BEJ MIHAI DIMA – D.X. 19/2008

PUBLICAŢIE  DE VÂNZARE NR. 19 / 2008

 

 

Văzând dispoziţiile art. 504 C.proc.civ.

Noi, Mihai Dima, în calitate de executor judecătoresc, având în vedere titlurile executorii, Sentinţa Civilă nr.1195/24.02.2005 şi Sentinţa Civilă nr. 5666/17.09.2007 ale Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, definitive , irevocabile şi învestite cu formulă executorie, precum și Sentinţa Civilă nr.423/21.01.2009 a Judecătoriei Sector 6 – secţia civilă, Sentinţa Civilă nr.4713/17.07.2008 a Judecătoriei Sector 6 – secţia civilă, Sentinţa Civilă nr.6329/18.08.2009 a Judecătoriei Sector 6 – secţia civilă şi Sentinţa Civilă nr.4898/16.06.2009 a Judecătoriei Sector 6 – secţia civilă, definitive, irevocabile şi învestite cu formulă executorie, Sentința Civilă nr. 7268 din 14.10.2009 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă, irevocabilă și învestită cu formulă executorie, Sentința Civilă nr. 535 din 22.01.2010 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă, irevocabilă și învestită cu formilă executorie, Sentința Civilă nr. 5347 din 30.06.2010 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă, irevocabilă și învestită cu formulă executorie, Sentința Civilă nr. 9094 din 23.11.2011 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă și irevocabilă, Sentința Civilă nr. 7808 din 26.09.2012 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă, irevocabilă și învestită cu formulă executorie, Sentința Civilă nr. 6404 din 21.06.2013 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă și irevocabilă, Sentința Civilă nr. 2802 din 09.04.2014 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă și irevocabilă, Sentința Civila nr. 5468 din 18.06.2012 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă și irevocabilă, Decizia Civilă nr. 475A din 29.04.2013 a T.B.-secția a V-a civilă, definitivă și irevocabilă și Decizia Civilă nr. 1114R din 20.06.2014,  a Curții de Apel București-secția a IV-a civilă, irevocabilă, prin care obligă pe debitorul LAURENŢIU AUREL VALENTIN, domiciliat în Bucureşti, str. Băbeşti nr. 3, bl. 57, sc. D, ap. 34, sector 6, să plătească creditoarei ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR BLOC 57, cu sediul în Bucureşti, str. Băbeşti nr. 3, bl. 57, sector 6, suma de 70.961,85 lei reprezentând  cote de întreţinere restante şi cheltuieli de judecată.

Creditoarea ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 57, prin administrator NICULESCU IULIAN, în baza Procurii Judiciare autentificată sub nr. 183/06.02.2013, a solicitat executarea silită imobiliară împotriva debitorului LAURENȚIU AUREL VALENTIN, în vederea recuperării sumei de 70.961,85 lei, plus cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din 29.09.2014 emisă de Judecătoria Sector 6 în dosarul nr. 14314/303/2014, a încuviințat executarea silită imobiliară.

Prin procesul-verbal din 07 Noiembrie 2014, ora 15.00, s-a procedat la calculul inflației cu indicele prețurilor de consum pentru fiecare hotărâre în parte, precum și la calculul cheltuielilor de executare, în cuantum de 21.567,10 lei.

Precizăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesului– verbal de situaţie la data de 07.11.2014, ora 11.00; s-a întocmit şi s-a înscris somaţia la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 6 Bucureşti, cu Încheierea nr. 204/11.11.2014, comunicată debitorului la data de 10.11.2014; s-a întocmit Raportul de Expertiză Tehnică de către expert tehnic judiciar TURCU MIRON.

Prin procesul-verbal de licitație publică din 27.02.2015, ora. 10.00, urmare parcurgerii procedurii de vânzare, s-a redus prețul inițial cu 25%.

Prin prezenta, aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 03 aprilie 2015, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului situat în Bucureşti, str. Băbeşti nr. 3, bl. 57, sc. D, et. 1, ap. 34, sector 6, compus din 4 camere şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de 78,83 m.p., din care suprafaţa locuibilă de 52,19 m.p., cu teren în folosinţă pe durata construcţiei.

Licitaţia începe de la suma de 185.490,75 lei, ca urmare a reducerii cu 25%, potrivit disp. art. 509 alin. 5 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la dispoziția BEJ Mihai Dima, 10% garanție, din prețul de începere a licitației, în contul IBAN nr.RO60 BREL 0002 0005 4084 0101, deschis la Libra Internet Bank-Sucursala Nerva Traian.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 27.02.2015.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 7 exemplare spre cele legale.

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

licitatie ds. nr. 556/2010 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 30 martie 2015, ora 18:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 556/2010-B.E.J. Bogdan Dumitrache

Nr. 556/2010/12.02.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 12 februarie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de Sentinţa Comercială nr. 5614 din 12.11.2009, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Comercială, în dosarul nr. 7132/3/2005, în favoarea creditoarei S.C. M ASSOCIATES LOGISTIC & TRADING S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 90, et. 1, ap. 107, sector 5 şi în sarcina debitorului CORENDEA MARIUS NICOLAE, cu domiciliul în Bucureşti, strada Dimitrie Bolintineanu, nr.5, scara B, etaj 1, apartament 29, sector 3,

având în vedere sentința civilă nr. 4721 pronunțată în data de 01 iunie 2009 în dosarul nr. 14131/302/2006, conform căreia debitorul CORENDEA MARIUS NICOLAE, detine dreptul de proprietate asupra bunului imobil situat în Bucureşti, strada Motoc, nr. 5, bloc P21A 1, scara 1, etaj 5, apartament 21, sector 5

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil în suprafață de 72,25 mp situat în Bucureşti, strada Motoc, nr. 5, bloc P21A 1, scara 1, etaj 5, apartament 21, sector 5, înscris în Cartea Funciară nr. 225443-C1-U5, având nr. cadastral 225443-C1-U5, si pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.556/2010/23.07.2014 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., la preţul de 287.000 lei, conform  Raportului de evaluare întocmit de Expert tehnic judiciar Casapu Georgeta,

având în vedere încheierea pronunţată în data de 10 decembrie 2004 de Judecătoria Sectorului 5 în dosarul nr. 14444/2004, rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr. 323/28.02.2005 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 457/2005, în urma căreia s-a dispus înfiinţarea sechestrului asigurător asupra bunului imobil situat în Bucureşti, strada Motoc, nr. 5, bloc P21A 1, scara 1, etaj 5, apartament 21, sector 5 – Bucureşti în favoarea creditoarei S.C. M ASSOCIATES LOGISTIC & TRADING S.R.L.,

având în vedere încheierea nr. 4017/15.12.2004, pronunţată de Judecătoria Sector 5 – Biroul de Carte Funciară prin care s-a dispus înscrierea sechestrului asigurător în cartea funciară,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.556/2010-B.E.J. Bogdan Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 30 martie 2015, la ora 18,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro) :

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil în suprafață de 72,25 mp situat în Bucureşti, strada Motoc, nr. 5, bloc P21A 1, scara 1, etaj 5, apartament 21, sector 5, înscris în Cartea Funciară nr. 225443-C1-U5, având nr. cadastral 225443-C1-U5.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 287.000 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 30 martie 2015, ora 18,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

 

 

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie, şi anume 287.000 lei.

În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 30 martie 2015, ora 18,00, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 30 martie 2015, ora 18,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 30 martie 2015 în dosarul de executare nr.556/2010-B.E.J. Bogdan Dumitrache.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 30 martie 2015, ora 18,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de evaluare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (șapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 5 București, la locul imobilului urmărit, la sediul Primăriei Sector 5, la sediul Administrației Fondului Imobiliar, precum și lui Corendea Vasilica. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acesteia, iar cel de-al șaptelea exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 12 februarie 2015.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 

 

 

licitatie ds. nr. 1674/2013- B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 03 martie 2015, ora 15:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1674/2013 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1674/2013/11.02.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 11 februarie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 5151, pronunţată la data de 26 iunie 2013, în dosarul nr. 3783/1748/2013, astfel cum a fost îndreptată prin încheierea pronunțată la data de 26.11.2014, în dosar nr. 3783/1748/2013 în favoarea creditoarei S.C. PARTY MEDIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Nicolae Bălcescu, nr. 36, scara 1, apartament 4, sector 1, şi în sarcina debitorului IOAN RĂDULESCU, cu domiciliul în sat Copăceni, comuna Copăceni, strada Principală, nr. 22, judeţul Ilfov, CNP 1640707400284,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Copăceni, judeţul Ilfov, reprezentând teren arabil în suprafaţă de 1.270 mp, sola 102, parcela 297/4/4, înscris în Cartea  Funciară nr. 51036, având nr. cadastral 2907, proprietate a debitorului IOAN RĂDULESCU,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 02.12.2013 în cameră de consiliu, de Judecătoria Cornetu, în dosarul nr. 7279/1748/2013,

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 09 ianuarie 2015, sub nr.1674/2013/09.01.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 62.738 de lei, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 06 ianuarie 2015,  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată (compusă din suma de 33.500 lei cu titlu de debit principal, precum şi suma de 8.844 lei cu titlu de penalități de întârziere, la care se adaugă actualizarea debitului cu rata inflației până în momentul plății efective precum și cheluielile de executare silită) în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.1674/2013-B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr. 1674/2013/10.02.2015 - B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 10 februarie 2015, ora 15.45, nu s-a făcut dovada publicării într-un ziar de circulație națională a publicaţiei de vânzare, potrivit dispozițiilor art.844 alin.1 C.proc.civ. licitaţia publică nu se mai poate desfăşura,

având în vedere faptul că acest aspect impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 03 martie 2015, la ora 15.00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Copăceni, judeţul Ilfov,  reprezentând teren arabil în suprafaţă de 1.270 mp, sola 102, parcela 297/4/4, înscris în Cartea  Funciară nr. 51036, având nr. cadastral 2907, proprietate a debitorului IOAN RĂDULESCU.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 62.738 de lei.  

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 03 martie 2015, la ora 15.00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

 

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, nr.51036, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ. 

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 03 martie 2015, la ora 15.00   inclusiv :    

  1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
  2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 03 martie 2015, la ora 15.00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 03 martie 2015, în dosarul de executare nr.1674/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 9 (nouă) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr.51036, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Cornetu, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Copăceni. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Copăceni, judet Ilfov. Debitorul va fi, la rândul lui, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 11 februarie 2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 737/2012 – BEJA Dumitrache si Dumitrache, 16 martie 2015, ora 18:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 737/2012-B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 737/2012/03.02.2015

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ – AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 03 februarie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de împrumut civil cu ipotecă autentificat sub nr. 2682 din 12 octombrie 2009 de BNP Ileana Camelia Beznoiu, în favoarea creditoarei VLAICU VIOLETA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Th.D. Speranţia, nr.100, bloc S27, scara 1, apartament 14, sector 3, în sarcina debitorilor DRĂGHICI COSTEL, cu domiciliul în Bucureşti, strada Braţului, nr.27, sector 2 şi DRĂGHICI AURELIA CĂTĂLINA, cu domiciliul în comuna Sălcioara, sat Movila, nr. 74, judeţ Dâmboviţa,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra imobilului situat în comuna Sălcioara, sat Movila, tarlaua 3, parcelele 38 şi 39, judeţul Dâmboviţa, înscris in Cartea funciara nr.70292, compus din teren intravilan în suprafață de 4607 mp din măsurători – și 5.000 mp din acte, având nr. cadastral 1403, construcție reprezentată de locuință cu 3 camere, 2 holuri, baie și bucătorie, având nr. cadastral 1403-C1, construcție reprezentată de locuință P+1, având la parter sufragerie, bucătărie, baie, hol, iar la etaj 2 dormitoare, baie, cameră centrală și hol, având nr. cadastral 1403-C2, precum și construcție anexă reprezentată de magazie, având nr. cadastral 1403-C3 şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară din data de 18 septembrie 2012 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.737/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.737/2012/28.01.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 28 ianuarie 2015, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditoarea solicită continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 16 martie 2015, la ora 18,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, email office@bej-bogdandumitrache.ro):

- Vânzarea silită la licitaţie publică a imobilului situat în comuna Sălcioara, sat Movila, tarlaua 3, parcelele 38 şi 39, judeţul Dâmboviţa, înscris in Cartea funciara nr.70292, compus din teren intravilan în suprafață de 4607 mp din măsurători – și 5.000 mp din acte, având nr. cadastral 1403, construcție reprezentată de locuință cu 3 camere, 2 holuri, baie și bucătorie, având nr. cadastral 1403-C1, construcție reprezentată de locuință P+1, având la parter sufragerie, bucătărie, baie, hol, iar la etaj 2 dormitoare, baie, cameră centrală și hol, având nr. cadastral 1403-C2, precum și construcție anexă reprezentată de magazie, având nr. cadastral 1403-C3.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen este de 209.347,50 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 209.347,50 de lei, la acelaşi termen de licitaţie – 16

 

 

martie 2015, la ora 18,00–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 209.347,50 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 16 martie 2015, la ora 18,00 întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare de executorul judecătoresc.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 16 martie 2015, la ora 18,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 16 martie 2015, la ora 18,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 16 martie 2015, în dosarul de executare nr.737/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus menționat rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmbovița-Biroul de Cadastru și Publicație Imobiliara Târgoviște nr.105182, din data de 23 decembrie 2014, ce face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 16 martie 2015, la ora 18,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate, iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilului de către debitori, fie, în caz de împotrivire din partea acestora din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunului imobil, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Răcari, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Movila. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţaţi despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliu, iar un exemplar original va fi depus la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 03 februarie 2015.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1201/2014 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 25 februarie 2015, ora 13:30

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1201/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1201/2014/29.01.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 29 ianuarie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de Credit nr. VER.DS.000213 din data de 09.09.2011 şi de Contractul de Ipoteca nr. VER.DS.000213/09.09.2011 autentificat sub nr. 1705 din 09 septembrie 2011 de BNP „JUSTUS” – Angheni Alexandru – Mihnea, în favoarea creditoarei S.C. VERIDA CREDIT IFN S.A. cu sediul în Bucureşti, strada Nicolae Creţulescu nr. 8, sector 1, şi în sarcina debitoilor DRAGU MĂDĂLINA-SIMONA, cu domiciliul  în  Bucureşti, Soseaua Pantelimon nr. 291, bloc  9, scara C, ap. 88, etaj 2, sector 2 şi CIREAŞĂ CĂLINA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Doamna Ghica nr. 6, bloc 3, scara E, ap. 207, etaj 11, sector 2

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Sat Ciofliceni, strada Ştefan cel Mare nr. 13 E, comuna Snagov, judeţul Ilfov, ce se compune din teren în suprafaţă de 392 mp – masurată (suprafata din acte de 393 mp.) având număr cadastral 101037 și construcţia având număr cadastral 101037 –C1, înscris în cartea funciară numărul 101037 a localităţii Snagov, potrivit descrierii din Cartea Funciară, proprietate a debitoarei CIREAŞĂ CĂLINA,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea, pronunţată, în data de 21 august 2014, pronunţată de Judecătoria Buftea, în dosar nr. 7492/94/2014,

având în vedere că preţul bunului imobil supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 26 ianuarie 2015, sub nr.1201/2014/26.01.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru bunurile imobile urmărite, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul 156.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 700.159 de lei, potrivit cursului de referinţă anunţat de BNR pentru data de 09.01.2015, 1 Euro = 4,4882 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (09 ianuarie 2015),  

având în vedere că, până în prezent, debitorii, deși somati de executorul judecătoresc, nu au plătit suma datorată în cuantum de 94.493,25 de USD, în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.1201/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere faptul că acest aspect impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 25 februarie 2015 la ora 13,30 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Sat Ciofliceni, strada Ştefan cel Mare nr. 13 E, comuna Snagov, judeţul Ilfov, ce se compune din teren în suprafaţă de 392 mp – masurată (suprafata din acte de 393 mp.) având număr cadastral 101037 și construcţia având număr cadastral 101037 –C1, înscris în cartea funciară numărul 101037 a localităţii Snagov, potrivit descrierii din Cartea Funciară, proprietate a debitoarei CIREAŞĂ CĂLINA.

Preţul bunului imobil urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 156.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 700.159 de lei, potrivit cursului de referinţă anunţat de BNR pentru data de 09.01.2015, 1 Euro = 4,4882 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (09 ianuarie 2015).  

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 25 februarie 2015 la ora 13,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea nr.199692, din data de 15 octombrie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 25 februarie 2015 la ora 13,30 inclusiv :    

  1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
  2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 25 februarie 2015, ora 13,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 25 februarie 2015, în dosarul de executare nr.1201/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea nr. 199692, din data de 15 octombrie 2014, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Snagov. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţati despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul acestora, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 29 ianuarie 2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 577/2014 BEJA Dumitrache si Dumitrache, 25 februarie 2015, ora 12:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 577/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 577/2014/28.01.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 28 ianuarie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contract de Ipotecă imobiliară nr.1022 din 18 iunie 2013 rectificat prin Încheierea nr.10 din 19 iunie 2013, în favoarea creditorului LUNGU RADU, cu domiciliul în Bucureşti, Calea Vitan, nr.221, bloc 9, scara 2, etaj 2, apartament 74, sector 3, şi în sarcina debitoarei STĂNICĂ MARILENA, cu domiciliul în Bucureşti, Aleea Stogu, nr.7, bloc 8, scara 2, etaj 2, apartament 29, sector 5

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în București, strada Imașului, nr.40A, sector 5, compus din teren în suprafață de 175 mp, înscris în Cartea funciara nr.206531, având nr. cadastral 206531 potrivit descrierii din Cartea Funciară precum și construcția edificată pe acesta, fiind neintabulată, ce se compune din locuință P+2, suprafață construită de 72,90 mp, potrivit descrierii din Raportul de expertiză întocmit de dna. Andritoiu Gabriela, proprietate a debitoarei STĂNICĂ MARILENA,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea, pronunţată, în data de 20 mai 2014, pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 București, în dosar nr. 12143/302/2014,

având în vedere că preţul bunului imobil supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 27 ianuarie 2015, sub nr.577/2014/27.01.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru bunurile imobile urmărite, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 91.300 Euro (echivalentul în euro al sumei de 405.435 lei, la cursul de referinţă afişat de BNR la data de 20.11.2014, 1 Euro=4,4407 lei), determinat în raport cu data efectuării raportului (20 noiembrie 2014),  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cuantum de 50.000 Euro, în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.577/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere faptul că acest aspect impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 25 februarie 2015 la ora 12.00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în București, strada Imașului, nr.40A, sector 5, compus din teren în suprafață de 175 mp, înscris în Cartea funciara nr.206531, având nr. cadastral 206531 potrivit descrierii din Cartea Funciară precum și construcția edificată pe acesta, fiind neintabulată, ce se compune din locuință P+2, suprafață construită de 72,90 mp, potrivit descrierii din Raportul de expertiză întocmit de dna. Andritoiu Gabriela, proprietate a debitoarei STĂNICĂ MARILENA.

Preţul bunurilor imobile urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 91.300 Euro (echivalentul în euro al sumei de 405.435 lei, la cursul de referinţă afişat de BNR la data de 20.11.2014, 1 Euro=4,4407 lei).  

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 25 februarie 2015 la ora 12.00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

 

 

 

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 5 nr.17782, din data de 16 septembrie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 25 februarie 2015 la ora 12.00 inclusiv :    

  1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
  2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 25 februarie 2015, ora 12.00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 25 februarie 2015, în dosarul de executare nr.577/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (șapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 17782, din data de 16 septembrie 2014, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 5, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 5. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul ei, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acesteia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 28 ianuarie 2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 820/2011- B.E.J. Bogdan Dumitrache, 02 martie 2015, ora 18:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 820/2011-B.E.J. Bogdan Dumitrache

Nr. 820/2011/21.01.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 21 ianuarie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de Convenţia de linie de credit nr. 1053 din 25 noiembrie 2005 şi Contractul de Garanţie Imobiliară autentificat sub nr. 3178 în data de 25 noiembrie 2005 de către notar public Raluca Herbay, în favoarea creditoarei Veneto Banca Scpa Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti, (fosta Banca Italo Romena SpA Italia Volpago del Montelo Sucursala Bucuresti), cu sediul în Bucureşti, strada Gara Herăstrău, nr. 2 – 4, sector 2 şi în sarcina debitoarei MATEI VIRGINIA, cu domiciliul în Bucuresti, strada Ritmului, nr.2, bloc 439, scara A, etaj 2, apartament 4, sector 2.

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Sat Siliştea Snagovului, Comuna Gruiu, tarlaua 1/II, parcela 10/II/30, judeţul Ilfov, teren extravilan având categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 7.000 mp, având nr. cadastral 1827, intabulat în Cartea Funciară nr. 1101 a comunei Gruiu, judeţul Ilfov, si pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.76/2009/14.04.2009 de către executor judecătoresc Ichim Viorel,

având în vedere că, până în prezent, debitoarea nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.820/2011-B.E.J. Bogdan Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr. 820/2011/07.01.2015- B.E.J. Bogdan Dumitrache, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 07 ianuarie 2015, nu s-a înscris niciun licitator,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 02 martie 2015, la ora 18,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Sat Siliştea Snagovului, Comuna Gruiu, tarlaua 1/II, parcela 10/II/30, judeţul Ilfov, teren extravilan având categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 7.000 mp, având nr. cadastral 1827, intabulat în Cartea Funciară nr. 1101 a comunei Gruiu, judeţul Ilfov.

Preţul de începere al licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen (acest din urmă preţ a fost egal cu valoarea stabilită – 21.748,25 de euro- potrivit Procesului Verbal de stabilire a preţului nr.820/2011/03.03.2014-B.E.J. Bogdan Dumitrache), este de 16.311,18 de Euro. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 16.311,18 de euro, la acelaşi termen de licitaţie – 02 martie 2015, la ora 18,00 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 16.311,18 de euro.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 02 martie 2015, la ora 18,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare de executorul judecătoresc.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 02 martie 2015, la ora 18,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 02 martie 2015, la ora 18,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 02 martie 2015, în dosarul de executare nr. 820/2011-B.E.J. Bogdan Dumitrache.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus descris rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov sub nr. 233840 din data de 27 noiembrie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 02 martie 2015, la ora 18,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (sase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Gruiu. Debitoarea va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul său. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare poate fi vizualizată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

La prezenta publicaţie de vânzare se anexează extrasul de carte funciară nr. 233840 din data de 27 noiembrie 2014, conţinând 2(doua) pagini, fiind parte integrantă din prezenta publicaţie.

            Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 21 ianuarie 2015.

 

 

                                             Executor judecătoresc

                                                 Bogdan Dumitrache

BEJ MIHAI DIMA- licitație publică D.X.161/2013

 

PUBLICATIE DE VANZARE 161/2013

 

 

 

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 161/2013,  prin care se înaintează spre executare Sentința Civilă nr. 8147/15.11.2011 a Judecătoriei Sector 4 – Secția Civilă, definitivă și irevocabilă, prin care obligă pe debitorul DANU PETRU, domiciliat în București, str. Aleea Livezilor, nr. 43, bl. 36, sc. 2,ap. 109, sector 5, să plătească creditoarei STAN LILIANA , domiciliată în com. Călugăreni, sat Brăniștari, Șos. Călugăreni – Comana nr. 445, jud. Giurgiu, suma de 84.256,91 lei, reprezentând c/v cotei-părți cuvenită acesteia din dreptul de proprietate asupra imobilului bun succesoral.

Creditoarea STAN LILIANA, prin mandatar STAN DUMITRU, în baza Procurii Judiciare autentificată sub nr. 183/06.02.2013, de către Notarul Public Pop Tania Monica, a solicitat executarea silită împotriva debitorului DANU PETRE, în vederea recuperării sumei de 84.256,91 lei, plus cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din 27.11.2013 emisă de BEJ Mihai Dima, s-a dispus înregistrarea cererii formulată de creditoare, prin mandatar și deschiderea dosarului de executare nr. 161/2013, din 27.11.2013.

Având în vedere decesul debitorului s-a transmis Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti cererea de încuviințare a executării silite asupra imobilului debitorului-defunct care, prin Încheierea din 06.05.2014, pronunțată în dosarul nr. 9101/302/2014, a încuviințat executarea silită a creanței de 84.256,91 lei plus cheltuielile de executare, în baza Sentinței Civile nr. 8147/15.11.2011 a Judecătoriei Sector 4 – Secția Civilă, definitivă și irevocabilă și a autorizat creditoarea să treacă la executarea silită a obligației cuprinsă în titlul executoriu, învestind cu formulă executorie titlul executoriu mai sus menționat șI numind în calitate de curator special pein tragere la sorțI din lista întocmită de Baroul București, pe avocata Mogoș Alina Ștefania.

Prin Încheierea din 03.09.2014, conform dispoziţiilor art. 669 alin. 3, C.proc.civ., s-a procedat la calculul cheltuielilor de executare, în cuantum de 8.000,56 lei, cheltuieli ce vor fi calculate în continuare pînă la achitarea debitului.

La data de 03.09.2014, s-a întocmit Somație imobiliară, ce a fost înscrisă în Cartea  Funciară cu Încheierea nr. 26949 din 05.09.2014 și comunicată curatorului special la data de 01.10.2014, ora 13.20.

La data de 04.11.2014, mandatarul creditoarei solicită continuarea urmăririi imobiliare și desemnarea unui expert tehnic în vederea stabilirii valorii de circulație a imobilului supus executării silite.

La data de 07.11.2014, ora 10.40, s-a întocmit procesul verbal de situație.

Prin Încheierea din 10.11.2014, a BEJ MIHAI DIMA, a fost desemnat pentru stabilirea valorii de circulație a imobilului supus executării silite expert-tehnic Turcu Miron. La data de 03.12.2014, s-a depus la dosarul de executare raportul de expertiză tehnică judiciară, ce a fost predat către mandatarul creditoarei Stan Dumitru la data de 08.12.2014 și către curatorul special, avocat Mogoș Alina, la data de 03.12.2014.

Prin Încheierea din 08.12.2014 s-a stabilit prețul imobilului supus executării silite, precum și primul termen de vînzare.

La primul termen de licitație din 16.01.2015, ora 11.00, a fost prezent mandatarul creditoarei, lipsind curatorul special al debitorului defunct și neprezentîndu-se nici o persoană, iar în urma parcurgerii procedurii de vînzare nu s-a oferit prețul de început al licitației, fixîndu-se un nou termen și reducîndu-se prețul cu 25%.

Prin prezenta aducem la cunostinta generala ca in ziua de 16.02.2015, ora 11.00, va avea loc in localitatea Bucuresti, str. Mircea Voda nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vanzarea imobilului proprietatea defunctului debitor DANU PETRU, prin curatorul special, avocat Mogoș Alina, si anume:

             -imobil situat în București, Aleea Livezilor nr. 43, Bl.36, Sc.2, et. 1, ap. 109, sector 5, compus din una cameră și dependințe cu o suprafață totală de 14,66 mp, cu teren aferent de 3,98 m.p. cotă indiviză în folosință, intabulat în Cartea Funciară individuală nr. 225066-C1-U88.

            Licitatia incepe de la suma de 27.189 lei, ca urmare a reducerii cu 25% potrivit dispozițiilor art.845 alin.8 C.proc.civ.

Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitatie  sunt obligate să depună la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101, la dispoziția BEJ Mihai Dima, o garanție reprezentînd 10% din prețul de începere a licitației pentru termenul respectiv. Dovada consemnării va fi atașată ofertei de cumpărare ce va cuprinde prețul oferit și condițiile de plată. Termenul limită pentru depunerea ofertei de cumpărare însoțite de dovada consemnării este ziua premergătoare licitației, cu excepția ofertelor de cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitației.

Prin prezenta se someaza toti care pretind vreun drept asupra imobilului, de creanta, gaj, ipoteca sau altele, sa le aduca la cunostinta organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu mentiunea ca dupa acea data nu vor mai fi luate in considerare.

Prezenta publicatie de vanzare s-a afisat la locul unde are loc licitatia la data de 19.01.2015.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicatie de vanzare in 7 exemplare spre cele legale.

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

licitatie ds. nr. 1674/2013 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1674/2013 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1674/2013/13.01.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 13 ianuarie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 5151, pronunţată la data de 26 iunie 2013, în dosarul nr. 3783/1748/2013, astfel cum a fost îndreptată prin încheierea pronunțată la data de 26.11.2014, în dosar nr. 3783/1748/2013 în favoarea creditoarei S.C. PARTY MEDIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Nicolae Bălcescu, nr. 36, scara 1, apartament 4, sector 1, şi în sarcina debitorului IOAN RĂDULESCU, cu domiciliul în sat Copăceni, comuna Copăceni, strada Principală, nr. 22, judeţul Ilfov, CNP 1640707400284,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Copăceni, judeţul Ilfov, reprezentând teren arabil în suprafaţă de 1.270 mp, sola 102, parcela 297/4/4, înscris în Cartea  Funciară nr. 51036, având nr. cadastral 2907, proprietate a debitorului IOAN RĂDULESCU,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 02.12.2013 în cameră de consiliu, de Judecătoria Cornetu, în dosarul nr. 7279/1748/2013,

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 09 ianuarie 2015, sub nr.1674/2013/09.01.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 62.738 de lei, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 06 ianuarie 2015,  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată (compusă din suma de 33.500 lei cu titlu de debit principal, precum şi suma de 8.844 lei cu titlu de penalități de întârziere, la care se adaugă actualizarea debitului cu rata inflației până în momentul plății efective precum și cheluielile de executare silită) în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.1674/2013-B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere faptul că acest aspect impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 10 februarie 2015, la ora 15.30 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Copăceni, judeţul Ilfov,  reprezentând teren arabil în suprafaţă de 1.270 mp, sola 102, parcela 297/4/4, înscris în Cartea  Funciară nr. 51036, având nr. cadastral 2907, proprietate a debitorului IOAN RĂDULESCU.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 62.738 de lei.  

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 10 februarie 2015, la ora 15.30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 10 februarie 2015, la ora 15.30   inclusiv :    

 

 

 

  1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
  2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 10 februarie 2015, la ora 15.30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 10 februarie 2015, în dosarul de executare nr.1674/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (şase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi încheierea de notare a somatiei emisă de OCPI Ilfov sub nr. 212424/24.12.2013, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Cornetu, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Copăceni. Debitorul va fi, la rândul lui, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 13 ianuarie 2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

BEJ Mihai Dima-licitație publică D.X.19/2008

PUBLICAŢIE  DE VÂNZARE NR. 19 / 2008

 

 

Văzând dispoziţiile art. 504 C.proc.civ.

Noi, Mihai Dima, în calitate de executor judecătoresc, având în vedere titlurile executorii, Sentinţa Civilă nr.1195/24.02.2005 şi Sentinţa Civilă nr. 5666/17.09.2007 ale Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, definitive , irevocabile şi învestite cu formulă executorie, precum și Sentinţa Civilă nr.423/21.01.2009 a Judecătoriei Sector 6 – secţia civilă, Sentinţa Civilă nr.4713/17.07.2008 a Judecătoriei Sector 6 – secţia civilă, Sentinţa Civilă nr.6329/18.08.2009 a Judecătoriei Sector 6 – secţia civilă şi Sentinţa Civilă nr.4898/16.06.2009 a Judecătoriei Sector 6 – secţia civilă, definitive, irevocabile şi învestite cu formulă executorie, Sentința Civilă nr. 7268 din 14.10.2009 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă, irevocabilă și învestită cu formulă executorie, Sentința Civilă nr. 535 din 22.01.2010 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă, irevocabilă și învestită cu formilă executorie, Sentința Civilă nr. 5347 din 30.06.2010 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă, irevocabilă și învestită cu formulă executorie, Sentința Civilă nr. 9094 din 23.11.2011 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă și irevocabilă, Sentința Civilă nr. 7808 din 26.09.2012 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă, irevocabilă și învestită cu formulă executorie, Sentința Civilă nr. 6404 din 21.06.2013 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă și irevocabilă, Sentința Civilă nr. 2802 din 09.04.2014 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă și irevocabilă, Sentința Civila nr. 5468 din 18.06.2012 a Judecătoriei Sector 6-secția civilă, definitivă și irevocabilă, Decizia Civilă nr. 475A din 29.04.2013 a T.B.-secția a V-a civilă, definitivă și irevocabilă și Decizia Civilă nr. 1114R din 20.06.2014,  a Curții de Apel București-secția a IV-a civilă, irevocabilă, prin care obligă pe debitorul LAURENŢIU AUREL VALENTIN, domiciliat în Bucureşti, str. Băbeşti nr. 3, bl. 57, sc. D, ap. 34, sector 6, să plătească creditoarei ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR BLOC 57, cu sediul în Bucureşti, str. Băbeşti nr. 3, bl. 57, sector 6, suma de 70.961,85 lei reprezentând  cote de întreţinere restante şi cheltuieli de judecată.

Creditoarea ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 57, prin administrator NICULESCU IULIAN, în baza Procurii Judiciare autentificată sub nr. 183/06.02.2013, a solicitat executarea silită imobiliară împotriva debitorului LAURENȚIU AUREL VALENTIN, în vederea recuperării sumei de 70.961,85 lei, plus cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din 29.09.2014 emisă de Judecătoria Sector 6 în dosarul nr. 14314/303/2014, a încuviințat executarea silită imobiliară.

Prin procesul-verbal din 07 Noiembrie 2014, ora 15.00, s-a procedat la calculul inflației cu indicele prețurilor de consum pentru fiecare hotărâre în parte, precum și la calculul cheltuielilor de executare, în cuantum de 21.567,10 lei.

Precizăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesului– verbal de situaţie la data de 07.11.2014, ora 11.00; s-a întocmit şi s-a înscris somaţia la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 6 Bucureşti, cu Încheierea nr. 204/11.11.2014, comunicată debitorului la data de 10.11.2014; s-a întocmit Raportul de Expertiză Tehnică de către expert tehnic judiciar TURCU MIRON.

Prin prezenta, aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 27 februarie 2015, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului situat în Bucureşti, str. Băbeşti nr. 3, bl. 57, sc. D, et. 1, ap. 34, sector 6, compus din 4 camere şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de 78,83 m.p., din care suprafaţa locuibilă de 52,19 m.p., cu teren în folosinţă pe durata construcţiei.

Licitaţia începe de la suma de 247.321 lei, conform expertizei tehnice întocmite în cauză.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la dispoziția BEJ Mihai Dima, 10% garanție, din prețul de începere a licitației, în contul IBAN nr.RO60 BREL 0002 0005 4084 0101, deschis la Libra Internet Bank-Sucursala Nerva Traian.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 16.01.2015.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 7 exemplare spre cele legale.

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC