Activități BEJ

 • Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare
 • Comunicarea actelor de procedură
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe
 • Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanța judecătorească
 • Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă
 • Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz
 • Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența lui
 • Executare silită directă:

– Predarea silită a bunurilor mobile;
– Predarea silită a bunurilor imobile;
– Executarea silită a altor obligații de a face sau a obligațiilor de a nu face, inclusiv executarea hotărârilor judecătorești referitoare la minori;

 • Executare silită indirectă:

– Poprirea sumelor de bani, a titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente;
– Poprirea sumelor sau bunurilor mobile incorporale pe care creditorul le datorează debitorului, dacă ambele creanțe sunt certe și lichide;
– Urmărirea fructelor neculese și recoltelor prinse de rădăcini, care sunt ale debitorului;
– Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor;
– Urmărirea silită mobiliară, constând în vânzarea silită a bunurilor mobile urmăribile ale debitorului, până la acoperirea creanței creditorului;
– Urmărirea silită imobiliară, care constă în valorificarea bunurilor imobile ale debitorului, în vederea realizării creanței înscrise în titlul executoriu;