licitatie ds. nr. 661/2014 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

Dosar de executare nr. 661/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 661/2014/05.10.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNURILOR IMOBILE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 05 octombrie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de contractul de împrumut nr. 178-15-001287 din data de 12.08.2008, contractul de ipotecă autentificat la data de 23 octombrie 2008, prin încheierea de autentificare nr. 3020 şi contractul de garanţie reală pe fondul de comerţ al debitorului  identificat prin nr. PC 2246/13.08.2008, creditoare fiind BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD, persoană juridică cipriotă, cu sediul în strada Stassionou, nr.51, 2002 Strovolos, Nicosia, Cipru şi cu sediul ales la S.C.P. Reff & Asociaţii, în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea „America House”, etajele 2-3, cam. 301, sector 1, iar debitoare fiind S.C. RIOMALE INVESTMENTS S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Vasile Carlova nr.2, parter, bloc A7bis, scara 1, apartament 2, sector 3, CUI 23681580,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, iar la data de 28 mai 2015 a fost formulata cererea inregistrată sub nr.668/28.05.2015, prin care se solicită vanzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil situat în Bucureşti, strada Stanei, nr. 41, 43 şi 38 şi strada Colnicului nr. 41 şi 42-44, sector 4, înscris în Cartea Funciară nr.211004, a municipiului Bucureşti – sector 4, având nr. cadastral 211004,
 • bunul imobil situat în Bucureşti, strada Pridvorului. nr. 36 şi 38, sector 4, înscris în Cartea Funciară nr. 210997, a municipiului Bucureşti – sector 4, având nr. cadastral 210997.

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.661/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum total de 13.675.143,67 euro, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că la dosarul de executare nr.661/2014– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” au fost depuse Rapoartele de expertiză întocmite la data de 26 iunie 2015 de expert tehnic judiciar Stan Florentina, având legitimație ANEVAR nr.16228 și autorizatie emisă de Ministerul Justiției sub nr.11776 seria 4431, pe baza cărora a fost stabilit preţul imobilelor supuse urmăririi silite prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 29 septembrie 2015, sub nr.661/2014/29.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, și anume prețul de 19.455.103 lei la care se adaugă TVA,

având în vedere că imobilele supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt scoase la licitație publică în bloc, potrivit cererii creditoarei, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice de 19.455.103 lei la care se adaugă TVA.

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 30 septembrie 2015 sub nr.661/2014/30.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunurilor imobile anterior menționate, ca fiind în data de 29 octombrie 2015, la ora 09,00,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 29 octombrie 2015, la ora 09,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

Vânzarea silită la licitaţie publică în bloc, a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil situat în Bucureşti, strada Stanei, nr. 41, 43 şi 38 şi strada Colnicului nr. 41 şi 42-44, sector 4, înscris în Cartea Funciară nr.211004, a municipiului Bucureşti – sector 4, având nr. cadastral 211004,
 • bunul imobil situat în Bucureşti, strada Pridvorului. nr. 36 şi 38, sector 4, înscris în Cartea Funciară nr. 210997, a municipiului Bucureşti – sector 4, având nr. cadastral 210997,

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite în bloc la licitaţie publică, este de 19.455.103 lei la care se adaugă TVA.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 29 octombrie 2015, la ora 09,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucuresti-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 4, şi anume:

 • extrasul de carte funciară nr. 26669 din data de 22.08.2014,
 • extrasul de carte funciară nr. 26668 din data de 22.08.2014,

care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 29 octombrie 2015, la ora 09,00 inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare în bloc a imobilelor cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 29 octombrie 2015, la ora 09,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 29 octombrie 2015, în dosarul de executare nr.661/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie pentru primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunurilor imobile.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 9 (noua) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 4, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 4. Un exemplar va fi comunicat Directiei de Taxe si Impozite Locale Sector 4, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 05 octombrie  2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitaie ds. nr. 663/2014 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitraceh, 29 octombrie 2015, ora 17:00

Dosar de executare nr. 663/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 663/2014/05.10.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNURILOR IMOBILE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 05 octombrie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de împrumut nr.177.15.000394 din data de 11.08.2008 şi contractul de ipotecă autentificat la data de 14 august 2008 prin încheierea de autentificare nr.2264, creditoare fiind BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD, persoană juridică cipriotă, cu sediul în strada Stassionou, nr.51, 2002 Strovolos, Nicosia, Cipru şi cu sediul ales la S.C.P. Reff & Asociaţii, în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea „America House”, etajele 2-3, cam. 301, sector 1, iar debitoare fiind S.C. KLATSIAS ESTATES S.R.L., cu sediu în Bucureşti, strada Iancu de Hunedoara, nr.35, scara B, parter, apartament 1, sector 1,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, iar la data de 28 mai 2015 a fost formulata cererea inregistrată sub nr.668/28.05.2015, prin care se solicită vanzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil – teren intravilan, în suprafata de 3.066,785 mp situat în Comuna Afumaţi judet Ilfov, tarla 71, parcela 252/22, avand nr. cadastral 1752 şi inscris in cartea funciară nr.1777 Afumaţi;
 • bunul imobil – teren intravilan, în suprafata de 3.067,348 mp situat în Comuna Afumaţi, judeţ Ilfov, tarla 71, parcela 252/21, avand nr. cadastral 1750 şi inscris in cartea funciară nr.1781 Afumaţi;
 • bunul imobil – teren intravilan, în suprafata de 1.697,05 mp situat în Comuna Afumaţi, judeţ Ilfov, tarla 71, parcela 252, avand nr. cadastral 1749/2 şi inscris in cartea funciară nr.1989 Afumaţi;

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.663/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum total de 672.598,73 euro, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că la dosarul de executare nr.663/2014– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” au fost depuse Rapoartele de expertiză întocmite la data de 01 mai 2015 de expert tehnic judiciar Stan Florentina, având legitimație ANEVAR nr.16228 și autorizatie emisă de Ministerul Justiției sub nr.11776 seria 4431, pe baza cărora a fost stabilit preţul imobilelor supuse urmăririi silite prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 29 septembrie 2015, sub nr.663/2014/29.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, și anume prețul de 553.756,38 lei la care se adaugă TVA,

având în vedere că imobilele supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt scoase la licitație publică în bloc, potrivit cererii creditoarei, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 553.756,38 lei la care se adaugă TVA.

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 30 septembrie 2015 sub nr.663/2014/30.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunurilor imobile anterior menționate, ca fiind în data de 29 octombrie 2015, la ora 17,00,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 29 octombrie 2015, la ora 17,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

Vânzarea silită la licitaţie publică în bloc, a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil – teren intravilan, în suprafata de 3.066,785 mp situat în Comuna Afumaţi judet Ilfov, tarla 71, parcela 252/22, avand nr. cadastral 1752 şi inscris in cartea funciară nr.1777 Afumaţi;
 • bunul imobil – teren intravilan, în suprafata de 3.067,348 mp situat în Comuna Afumaţi, judeţ Ilfov, tarla 71, parcela 252/21, avand nr. cadastral 1750 şi inscris in cartea funciară nr.1781 Afumaţi;
 • bunul imobil – teren intravilan, în suprafata de 1.697,05 mp situat în Comuna Afumaţi, judeţ Ilfov, tarla 71, parcela 252, avand nr. cadastral 1749/2 şi inscris in cartea funciară nr.1989 Afumaţi;

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite în bloc la licitaţie publică, este de 553.756,38 lei la care se adaugă TVA.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 29 octombrie 2015, la ora 17,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea, şi anume:

 • extrasul de carte funciară nr. 140347 din data de 01.08.2014,
 • extrasul de carte funciară nr. 140352 din data de 01.08.2014,
 • extrasul de carte funciară nr. 140359 din data de 01.08.2014,

care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 29 octombrie 2015, la ora 17,00 inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare în bloc a imobilelor cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 29 octombrie 2015, la ora 17,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 29 octombrie 2015, în dosarul de executare nr.663/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie pentru primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunurilor imobile.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 10 (zece) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Afumați. Un exemplar va fi comunicat Primăriei Afumați, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 05 octombrie  2015.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 663/2014 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

Dosar de executare nr. 663/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 663/2014/05.10.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNURILOR IMOBILE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 05 octombrie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de împrumut nr.177.15.000394 din data de 11.08.2008 şi contractul de ipotecă autentificat la data de 14 august 2008 prin încheierea de autentificare nr.2264, creditoare fiind BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD, persoană juridică cipriotă, cu sediul în strada Stassionou, nr.51, 2002 Strovolos, Nicosia, Cipru şi cu sediul ales la S.C.P. Reff & Asociaţii, în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea „America House”, etajele 2-3, cam. 301, sector 1, iar debitoare fiind S.C. KLATSIAS ESTATES S.R.L., cu sediu în Bucureşti, strada Iancu de Hunedoara, nr.35, scara B, parter, apartament 1, sector 1,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, iar la data de 28 mai 2015 a fost formulata cererea inregistrată sub nr.668/28.05.2015, prin care se solicită vanzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil – teren arabil extravilan, în suprafata de 5.960,640 mp situat în Comuna Afumaţi judeţ Ilfov, tarla 71, parcela 252/21, avand nr. cadastral 1753 şi inscris in cartea funciară nr.1778 Afumaţi;
 • bunul imobil – teren arabil extravilan, în suprafata de 5.968,799 mp situat în Comuna Afumaţi, judeţ Ilfov, tarla 71, parcela 252/21, avand nr. cadastral 1751 şi inscris in cartea funciară nr.1776 Afumaţi;
 • bunul imobil – teren arabil extravilan, în suprafata de 3.302,06 mp situat în Comuna Afumaţi, judeţ Ilfov, tarla 71, parcela 252, avand nr. cadastral 1747/2 şi inscris in cartea funciară nr.1991 Afumaţi,

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.663/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum total de 672.598,73 euro, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că la dosarul de executare nr.663/2014– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” au fost depuse Rapoartele de expertiză întocmite la data de 01 mai 2015 de expert tehnic judiciar Stan Florentina, având legitimație ANEVAR nr.16228 și autorizatie emisă de Ministerul Justiției sub nr.11776 seria 4431, pe baza cărora a fost stabilit preţul imobilelor supuse urmăririi silite prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 29 septembrie 2015, sub nr.663/2014/29.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, și anume prețul de 269.280,70 lei,

având în vedere că imobilele supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt scoase la licitație publică în bloc, potrivit cererii creditoarei, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 269.280,70 lei,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 30 septembrie 2015 sub nr.663/2014/30.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunurilor imobile anterior menționate, ca fiind în data de 29 octombrie 2015, la ora 18,00,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 29 octombrie 2015, la ora 18,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

Vânzarea silită la licitaţie publică în bloc, a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil – teren arabil extravilan, în suprafata de 5.960,640 mp situat în Comuna Afumaţi judeţ Ilfov, tarla 71, parcela 252/21, avand nr. cadastral 1753 şi inscris in cartea funciară nr.1778 Afumaţi;
 • bunul imobil – teren arabil extravilan, în suprafata de 5.968,799 mp situat în Comuna Afumaţi, judeţ Ilfov, tarla 71, parcela 252/21, avand nr. cadastral 1751 şi inscris in cartea funciară nr.1776 Afumaţi;
 • bunul imobil – teren arabil extravilan, în suprafata de 3.302,06 mp situat în Comuna Afumaţi, judeţ Ilfov, tarla 71, parcela 252, avand nr. cadastral 1747/2 şi inscris in cartea funciară nr.1991 Afumaţi,

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite în bloc la licitaţie publică, este de 269.280,70 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 29 octombrie 2015, la ora 18,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea, şi anume:

 • extrasul de carte funciară nr. 140363 din data de 01.08.2014,
 • extrasul de carte funciară nr. 140357 din data de 01.08.2014,
 • extrasul de carte funciară nr. 140270 din data de 01.08.2014,

care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 29 octombrie 2015, la ora 18,00 inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare în bloc a imobilelor cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 29 octombrie 2015, la ora 18,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 29 octombrie 2015, în dosarul de executare nr.663/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie pentru primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunurilor imobile.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 10 (zece) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Afumați. Un exemplar va fi comunicat Primăriei Afumați, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 05 octombrie  2015.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 665/2014 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

Dosar de executare nr. 665/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 665/2014/05.10.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNURILOR IMOBILE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 05 octombrie 2015

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de contractul de împrumut nr. 177-15-000432 din data de 26.09.2008; contractul de ipotecă autentificat la data de 02 octombrie 2008, prin încheierea de autentificare nr. 2811/02.10.2008, creditoare fiind BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD, persoană juridică cipriotă, cu sediul în strada Stassionou, nr.51, 2002 Strovolos, Nicosia, Cipru şi cu sediul ales la S.C.P. Reff & Asociaţii, în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea „America House”, etajele 2-3, cam. 301, sector 1, iar debitoare fiind S.C. ZANTE HOLDINGS S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Ghica Tei nr.91, bl.T32, et.9, ap.186, sector 2,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, iar la data de 28 mai 2015 a fost formulata cererea inregistrată sub nr.668/28.05.2015, prin care se solicită vanzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil – teren extravilan, în suprafata de 21791 mp. situat în Petrachioaia, judet Ilfov, avand nr. cadastral 692 şi inscris in cartea funciară nr.604 localitatea Petrachioaia,
 • bunul imobil – teren extravilan, în suprafata de 5000 mp.situat în Sineşti, judeţ Ialomiţa, avand nr. cadastral 1775 şi inscris in cartea funciară nr.1864 localitatea Sinesti;
 • bunul imobil – teren extravilan, în suprafata de 5000 mp.situat în Sineşti, judeţ Ialomiţa, avand nr. cadastral 1252 şi inscris in cartea funciară nr.1089 localitatea Sinesti;
 • bunul imobil – teren extravilan, în suprafata de 18.000 mp.situat în Sineşti, judeţ Ialomiţa, avand nr. cadastral 1961 şi inscris in cartea funciară nr.2091 localitatea Sinesti,

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.665/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum total de 131.872,35 euro, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că la dosarul de executare nr.665/2014– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” au fost depuse Rapoartele de expertiză întocmite la data de 01 mai 2015 de expert tehnic judiciar Stan Florentina, având legitimație ANEVAR nr.16228 și autorizatie emisă de Ministerul Justiției sub nr.11776 seria 4431, pe baza cărora a fost stabilit preţul imobilelor supuse urmăririi silite prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 29 septembrie 2015, sub nr.665/2014/29.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, și anume prețul de 87.418,10 lei,

 

având în vedere că imobilele supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt scoase la licitație publică în bloc, potrivit cererii creditoarei, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 87.418,10 lei,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 30 septembrie 2015 sub nr.665/2014/30.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunurilor imobile anterior menționate, ca fiind în data de 29 octombrie 2015, la ora 11,00,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 29 octombrie 2015, la ora 11,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

Vânzarea silită la licitaţie publică în bloc, a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil – teren extravilan, în suprafata de 21791 mp. situat în Petrachioaia, judet Ilfov, avand nr. cadastral 692 şi inscris in cartea funciară nr.604 localitatea Petrachioaia,
 • bunul imobil – teren extravilan, în suprafata de 5000 mp.situat în Sineşti, judeţ Ialomiţa, avand nr. cadastral 1775 şi inscris in cartea funciară nr.1864 localitatea Sinesti;
 • bunul imobil – teren extravilan, în suprafata de 5000 mp.situat în Sineşti, judeţ Ialomiţa, avand nr. cadastral 1252 şi inscris in cartea funciară nr.1089 localitatea Sinesti;
 • bunul imobil – teren extravilan, în suprafata de 18.000 mp.situat în Sineşti, judeţ Ialomiţa, avand nr. cadastral 1961 şi inscris in cartea funciară nr.2091 localitatea Sinesti.

 

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite în bloc la licitaţie publică, este de 87.418,10 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 29 octombrie 2015, la ora 11,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomita-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Slobozia, şi anume:

 • extrasul de carte funciară nr. 48822 din data de 30.07.2014,
 • extrasul de carte funciară nr. 48819 din data de 30.07.2014,
 • extrasul de carte funciară nr. 48820 din data de 30.07.2014,

precum și din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea, şi anume:

 • extrasul de carte funciară nr. 134489 din data de 25.07.2014,

care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

 

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 29 octombrie 2015, la ora 11,00 inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare în bloc a imobilelor cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 29 octombrie 2015, la ora 11,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 29 octombrie 2015, în dosarul de executare nr.665/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie pentru primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunurilor imobile.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 14 (paisprezece) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la Judecătoria Urziceni, la locul imobilelor urmărite la sediul Primăriei Petrachioaia precum și la sediul Primăriei Sinesti. Câte un exemplar va fi comunicat Primăriei Petrachioaia precum și Primăriei Sinesti în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul ei, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 05 octombrie 2015.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1293/2014 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 29 octombrie 2015, ora 13:00

Dosar de executare nr.1293/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 1293/2014/05.10.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNURILOR IMOBILE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 05 octombrie 2015

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de contractul de împrumut nr. 177.15.000408 din data de 02 septembrie 2008 și contractul de vânzare – cumpărare cu garanție imobiliară autentificat în data de 03 septembrie 2008, de Biroul Notarilor Publici Asociați L. Lese RI Cocea, prin încheierea de autentificare nr. 2484, creditoare fiind BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD, persoană juridică cipriotă, cu sediul în strada Stassionou, nr.51, 2002 Strovolos, Nicosia, Cipru şi cu sediul ales la S.C.P. Reff & Asociaţii, în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea „America House”, etajele 2-3, cam. 301, sector 1, iar debitoare fiind S.C. ROLAND REVERS INVESTMENTS S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Calea Griviţei, nr.238, camera nr.1, bloc C, scara C, etaj 5, ap.18, sector 1, CUI 23478862,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, iar la data de 28 mai 2015 a fost formulata cererea inregistrată sub nr.668/28.05.2015, prin care se solicită vanzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.135, înscris în cartea funciară nr.4174 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5504, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.136, înscris în cartea funciară nr.4175 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5505, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.137, înscris în cartea funciară nr.4176 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5506, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.138, înscris în cartea funciară nr.4177 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5507, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.139, înscris în cartea funciară nr.4178 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5508, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.140, înscris în cartea funciară nr.4179 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5509, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.141, înscris în cartea funciară nr.4180 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5434, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.142, înscris în cartea funciară nr.4181 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5433, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.143, înscris în cartea funciară nr.4182 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5432, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.144, înscris în cartea funciară nr.4183 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5431, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.145, înscris în cartea funciară nr.4184 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5430, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.146, înscris în cartea funciară nr.4185 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5429, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.147, înscris în cartea funciară nr.4187 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5428, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.148, înscris în cartea funciară nr.4186 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5427, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.149, înscris în cartea funciară nr.4188 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5518, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.150, înscris în cartea funciară nr.4189 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5519, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.151, înscris în cartea funciară nr.4190 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5520, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.152, înscris în cartea funciară nr.4191 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5525, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.153, înscris în cartea funciară nr.4192 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5521, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.154, înscris în cartea funciară nr.4193 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5522, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.155, înscris în cartea funciară nr.4194 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5523, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.156, înscris în cartea funciară nr.4195 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5524, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.157, înscris în cartea funciară nr.4196 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5510, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.158, înscris în cartea funciară nr.4197 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5511, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.159, înscris în cartea funciară nr.4198 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5512, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.160, înscris în cartea funciară nr.4199 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5513, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.161, înscris în cartea funciară nr.4200 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5514, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.162, înscris în cartea funciară nr.4201 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5515, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.163, înscris în cartea funciară nr.4202 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5516, în suprafaţă totală de 753 m.p.

 

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 1293/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum total de 642.906,34 de euro, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că la dosarul de executare nr.1293/2014– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” au fost depuse Rapoartele de expertiză întocmite la data de 01 mai 2015 de expert tehnic judiciar Stan Florentina, având legitimație ANEVAR nr.16228 și autorizatie emisă de Ministerul Justiției sub nr.11776 seria 4431, pe baza cărora a fost stabilit preţul imobilelor supuse urmăririi silite prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 29 septembrie 2015, sub nr.1293/2014/29.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, și anume prețul de 402.369,69 lei la care se adaugă TVA,

având în vedere că imobilele supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt scoase la licitație publică în bloc, potrivit cererii creditoarei, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 402.369,69 lei la care se adaugă TVA,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 30 septembrie 2015 sub nr.1293/2014/30.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunurilor imobile anterior menționate, ca fiind în data de 29 octombrie 2015, la ora 13,00,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 29 octombrie 2015, la ora 13,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

Vânzarea silită la licitaţie publică în bloc, a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.135, înscris în cartea funciară nr.4174 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5504, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.136, înscris în cartea funciară nr.4175 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5505, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.137, înscris în cartea funciară nr.4176 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5506, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.138, înscris în cartea funciară nr.4177 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5507, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.139, înscris în cartea funciară nr.4178 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5508, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.140, înscris în cartea funciară nr.4179 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5509, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.141, înscris în cartea funciară nr.4180 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5434, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.142, înscris în cartea funciară nr.4181 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5433, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.143, înscris în cartea funciară nr.4182 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5432, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.144, înscris în cartea funciară nr.4183 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5431, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.145, înscris în cartea funciară nr.4184 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5430, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.146, înscris în cartea funciară nr.4185 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5429, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.147, înscris în cartea funciară nr.4187 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5428, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.148, înscris în cartea funciară nr.4186 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5427, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.149, înscris în cartea funciară nr.4188 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5518, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.150, înscris în cartea funciară nr.4189 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5519, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.151, înscris în cartea funciară nr.4190 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5520, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.152, înscris în cartea funciară nr.4191 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5525, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.153, înscris în cartea funciară nr.4192 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5521, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.154, înscris în cartea funciară nr.4193 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5522, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.155, înscris în cartea funciară nr.4194 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5523, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.156, înscris în cartea funciară nr.4195 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5524, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.157, înscris în cartea funciară nr.4196 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5510, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.158, înscris în cartea funciară nr.4197 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5511, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.159, înscris în cartea funciară nr.4198 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5512, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.160, înscris în cartea funciară nr.4199 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5513, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.161, înscris în cartea funciară nr.4200 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5514, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.162, înscris în cartea funciară nr.4201 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5515, în suprafaţă totală de 515 m.p.;
 • bunul imobil situat în județul Dâmbovița, comuna Crevedia, sat Darza, tarlaua 29, parcela 165/7, lotul nr.163, înscris în cartea funciară nr.4202 a localității Crevedia, având nr. cadastral 5516, în suprafaţă totală de 753 m.p.

 

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite în bloc la licitaţie publică, este de 402.369,69 lei la care se adaugă TVA.

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 29 octombrie 2015, la ora 13,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dambovita-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Targoviste, şi anume:

 • extrasul de carte funciară nr. 2356 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2364 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2365 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2367 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2366 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2339 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2338 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2352 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2345 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2344 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2358 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2357 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2359 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2351 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2353 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2342 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2331 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2343 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2348 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2347 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2341 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2337 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2336 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2588 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2332 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2354 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2330 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2329 din data de 13.01.2015,
 • extrasul de carte funciară nr. 2355 din data de 13.01.2015

 

care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 29 octombrie 2015, la ora 13,00  inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare în bloc a imobilelor cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 29 octombrie 2015, la ora 13,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 29 octombrie 2015, în dosarul de executare nr.1293/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie pentru primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunurilor imobile.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 36 (treizeci și șase) exemplare originale a câte 7 (șapte) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Răcari, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Crevedia. Un exemplar va fi comunicat Primăriei Crevedia, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 05 octombrie 2015.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1294/2014 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 29.10.2015, ora 15:00

Dosar de executare nr. 1294/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 1294/2014/05.10.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNURILOR IMOBILE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 05 octombrie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de contractul de împrumut nr. 178.15.000884 din data de 14.04.2008, contractul de vânzare – cumpărare autentificat în data de 18 aprilie 2008, prin încheierea de autentificare nr. 1217, contractul de vânzare – cumpărare autentificat în data de 18 aprilie 2008, prin încheierea de autentificare nr. 1218, contractul de vânzare – cumpărare autentificat în data de 18 aprilie 2008, prin încheierea de autentificare nr. 1219, contractul de vânzare – cumpărare autentificat în data de 18 aprilie 2008, prin încheierea de autentificare nr. 1220, contractul de vânzare – cumpărare autentificat în data de 18 aprilie 2008, prin încheierea de autentificare nr. 1221, creditoare fiind BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD, persoană juridică cipriotă, cu sediul în strada Stassionou, nr.51, 2002 Strovolos, Nicosia, Cipru şi cu sediul ales la S.C.P. Reff & Asociaţii, în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea „America House”, etajele 2-3, cam. 301, sector 1, iar debitoare fiind S.C. CITY HOME INVESTMENTS S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr.52, biroul nr. 21, sector 5,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, iar la data de 28 mai 2015 a fost formulata cererea inregistrată sub nr.668/28.05.2015, prin care se solicită vanzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil situat în Comuna Gruiu, Sat Gruiu, județul Ilfov, tarla 83, parcela 380/1, având nr. cadastral 2696/1 şi înscris în Cartea Funciară nr.2853, în suprafață de 5.000 mp;
 • bunul imobil situat în Comuna Gruiu, Sat Santu Florești, tarla 83, parcela 380/1, având nr. cadastral 2697 şi înscris în Cartea Funciară nr. 2287, în suprafață de 4.000 mp;
 • bunul imobil situat în Comuna Gruiu, Sat Gruiu, județul Ilfov, tarla 83, parcela 380/1/42, lotul 1, având nr. cadastral 2698/1 şi înscris în Cartea Funciară nr. 2794, în suprafață de 5.001,22 mp;
 • bunul imobil situat în Comuna Gruiu, Sat Santu Florești, județul Ilfov tarla 83, parcela 380/1/42, lotul 2, având nr. cadastral 2698/2 şi înscris în Cartea Funciară nr. 2795, în suprafață de 4.999,77 mp

 

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1294/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum total de 507.252,97 euro, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că la dosarul de executare nr.1294/2014– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” au fost depuse Rapoartele de expertiză întocmite la data de 01 mai 2015 de expert tehnic judiciar Stan Florentina, având legitimație ANEVAR nr.16228 și autorizatie emisă de Ministerul Justiției sub nr.11776 seria 4431, pe baza cărora a fost stabilit preţul imobilelor supuse urmăririi silite prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 29 septembrie 2015, sub nr.1294/2014/29.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, și anume prețul de 113.375,57 lei,

având în vedere că imobilele supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt scoase la licitație publică în bloc, potrivit cererii creditoarei, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 113.375,57 lei,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 30 septembrie 2015 sub nr.1294/2014/30.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunurilor imobile anterior menționate, ca fiind în data de 29 octombrie 2015, la ora 15,00,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 29 octombrie 2015, la ora 15,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

Vânzarea silită la licitaţie publică în bloc, a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil situat în Comuna Gruiu, Sat Gruiu, județul Ilfov, tarla 83, parcela 380/1, având nr. cadastral 2696/1 şi înscris în Cartea Funciară nr.2853, în suprafață de 5.000 mp;
 • bunul imobil situat în Comuna Gruiu, Sat Santu Florești, tarla 83, parcela 380/1, având nr. cadastral 2697 şi înscris în Cartea Funciară nr. 2287, în suprafață de 4.000 mp;
 • bunul imobil situat în Comuna Gruiu, Sat Gruiu, județul Ilfov, tarla 83, parcela 380/1/42, lotul 1, având nr. cadastral 2698/1 şi înscris în Cartea Funciară nr. 2794, în suprafață de 5.001,22 mp;
 • bunul imobil situat în Comuna Gruiu, Sat Santu Florești, județul Ilfov tarla 83, parcela 380/1/42, lotul 2, având nr. cadastral 2698/2 şi înscris în Cartea Funciară nr. 2795, în suprafață de 4.999,77 mp.

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite în bloc la licitaţie publică, este de 113.375,57 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 29 octombrie 2015, la ora 15,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea, şi anume:

 • extrasul de carte funciară nr. 204404 din data de 21.10.2014,
 • extrasul de carte funciară nr. 204420 din data de 21.10.2014,
 • extrasul de carte funciară nr. 204400 din data de 21.10.2014,
 • extrasul de carte funciară nr. 204408 din data de 21.10.2014,

care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 29 octombrie 2015, la ora 15,00,  inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare în bloc a imobilelor cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 29 octombrie 2015, la ora 15,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 29 octombrie 2015, de la ora 15,00, în dosarul de executare nr.1294/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie pentru primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunurilor imobile.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 11 (unsprezece) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Gruiu. Un exemplar va fi comunicat Primăriei Gruiu, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 05 octombrie 2015.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1294/2014 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 29 octombrie 2015, ora 16:00

Dosar de executare nr. 1294/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 1294/2014/05.10.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNURILOR IMOBILE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 05 octombrie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de contractul de împrumut nr. 178.15.000884 din data de 14.04.2008, contractul de vânzare – cumpărare autentificat în data de 18 aprilie 2008, prin încheierea de autentificare nr. 1217, contractul de vânzare – cumpărare autentificat în data de 18 aprilie 2008, prin încheierea de autentificare nr. 1218, contractul de vânzare – cumpărare autentificat în data de 18 aprilie 2008, prin încheierea de autentificare nr. 1219, contractul de vânzare – cumpărare autentificat în data de 18 aprilie 2008, prin încheierea de autentificare nr. 1220, contractul de vânzare – cumpărare autentificat în data de 18 aprilie 2008, prin încheierea de autentificare nr. 1221, creditoare fiind BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD, persoană juridică cipriotă, cu sediul în strada Stassionou, nr.51, 2002 Strovolos, Nicosia, Cipru şi cu sediul ales la S.C.P. Reff & Asociaţii, în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea „America House”, etajele 2-3, cam. 301, sector 1, iar debitoare fiind S.C. CITY HOME INVESTMENTS S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr.52, biroul nr. 21, sector 5,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, iar la data de 28 mai 2015 a fost formulata cererea inregistrată sub nr.668/28.05.2015, prin care se solicită vanzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil situat în Comuna Gruiu, Sat Gruiu, județul Ilfov, tarla 82, parcela 377/3, având nr. cadastral 3457 şi înscris în Cartea Funciară nr. 3447, în suprafață de 7.500 mp;
 • bunul imobil situat în Comuna Gruiu, Sat Gruiu, județul Ilfov tarla 82, parcela 377/3, având nr. cadastral 3469 şi înscris în Cartea Funciară nr. 3457, în suprafață de 4.400 mp,
 • bunul imobil situat în Comuna Gruiu, Sat Gruiu, județul Ilfov, tarla 82, parcela 377/3, având nr. cadastral 3496 şi înscris în Cartea Funciară nr. 3493, în suprafață de 4.100 mp.

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1294/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum total de 507.252,97 euro, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că la dosarul de executare nr.1294/2014– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” au fost depuse Rapoartele de expertiză întocmite la data de 01 mai 2015 de expert tehnic judiciar Stan Florentina, având legitimație ANEVAR nr.16228 și autorizatie emisă de Ministerul Justiției sub nr.11776 seria 4431, pe baza cărora a fost stabilit preţul imobilelor supuse urmăririi silite prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 29 septembrie 2015, sub nr.1294/2014/29.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, și anume prețul de 95.468 lei,

 

având în vedere că imobilele supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt scoase la licitație publică în bloc, potrivit cererii creditoarei, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 95.468 lei,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 30 septembrie 2015 sub nr.1294/2014/30.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunurilor imobile anterior menționate, ca fiind în data de 29 octombrie 2015, la ora 16,00,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 29 octombrie 2015, la ora 16,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

Vânzarea silită la licitaţie publică în bloc, a următoarelor bunuri imobile:

 • bunul imobil situat în Comuna Gruiu, Sat Gruiu, județul Ilfov, tarla 82, parcela 377/3, având nr. cadastral 3457 şi înscris în Cartea Funciară nr. 3447, în suprafață de 7.500 mp;
 • bunul imobil situat în Comuna Gruiu, Sat Gruiu, județul Ilfov tarla 82, parcela 377/3, având nr. cadastral 3469 şi înscris în Cartea Funciară nr. 3457, în suprafață de 4.400 mp,
 • bunul imobil situat în Comuna Gruiu, Sat Gruiu, județul Ilfov, tarla 82, parcela 377/3, având nr. cadastral 3496 şi înscris în Cartea Funciară nr. 3493, în suprafață de 4.100 mp.

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite în bloc la licitaţie publică, este de 95.468 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 29 octombrie 2015, la ora 16,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea, şi anume:

 • extrasul de carte funciară nr. 204427 din data de 21.10.2014,
 • extrasul de carte funciară nr. 204416 din data de 21.10.2014,
 • extrasul de carte funciară nr. 204413 din data de 21.10.2014,

care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 29 octombrie 2015, la ora 16,00  inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare în bloc a imobilelor cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 29 octombrie 2015, la ora 16,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 29 octombrie 2015, la ora 16,00 în dosarul de executare nr.1294/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

 

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie pentru primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunurilor imobile.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 10 (zece) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Gruiu. Un exemplar va fi comunicat Primăriei Gruiu, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 05 octombrie 2015.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie 2 ds. nr. 1297/2014 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

Dosar de executare nr. 1297/2014 – B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1297/2014/06.10.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 06 octombrie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Convenţie din data de 31.01.2014 autentificată sub nr.64/31.01.2014 de Notar Public Magdalena Ivănică, în favoarea creditoarei BĂNEASA BUSINESS & TECHNOLOGY PARK SA. cu sediul în Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.42-44, cladirea A, parter, camera nr.1, sector 1, şi în sarcina debitorilor S.C. MEGA MARREX S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Soldat Ilie Mihai, nr.4, bl.M123B, sc.1, et.1, ap.10, sector 5, MĂRGEAN IONEL-ADRIAN, domiciliat în Bucuresti, str.Jean Monnet nr.3, sc.A, et.3, ap.8, sector 1 şi MĂRGEAN NICOLETA-MONICA, cu domiciliul în domiciliată în Bucuresti, str.Jean Monnet nr.3, sc.A, et.3, ap.8, sector 1

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra următoarelor bunuri imobile situate în Oraşul Bragadiru, judetul Ilfov, tarlaua 37, parcela 151/10, astfel:

 1. bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113035 şi înscris în CF. nr. 113035 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov;
 2. bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113036 şi înscris în CF. nr. 113036 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov;
 3. bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113037 şi înscris în CF. nr. 113037 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov;
 4. bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113023 şi înscris în CF. nr. 113023 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, potrivit descrierii din Cartea Funciară a fiecărui imobil, aflate în proprietatea debitorilor MĂRGEAN IONEL-ADRIAN şi MĂRGEAN NICOLETA-MONICA,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea, pronunţată, în data de 18 septembrie 2014, pronunţată de Judecătoria Cornetu, în dosar nr. 5640/1748/2014,

având în vedere că preţurile bunurilor imobile, situate în Oraşul Bragadiru, judetul Ilfov, tarlaua 37, parcela 151/10, supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare au fost stabilite, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 28 septembrie 2015, sub nr.1297/2014/28.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru fiecare bun imobil urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume:

 1. pentru bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113035 şi înscris în CF. nr. 113035 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din  data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015);
 2. pentru bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113036 şi înscris în CF. nr. 113036 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015);
 3. pentru bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113037 şi înscris în CF. nr. 113037 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din  data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015);
 4. pentru bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113023 şi înscris în CF. nr. 113023 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din  data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015);

având în vedere că, până în prezent, debitorii, deși somati de executorul judecătoresc, nu au plătit suma datorată în cuantum de 448.045,49 de lei, reprezentând debit, precum şi sumele cu titlu de actualizare a debitului calculat la data platii efectie a debitului, în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.1297/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere faptul că acest aspect impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 06 noiembrie 2015 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

 • vânzarea silită la licitaţie publică a următoarelor bunuri imobile situate în Oraşul Bragadiru, judetul Ilfov, tarlaua 37, parcela 151/10, astfel:
 1. la ora 09,00 vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113035 şi înscris în CF. nr. 113035 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită la licitaţie publică fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din  data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015);
 2. la ora 11,00 vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113036 şi înscris în CF. nr. 113036 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită la licitaţie publică fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015);
 3. la ora 13,00 vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113037 şi înscris în CF. nr. 113037 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită la licitaţie publică fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din  data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015);
 4. la ora 16,00 vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113023 şi înscris în CF. nr. 113023 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită la licitaţie publică fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din  data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015), potrivit descrierii din Cartea Funciară a fiecărui imobil, aflate in proprietatea debitorilor MĂRGEAN IONEL-ADRIAN şi MĂRGEAN NICOLETA-MONICA.

 

            Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 06 noiembrie 2015, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus rezultă din extrasele de carte funciară, si anume:

 • extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea nr.16227, din data de 27 ianuarie 2015,
 • extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea nr.16231, din data de 27 ianuarie 2015,
 • extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea nr.16236, din data de 27 ianuarie 2015,
 • extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea nr.16203, din data de 27 ianuarie 2015, toate fiind parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. 838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 06 noiembrie 2015:    

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 06 noiembrie 2015, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 06 noiembrie 2015, în dosarul de executare nr.1297/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 14 (paisprezece) exemplare originale a câte 5 (cinci) pagini fiecare, conţinând şi extrasele de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea cu nr.16227; 16231; 16236; 16203, toate din data de 27 ianuarie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Bragadiru. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţati despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul acestora, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul  http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

 

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 06 octombrie 2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 1297/2014 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

Dosar de executare nr. 1297/2014 – B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1297/2014/06.10.2015

 

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 06 octombrie 2015

 

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Convenţie din data de 31.01.2014 autentificată sub nr.64/31.01.2014 de Notar Public Magdalena Ivănică, în favoarea creditoarei BĂNEASA BUSINESS & TECHNOLOGY PARK SA. cu sediul în Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.42-44, cladirea A, parter, camera nr.1, sector 1, şi în sarcina debitorilor S.C. MEGA MARREX S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Soldat Ilie Mihai, nr.4, bl.M123B, sc.1, et.1, ap.10, sector 5, MĂRGEAN IONEL-ADRIAN, domiciliat în Bucuresti, str.Jean Monnet nr.3, sc.A, et.3, ap.8, sector 1 şi MĂRGEAN NICOLETA-MONICA, cu domiciliul în domiciliată în Bucuresti, str.Jean Monnet nr.3, sc.A, et.3, ap.8, sector 1

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra următoarelor bunuri imobile situate în Oraşul Bragadiru, judetul Ilfov, tarlaua 37, parcela 151/10:

 1. bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113025 şi înscris în CF. nr. 113025 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov;
 2. bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113026 şi înscris în CF. nr. 113026 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov;
 3. bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113027 şi înscris în CF. nr. 113027 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov;
 4. bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113028 şi înscris în CF. nr. 113028 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov;
 5. bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113034 şi înscris în CF. nr. 113034 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, potrivit descrierii din Cartea Funciară a fiecărui imobil, aflate în proprietatea debitorilor MĂRGEAN IONEL-ADRIAN şi MĂRGEAN NICOLETA-MONICA,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea, pronunţată, în data de 18 septembrie 2014, pronunţată de Judecătoria Cornetu, în dosar nr. 5640/1748/2014,

având în vedere că preţurile bunurilor imobile situate în Oraşul Bragadiru, judetul Ilfov, tarlaua 37, parcela 151/10 supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare au fost stabilite, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 28 septembrie 2015, sub nr.1297/2014/28.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru fiecare bun imobil urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume:

 1. pentru bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113025 şi înscris în CF. nr. 113025 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din  data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015);
 2. pentru bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113026 şi înscris în CF. nr. 113026 (a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din  data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015);
 3. pentru bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113027 şi înscris în CF. nr. 113027 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din  data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015);
 4. pentru bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113028 şi înscris în CF. nr. 113028 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din  data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015);
 5. pentru bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113034 şi înscris în CF. nr. 113034 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din  data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015);

având în vedere că, până în prezent, debitorii, deși somati de executorul judecătoresc, nu au plătit suma datorată în cuantum de 448.045,49 de lei, reprezentând debit, precum şi sumele cu titlu de actualizare a debitului calculat la data platii efectie a debitului, în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.1297/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere faptul că acest aspect impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 05 noiembrie 2015 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

 • vânzarea silită la licitaţie publică a următoarelor bunuri imobile situate în Oraşul Bragadiru, judetul Ilfov, tarlaua 37, parcela 151/10, astfel:
 1. la ora 09,00 vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113025 şi înscris în CF. nr. 113025 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită la licitaţie publică fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din  data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015);
 2. la ora 11,00 vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113026 şi înscris în CF. nr. 113026 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită la licitaţie publică fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din  data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015);
 3. la ora 13,00 vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113027 şi înscris în CF. nr. 113027 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită la licitaţie publică fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din  data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015);
 4. la ora 16,00 vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113028 şi înscris în CF. nr. 113028 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită la licitaţie publică fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din  data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015);
 5. la ora 18,00 vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113034 şi înscris în CF. nr. 113034 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită la licitaţie publică fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din  data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015), potrivit descrierii din Cartea Funciară a fiecărui imobil, aflate in proprietatea debitorilor MĂRGEAN IONEL-ADRIAN şi MĂRGEAN NICOLETA-MONICA.

 

            Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 05 noiembrie 2015, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus rezultă din extrasele de carte funciară, si anume:

 • extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea nr.16207, din data de 27 ianuarie 2015,
 • extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea nr.16212, din data de 27 ianuarie 2015,
 • extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea nr.16215, din data de 27 ianuarie 2015,
 • extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea nr.16219, din data de 27 ianuarie 2015,
 • extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea nr.16222, din data de 27 ianuarie 2015, care sunt parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. 838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 05 noiembrie 2015:    

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 05 noiembrie 2015, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 05 noiembrie 2015, în dosarul de executare nr.1297/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 14 (paisprezece) exemplare originale a câte 6 (sase) pagini fiecare, conţinând şi extrasele de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea cu nr.16207; 16212; 16215; 16219 şi nr. 16222, toate din data de 27 ianuarie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Bragadiru. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţati despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul acestora, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul  http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

 

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 06 octombrie 2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

licitatie bunuri mobile ds. nr. 665/2015 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

Dosar de executare nr. 665/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

Nr. 665/2015/02.10.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ A BUNURILOR MOBILE

întocmită azi, 02 octombrie 2015

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de contractul de închiriere pentru spații în cadrul Liberty Centre încheiat în data de 30 aprilie 2008 între SC Liberty Centre SRL și S.C. Light Cinema Bucuresti S.R.L. înregistrat la Administratia Sectorului 5 a Finantelor Publice sub nr.104743/27.02.2013, astfel cum a fost modificat prin actele aditionale nr.1/20.10.2008, nr.2/25.05.2009, nr.3/26.05.2009, nr.4/04.09.2009, nr.5/23.11.2009, nr.6/30.11.2009, nr.7/03.08.2010, nr.8/14.09.2010, nr.9/01.11.2010, nr.10/01.04.2011, nr.11/26.03.2012 și nr.12/29.03.2012, învestit cu formulă executorie prin încheierea pronuntata in data de 13 august 2015, de Judecătoria Sectorului 5 București, în dosarul nr.12820/302/2015, creditoare fiind S.C. ROSEQUEENS PROPERTIES S.R.L., cu sediul  ales în București, strada Paleologu nr.24, parter, sector 3, iar debitoare S.C. LIGHT CINEMA BUCURESTI S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Gen. Berthelot nr.43-45, sector 1, CUI 23776044,

având în vedere că, în cadrul procedurii de urmărire silită mobiliară, s-a înfiinţat sechestrul mobiliar asupra bunurilor mobile aparținând debitoarei S.C. LIGHT CINEMA BUCURESTI S.R.L., reprezentate de: stalp demarcare – people stopper, stander rotile, pubela inox, roll up, etajera pal, timer 16B, europubela 240 l, pupitru inclinat, masuta joasa tip IKEA, birou WG mediu, birou mic WG, ochelari 3D active, roll-up dublu, UPS NET 3000, dulap negru cu 2 usi, cadru publicitar, mese cadru aluminiu suport proiector, cu blat din pal, blat WG din pal de 25mm pentru usi, unitate PC HP CPU Pentium, monitor ELO 15inch, Cinestore Solo G3 00487, USL INC JSD80 Cinema Processor, Crown XLS 802, panou comanda Auditorium, Automatic Dimmer HES 16400, panou comanda FTT Auditorium 2, monitor ELO 15inch, Cinestore Solo G3 00487, USL INC JSD80 Cinema Processor, Crown XLS 802, Televizor Teletech, Icescript STC600HDPVR, Cine imp 2K Christie, betacam player Sony J30 SDY, etajera neagra, Dimmer Electrosonic HES 16400, Router Wireless FTT-Technik104, Switch HP Procurve 8 porturi, Switch Allied Telesyn AT FSDS716L, birou PAL, unitate PC HP CPU Pentium inv 352.07, unitate PC HP CPU Pentium, inv 352.08, unitate PC HP CPU Pentium inv 352.10, boxe desktop Lifetech, boxe desktop Phillips, scaun vizitator imitatie piele, monitor HP L1710, unitate PC inv 352.09, unitate PC, birou PAL, ochelari 3D, tastatura HP, galeti plastic, long range emitter XPAND, Sync Distribution Module XPAND, Fiset metallic, CD Inscriptionat cu textul The light Excelenta filmului, DVD-uri filme, panou comanda FTT Auditorium 3, Monitor ELO 15inch, Cinestore Solo G3 00487, USL INC JSD80 Cinema Processor, Crown XLS 802, Automatic Dimmer HES 16400, panou comanda FTT Auditorium 7, Monitor ELO 15inch, Cinestore Solo G3 00487, USL INC JSD80 Cinema Processor, Crown XLS 802, panou comanda FTT Auditorium 4, Cinestore Solo G3 00487, USL INC JSD80 Cinema Processor, Crown XLS 802, Monitor ELO 15inch, Automatic Dimmer HES 16400, Monitor ELO 15inch, panou comanda FTT Auditorium 6, Cinestore Solo G3 00487, USL INC JSD80 Cinema Processor, Crown XLS 802, Automatic Dimmer HES 16400, panou comanda FTT Auditorium 5, receiver HT-7100ST, Sync Distribution Module XPAND, betacam player Sony J30 SDY, Cine imp 2K Christie, etajera PAL neagra, monitor ELO 15inch, Cinestore Solo G3 00487, USL INC JSD80 Cinema Processor, Crown XLS 802, Radio MOTEC, aparat preluat socuri electrice, tastatura PC Cherry, dulap negru cu 2 usi, Cinestore Audio XDC Audi B2, lampa OSRAM Xenon 4500W, lampa OSRAM Xenon 6000W, lampa OSRAM Xenon 3000W, Obiectiv Aparat Proiectie Cinema Texas Instruments, casti audio USL Inc IRH 501 infrared, Hard PC, sursa alimentare PC Antec, difuzoare OSC, Amplificator Dynacord, Stage Lighting Model SD031, corp metalic extractor aparat proiectie, lampi Christie Xenolite xenon Short arc lamp, Hard disc Maxtor, difuzoare plafon, tastatura HP, receiver HD serie AEF-8000HDCI, telefoane Motorola, ochelari 3D, set intinzatoare ecran, ICY box, Monitor ELO 15inch, Monitor HP model L1710, Monitor ASUS VB172, HDD Deluxe Cinema, HDD Technicolor, BluRay Sharp model BD-HP20, Receiver Digi SC743, Mixer lumini Scan Master1612, Sursa PC, cutii cabluri conexiune (aflate in locatia-spatiu proiectie), regulatoare gaz FRGBN25, tocator documente HSM Shred S10, Multifunctional HP CMH9DCN0cW, UPS VMARK, telefon Panasonic KX-TS500RMW, cos gunoi, scaun negru imitatie piele, scaun directorial negru, imitatie piele, aviziere pluta, Monitor DELL PL-QCK627-70710, tastatura PC Antec, boxe audio Phillips STA2200nm, centrala telefon birou, Tastatura Cherry, Unitate PC HP, Birou PAL, birou PAL mici cires, birouri mari cires, dulap negru 2 usi, dulap soldat cires, UPS VMARK, pubela gunoi, dulapioare cu sertare, canapea textil rosu, boxe audio Phillips STA2200nm, Laptrop Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V5535, Alimentator laptop, Laminator hartie A4 LM099A Argos, Ghilotina hartie, cutie metalica portchei, suport Rollup extensibil, P-Touch 2420 PC pentru etichetat, transformatro alimantare pentru P-Touch 2420 PC, tastatura Atech, etajere cu 2 usi si doua polite Mouse HP (aflate in locatia-incapere contabilitate), panou tabla scris, birou mare cires, birou mic cires, imprimanta laser Samsung, telefon Panasonic, telecomanda aer conditionat, bancheta neagra PAL, avizier pluta, scaun directorial 1, scaun mic birou, cos gunoi plastic, dulap doua usi negru, oglinda perete (aflate in locatia-incapere Manager General), monitor Gateway EV500A, monitor Gateway PR View 772M, tastatura Comaq, imprimanta Samsung ML1640, monitor PC Horizon, tastatura PC, mouse HP, unitate PC HP, UPS VMARK 800VP, seif cu doua compartimente Atlantic RosenGreens, aparat numarat bancnote Tellermate, monitor DELL, mouse Logitech, tastatura Dell, control detector bancnote SLD16L, cos gunoi plastic, monitor Samsung LS 22MYNKBB-EDC, videorecorder digital Sanyo DSR-2016, microfon RCS VLM-100, suport prindere perete pentru monitoare HP, CD Instalare, PC Dell Optiplex 755, stelaje rack, modul linii interne Panasonic, modul linii ORS CT Panasonic CT, modul doua linii Brik XTDA3280, sertar baza KX-TDA, Modul 4 linii interne, procesor vocal TVM 50, server PC HP DL380PLUS CarepaqHP, amplificator RCS VLA240C, server DELL RU1SX3320N2G225S6, smart UPS 300V, switch telefon Romtelecom, PC Deluxe, monitor HP1710, PC IntelCore, PC DELL, tastatura HP, PC HP COMPAQ, PC ASUS, router Dlink, UPS APC, router AR 415S, Switch 24 porturi Zyxel, switch 24

 

porturi Zyxel, swithc Moeller XCAD 6, switch T568 A/B, distribuitor imagine Kramer 1:8VP8, transformatoare linie Kramer, mediaconvertor Dantek, convertor CTC Optical Fiber FIB1-10, alimentatoare, transmitatoare XGA model PT-110 (aflate in locatia-incapere Server 1),  unitate PC DELL, UPS VMARK, cos gunoi plastic, monitor DELL, tastatura ATECH, telefon Panasonic KX-TS600FX, boxe audio Phillips STA2200nm, birou cu 3 sertare, telefon mobil Nokia, telefon Motorola, telefon Alcatel, masa birou mic, termometru perete, calculator birou Canon, avizier pluta, dulap negru fara usi, cu 4 polite, WalkieTalkie Motorola IXTN4016, incarcatoare WalkieTalkie Motorola IXTN4016, incarcator acumulatori Tronic MW6398 Prelungitoare, scaun directorial, ruleta, rafturi negre suspendate, cos gunoi INOX (aflate in locatia-incapere Birou Supervisori), masa mare WG cu picior Inox, masa mica WG cu picior INOX, masuta tip IKEA rosie, masuta tip IKEA negre, pernute bar, tabureti, canapea textil rosu, boxe cu stativ, boxe fara stativ, bixer muzica Newmark DM2050, scaune mic Ginger, amplificator DOA A-1706, receiver satelit DIGI, amplificator stereo Crown XLS2500, telecomanda televizoare Samsung, telecomanda Phillips 1, telecomanda digital TV, telecomanda Sanyo, scaune mari Corai, veioze tip Ikea, lampa tavan bar, aplice perete, tablouri decorative, jaluzea vertical, scaune inalte bar cu picior inox si spatar, scaune inalte bar cu picior inox, bar the light Mivan, Linie bar IMC Bartender 15 module, bar lemn cu 6 usi si rafturi, televizor Phillips, frigider Arctic, router WIFI CL7B1, pahare cu picior, minivideoproiector de tavan Sanyo 1386, pahare fara picior, halbe, cos gunoi role, pahare cu picior, apa plata Dorna 500ml, Apa minerala Dorna 500ml, Dry Gin Gordon’s, Vin alb ¾, Vin alb demisec Crama 3l, rafturi inox, frigider Ciuc, apa minerala Dorna 500ml, Biscuit Biscrem, masuta alba, masina spalat vase Ecomax 500, dulap vestiar gri, apa minerala Dorna 500ml, apa plata Dorna 500ml (aflate in locatia-incapere The Light Bar), rafturi Inox, Hidrofor Wasserkroning, mese inox Franke, masina gheata Kastel, Boiler Ferroli 30l, masina popcorn Cornado 2258XLS, masina popcorn Cornado 2258XEES, Hota MUTFAKCI (aflate in locatia-incapere Concession), set mobilier bucatarie, frigider Arctic, cos gunoi INOX, cos gunoi plastic, cuptor microunde 17M23, sandwich maker, parjitor paine, masa calcat rufe, chiuveta inox cu baterie, suport umerase, corpuri vestiar 3 compartimente, bancuta vestiar neagra, bancuta vestiar maron, corpuri vestiar tip fiset,  suport umerase, vas wc cu rezervor ascuns, cabina dus, blat lavoar, corp masa oglinda, scaun oficiu negre (aflate in locatia-incapere bucatarie vestiare), masa conferinta patrata, scaune piele, dulap 3 usi, dulap 4 sertare, televizor Samsung, flipchart, telefon conferinta Panasonic KXS730EX S (aflate in locatia-sala de sedinte), boiler Tessi 10l, cititor bani ultraviolete Eutron, magnet usa, role rezerva casa marcat, plicuri case marcat 8 light, telefoane fixe Panasonic, suport rola WC, dozator sapun lichid, presa citrice INOX, tablete dezinfectare clor cutii (aflate in locatia-magazie birouri), frigider mic Ciuc, frigider mic arctic, aparat depozitat Nachos, Aparate sos Nachos, aparate depozitat alone, pahare Shushi pentru Granita, aparat Shlushi Granita Hugolini cu 3 rezervoare, scaun ergonomic, TVA plasma Samsung, lampadar cu picior, canapele mari negre, mese lungi cu picioare INOX, fotolii rosii, perne rosii mici, mese patrate mici cu picior INOX, canapele maron cu cotiere, tabureti cub, panouri publicitare luminoase, panouri publicitare clips, TV Samsung LCD, cos gunoi negru 120l, cos gunoi Inox cu capac, 120l (aflate in locatia-foaier), calculator inventar 503, Router Zyxel, Switch Tenda, aparat preparat Nachos (aflate in locatia-Uranus Cafe),

 

 

 

 

având în vedere că procedura de executare silită a fost încuviintaţă prin încheierea pronunţată în data de 25 august 2015 de B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache, în dosarul de executare nr.665/2015,

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.665/2015-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite mobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum de 7.583.631,03 lei ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că bunurile mobile supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt scoase la licitație publică în bloc, potrivit cererii creditoarei inregistrate la B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache sub nr.1309/01.10.2015, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice de 386.420,27 lei la care se adauga TVA.

se aduce la cunostinţă generală că în data de 12 octombrie 2015, la ora 10,00, la locul situării bunurilor mobile, și anume incinta centrului comercial Liberty Center Shopping Mall, strada Progresului, nr.151-171, etajul 3, biroul administrativ, camera 5, sector 5, Bucuresti, va avea loc:

-Vânzarea silită la licitaţie publică în bloc a bunurilor mobile aparținând debitoarei S.C. LIGHT CINEMA BUCURESTI S.R.L., reprezentate de: stalp demarcare – people stopper, stander rotile, pubela inox, roll up, etajera pal, timer 16B, europubela 240 l, pupitru inclinat, masuta joasa tip IKEA, birou WG mediu, birou mic WG, ochelari 3D active, roll-up dublu, UPS NET 3000, dulap negru cu 2 usi, cadru publicitar, mese cadru aluminiu suport proiector, cu blat din pal, blat WG din pal de 25mm pentru usi, unitate PC HP CPU Pentium, monitor ELO 15inch, Cinestore Solo G3 00487, USL INC JSD80 Cinema Processor, Crown XLS 802, panou comanda Auditorium, Automatic Dimmer HES 16400, panou comanda FTT Auditorium 2, monitor ELO 15inch, Cinestore Solo G3 00487, USL INC JSD80 Cinema Processor, Crown XLS 802, Televizor Teletech, Icescript STC600HDPVR, Cine imp 2K Christie, betacam player Sony J30 SDY, etajera neagra, Dimmer Electrosonic HES 16400, Router Wireless FTT-Technik104, Switch HP Procurve 8 porturi, Switch Allied Telesyn AT FSDS716L, birou PAL, unitate PC HP CPU Pentium inv 352.07, unitate PC HP CPU Pentium, inv 352.08, unitate PC HP CPU Pentium inv 352.10, boxe desktop Lifetech, boxe desktop Phillips, scaun vizitator imitatie piele, monitor HP L1710, unitate PC inv 352.09, unitate PC, birou PAL, ochelari 3D, tastatura HP, galeti plastic, long range emitter XPAND, Sync Distribution Module XPAND, Fiset metallic, CD Inscriptionat cu textul The light Excelenta filmului, DVD-uri filme, panou comanda FTT Auditorium 3, Monitor ELO 15inch, Cinestore Solo G3 00487, USL INC JSD80 Cinema Processor, Crown XLS 802, Automatic Dimmer HES 16400, panou comanda FTT Auditorium 7, Monitor ELO 15inch, Cinestore Solo G3 00487, USL INC JSD80 Cinema Processor, Crown XLS 802, panou comanda FTT Auditorium 4, Cinestore Solo G3 00487, USL INC JSD80 Cinema Processor, Crown XLS 802, Monitor ELO 15inch, Automatic Dimmer HES 16400, Monitor ELO 15inch, panou comanda FTT Auditorium 6, Cinestore Solo G3 00487, USL INC JSD80 Cinema Processor, Crown XLS 802, Automatic Dimmer HES 16400, panou comanda FTT Auditorium 5, receiver HT-7100ST, Sync Distribution Module XPAND, betacam player Sony J30 SDY, Cine imp 2K Christie, etajera PAL neagra, monitor ELO 15inch, Cinestore Solo G3 00487, USL INC JSD80 Cinema Processor, Crown XLS 802, Radio MOTEC, aparat preluat socuri electrice, tastatura PC Cherry, dulap negru cu 2 usi, Cinestore Audio XDC Audi B2, lampa OSRAM Xenon 4500W, lampa OSRAM Xenon 6000W, lampa OSRAM Xenon 3000W, Obiectiv Aparat Proiectie Cinema Texas Instruments, casti audio USL Inc IRH 501 infrared, Hard PC, sursa alimentare PC Antec, difuzoare OSC, Amplificator Dynacord, Stage Lighting Model SD031, corp metalic extractor aparat proiectie, lampi Christie Xenolite xenon Short arc lamp, Hard disc Maxtor, difuzoare plafon, tastatura HP, receiver HD serie AEF-8000HDCI, telefoane Motorola, ochelari 3D, set intinzatoare ecran, ICY box, Monitor ELO 15inch, Monitor HP model L1710, Monitor ASUS VB172, HDD Deluxe Cinema, HDD Technicolor, BluRay Sharp model BD-HP20, Receiver Digi SC743, Mixer lumini Scan Master1612, Sursa PC, cutii cabluri conexiune (aflate in locatia-spatiu proiectie), regulatoare gaz FRGBN25, tocator documente HSM Shred S10, Multifunctional HP CMH9DCN0cW, UPS VMARK, telefon Panasonic KX-TS500RMW, cos gunoi, scaun negru imitatie piele, scaun directorial negru, imitatie piele, aviziere pluta, Monitor DELL PL-QCK627-70710, tastatura PC Antec, boxe audio Phillips STA2200nm, centrala telefon birou, Tastatura Cherry, Unitate PC HP, Birou PAL, birou PAL mici cires, birouri mari cires, dulap negru 2 usi, dulap soldat cires, UPS VMARK, pubela gunoi, dulapioare cu sertare, canapea textil rosu, boxe audio Phillips STA2200nm, Laptrop Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V5535, Alimentator laptop, Laminator hartie A4 LM099A Argos, Ghilotina hartie, cutie metalica portchei, suport Rollup extensibil, P-Touch 2420 PC pentru etichetat, transformatro alimantare pentru P-Touch 2420 PC, tastatura Atech, etajere cu 2 usi si doua polite Mouse HP (aflate in locatia-incapere contabilitate), panou tabla scris, birou mare cires, birou mic cires, imprimanta laser Samsung, telefon Panasonic, telecomanda aer conditionat, bancheta neagra PAL, avizier pluta, scaun directorial 1, scaun mic birou, cos gunoi plastic, dulap doua usi negru, oglinda perete (aflate in locatia-incapere Manager General), monitor Gateway EV500A, monitor Gateway PR View 772M, tastatura Comaq, imprimanta Samsung ML1640, monitor PC Horizon, tastatura PC, mouse HP, unitate PC HP, UPS VMARK 800VP, seif cu doua compartimente Atlantic RosenGreens, aparat numarat bancnote Tellermate, monitor DELL, mouse Logitech, tastatura Dell, control detector bancnote SLD16L, cos gunoi plastic, monitor Samsung LS 22MYNKBB-EDC, videorecorder digital Sanyo DSR-2016, microfon RCS VLM-100, suport prindere perete pentru monitoare HP, CD Instalare, PC Dell Optiplex 755, stelaje rack, modul linii interne Panasonic, modul linii ORS CT Panasonic CT, modul doua linii Brik XTDA3280, sertar baza KX-TDA, Modul 4 linii interne, procesor vocal TVM 50, server PC HP DL380PLUS CarepaqHP, amplificator RCS VLA240C, server DELL RU1SX3320N2G225S6, smart UPS 300V, switch telefon Romtelecom, PC Deluxe, monitor HP1710, PC IntelCore, PC DELL, tastatura HP, PC HP COMPAQ, PC ASUS, router Dlink, UPS APC, router AR 415S, Switch 24 porturi Zyxel, switch 24 porturi Zyxel, swithc Moeller XCAD 6, switch T568 A/B, distribuitor imagine Kramer 1:8VP8, transformatoare linie Kramer, mediaconvertor Dantek, convertor CTC Optical Fiber FIB1-10, alimentatoare, transmitatoare XGA model PT-110 (aflate in locatia-incapere Server 1),  unitate PC DELL, UPS VMARK, cos gunoi plastic, monitor DELL, tastatura ATECH, telefon Panasonic KX-TS600FX, boxe audio Phillips STA2200nm, birou cu 3 sertare, telefon mobil Nokia, telefon Motorola, telefon Alcatel, masa birou mic, termometru perete, calculator birou Canon, avizier pluta, dulap negru fara usi, cu 4 polite, WalkieTalkie Motorola IXTN4016, incarcatoare WalkieTalkie Motorola IXTN4016, incarcator acumulatori Tronic MW6398 Prelungitoare, scaun directorial, ruleta, rafturi negre suspendate, cos gunoi INOX (aflate in locatia-incapere Birou Supervisori), masa mare WG cu picior Inox, masa mica WG cu picior INOX, masuta tip IKEA rosie, masuta tip IKEA negre, pernute bar, tabureti, canapea textil rosu, boxe cu stativ, boxe fara stativ, bixer muzica Newmark DM2050, scaune mic Ginger, amplificator DOA A-1706, receiver satelit DIGI, amplificator stereo Crown XLS2500, telecomanda televizoare Samsung, telecomanda Phillips 1, telecomanda digital TV, telecomanda Sanyo, scaune mari Corai, veioze tip Ikea, lampa tavan bar, aplice perete, tablouri decorative, jaluzea vertical, scaune inalte bar cu picior inox si spatar, scaune inalte bar cu picior inox, bar the light Mivan, Linie bar IMC Bartender 15 module, bar lemn cu 6 usi si rafturi, televizor Phillips, frigider Arctic, router WIFI CL7B1, pahare cu picior, minivideoproiector de tavan Sanyo 1386, pahare fara picior, halbe, cos gunoi role, pahare cu picior, apa plata Dorna 500ml, Apa minerala Dorna 500ml, Dry Gin Gordon’s, Vin alb ¾, Vin alb demisec Crama 3l, rafturi inox, frigider Ciuc, apa minerala Dorna 500ml, Biscuit Biscrem, masuta alba, masina spalat vase Ecomax 500, dulap vestiar gri, apa minerala Dorna 500ml, apa plata Dorna 500ml (aflate in locatia-incapere The Light Bar), rafturi Inox, Hidrofor Wasserkroning, mese inox Franke, masina gheata Kastel, Boiler Ferroli 30l, masina popcorn Cornado 2258XLS, masina popcorn Cornado 2258XEES, Hota MUTFAKCI (aflate in locatia-incapere Concession), set mobilier bucatarie, frigider Arctic, cos gunoi INOX, cos gunoi plastic, cuptor microunde 17M23, sandwich maker, parjitor paine, masa calcat rufe, chiuveta inox cu baterie, suport umerase, corpuri vestiar 3 compartimente, bancuta vestiar neagra, bancuta vestiar maron, corpuri vestiar tip fiset,  suport umerase, vas wc cu rezervor ascuns, cabina dus, blat lavoar, corp masa oglinda, scaun oficiu negre (aflate in locatia-incapere bucatarie vestiare), masa conferinta patrata, scaune piele, dulap 3 usi, dulap 4 sertare, televizor Samsung, flipchart, telefon conferinta Panasonic KXS730EX S (aflate in locatia-sala de sedinte), boiler Tessi 10l, cititor bani ultraviolete Eutron, magnet usa, role rezerva casa marcat, plicuri case marcat 8 light, telefoane fixe Panasonic, suport rola WC, dozator sapun lichid, presa citrice INOX, tablete dezinfectare clor cutii (aflate in locatia-magazie birouri), frigider mic Ciuc, frigider mic arctic, aparat depozitat Nachos, Aparate sos Nachos, aparate depozitat alone, pahare Shushi pentru Granita, aparat Shlushi Granita Hugolini cu 3 rezervoare, scaun ergonomic, TVA plasma Samsung, lampadar cu picior, canapele mari negre, mese lungi cu picioare INOX, fotolii rosii, perne rosii mici, mese patrate mici cu picior INOX, canapele maron cu cotiere, tabureti cub, panouri publicitare luminoase, panouri publicitare clips, TV Samsung LCD, cos gunoi negru 120l, cos gunoi Inox cu capac, 120l (aflate in locatia-foaier), calculator inventar 503, Router Zyxel, Switch Tenda, aparat preparat Nachos (aflate in locatia-Uranus Cafe),

 

Preţul de începere a licitaţiei, stabilit prin încheierea emisă de executorul judecătoresc sub nr. 665/2015/01.10.2015-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, este de 386.420,27 lei la care se adauga TVA.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 12 octombrie 2015, la ora 10,00 inclusiv, să depună o cauţiune de 10% din preţul de începere a licitaţiei, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, precum şi să depună, cu respectarea aceluiaşi termen-limită 12 octombrie 2015, la ora 10,00 inclusiv, la sediul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache (sediu indicat în antetul prezentei publicaţii), o ofertă de cumpărare in bloc pentru bunurile mobile, oferta la care se va anexa originalul dovezii de depunere a cauţiunii (cu precizarea, în afara datelor de identificare a licitatorului şi a scopului consemnării, a numărul dosarului de executare, respectiv 665/2015– B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache).

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 7 (şapte) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.762 C.proc.civ.republicat, la locul licitației, la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorul 5, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 5. Debitoarea va fi înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar va fi comunicat creditoarei iar cel de-al şaptelea exemplar se va depune la dosarul de executare.De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei: 02 octombrie 2015.

 

Executor judecătoresc,

Bogdan Dumitrache