Dosar 5/2012; Publicatie de vanzare din 11.06.2012

Camera executorilor judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti

BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC NAGLICI MIHAI SERBAN

 Bucuresti, str. Istriei nr. 1, bl. C2, sc. 1, ap. 5, sectorul 3, tel/fax: 021.324.10.62

e-mail: bejnaglicimihaiserban@yahoo.ro

Dosar executional nr. 5/2012

Publicaţia de vânzare imobiliară  – intocmita azi  11.06.2012 orele 15.00

Potrivit dispoziţiilor art. 504 C. proc. civ., aducem la cunoştinţa generală că, în ziua de 27.07.2012, orele 16.00,  va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc NAGLICI MIHAI SERBAN situat in BUCURESTI, str.  ISTRIEI,  nr. 1, bl.C2,  ap. 5, sectorul  3, vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Peris, Sat Bratulesti, Jud. Ilfov, lot. nr.2 identificat cu nr. cadastral 1533/2, inscris in CF nr. 1899 a localitatii Peris, aflat in proprietatea debitorului ipotecar  Vlad Dorel, domiciliat în  Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 67, Bl. 6P, Sc.10, Et.1, Ap.361, Sector 6, care datorează creditorului OTP BANK ROMANIA SA, cu sediul  în Bucuresti, str. Buzesti, Nr. 66-68, Sector 1,  suma de  379 471 lei reprezentând împrumut nerestituit, la care se adauga cheltuielile de executare in cuantum de 7619,44 lei (TVA inclus).

Valoarea totală a imobilului este de   44 548 lei,  preţ stabilit conform raportului de expertiză întocmit de către expertul tehnic judiciar  COICULESCU MIHAI şi comunicat debitorului, conform art. 500 alin. (2) C. proc. civ.

Pretul de pornire a licitatie este de 44 548 lei.

Imobilul urmărit este grevat de următoarele sarcini şi drepturi reale: ipotecă de rangul I, conform contractului de ipotecă autentificat sub  nr.  352/06.03.2008 de catre  BNP  PANA RUXANDRA – MIHAELA, în favoarea OTP BANK ROMANIA S.A., somatia de plata nr. 334/2011 inscrisa de Corpul Executorilor Bancari al OTP BANK ROMANIA SA.

Executarea silită se efectuează în baza titlurilor  executorii reprezentate de contractul de credit nr. C2202/1100/7134/2008., respectiv de catre accesoriul acestuia contract de ipoteca autentificat sub nr. 352/06.03.2008 de catre  BNP  PANA RUXANDRA – MIHAELA.

Invităm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.

Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilul să se prezinte la termenul de vânzare, locul fixat şi ora stabilită, având asupra lor acte de identitate, urmând a depune, până la termenul vânzării, o cauţiune reprezentând 10% din preţul de pornire a licitatiei, pe seama şi la dispoziţia Biroului executorului judecătoresc NAGLICI MIHAI SERBAN, având C.F. RO 29941604, în contul de indisponibilizări nr. RO84OTPV110000618765RO02,  deschis la OTP BANK  – Sucursala Municipiului Bucuresti.

Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică.

Prezenta publicaţie de vânzare conţine un număr de 1 (una) pagina.

Prezenta publicaţie de vânzare a fost comunicată si afisata conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă.

Data afisarii la Biroul Executorului Judecatoresc – 11.06.2012.

 

 

Executor Judecatoresc – NAGLICI MIHAI SERBAN

Posted in Licitații.