licitatie ds. nr. 756/2013 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 13 mai 2014, ora 17:30

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr.756/2013– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr.756/2013/17.04.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ – AL TREILEA TERMEN

întocmită la data de 17 aprilie 2014

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. „Dumitrache şi Dumitrache, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de contractul de împrumut autentificat sub nr. 201/02.04.2009 de BNP Damiela Camilia Pop, creditoare fiind APRA LEVEN N.V., cu sediul în Belgia, Jan van Rijswijcklaan 66, 2018 Antwerpen, cu sediul ales la reprezentant legal cab. av. Musat şi Asociaţii, situat în Bucureşti, bd. Aviatorilor, nr. 43, sector 1, prin lichidatori B.V.B.A. Actualic şi C.V.B.A. Advocatenassociatie Nelissen Grade, iar debitoare fiind S.C. MENORIS REAL ESTATE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Buzeşti, nr. 50-52, Camera 4, etaj 3, sector 1,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Voluntari strada Câmpul Pipera, nr. 63K, sat Pipera, judeţul Ilfov, tarlaua 21, compus din parcela 432, loturile 1 şi 2 şi parcela 432/73, lotul 2/1, imobil compus, conform documentaţiei cadastrale,  din teren în suprafaţă de 5.985 mp din măsurători, cu deschidere de 39,80 m la strada Câmpul Pipera proprietate a debitoarei S.C. MENORIS REAL ESTATE S.R.L., şi pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr. 756/2013/10.02.2014, de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 26 septembrie 2013, în cameră de consiliu, de Judecătoria Buftea (dosar nr.11627/94/2013),

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 11 februarie 2014, sub nr. 756/2013/11.02.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, a fost prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 2.130.660 de lei, preț care nu include TVA,

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.756/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.756/2013/13.03.2014- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 13 martie 2014, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditoarea a solicitat  continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.756/2013/14.04.2014- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la al doilea termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 14 aprilie 2014, nu s-a înscris niciun licitator, însă, prin cererea depusă la dosarul de executare, creditoarea a solicitat  continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit, în temeiul art. 845, alin. 9, C.proc.civ., prin organizarea celui de-al treilea termen al procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică,

 

 

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 13 mai 2014, la ora 17,30, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Voluntari strada Câmpul Pipera, nr. 63K, sat Pipera, judeţul Ilfov, tarlaua 21, compus din parcela 432, loturile 1 şi 2 şi parcela 432/73, lotul 2/1, imobil compus, conform documentaţiei cadastrale, din teren în suprafaţă de 5.985 mp din măsurători, cu deschidere de 39,80 m la strada Câmpul Pipera proprietate a debitoarei S.C. MENORIS REAL ESTATE S.R.L.

Preţul de începere a licitaţiei la al treilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.9 C.proc.civ., ca fiind 50% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este de 1.065.330 de lei, preț care nu include TVA. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.9 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 1.065.330 de lei și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 13 mai 2014, la ora 17,30 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, chiar dacă acesta din urmă este mai mic decât valoarea creanţei, ori a garanţei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 1.065.330 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 13 mai 2014, la ora 17,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus descris rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea, sub nr.48299, din data de 21.03.2014, sub nr.48319, din data de 21.03.2014 şi sub nr.48304, din data de 21.03.2014, care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 13 mai 2014, la ora 17,30  inclusiv :

a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;

b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 13 mai 2014, la ora 17,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 13 mai 2014 în dosarul de executare nr.756/2013- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea, sub nr.48299, din data de 21.03.2014, sub nr.48319, din data de 21.03.2014 şi sub nr.48304, din data de 21.03.2014, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Voluntari. Creditorului îi va fi comunicat un exemplar original la sediul ales. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale a Oraşului Voluntari, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 17 aprilie 2014.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1650/2012 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 20 mai 2014, ora 13:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1650/2012–B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 1650/2012/15.04.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 15 aprilie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de împrumut cu gaj general autentificat sub nr. 555 din 23 martie 2010 de BNP Becheru Răsvan Cezar, în favoarea creditorului SCATULA OVIDIU MIHAI, cu domiciliul în Bucureşti, strada Voroneţ, nr.12, bloc D7, scara 2, etaj 3, apartament 25, sector 3, şi în sarcina debitoarei BĂJAN MIRELA CRISTINA, cu domiciliul în Bucureşti, şos. Gheorghe Ionescu Siseşti, nr.240E, sector 1,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra cotei de ½ din bunul imobil-teren intravilan situat în Bucureşti, Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti, nr.240H, sector 1, inscris in Cartea funciara nr. 212504 (nr. CF. vechi 51926), având nr. cadastral 212504 (nr. cadastral vechi 14310/9) a Municipiului Bucureşti-Sector 1, imobil compus din teren intravilan în suprafaţă de 300 mp. şi constructia neterminată în faza de structură de rezistenţă.

şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1650/2012/17.09.2012, intocmit de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că, cota de ½ din imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluată, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin procesul verbalprivind stabilirea preţului de vânzare silită a imobilului la licitaţie publică, încheiat la 15 aprilie 2014, sub nr. 1650/2012/15.04.2014 de B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, la preţul de 60.565,62 lei.

având în vedere că, până în prezent, debitoarea nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 1650/2012 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 20 mai 2014, la ora 13,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Dumitrache şi Dumitrache, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro:

- Vânzarea silită la licitaţie publică a cotei de ½ din bunul imobil-teren intravilan situat în Bucureşti, Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti, nr.240H, sector 1, inscris in Cartea funciara nr. 212504 (nr. CF. vechi 51926), având nr. cadastral 212504 (nr. cadastral vechi 14310/9) a Municipiului Bucureşti-Sector 1, imobil compus din teren intravilan în suprafaţă de 300 mp. şi constructia neterminată în faza de structură de rezistenţă, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 60.565,62 lei,

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 20 mai 2014, la ora 13,00  întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 20 mai 2014, la ora 13,00, inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând echivalentul în lei al preţului de pornire a licitaţiei, echivalent determinat pe baza cursului de referinţă anunţat, la data depunerii cauţiunii, de Banca Naţională a României. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 20 mai 2014, la ora 13,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 20 mai 2014 în dosarul de executare nr.1650/2012- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti sub nr. 2819 din data de 17 ianuarie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 20 mai 2014, la ora 13,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare asupra cotei de ½ din imobil, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilelor, licitatorii pot consulta rapoartele de expertiză imobiliară evaluatoare, depuse la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al cotei de ½ din imobil va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate, iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a cotei de ½ din imobil de către debitoare, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a cotei de ½ din bunul imobil, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (sapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare,  spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sector 1 Bucureşti, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 1. Debitoarea va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul său. Un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a se comunica dl. Musca Stefan. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

La prezenta publicaţie de vânzare se anexează extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti sub nr. 2819 din data de 17 ianuarie 2014, conţinând 3(trei) pagini, fiind parte integrantă din prezenta publicaţie.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 15 aprilie 2014

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 

 

 

 

licitatie ds. nr. 253/2013 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 14 mai 2014, ora 11:30

800×600

Normal
0

false
false
false

EN-GB
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tabel Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 253/2013 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 253/2013/11.04.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

a bunului imobil la licitaţie publică, întocmită la data de 11 aprilie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de decizia civilă nr.533, pronunțată în data de 12 decembrie 2012, de Curtea de Apel București, în dosarul nr.62205/3/2011, în favoarea creditorului ION MIHAI DRAGOȘprin mandatar ION MARIAN, cu domiciliul în Bucureşti, bd. Uverturii nr.87, bloc O14A, scara B, etaj 3, apartament 35, sector 6, şi în sarcina debitoarei S.C. KERMANY INVEST S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Brândușelor nr.2-4, etaj 7, sector 3, CUI 16986388,

            având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Bucureşti, Aleea Cislau nr.7C, scara B, etaj 7, apartament 16, sector 2, înscris în Cartea Funciară nr. 216637-C1-U44 a municipiului Bucureşti – sector 2, având nr. cadastral 216637-C1-U44, reprezentând apartament compus din 3 camere și dependințe, având o suprafață utilă de 98,95 mp și o suprafață totală de 98,95 mp, o cotă indiviză de 2,07%, respectiv 15,81 mp din părțile și dependințele comune, precum și cota indiviză de teren în proprietate de 16,30 mp din actele de proprietate și 17,75 mp din măsurătorile cadastrale, proprietate a debitoarei S.C. KERMANY INVEST S.R.L,şi pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară întocmit de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 15 martie 2013, în cameră de consiliu, de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în dosar nr.9277/300/2013,

            având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost evaluat, în temeiul art.835 din Codul de procedură civilă – Legea nr.134/2010, cu modificările ulterioare (denumit în continuare C.proc.civ.) prin Raportul de expertiză întocmit de ing. Nicolae Ioniţă la data de 14 martie 2014, pe baza căruia executorul judecătoresc a stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 03 aprilie 2014, sub nr.253/2013/03.04.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este și prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 338.056 lei, preț ce nu include TVA,

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.253/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 04 aprilie 2014, sub nr.253/2013/04.04.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunului imobil situat în Bucureşti, Aleea Cislau nr.7C, scara B, etaj 7, apartament 16, sector 2, înscris în Cartea Funciară nr. 216637-C1-U44 a municipiului Bucureşti – sector 2, având nr. cadastral 216637-C1-U44, reprezentând apartament compus din 3 camere și dependințe, având o suprafață utilă de 98,95 mp și o suprafață totală de 98,95 mp, o cotă indiviză de 2,07%, respectiv 15,81 mp din părțile și dependințele comune, precum și cota indiviză de teren în proprietate de 16,30 mp din actele de proprietate și 17,75 mp din măsurătorile cadastrale, ca fiind în data de 14 mai 2014, la ora 11,30,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 14 mai 2014, la ora 11,30, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

           

 

 

- Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, Aleea Cislau nr.7C, scara B, etaj 7, apartament 16, sector 2, înscris în Cartea Funciară nr. 216637-C1-U44 a municipiului Bucureşti – sector 2, având nr. cadastral 216637-C1-U44, reprezentând apartament compus din 3 camere și dependințe, având o suprafață utilă de 98,95 mp și o suprafață totală de 98,95 mp, o cotă indiviză de 2,07%, respectiv 15,81 mp din părțile și dependințele comune, precum și cota indiviză de teren în proprietate de 16,30 mp din actele de proprietate și 17,75 mp din măsurătorile cadastrale, proprietate a debitoarei S.C. KERMANY INVEST S.R.L.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 338.056 lei de lei la care se adaugă TVA.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 14 mai 2014, la ora 11,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară-Sector 2 nr.29477, din data de 14 iunie 2013, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 14 mai 2014, la ora 11,30 inclusiv :

a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;

b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 14 mai 2014, la ora 11,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 14 mai 2014, în dosarul de executare nr.253/2013- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

            Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

            Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 2, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 2. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 2 București, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul ei, înştiinţaţă despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar original va fi comunicat creditorului iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

           

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 11 aprilie 2014.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

Normal
0

false
false
false

EN-GB
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

Buna ziua,

 

Conform prevederilor NCPC,un extras din publicatia de vanzare trebuie afisat si intr-un ziar de mare circulatie – am anexat acestui mail textul pe care trebuie sa il publicati.

Avem rugamintea ca pana la data tinerii licitatiei publice (15 mai 2014) sa ne trimiteti dovada afisarii anuntului (ziarul) si dovada achitarii onorariului perceput de catre ziar.

Mentionez ca in lipsa dovezii afisarii in ziar a publicatiei de vanzare, licitatia va fi anulata din lipsa de procedura.

 

Am rugamintea sa imi confirmati primirea acestui mail.

 

Cu stima,

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tabel Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

licitatie ds. nr. 253/2013 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 14 mai 2014, ora 11:30

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 253/2013 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 253/2013/11.04.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

a bunului imobil la licitaţie publică, întocmită la data de 11 aprilie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de decizia civilă nr.533, pronunțată în data de 12 decembrie 2012, de Curtea de Apel București, în dosarul nr.62205/3/2011, în favoarea creditorului ION MIHAI DRAGOȘ prin mandatar ION MARIAN, cu domiciliul în Bucureşti, bd. Uverturii nr.87, bloc O14A, scara B, etaj 3, apartament 35, sector 6, şi în sarcina debitoarei S.C. KERMANY INVEST S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Brândușelor nr.2-4, etaj 7, sector 3, CUI 16986388,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Bucureşti, Aleea Cislau nr.7C, scara B, etaj 7, apartament 16, sector 2, înscris în Cartea Funciară nr. 216637-C1-U44 a municipiului Bucureşti – sector 2, având nr. cadastral 216637-C1-U44, reprezentând apartament compus din 3 camere și dependințe, având o suprafață utilă de 98,95 mp și o suprafață totală de 98,95 mp, o cotă indiviză de 2,07%, respectiv 15,81 mp din părțile și dependințele comune, precum și cota indiviză de teren în proprietate de 16,30 mp din actele de proprietate și 17,75 mp din măsurătorile cadastrale, proprietate a debitoarei S.C. KERMANY INVEST S.R.L, şi pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară întocmit de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 15 martie 2013, în cameră de consiliu, de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în dosar nr.9277/300/2013,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost evaluat, în temeiul art.835 din Codul de procedură civilă – Legea nr.134/2010, cu modificările ulterioare (denumit în continuare C.proc.civ.) prin Raportul de expertiză întocmit de ing. Nicolae Ioniţă la data de 14 martie 2014, pe baza căruia executorul judecătoresc a stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 03 aprilie 2014, sub nr.253/2013/03.04.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este și prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 338.056 lei, preț ce nu include TVA,

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.253/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 04 aprilie 2014, sub nr.253/2013/04.04.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunului imobil situat în Bucureşti, Aleea Cislau nr.7C, scara B, etaj 7, apartament 16, sector 2, înscris în Cartea Funciară nr. 216637-C1-U44 a municipiului Bucureşti – sector 2, având nr. cadastral 216637-C1-U44, reprezentând apartament compus din 3 camere și dependințe, având o suprafață utilă de 98,95 mp și o suprafață totală de 98,95 mp, o cotă indiviză de 2,07%, respectiv 15,81 mp din părțile și dependințele comune, precum și cota indiviză de teren în proprietate de 16,30 mp din actele de proprietate și 17,75 mp din măsurătorile cadastrale, ca fiind în data de 14 mai 2014, la ora 11,30,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 14 mai 2014, la ora 11,30, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

           

 

 

- Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, Aleea Cislau nr.7C, scara B, etaj 7, apartament 16, sector 2, înscris în Cartea Funciară nr. 216637-C1-U44 a municipiului Bucureşti – sector 2, având nr. cadastral 216637-C1-U44, reprezentând apartament compus din 3 camere și dependințe, având o suprafață utilă de 98,95 mp și o suprafață totală de 98,95 mp, o cotă indiviză de 2,07%, respectiv 15,81 mp din părțile și dependințele comune, precum și cota indiviză de teren în proprietate de 16,30 mp din actele de proprietate și 17,75 mp din măsurătorile cadastrale, proprietate a debitoarei S.C. KERMANY INVEST S.R.L.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 338.056 lei de lei la care se adaugă TVA.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 14 mai 2014, la ora 11,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară-Sector 2 nr.29477, din data de 14 iunie 2013, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 14 mai 2014, la ora 11,30 inclusiv :

a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;

b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 14 mai 2014, la ora 11,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 14 mai 2014, în dosarul de executare nr.253/2013- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 2, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 2. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 2 București, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul ei, înştiinţaţă despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar original va fi comunicat creditorului iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

           

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 11 aprilie 2014.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 744/2013 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 15 mai 2014, ora 13:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 744/2013 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 744/2013/11.04.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

a bunului imobil la licitaţie publică, întocmită la data de 11 aprilie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr.3201 din 04.03.2013, pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, în dosarul nr. 7882/301/2012, în favoarea creditoarei ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC PM11A, SCARA A+B, cu sediul în Bucureşti, strada Prevederii, nr.5, bloc PM11A, scara A+B, sector 3, şi în sarcina debitoarei BOBELNICU OANA GABRIELA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Prevederii, nr.5, bloc PM11A, scara 2, etaj 8, apartament 72, sector 3,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Bucureşti, strada Prevederii, nr.5, bloc PM11A, scara 2, etaj 8, apartament 72, sector 3, înscris în cartea funciară nr.38866, având număr cadastral 958/72, reprezentând apartament compus din 3 camere și dependințe cu o suprafață utilă de 59,02 mp și o cotă indiviză de 0,632% din părțile și dependințele comune, precum și teren în folosință (cotă indiviză)  SU 59,02 mp, proprietate a debitoarei BOBELNICU OANA GABRIELA, şi pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară întocmit de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 14 iunie 2013, în cameră de consiliu, de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, în dosarul nr.23561/301/2013,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost evaluat, în temeiul art.835 din Codul de procedură civilă – Legea nr.134/2010, cu modificările ulterioare (denumit în continuare C.proc.civ.) prin Raportul de expertiză întocmit de ing. Nicolae Ioniţă la data de 18 martie 2014, pe baza căruia executorul judecătoresc a stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 03 aprilie 2014, sub nr.744/2013/03.04.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este și prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 204.518 lei,

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.744/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 04 aprilie 2014, sub nr.744/2013/04.04.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunului imobil situat în Bucureşti, strada Prevederii, nr.5, bloc PM11A, scara 2, etaj 8, apartament 72, sector 3, înscris în cartea funciară nr.38866, având număr cadastral 958/72, reprezentând apartament compus din 3 camere și dependințe cu o suprafață utilă de 59,02 mp și o cotă indiviză de 0,632% din părțile și dependințele comune, precum și teren în folosință (cotă indiviză)  SU 59,02 mp, ca fiind în data de 15 mai 2014, la ora 13,00,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 15 mai 2014, la ora 13,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

           

 

 

- Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, strada Prevederii, nr.5, bloc PM11A, scara 2, etaj 8, apartament 72, sector 3, înscris în cartea funciară nr.38866, având număr cadastral 958/72, reprezentând apartament compus din 3 camere și dependințe cu o suprafață utilă de 59,02 mp și o cotă indiviză de 0,632% din părțile și dependințele comune, precum și teren în folosință (cotă indiviză)  SU 59,02 mp, proprietate a debitoarei BOBELNICU OANA GABRIELA.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 204.518 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 15 mai 2014, la ora 13,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară-Sector 3 nr.46263, din data de 15 octombrie 2013, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 15 mai 2014, la ora 13,00 inclusiv :

a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;

b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 15 mai 2014, la ora 13,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 15 mai 2014 în dosarul de executare nr.744/2013- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 3, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 3. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 3 București, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitoarea va fi, la rândul ei, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acesteia, un exemplar original va fi comunicat creditoarei iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

           

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 11 aprilie 2014.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1576/2013 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 06 mai 2014, ora 18:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1576/2013 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1576/2013/11.04.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 11 aprilie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de împrumut cu ipotecă imobiliară autentificat prin încheierea nr. 394 din 08 martie 2013, de BNP Roşca Irinel Daniela, modificat prin actul adiţional autentificat prin încheierea nr.426 din 03 iunie 2013 la BNP Ninu Viorica Roxana, în favoarea creditoarei ODEH MARIANA, cu domiciliul în Bucureşti, Şoseaua Pantelimon, nr.352, bloc 3, scara B, etaj 6, apartament 64, sector 2, reprezentată prin Avocat Ionescu Mihai Alexandru, şi în sarcina debitorilor DAN DUMITRA şi ODEH KHADER, ambii cu domiciliul în Pantelimon, Aleea Mihai Viteazu, nr.2, judeţul Ilfov,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Pantelimon, Aleea Mihai Viteazu, nr.2, judeţul Ilfov, înscris în Cartea Funciara nr.100820, ce se compune din teren în suprafaţă de 950 mp. – din acte (suprafaţă de 964 mp. – din masuratori), având nr. cadastral 100820 şi construcţia C1, având număr cadastral 100820-C1) – potrivit descrierii din Cartea Funciară (potrivit descrierii din Raportul de Evaluare – imobil compus din teren în suprafaţă de 964 mp. şi construcţia C1 cu suprafaţa construită la sol de 163,37 mp., construcţia C2 cu Sc = 50,49 mp., construcţia C3 cu Sc = 41,09 mp. şi construcţia C4 cu Sc = 23,38 mp. potrivit descrierii din Cartea Funciară), proprietate a debitorilor DAN DUMITRA şi ODEH KHADER, şi pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1576/2013/28.02.2014, de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 16 octombrie 2013  în cameră de consiliu, de Judecătoria Cornetu, în dosarul nr. 6384/1748/2013.

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 17 martie 2014, sub nr.1576/2013/17.03.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 889.344 de lei, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 14 martie 2014,      

având în vedere că, până în prezent, debitorii, deși somaţi de executorul judecătoresc, nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1576/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 21 martie 2014 sub nr. 1576/2013/21.03.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunului imobil situat în Pantelimon, Aleea Mihai Viteazu, nr.2, judeţul Ilfov, înscris în Cartea Funciara nr.100820, ce se compune din teren în suprafaţă de 950 mp. – din acte (suprafaţă de 964 mp. – din masuratori), având nr. cadastral 100820 şi construcţia C1, având număr cadastral 100820-C1) – potrivit descrierii din Cartea Funciară (potrivit descrierii din Raportul de Evaluare – imobil compus din teren în suprafaţă de 964 mp. şi construcţia C1 cu suprafaţa construită la sol de 163,37 mp., construcţia C2 cu Sc = 50,49 mp., construcţia C3 cu Sc = 41,09 mp. şi construcţia C4 cu Sc = 23,38 mp. potrivit descrierii din Cartea Funciară), ca fiind în data de 06 mai 2014, la ora 18,00.

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 06 mai 2014 la ora 18,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în situat în Pantelimon, Aleea Mihai Viteazu, nr.2, judeţul Ilfov, înscris în Cartea Funciara nr.100820, ce se compune din teren în suprafaţă de 950 mp. – din acte (suprafaţă de 964 mp. – din masuratori), având nr. cadastral 100820 şi construcţia C1, având număr cadastral 100820-C1) – potrivit descrierii din Cartea Funciară (potrivit descrierii din Raportul de Evaluare – imobil compus din teren în suprafaţă de 964 mp. şi construcţia C1 cu suprafaţa construită la sol de 163,37 mp., construcţia C2 cu Sc = 50,49 mp., construcţia C3 cu Sc = 41,09 mp. şi construcţia C4 cu Sc = 23,38 mp. potrivit descrierii din Cartea Funciară), proprietate a debitorilor DAN DUMITRA şi ODEH KHADER.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 889.344 de lei.  

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 06 mai 2014 la ora 18,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, nr.21563, din data de 11 februarie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 06 mai 2014 la ora 18,00   inclusiv :    

a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;

b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 06 mai 2014, ora 18,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 06 mai 2014, în dosarul de executare nr.1576/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 9 (noua) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 21563, din data de 11 februarie 2014, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Cornetu, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Pantelimon. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Pantelimon, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 11 aprilie 2014.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 1273/2013 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 14 mai 2014, ora 13:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1273/2013 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1273/2013/14.04.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 14 aprilie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de contractul de împrumut nr.908 din data de 06 august 2008 însoţit de actul adiţional nr. 117 din data de 18 februarie 2013, actul adiţional nr.174 din data de 08 martie 2011 şi actul adiţional nr.140 din data de 01 martie 2010, în favoarea creditorului ARISTIDE ADRIAN MIHAI, cu domiciliul în Comuna Snagov, Sat Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, şi în sarcina debitorului PAVEL COSTIN CĂTĂLIN cu domiciliul în Comuna Snagov, Sat Tâncăbeşti, judeţul Ilfov,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Comuna Snagov, Sat Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, reprezentat de terenul  intravilan de 1000 mp înscris în Cartea funciara nr.103207, având nr. cadastral 5664, proprietate a debitorului PAVEL COSTIN CĂTĂLIN, şi pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1273/2013/15.01.2014, de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 31 octombrie 2013  în cameră de consiliu, de Judecătoria Buftea, în dosarul nr. 13051/94/2013.

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 03 aprilie 2014, sub nr.1273/2013/03.04.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 102.000 de lei, echivalentul a 22.870 EURO, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 28 martie 2014,      

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1273/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 07 aprilie 2014 sub nr. 1273/2013/07.04.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunului imobil situat în Comuna Snagov, Sat Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, reprezentat de terenul  intravilan de 1000 mp înscris în Cartea funciara nr.103207, având nr. cadastral 5664, ca fiind în data de 14 mai 2014, la ora 13,00,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 14 mai 2014 la ora 13,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Comuna Snagov, Sat Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, reprezentat de terenul  intravilan de 1000 mp înscris în Cartea funciara nr.103207, având nr. cadastral 5664, proprietate a debitorului PAVEL COSTIN CĂTĂLIN.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 102.000 de lei.  

 

 

 

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 14 mai 2014 la ora 13,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, nr.191507, din data de 25 noiembrie 2013, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 14 mai 2014 la ora 13,00   inclusiv :    

a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;

b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 14 mai 2014, ora 13,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 14 mai 2014, în dosarul de executare nr.1273/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr.191507, din data de 25 noiembrie 2013, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Comunei Snagov. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale a Comunei Snagov, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul şi creditorul vor fi, la rândul lor, înştiinţaţi despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliile acestora, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 14 aprilie 2014.

 

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 

BEJ Mihai Dima publicatie de vanzare nr.158/2013

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE NR. 158/2013

 

 

 

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 158/2013, prin care se înaintează spre executare Contractul de Închiriere nr. 8/28.02.2012 înregistrat la AFP sector 4 sub nr. 1633880/12.11.2013, prin care creditoarea SC GRUP CONSTRUCT VASSU SRL, cu sediul în București, str. Baltita nr. 3, bl. B19, sc. 3, ap. 68, sector 4, prin administrator Vasu Cristian, a solicitat executarea silită împotriva debitoarei SC SAN PROSPER SRL, cu sediul în sat Siliștea, jud. Teleorman și cu punct de lucru în oraș Popești Leordeni str. Lt. Av. Tănase Banciu nr. 6, jud. Ilfov, în vederea recuperării sumei de 92.259,3 lei c/v chirie neachitată pe perioada 01.03.2013-06.11.2013, calculată cu penalitățI de întârziere șI 10.815 lei, facturi neachitate cu utilități.

Creditoarea  SC GRUP CONSTRUCT VASSU SRL, a solicitat executarea silită împotriva debitoarei SC SAN PROSPER SRL, în vederea recuperării sumelor de mai sus, plus cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din 13.11.2013 emisă de BEJ Mihai Dima, s-a dispus înregistrarea cererii formulată de creditoare și deschiderea dosarului de executare nr. 158/2013, din 13.11.2013.

S-a transmis Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti cererea de încuviințare a executării silite care, prin Încheierea din 20.12.2013, pronunțată în dosarul nr. 59983/301/2013, a încuviințat executarea silită împotriva debitoarei, pentru suma de 92.259,30 lei chirie, plus penalități și 10.815 lei facturi neachitate către ENEL, plua cheltuielile de executare.

La data de 24.02.2014 s-a efectuat somație către debitoare pentru plata sumei totale de 111.083 lei, iar la data de 07.03.2014, ora 11:00 s-a întocmit procesul-verbal de sechestru asupra unor bunuri mobile identificate la punctul de lucru al debitoarei.

La data de 28.03.2014, creditoare prin reprezentant Vasu Cristian, solicită numire unui expert tehnic în persoana doamnei Marin Adriana , aleasă din lista comunicată de Biroul de Expertize Judiciare Tehnice  și Contabile la data de26.03.2014, pentru evaluarea bunurilor sechestrate prin procesul verbal din 07.03.2014,ora 11:00.

Prin Încheierea din 28.03.2014 a fost desemnată pentru efectuarea expertizei mobiliare doamna Marin Adriana, stabilindu-se onorariu de 400 lei și termen de 10 zile pentru depunerea raportului de expertiză la dosar.

La data de 08.04.2014 s-a depus la dosar Raportul de expertiză Tehnică, evaluări bunuri mobile extrajudiciară, fiind predat creditoarei un exemplar, iar debitoarei comunicat la sediul social. Prin Încheierea din 08.04.2014 a BEJ Mihai Dima s-a stabilit termenul de vînzare la licitație publică a bunurilor debitoarei.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 30.04.2014, ora 11.00, va avea loc în localitatea Popești-Leordeni, str.Lt. Av. Tănase Banciu nr.6, jud.Ilfov, vânzarea bunurilor mobile sechestrate prin procesul verbal din data de 07.03.2014 ora 11.00 şi anume:

-           2 construcții privizorii din rigips;

-          profile metalice-țeavă rectangulară aplicată provizoriu;

-          un utilaj cu două motoare marca ”Cometi”;

-          un utilaj cu tubulatură de aerisire cu două motoare electrice;

-          consrtucție metalică grătar rampă profil L;

-          ușă plastic, schelă mobilă, scară telescopică, 3 uși și 3 geamuri termopan, firmă luminoasă,

              Licitaţia începe de la suma de 3.190 lei, pentru toate bunurile, potrivit Raportului de Expertiză întocmit de expert tehnic Ec. Marin Adriana.

            Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicația de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunurilor mobile, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la sediul BEJ Mihai Dima la data de 08.04.2014.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 6 exemplare spre cele legale.

 

 

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

BEJ Mihai Dima licitatie dosar 44/2013

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE NR. 44/2013

 

 

 

 

Noi, Mihai Dima, in calitate de Executor Judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Mircea Voda nr. 41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Avand in vedere adresa nr. 44/2013, prin care se inainteaza spre executare Contractul de Imprumut autentificat sub nr. 3874 din 26.09.2012, de catre notarul public Pelizaru Elisabeta Alexandra, prin care creditorul IURIET MIRCEA IULIAN, domiciliat în loc. Bucecea (oras Bucecea), str. Alecu Ralet, bl. E6, ap. 2, et. 1, jud. Botosani, a dat cu titlu de imprumut debitorului GIURGEA CRISTIAN IULIAN, domiciliat in Bucuresti, Aleea Prevederii nr. 2, bl. M29F, sc. A, et. 2, ap. 10, sector 3, suma de 6.000 Euro, debitorul obligandu-se sa restituie suma, in aceeasi moneda, pana la termenul de 25.01.2013.

Creditorul IURIET MIRCEA IULIAN a solicitat executarea silita impotriva debitorului GIURGEA CRISTIAN IULIAN, prin urmarirea bunului imobil situat in Bucuresti, str. Niculae D. Staicovici nr. 20, ap. 1, sector 5, compus dintr-o camera si dependinte avand CF nr. 209871 – C1 – U2, in vederea recuperarii sumei de 6.000 Euro, plus cheltuielile de executare.

Prin Incheierea din 14.05.2013 emisa de BEJ Mihai Dima, s-a dispus inregistrarea cererii formulata de creditor si deschiderea dosarului de executare nr. 44/2013, din 14.05.2013.

S-a transmis Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti cererea de incuviintare a executarii silite care, prin Incheierea din 28.05.2013, pronuntata in dosarul nr. 9966/302/2013, a incuviintat executarea silita a creantelor de 6.000 Euro si cheltuielile de executare, impotriva debitorului GIURGEA CRISTIAN IULIAN, in baza titlului executoriu – Contractul de Imprumut autentificat sub nr. 3874 din 26.09.2012, de catre notarul public Pelizaru Elisabeta Alexandra si a autorizat creditorul sa treaca la executarea silita a obligatiei cuprinsa in titlul executoriu, investind cu formula executorie Contractul de Imprumut autentificat sub nr. 3874 din 26.09.2012, de catre notarul public Pelizaru Elisabeta Alexandra.

La data de 17.06.2013, s-a intocmit somatie pentru suma totala de 6.000 Euro, plus 3.921,79 lei cheltuieli de executare, inmanata debitorului la data de 04.07.2013, ora 13.20.

La data de 17.09.2013, executorul judecatoresc s-a deplasat la imobilul supus executarii silite din Bucuresti, str. Niculae D. Staicovici nr. 20, ap. 1, sector 5, unde a fost gasit prezent debitorul Giurgea Cristian Iulian, cu aceasta ocazie intocmindu-se procesul verbal de situatie, prevazut de dispozitiile art. 828 alin. 1, C.proc.civ., proces verbal comunicat partilor prin posta.

Prin Incheierea din 10.10.2013, s-a desemnat expertul tehnic Miron Turcu, in vederea stabilirii valorii de circulatie a imobilului situat în Bucuresti, str. Niculae D. Staicovici nr. 20, ap. 1, sector 5.

La data de 01.11.2013, s-a depus la dosarul de executare Raportul de Expertiza Tehnica Judiciara, incheiat de expert tehnic Turcu Miron, in 3 exemplare, stabilindu-se valoarea de piata a imobilului, in cuantum de 177.127 lei, iar cate un exemplar de pe raportul de expertiza a fost comunicat creditorului si debitorului.

Prin Incheierea din 01.11.2013, s-a fixat termen pentru vanzarea imobilului supus executarii silite la data de 13.12.2013, ora 10.00, emitandu-se publicatii de vanzare si adrese in vederea comunicarii sarcinilor si debitelor imobilului supus executarii silite.

Publicatia de vanzare s-a afisat la Judecatoria Sector 5, Primaria Sector 5, locul situarii imobilului, sediul organului de executare si domiciliul debitorului. De asemenea, a fost afisata pe  site-ul UNEJ si transmisa spre publicare, in Ziarul Romania Libera, din 07.11.2013.

La termenul din data de 13.12.2013 ora 10.00, licitatia publica a fost amanata pentru data de 06.01.2014  ora 14.00, avand in vedere vicierea procedurii de vanzare si lipsa instiintarii debitorului.

S-au emis publicatii de vanzare pentru termenul din data de 06.01.2014, ora 14.00, pentru pretul de 177.127 lei, adrese si instiintare catre debitor, de asemenea refacandu-se anuntul publicitar in ziarul Romania Libera.

In urma comunicarii publicatiei de vanzare catre debitor, precum si a instiintarii, nefiind gasit prezent la domiciliul sau, i-a fost afisata instiintarea, in vederea prezentarii la sediul Bej Mihai Dima, pentru a ridica formalitatile de publicitate a vanzarii.

S-a efectuat publicitatea vanzarii si în ziarul Romania Libera aparut joi, 19.12.2013.

La termenul din data de 06.01.2014, ora 14.00, au lipsit atat creditorul cat si debitorul si nu s-a prezentat nicio persoana la sediul BEJ Mihai Dima pentru licitatie.

S-au emis publicații de vânzare pentru termenul din 06.02.2014, ora 12.00, înștiințare către debitor și adrese în vederea comunicării sarcinilor și debitelor imobilului supus executării silite. De asemenea, s-a făcut publicitate în ziarul România Liberă, apărut la data de 09.01.2014. La termenul din 06.02.2014, au lipsit atât creditorul, cât și debitorul, neprezentându-se nicio altă persoană pentru licitație, șI lipsind extrasul informativ de carte funciară, licitația amânându-se la 06.03.2014, ora 12.00.

La termenul din 06.03.2014, ora 12.00, creditorul a fost reprezentat de mandatar Ion-Novotny Valentin, având procură specială, iar în urma parcurgerii procedurii de vânzare, licitația s-a amânat pentru un nou termen, iar prețul s-a redus cu 25%, deoarece nu s-a oferit prețul stabilit prin expertiză.

La termenul din 07.04.22014,ora 14.00 nu s-a prezentat nici o persoană la ora și locul licitației, drept pentru care vînzarea s-a amînat.

Prin prezenta aducem la cunoștință generală că in ziua de 07.05.2014, ora 11.00, va avea loc in localitatea Bucuresti, str. Mircea Voda nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vanzarea imobilului proprietatea debitorului GIURGEA CRISTIAN si anume:

- imobil situat in Bucuresti, str. Niculae D. Staicovici nr. 20, ap. 1, sector 5, compus dintr-o camera, hol, vestibul, bucatarie, WC, cu suprafața utila de 37,60 mp si pivnita, cu suprafata utila de 12,76 mp (in comun), precum și cotă indiviză de 19,66% din partile de folosinta comuna ale imobilului si supfatata de 25,89 mp teren aflat sub constructie, avand CF nr. 209871 – C1 – U2.

Licitatia incepe de la suma de 132.845,25 lei, ca urmare a reducerii cu 25%, conform dispozițiilor art. 845 alin. 8 C.proc.civ.

Persoanele care doresc sa participe la licitatie trebuie sa prezinte pana in ziua si ora aratate in publicatia de vanzare, oferta de cumparare si recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din pretul de incepere al licitatiei, la dispozitia BEJ Mihai Dima, in contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se someaza toti care pretind vreun drept asupra imobilului, de creanta, gaj, ipoteca sau altele, sa le aduca la cunostinta organului de executare mai inainte de adjudecarea bunului imobil, cu mentiunea ca dupa acea data nu vor mai fi luate in considerare.

Prezenta publicatie de vanzare s-a afisat la locul unde are loc licitatia la data de 07.04.2014.

Drept pentru care s-a intocmit prezenta publicatie de vanzare in 7 exemplare spre cele legale.

 

 

 

 

                                                                  EXECUTOR JUDECĂTORESC

BEJ Mihai Dima – licita’ie dosar 146/2011

România

BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC                             Se va afişa la:  Judecătoria Sector 1

- Mihai Dima -                                                                                      Primăria Sector 1

BUCUREŞTI, STR. MIRCEA VODĂ NR. 41,                                                         Locul situării imobilului

BL. M31, SC. 1, PARTER, AP. 2, SECTOR 3                                                          Sediul organului de executare

Domiciliul debitorului

Site UNEJ

DOSAR DE EXECUTARE NR. 146/2011

DOSAR DE EXECUTARE INSTANŢĂ NR. 11697/299/2011

DIN 04.04.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 146 / 2011

 

 

Văzând dispoziţiile art. 504 C.proc.civ.

Noi, Mihai Dima, în calitate de executor judecătoresc, având în vedere titlul executoriu Decizia Civilă nr. 766 A/14.06.2010 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, definitivă, irevocabilă şi învestită cu formulă executorie, prin care obligă debitorul CONCĂL MIRCEA, domiciliat în Bucureşti, str. General Constantin Coandă nr. 15, sector 1, să plătească creditoarei CIUREA GEORGETA, domiciliată în Bucureşti, str. Valea  Oltului nr. 20, bl. A43, sc. G, ap. 101, sector 6, suma de 54.670 Euro cu titlu de sultă. Totodată obligă debitorul la plata către creditoare a sumei de 1.009 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Creditoarea CIUREA GEORGETA a solicitat executarea silită împotriva debitorului CONCĂL MIRCEA, prin urmărirea bunului imobil situat în Bucureşti, str. General Constantin Coandă nr. 15, sector 1, în vederea recuperării sumelor de: 54.670 Euro şi 1.009 lei, plus actualizarea cu rata inflaţiei şi cheltuielile de executare. Prin Încheierea din 28.03.2011 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, pronunţată în dosarul nr. 11697/299/2011, a fost încuviinţată executarea silită împotriva debitorului, în baza titlului executoriu reprezentat de Decizia Civilă nr. 766 A/14.06.2010 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă.

Prin procesul – verbal din 25.05.2011, ora 10.00, în baza dispoziţiilor art. 371 indice 2 alin. 3 C.proc.civ., s-a procedat la actualizarea sumei de 1.009 lei, pe perioada februarie 2011 – aprilie 2011, rezultând creanţă actualizată de 1.021,71 lei, precum şi la calculul cheltuielilor de executare în sumă totală de 10.248,58 lei.

Precizăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesului– verbal de situaţie la data de 04.05.2011, ora 14.00; s-a întocmit şi s-a înscris somaţia la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti Sector 1, cu Încheierea nr. 102/27.05.2011, comunicată debitorului la data de 03.06.2011; s-a întocmit Raportul de Expertiză Tehnică de către expert tehnic judiciar Ing. Turcu Miron.

La solicitarea creditoarei,  s-a întocmit un nou raport de expertiză tehnică judiciară, ce s-a depus la dosarul de executare la data de 31.01.2014. La data de 04.02.2014, creditoarea solicită fixarea termenului de vânzare a imobilului debitorului, termen fixat prin rezoluție la data de 04.04.2014, la ora 11.00. La termenul din 04.04.2014, ora 11.00, licitația a fost amînată la 09.05.2014,ora 10.00 din cauza lipsei certificatului de sarcini și a licitatorilor.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 09.05.2014, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitorului CONCĂL MIRCEA şi anume:

- imobilul situat în Bucureşti, str. General Constantin Coandă nr. 15,  corp B, sector 1, compus din construcţie alcătuită din parter şi etaj şi teren în folosinţă de 70,34 m.p. pe durata existenţei construcţiei.

Licitaţia începe de la preţul de 299. 773 lei, conform raportului de expertiză întocmit de ing. Turcu Miron.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la LIBRA INTERNET BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101,  10% din preţul de începere al licitaţiei.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 04.04.2014.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 7 exemplare spre cele legale.

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC