şi Asociaţii, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Nordului, nr.82-92, tronson Geneve, parter, sector 1, şi în sarcina debitorului MIHAI CUPTOR, cu domiciliul în Snagov, strada Nufărului, nr.15F, judeţul Ilfov,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Bucureşti, str. Dante Aligheri nr.14A, sector 1, format din teren în suprafaţă de 307 mp., înscris în Cartea Funciara nr.237471 (CF. vechi nr.91338), numar cadastral 237471 (cadastral vechi 21143/1), potrivit descrierii din Cartea Funciară, proprietate a debitorului MIHAI CUPTOR,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea, pronunţată, în data de 15 ianuarie 2015, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul nr.66384/299/2014,

având în vedere că preţul bunului imobil supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 03 iulie 2015, sub nr.1375/2014/03.07.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru bunul imobil urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 1.678.062 de lei, determinat în raport cu data efectuării raportului de evaluare (29 iunie 2015),  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cuantum de 48.985 de lei, în cadrul procedurii de executare silită, la care se adauga cheltuielile de executare, ce face obiectul dosarului de executare nr.1375/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere faptul că acest aspect impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 14 august 2015 la ora 13,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, str. Dante Aligheri nr.14A, sector 1, format din teren în suprafaţă de 307 mp., înscris în Cartea Funciara nr.237471 (CF. vechi nr.91338), numar cadastral 237471 (cadastral vechi 21143/1), potrivit descrierii din Cartea Funciară, proprietate a debitorului MIHAI CUPTOR.

Preţul bunului imobil urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 1.678.062 de lei, determinat în raport cu data efectuării raportului de evaluare (29 iunie 2015).  

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 14 august 2015 la ora 13,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucuresti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucuresti nr.8099, din data de 06 februarie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 14 august 2015 la ora 13,00 inclusiv :    

  1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
  2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 14 august 2015, ora 13,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 14 august 2015, în dosarul de executare nr.1375/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucuresti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucuresti nr.8099, din data de 06 februarie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 1, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 1. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul sau, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 07 iulie 2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 263/2012 BEJA Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 263/2012–B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 263/2012/06.07.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 06 iulie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de împrumut cu garanţie imobiliară autentificat sub nr.4441, la data de 20 noiembrie 2008, de BNP Danacica Mihaela Daniela, în favoarea creditorului MINCA CUPAR, cu domiciliul în în Chitila, strada Păcii nr.5, județul Ilfov şi în sarcina debitorilor DARJAN ANDREI, cu domiciliul în Bucuresti, strada Prelungirea Ghencea nr.4, bloc R4, scara B, etaj 4, apartament 63, sector 6, și în București, strada Piculinei nr.10, sector 1, și DUMITRU (fostă DARJAN) ANA MARIA cu domiciliul în București, strada Sfinții Constantin și Elena nr.13, sector 1,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Bucureşti, strada Navigaţiei, nr. 42, sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 213830 (nr. CF vechi 53224) a municipiului Bucureşti, sector 1, ce se compune din teren intravilan în suprafaţă de 299 mp. – din acte (277,07 mp. din măsurători) având nr. cadastral 213830 (nr. cadastral vechi 19599), şi construcţia-locuinţă cu 3 (trei) camere, wc şi magazie având nr. cadastral 213830-C1 (nr. cadastral vechi 19599) şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.263/2012/14.03.2013 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin Raportul de evaluare întocmit de expert tehnic judiciar Ionita Nicolae, la data de 16.04.2015, la preţul de 265.272 lei,

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 263/2012 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum de 71.000 euro, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere dispozițiile încheierii pronunțate în data de 19 mai 2015, de Judecătoria Sectorului 1 București, în dosarul nr.54867/299/2015, potrivit cărora a fost suspendată provizoriu executarea silită în cadrul dosarului de executare nr.263/2012–B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache, până la data soluționării cererii de suspendare formulate în cadrul contestației la executare ce a facut obiectul dosarului nr.54784/299/2015,

având in vedere că prin procesul verbal încheiat în data de 26 mai 2015 sub nr.263/2012/26.05.2015, executorul judecătoresc a luat act de suspendarea provizorie a executării silite în cadrul dosarului de executare nr.263/2012–B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache astfel că licitația privind vânzarea silită a bunului imobil situat în Bucureşti, strada Navigaţiei, nr. 42, sector 1, stabilită potrivit publicației de vânzare silită emisă sub nr.263/2012/23.04.2015-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, pentru data de 28 mai 2015, la ora 08,00, la sediul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, nu a mai avut loc.

având in vedere că potrivit certificatului de grefă eliberat de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in dosarul nr.54784/299/2015, in data de 01 iulie 2015, prin sentinta civila nr.12410 pronuntata in data de 23 iunie 2015 de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in dosarul nr.54784/299/2015, a fost respinsa contestatia la executare ca neintemeiata iar cererea de suspendare a executarii silite a fost respinsa ca lipsita de obiect,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 14 august 2015, la ora 16,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Dumitrache şi Dumitrache, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, strada Navigaţiei, nr. 42, sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 213830 (nr. CF vechi 53224) a municipiului Bucureşti, sector 1, ce se compune din teren intravilan în suprafaţă de 299 mp. – din acte (277,07 mp. din măsurători) având nr. cadastral 213830 (nr. cadastral vechi 19599), şi construcţia-locuinţă cu 3 (trei) camere, wc şi magazie având nr. cadastral 213830-C1 (nr. cadastral vechi 19599).

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 265.272 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 14 august 2015, la ora 16,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie, şi anume 265.272 lei. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 14 august 2015, la ora 16,00, inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţului de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 14 august 2015, la ora 16,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 14 august 2015 în dosarul de executare nr.263/2012- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti-Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sector 1 sub nr.30327 din data de 27 aprilie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 14 august 2015, la ora 16,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate, iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilului de către debitoare, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunului imobil, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare,  spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sector 1, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 1. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţati despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul lor, iar un exemplar va fi depus la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 06 iulie 2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

ds 556/2014 licitatie termen 2 in data de 28 iulie 2015 ora 16,00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

   Dosar de executare nr. 556/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 556/2014/02.07.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 02 iulie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Sentinţa Civilă nr.218 pronunţată în data de 14 ianuarie 2014, de Judecătoria Sector 6 în dosaru nr.16216/303/2013, în favoarea creditoarei ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC M II B 8/4, cu sediul în Bucureşti, Aleea Dumbrăviţa, nr.1, sector 6, reprezentată prin Avocat Rodica Mihai, şi în sarcina debitoarei CORNEA VERONICA, cu domiciliul în Bucureşti, Aleea Dumbrăviţa, nr.1, bloc M4, scara B, etaj 10, apartament 88, sector 6

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Bucureşti, Aleea Dumbrăviţa, nr.1, bloc M4, scara B, etaj 10, apartament 88, sector 6 înscris în Cartea Funciară nr. 222005-C1-U40, având nr. cadastral 222005-C1-U40, proprietate a debitoarei CORNEA VERONICA,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea din data de 08 mai 2014 pronunţată în dosarul nr. 5186/303/2014 al Judecătoriei Sectorului 6 București, precum și prin Încheierea din data de 19 august 2014 pronunţată în dosarul nr. 10488/303/2014 al Judecătoriei Sectorului 6 București

având în vedere că preţul bunului imobil supus urmăririi silite a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 26 mai 2015, sub nr.556/2014/26.05.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru bunurile imobile urmărite, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 193.566 lei determinat în raport cu data efectuării raportului (20 aprilie 2015),  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată stabilită provizoriu în raport cu data de 02 iulie 2015, în cuantum total de 19.150,81 lei, compusă din suma de 15.255,96 lei cu titlu de debit restant, precum și suma de 3.894,85 lei cu titlu de cheltuieli de executare, în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.556/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.556/2014/29.06.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 29 iunie 2015, nu s-a înscris niciun licitator,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 28 iulie 2015 la ora 16,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, Aleea Dumbrăviţa, nr.1, bloc M4, scara B, etaj 10, apartament 88, sector 6 înscris în Cartea Funciară nr. 222005-C1-U40, având nr. cadastral 222005-C1-U40, proprietate a debitoarei CORNEA VERONICA.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este în cuantum de 145.174,50 lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 145.174,50 lei și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 28 iulie 2015, la ora 16,00 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 58.069,80 lei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 145.174,50 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 28 iulie 2015 la ora 16,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

 

 

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 6 sub nr.27832, din data de 02 iunie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 28 iulie 2015 la ora 16,00 inclusiv :    

  1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
  2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 28 iulie 2015, ora 16,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 28 iulie 2015, în dosarul de executare nr.556/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la acest al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (șapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 27832, din data de 02 iunie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 6, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 6. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 6, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul ei, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acesteia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 02 iulie 2015.

 

                                                                                                                                         Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds 689/2014 termen 2 in data de 20 iulie 2015 ora 15,00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

   Dosar de executare nr. 689/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 689/2014/26.06.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 26 iunie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602033, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602034, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0611811, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0611812, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602012, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602015, în favoarea creditoarei S.C. INTERCLINIC S.R.L., cu sediu în Bucureşti, strada Podul Giurgiului, nr.8, bloc 5, scara B, etaj 8, apartament 116, sector 5, şi în sarcina debitorului VIRGIL MOCANU, cu domiciliul în Roşiori de Vede, strada Graţiilor, bloc R4, scara A, apartament 5, judeţul Teleorman

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, reprezentat de locuință din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafață de 221 mp înscrisă în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535-C1, precum și asupra cotei de 23/45 din bunul imobil reprezentat de terenul intravilan situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, înscris în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535, proprietate a debitorului VIRGIL MOCANU,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea, pronunţată, în data de 04 septembrie 2014, pronunţată de Judecătoria Roşiori de Vede, în dosar nr. 2373/292/2014,

având în vedere cererea de intervenție formulată de creditoarea intervenientă Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman, cu sediul în Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr.22, județul Prahova, împotriva debitorului VIRGIL MOCANU, cu domiciliul în Roşiori de Vede, strada Graţiilor, bloc R4, scara A, apartament 5, judeţul Teleorman în temeiul titlului executoriu reprezentat de Contractul de Ipotecă Imobiliara autentificat sub nr.1472 din data de 10 august 2012, admisă prin încheierea emisă de către B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache sub nr.689/2014/21.01.2015,

având în vedere încheierea de încuviințare a cererii de intervenție formulată de Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti Administraţia Judeţeană a Finanaţelor, pronunțată de Judecătoria Roșiori de Vede în data de 12 februarie 2015,

având în vedere că preţul bunurilor imobile supuse urmăririi silite a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 08 ianuarie 2015, sub nr.689/2014/08.01.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 1.153.204 lei de lei, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 19 decembrie 2014,  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată stabilită provizoriu, în raport cu data de 26 iunie 2015, în cuantum total de 67.240,25 lei (compusă din suma de 46.273,43 lei cu titlu de debit restant, precum și suma de 20.966,82 lei cu titlu de cheltuieli de executare) în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.689/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr. 689/2014/22.06.2015 - B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la al doilea termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 22 iunie 2015, nu s-a înscris nicio persoană fizică sau persoană juridică, nefiind depusă la dosarul de executare, nicio ofertă de cumpărare,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 20 iulie 2015 la ora 15,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

 

 

 

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, reprezentat de locuință din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafață de 221 mp înscrisă în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535-C1, precum și a cotei de 23/45 din bunul imobil reprezentat de terenul intravilan situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, înscris în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535, proprietate a debitorului VIRGIL MOCANU.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este în cuantum de 864.903 lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 864.903 lei și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 20 iulie 2015, la ora 15,00 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 345.962 lei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 864.903 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 20 iulie 2015 la ora 15,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman sub nr.17891, din data de 26 mai 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 20 iulie 2015 la ora 15,00  inclusiv :    

  1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
  2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 20 iulie 2015, ora 15,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 20 iulie 2015, în dosarul de executare nr.689/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 9 (nouă) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 17891, din data de 26 mai 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Roșiori de Vede, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Roșiori de Vede. Un exemplar va fi comunicat lui Mocanu Madalina Harita, un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Roșiori de Vede precum și un exemplar va fi comunicat DIRECȚIEI GENERALE A FINANȚELOR PUBLICE TELEORMAN-ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE ROȘIORI DE VEDE, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul lui, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 26 iunie 2015.

 

                                                                                                                                         Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache