PUBLICATIE DE VÂNZARE D.X.538/2002-BEJ MIHAI DIMA

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 538 / 2002

 

 

 

Văzând dispoziţiile art. 504 C.proc.civ.

Noi, Mihai Dima, în calitate de executor judecătoresc, având în vedere titlul executoriu – Sentinţa Civilă nr. 736/28.06.2001 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, definitivă, irevocabilă şi învestită cu formulă executorie, prin care obligă debitoarea TUDOR ŞTEFANIA, domiciliată în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, să plătească creditorilor CÂRSTOIU ION şi CÎRSTOIU IOAN EMANUEL, domiciliaţi în Bucureşti, str. Sf. Elefterie nr. 11, et. 3, ap. 8, sector 5, suma de 90.000 dolari SUA în echivalent în lei la data achitării integrale a împrumutului şi suma de 76.400.000 lei cheltuieli de judecată.

Creditorii CÂRSTOIU ION şi CÎRSTOIU IOAN EMANUEL au solicitat executarea silită împotriva debitoarei TUDOR ŞTEFANIA, prin urmărirea bunului imobil situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, compus din teren în suprafaţă de 570 m.p. şi construcţiile edificate pe acesta, în vederea recuperării sumelor mai sus menţionate, executarea silită fiind încuviinţată prin Încheierea din 04.10.2002 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. După încuviinţarea executării silite s-au efectuat formalităţile premergătoare vânzării şi s-au fixat termene de vânzare a imobilului compus din teren în suprafaţă de 570 m.p. şi construcţie formată din subsol, parter, cu etaj şi mansardă, cu o suprafaţă totală construită la sol, inclusiv saună de 211,30 m.p. şi o suprafaţă desfăşurată de 806,80 m.p., imobil situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, proprietatea debitoarei şi a soţului acesteia, Tudor Mihai, licitaţiile fiind amânate până la soluţionarea litigiului dintre părţi privind partajarea imobilului supus executării silite, la solicitarea creditorului Cârstoiu Ion.

Prin Decizia Civilă nr. 1565R/13.08.2009 a Tribunalului Bucureşti Secţia a IV-a Civilă s-a dispus îndreptarea actelor de executare efectuate în dosarul nr. 538/2002 al BEJ Mihai Dima, în sensul că executarea silită urmează să se realizeze până la concurenţa sumei de 85.494,78 dolari SUA, în echivalent la data plăţii reprezentând împrumut, plus 7.640 lei cheltuieli de judecată.

La data de 15.07.2011, creditorii au depus la dosar Sentinţa Civilă nr. 12267/09.10.2008 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, definitivă, irevocabilă şi învestită cu formulă executorie, prin care s-a dispus „ieşirea din indiviziune a pârâţilor cu privire la imobilul situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, compus din construcţie formată din demisol, parter, etaj 1, mansardă şi anexă şi teren în suprafaţă de 570 m.p. Atribuie pârâtei Tudor Ştefania lotul I format din parter, demisol, anexă şi ½ teren în valoare 1.819.340 lei. Obligă pârâţii la plata către reclamanţi a sumei de 6.240,60 lei cheltuieli de judecată”. Creditorii au solicitat continuarea executării silite împotriva debitoarei TUDOR ŞTEFANIA, prin urmărirea lotului nr. 1, în vederea recuperării creanţei, cheltuielilor de judecată actualizate, plus cheltuielile de executare. La data de 30.09.2011 s-a efectuată adresă către expertul tehnic Visarion Mihail Valeriu, în vederea stabilirii valorii de piaţă a imobilului situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, format din lotul 1.

Precizăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesului– verbal de situaţie la data de 22.10.2002, ora 13.20; s-a întocmit şi s-a înscris somaţia în Cartea Funciară a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti nr. 3950, cu Încheierea nr. 232 din 25.10.2002, comunicată debitoarei la data de 06.11.2002; s-a întocmit Raportul de Expertiză Tehnică de către expert tehnic judiciar Visarion Mihail Valeriu.

Prin procesul-verbal din 22.11.2013, ora 11.30 s-a dispus la solicitarea creditorilor efectuarea unui supliment la raportul de expertiză. La data de 02.12.2013 s-a depus la dosar raportul de expertiză,ce a fost comunicat părților.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 07.10.2016, ora 11.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitoarei TUDOR ŞTEFANIA şi anume:

– imobilul situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, format din lotul 1, respectiv parter, demisol şi anexă + ½ din terenul în suprafaţă de 570 m.p.

Licitaţia începe de la suma de 691.687,50 lei, ca urmare a reducerii cu 25%, conform dispozițiilor art.509 alin.5 C.proc. civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10 % din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 12.08.2016.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 8 exemplare spre cele legale.

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR.99/2015-BEJ MIHAI DIMA

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE NR.99/2015

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr.99/2015, prin care se înaintează spre executare Sentința Civilă nr. 393 din 21.07.2015, a Judecătoriei Zimnicea- Jud.Teleorman, Secția Mixtă Fond, definitivă,  pronunțată în dosarul nr. 1119/339/2015, prin care somează pe debitoarea debitoarei S.C. INTERZOOTEHNICA COM  S.R.L., cu sediul în localitatea Zimnicea, oraș Zimnicea, str. Câmpului nr. 1, cam.2, parter, jud. Teleorman, să plătească creditoarei S.C. I.S.P.C.A.I.A. S.A., cu sediul în București, b-dul Expoziției, nr. 1, sector 1, suma de 21.989,16 lei, reprezentând c/v prestări servicii, penalități de întârziere și cheltuieli de judecată.

Creditoarea S.C. I.S.P.C.A.I.A. S.A., prin av.Cășăriu Mihai a solicitat executarea silită împotriva debitoarei, S.C. INTERZOOTEHNICA COM  S.R.L.,  în vederea realizării sumei de 21.989,16 lei, plus cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din 08.09.2015 emisă de BEJ Mihai Dima, s-a dispus înregistrarea cererii formulată de creditoare, prin avocat, formându-se dosarul de executare nr. 99/2015, din 08.09.2015 și încuviințarea executării silite a creanței prevăzută în titlul executoriu.

La data de 18.09.2015 s-a emis adresă de poprire pentru suma de 25.339,52 lei, în urma căreia s-a consemnat la dispoziția noastră suma de 33,05 lei.

La data de 04.11.2015 s-a primit la dosarul de executare extrasul informativ de carte funciară emis de OCPI Teleorman-BCPI Zimnicea, privind C.F. nr.20028, prin care debitoarea figurează ca proprietar al imobilului-teren în suprafață de 23.513 m.p., intravilan, categorie folosință curți-construcții, situat pe teritoriul com.Fântânele, tarlaua nr.52, parcela nr.3, jud.Teleorman.

               Prin Încheierea din 04.11.2015 a BEJ Mihai Dima, efectuată în dosarul de executare nr. 99/2015 s-au stabilit cheltuieli de executare în sumă totală de 3.648,60 lei.

La data de 04.11.2015 s-a întocmit somaţie imobiliară ce a fost notată la Cartea Funciară cu Încheierea nr.9992/05.11.2015 şi comunicată debitoarei la 18.01.2016, procedura îndeplinindu-se prin predarea către Buzică Cristina, aplicîndu-se ştampila debitoarei.

La data de 06.06.2016, ora 18:12 s-a întocmit procesul-verbal de situaţie, comunicat debitoarei la 13.06.2016, iar la data de 28.06.2016, cu adresa nr.176/27.06.2016, creditoarea solicită numirea unui evaluator autorizat care să stabiliească valoarea imobilului proprietatea debitoarei. La data de 11.07.2016 s-a primit prin fax adresa creditoarei prin care solicită numirea domnului Turcu Miron, număr legitimaţie 1427 1797/24.11.2015, expert tehnic judiciar autorizat, poziţia 10064 din Lista alfabetică a experţilor judiciari, emisă de Ministerul Justiţiei, care să procedeze la evaluarea imobilului prorprietatea debitoarei. Prin ]ncheierea din 11.07.2016 a fost desemnat ing.Turcu Miron, în calitate de exepert tehnic, în vederea stabilirii valorii de circulaţie a imobilului supus executării silite, încheiere comunicată părţilor şi expertului.La data de 08.08.2016 s-a depus la dosarul de executare Raportul de Expertiză Tehnică, comunicat părţilor.

Prin Încheierea din 10.08.2016 s-a stabilit primul termen de vânzare la data de 20.09.2016, ora 10.00.

               Prin prezenta aducem la cunoştiinţă generală că în ziua de 20.09.2016, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitoarei S.C. INTERZOOTEHNICA COM  S.R.L. şi anume:

         – imobilul teren în suprafață de 23.513 m.p., intravilan, categorie folosință curți-construcții, situat pe teritoriul com.Fântânele, tarlaua nr.52, parcela nr.3, jud.Teleorman, avînd C.F. nr. 20028 și nr.cadastral 20028, precum și dreptul de servitute de trecere, pe suprafața de 2.004,00 m.p., parte din suprafața totală de 363.133,00 m.p. înscrisă în C.F. nr.20030 UAT Fântânele

               Licitaţia începe de la suma de 114.010 lei, cu TVA inclus, stabilită prin raportul de expertiză întocmit în cauză de ing.Turcu Miron.

               Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate să depună la dispoziţia executorului judecătoresc o garanţie reprezentînd 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru termenul respectiv, la unitatea de credit-LIBRA INTERNET BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101, iar dovada consemnării va fi ataşată oferetei de cumpărare ce va cuprinde preţul oferit şi condiţiile de plată. Termenul limită pentru depunerea ofertei de cumpărare însoţite de dovada consemnării este ziua premergătoare licitaţiei, cu excepţia ofertelor de cumpărare cel puţin egale cu preţul de începere a licitaţiei, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitaţiei.

Prin prezenta somăm pe toţi care pretind vreun drept asupra imobilului de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să îl anunţe pe executorul judecătoresc înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 10.08.2016.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 7 exemplare spre cele legale.

 

 

 

 

         EXECUTOR JUDECĂTORESC

Publicaţie de Vânzare 136/2012-BEJ Mihai Dima

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE NR.136/2012

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 136/2012, prin care se înaintează spre executare Sentința Penală nr. 698/11.10.2011 a Judecătoriei Sector 2 București – Secția Penală, definitivă și învestită cu formulă executorie, prin care obligă debitoarea URZICĂ ECATERINA, cu domiciliul în București, Calea Rahovei nr. 322, bl. 67, sc. 4, ap. 128, sector 5, să plătească creditoarei ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOCUL P 10, cu sediul în București, str. Oborul Nou nr. 13, sector 2, sumele de: 74.920,78 lei reprezentând despăgubiri civile și 2.500 lei cheltuieli de judecată.

Creditoarea ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOCUL P 10, prin avocat Predonu Ion, a solicitat executarea silită împotriva debitoarei URZICĂ ECATERINA, prin urmărirea bunului imobil situat în București, Calea Rahovei nr. 322, bl. 67, sc. 4, ap. 128, sector 5 și în vederea recuperării sumelor mai sus menționate, plus actualizarea cu rata inflatiei și cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din 12.06.2012 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti – Secția a II-a Civilă, pronunţată în dosarul nr. 11839/302/2012, a fost încuviinţată executarea silită împotriva debitoarei pe raza sectorului 5 Bucureşti.

Prin procesul-verbal din 01.02.2013,ora 10.00 s-a refuzat continuarea executării silite imobiliare fiind incidente în cauză dispozițiile art.439 alin.1 C.proc.civ.

La data de 14.01.2016 creditoarea prin av. Predonu Ion solicită continuarea executării silite imobiliare, depunînd alăturat Sentința Civilă nr.7242/12.10.2015 a Judecătoriei Sector 5-Secția a-II-a Civilă, definitivă și irevocabilă, prin care atribuie debitoarei dreptul de proprietate asupra apartamentului situat în București, Calea Rahovei nr. 322, bl. 67, sc. 4, et. 7, ap. 128, sector 5, cota indiviză de 1,38% din dreptul de propeietate asupra suprafeței de folosință comună a imobilului și cota indiviză de 1,38% din dreptul de folosință a terenului aferent locuinței.

S-a solicitat încuviințarea executării silite la data de 18.01.2016, iar la 21.01.2016 Judecătoria Sector 5-Secția a-II-a Civilă, prin Încheierea pronunțată în dosarul nr.777/302/2016 a încuviințat executarea silită imobiliara privind imobilul situat în București, Calea Rahovei nr. 322, bl. 67, sc. 4, et. 7, ap. 128, sector 5, cota indiviză de 1,38% din dreptul de propeietate asupra suprafeței de folosință comună a imobilului și cota indiviză de 1,38% din dreptul de folosință a terenului aferent locuinței. La data de 18.02.2016 s-a întocmit procesul-verbal de situație, comunicat debitoarei prin poștă, iar creditoarei prin avocat. La data de 19.02.2016 s-a întocmit somația nr.136/2012, pentru suma totală de 101.535,30 lei, somație ce s-a înscris la cartea funciară cu încheierea nr.6280 din 22.02.2016 și s-a comunicat debitoarei la data de 08.03.2016, procedura îndeplinindu-se prin înmânare. La data de 24.03.2016 s-au efectuat citații către părți pentru termenul din 30.03.2016, ora 10.00, în vederea stabilirii prețului imobilului prin acord. Avînd în vedere lipsa debitoarei s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice în vederea stabilirii valorii de circulatie a imobilului acesteia, fiind numit expert în cauză ing.Turcu Miron. La data de 07.04.2016 s-a depus la dosarul de executare raportul de exepertiză întocmit în cauză. La data de 07.04.2016 crditoarea prin avocat solictă fixarea termenului de vînzare la licitație publică a imobilului debitoarei.

         Prin prezenta aducem la cunoştiinţă generală că în ziua de 09.09.2016, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitoarei URZICĂ ECATERINA şi anume:

         -imobilul situat în București, Calea Rahovei nr. 322, bl. 67, sc. 4, et.7, ap. 128, sector 5, compus din patru camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 79,95 m.p., precum și cota indiviză de 1,38% din suprafața de folosință comună a imobilului și teren aferent construcției în folosință pe durata exeistenței acesteia în suprafață de 7,89 m.p., respectiv cota indiviză de 1,38% din teren.              

         Licitaţia începe de la suma de 184.648,50 lei, ca urmare a reducerii cu 25%, potrivit dispoziţiilor art.509 alin.5 C.proc.civ.

         Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se aduce la cunoştiinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştiinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 25.07.2016.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 6 exemplare spre cele legale.

 

 

 

         EXECUTOR JUDECĂTORESC