licitatie ds. nr. 1039/2011 – BEJ Bogdan Dumitrache, 07 octombrie 2013, ora 17:00

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

Dosar de executare nr. 1039/2011-B.E.J. Bogdan Dumitrache

Nr. 1039/2011/09.09.2013

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 09 septembrie 2013

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de Sentinţa civilă nr. 8738 pronunţată la data de 09 iunie 2011 de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti-Secţia Civilă, în dosarul nr. 25956/301/2011, în favoarea creditorului STROIESCU SEVASTIAN, cu domiciliul în comuna Suletea, judeţul Vaslui şi în sarcina debitorului LIXANDRU NICOLAE DOREL, cu domiciliul în Bucureşti, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 15A, bloc T2, scara 2, etaj 1, apartament 33, sector 3,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Bucureşti, sector 3, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 15A, bloc T2, scara 2, parter, apartament 34A, si pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1039/2011/15.01.2013 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin Raportul de evaluare întocmit de ing. ec. Ioniţă Nicolae la data de 15 martie 2013, la preţul de 59.209 de lei,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1039/2011-B.E.J. Bogdan Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.1039/2011/20.05.2013– B.E.J. Bogdan Dumitrache, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 20 mai 2013, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditorul a solicitat continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit, sens în care a fost întocmită publicaţia de vânzare silită a bunului imobil la licitaţie publică pentru al doilea termen sub nr. 1039/2011/09.09.2013,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 07 octombrie 2013, la ora 17,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, sector 3, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 15A, bloc T2, scara 2, parter, apartament 34A.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen (acest din urmă preţ a fost egal cu valoarea stabilită – 59.209 de lei – prin Raportul de evaluare întocmit de ing. ec. Ioniţă Nicolae la data de 15 martie 2013), este de 44.406,75 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 44.406,75 de lei, la acelaşi termen de licitaţie – 07 octombrie 2013, la ora 17,00–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 44.406,75 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 07 octombrie 2013, la ora 17,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare de executorul judecătoresc.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 07 octombrie 2013, la ora 17,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 07 octombrie 2013, la ora 17,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii  s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 07 octombrie 2013, în dosarul de executare nr.1039/2011-B.E.J. Bogdan Dumitrache.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din certificatul de sarcini eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară-Sector 3 sub nr. 16252, din data de 16 aprilie 2013, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 07 octombrie 2013, la ora 17,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

            Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (şase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 3 Bucureşti. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar cel de-al şaselea exemplar original se va depune la dosarul de executare. O copie certificată de pe prezenta publicaţie de vânzare va fi comunicată şi MAI-DGPMB-Poliţia Sectorului 3-Secţia 23 Poliţie. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

La prezenta publicaţie se anexează certificatul de sarcini eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară-Sector 3 sub nr. 16252, din data de 16 aprilie 2013, ce constituie parte integrantă din prezenta.

            Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 09 septembrie 2013.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

Posted in Licitații.